De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Islam

Wanneer een Toeareg Jezus ontmoet…

Moussa Diabate, een radicale moslim uit Mali, had gekozen voor de weg van de jihad, maar werd bekeerd door een ontmoeting met een christen die hij wou vermoorden. Zijn eigen familie verstootte hem daarop… Hoe anders zouden wij tegen het probleem van de immigratie aankijken als de Kerk zich opnieuw zou toeleggen op de bekering van de vreemdelingen, die dan onze broeders in het geloof zouden worden! 

De islam, de roede van God

Het gevaar van de islam zal blijven toenemen zolang wij ontrouw zijn aan onze eigen godsdienst. Toen in 1870 de Pruisen de Fransen versloegen bij Sedan waren veel mensen dodelijk beangstigd. Sommigen trokken naar het klooster in Nevers waar de H. Bernadette Soubirous verbleef en vroegen haar om raad. «Ben je niet bang voor de Pruisen?» vroegen zij. Waarop de heilige antwoordde: «Neen, ik ben enkel bang voor de slechte katholieken.»

De Maagd Maria in de Koran

Onze kerkleiders zijn ook vandaag nog altijd verblind door het Tweede Vaticaans Concilie, dat op alle godsdiensten het etiket van “ respectabel ” gekleefd heeft. Het conciliedecreet Nostra aetate roept christenen en moslims op om « het verleden te vergeten » en « zich eerlijk in te spannen voor wederzijds begrip ». Wederzijds begrip ? Laten we eens kijken wat dat betekent met betrekking tot de Allerheiligste Maagd Maria.

Open brief van bekeerde ex-moslims aan paus Franciscus

«Sta ons toe aan Uwe Heiligheid te vragen om snel een synode bijeen te roepen over de gevaren van de islam. Wat blijft er nog over van de Kerk daar waar de islam zich heeft gevestigd? Uit zorg voor de waarheid moet de Kerk duidelijk maken waarom de argumenten die de islam naar voren schuift om het christelijk geloof te loochenen vals zijn.» Een wanhoopskreet van bekeerlingen die niet begrijpen waarom Franciscus geen duidelijker taal spreekt. 

De geboorte van de islam en het ontstaan van de Koran

Voor zijn vertaling van de vijf eerste soera’s van de Koran baseerde broeder Bruno Bonnet-Eymard zich niet op de mohammedaanse legende, maar op de H. Schrift in de Hebreeuwse taal en op positieve historische gegevens. Het is die waarachtige geschiedenis van Arabië in de zevende en achtste eeuw die we vandaag moeten terugvinden om te begrijpen hoe de Koran en de islam werkelijk verschenen zijn.

«  Gij zult mijn getuigen zijn  »

In februari 2015 stierven 21 christelijke kopten de marteldood op een strand bij Tripoli, terwijl zij gezamenlijk “Ya Rabbi Yassou!” (“O, mijn Heer Jezus!”) riepen. Anderhalf jaar later ontdeed de katholieke kardinaal Reinhard Marx zich op vraag van een imam zonder enig bezwaar van zijn borstkruis, toen hij een bezoek bracht aan het interieur van de Rotskoepel… Zolang paus Franciscus «het Concilie volgt», zoals hij zelf zegt, maakt hij het zichzelf onmogelijk om een einde te maken aan de teloorgang van het geloof.

Assad of Islamitische Staat  ?

De Debatclub organiseerde op 8 juni 2017 in Edegem een gedachtewisseling over «Assad of Islamitische Staat?» Sprekers waren pater Daniël Maes, een norbertijn die al zeven jaar werkzaam is in Qara, 90 km ten noorden van Damascus, en Prof. Dr. Amin Makar, chirurg-oncoloog aan het ZNA Middelheim, docent aan het UZ Gent en christelijk Egyptenaar. «Als de wortels van het christendom in het Midden-Oosten worden doorgehakt», aldus pater Maes heel terecht, «dan sterft de hele boom ook bij ons.»

«  Mohammed  »  : legende, wetenschap en geschiedenis

De Vlaamse jezuïet Henri Lammens legde al in 1910 de vinger op de wonde : de sira, de traditionele biografie van Mohammed, heeft geen andere historische basis dan de Koran. Alle “ feiten ” zijn in werkelijkheid fantasierijke interpretaties van wat men in de tekst meent te lezen. De oplossing ? Een zuiver wetenschappelijke exegese van de Koran, zoals met de Bijbel gebeurt.

La-Kaba-chapeau

De Islam tussen mythe en geschiedenis
De waarheid over de Ka’ba

Wanneer de Koran over de Ka’ba spreekt, denken wij automatisch aan het kubusvormige gebouw op de binnenplaats van de grote moskee van Mekka. Maar… die stad bestond nog niet toen de Koran geschreven werd ! Een wetenschappelijke benadering van het heilig boek van de moslims maakt duidelijk dat met « Bakka » niet Mekka maar Jeruzalem bedoeld wordt. En wat is dan de Ka’ba ?

Dome-du-Rocher

Van islamofobie naar islamologie

De bronnen van de Koran zijn bijbels. Dat is vanzelfsprekend. De islam stelt zichzelf niet voor als een nieuwe openbaring, maar als een terugkeer naar de éne godsdienst van de éne God van Abraham, vóór de Joden en de christenen die er door de schrijver van beschuldigd worden “veranderingen” ingevoerd te hebben.