De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Jezus

De Verrijzenis van Jezus

Tijdens zijn kort openbaar leven heeft Jezus drie doden doen verrijzen: het dochtertje van Jaïrus, de jongeling van Naïn en zijn goede vriend Lazarus. Hij wou daarmee eerst zijn leerlingen en daarna het volk ervan overtuigen dat er een leven na de dood is waartoe elke ziel zal verrijzen. Op de derde dag na zijn kruisdood verrijst Jezus dan zelf. En om daarover niet de minste twijfel te doen bestaan, verschijnt Hij in vlees en bloed, maar in een verheerlijkt lichaam, aan tal van getuigen: de H. Maria Magdalena, de apostelen, de leerlingen van Emmaüs…

Waar en wanneer werd Jezus geboren  ?

In 2017 publiceerde de uitgeverij Albin Michel een kanjer van een boek: «Jésus. L’encyclopédie» (843 pp.). Het werk geeft helaas een stand van zaken van hoe erg het met de huidige geloofsafval gesteld is. De coördinatie van het boek berustte bij Mgr. Joseph Doré, emeritus aartsbisschop van Straatsburg… die een vrije tribune gegeven heeft aan alle vijanden van Christus. Het hoofdstuk gewijd aan de geboorte van de Heer maakt dat maar al te duidelijk.

II. De Verrijzenis van Jezus  : de getuigen

De verhalen van de getuigen hebben als onbetwistbaar fundament datgene wat de oorsprong van hun geloof uitmaakt : de ontdekking van het lege graf. Achtereenvolgens verschijnt Jezus aan Maria Magdalena, de apostelen, de H. Thomas, de leerlingen van Emmaüs.

I. Christus is verrezen  : de voorafbeeldingen

Tijdens zijn openbaar leven heeft Jezus drie doden doen verrijzen : de jongeman van Naïm, het dochtertje van Jaïrus en Lazarus. Hij wou daarmee zijn leerlingen en vervolgens het hele volk inprenten dat er een leven na de dood is waartoe elke ziel zal verrijzen.