De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

MEDITATIES
van 2014

Patriarchen

Vrede en vreugdevolle hoop, gisteren zowel als vandaag

Christus zal ons weldra de vrede brengen. Mochten welwillendheid, matiging, zachtheid, vriendelijkheid tegenover elkaar onze gemeenschap verblijden en verenigen. De Heer is nabij: alles is goed, alles is mooi. Onze redding is nabij! 

Meditatie voor de Adventstijd

De Advent is een uitnodiging en een genade om mezelf te hernieuwen en mijn leven opnieuw te beginnen met U, Jezus. U biedt mijn vermoeide ziel de morgen van een nieuwe dag aan. Uw aanwezigheid straalt aan de horizon als een onoverwonnen zon die niet zal ondergaan, een eeuwige vreugde. Daarom voel ik mij vervuld van vreugdevolle moed, vastbesloten mezelf te verbeteren en te zuiveren om U goed te kunnen ontvangen.

photo_155_St-Pierre-reçoit-les-Clefs-pontificales

De Kerk van Petrus is trouw

Petrus, geïnspireerd door God, was de eerste die zijn geloof in de goddelijkheid van Jezus uitsprak. Daarom maakte Christus van hem het hoofd van zijn Kerk, zijn plaatsvervanger op aarde. De Kerk, die eerst het koninkrijk Gods gezocht heeft, werd bovendien de grote opvoedster van de vrijgekochte mensheid. Nu we de betekenis van ons lidmaatschap van de Kerk nog maar amper begrijpen, is het goed in herinnering te brengen op welke basisbeginselen de H. Petrus en zijn opvolgers haar gegrondvest hebben. 

De Tenhemelopneming van Onze-Lieve-Vrouw

Ik neem letterlijk wat de H. Schrift ons zegt, wat de Traditie van de Kerk ons leert en ons altijd herhaald heeft, wat alle openbaringen en verschijningen sinds de Tenhemelopneming van Maria ons bewijzen. Ik zie niet in waarom men openbaringen en verschijningen zou verwerpen onder het voorwendsel dat het na de dood van de laatste apostel gedaan is, dat de Hemel het recht niet meer heeft tot de aarde te spreken. 

st-paul-prechant-les-juifs-12s-monreale-sicile-italie-chgaoeau

De Brief aan de Romeinen (hoofdstukken 9 t/m 11)

Wat Sint-Paulus in het visioen van Damascus heeft gezien is dat God een en al goedheid en barmhartigheid is. Hij vergeeft alle zonden die onze veroordeling verdienen; zijn liefde overstroomt de wereld. In de hoofdstukken 9 t/m 11 ontcijfert Paulus de geschiedenis van de mensheid in het licht van dit mysterie van erbarmen. Hij stelt meteen de hamvraag: wat met de redding van Israël? 

De Brief aan de Romeinen (hoofdstukken 1 t/m 8)

Het mysterie dat Paulus verkondigt, is de liefde van God zoals ze geopenbaard wordt in Jezus Christus. Het is de christelijke godsdienst. Het was nodig dat Paulus de openbaring van het algemeen mysterie van het heil ontving opdat wij zouden begrijpen wat Jezus gedaan heeft met de overspelige vrouw, de zondares, de tollenaar, de goede moordenaar. Hij redt de mensen ook nu nog zuiver uit barmhartigheid.

De H. Geest en de verborgen betekenis van de parabels

God de Vader is begonnen ons zijn mysterie te openbaren in het Oude Testament. Jezus, de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid, openbaart ons vervolgens alles wat wij nog niet weten. Hij doet dat op een raadselachtige manier, in gelijkenissen. Wie zal ons dan de betekenis van deze parabels doen kennen? De H. Geest.

Augustin

Evangelische tolerantie

Christus predikt ons de verdraagzaamheid en toch heeft de Kerk soms anders gehandeld. Dat toont ons dat het aan de Kerk is om de H. Schrift te interpreteren! Als wij het Evangelie in ons eentje lezen, zoals een protestant, dan weven wij een theorie die uitgaat van ons eigen geval en maken wij de wil van God ondergeschikt aan onze grillen. Laten wij zo niet handelen en liever de regels van de Kerk volgen.

saint-pierre-chapeau

De paus volgens het Evangelie

De Kerk wil ons vandaag de psychologie van Petrus, de eerste paus, doen begrijpen aan de hand van het Evangelie zelf. Alles wat er met hem is gebeurd, heeft een waarschuwend karakter. Als de evangelisten, die geïnspireerd zijn door de H. Geest, ons de opmerkingen, de woorden, de houding van Petrus hebben overgeleverd, is het omdat die een eeuwige betekenis hebben en een waarschuwing zijn voor alle pausen tot aan het einde van de wereld.

semeur-duguay-chapeau

De gelijkenis van de zaaier en de predestinatie

De parabel van de zaaier die zijn zaad uitstrooit, is erg pakkend. Hij leert ons over de predestinatie, een dogma van ons geloof. Wij weten dat God absoluut almachtig is, dat Hij alles weet. Hij heeft ons tot leven geroepen door ons een ziel te geven, een intelligente ziel die bovendien de vrijheid heeft gekregen om al dan niet aan het goddelijke plan mee te werken.

foucauld-sc-chapeau

Op het Hart van Jezus

Pater Charles de Foucauld is een gevoelsmens, maar zijn gevoelens gaan zo diep dat ze langzaamaan zijn hart overspoelen en zijn verstand verlichten. Zijn teder hart voert hem mee tot middenin het mysterie van de aanwezigheid van Jezus, zonder daarom af te wijken van de strikte waarheid van de Openbaring.

Volgens het welbehagen van het goddelijk Verbond

De eerste Jezus die wij ontmoeten is de Jezus die ons opnieuw het mysterie van de goddelijke barmhartigheid leert. God is onze Vader. Dat is mooi en prachtig, omdat de mensen sinds tweeduizend jaar in onzekerheid verkeerden over wie God in werkelijkheid is. Ze beseften niet meer dat ze Hem met een gul en teder hart mochten beminnen. 

Sainte Trinité

In de gemeenschap van de drie goddelijke Personen

Ikzelf, zwak en ellendig schepsel, ik woon in de schoot van de Heilige Drie-eenheid. Ik mag, met de ogen van het geloof, God als mijn Vader zien; als mijn Broer, mijn Bruidegom en Verlosser; als mijn intieme Vriend, mijn «Verdediger», mijn Heiligmaker. Leven in de Drie-eenheid is baden in de oceaan van het Zijn, van de Wijsheid, van de goddelijke Liefde die deze volheid van de drie Personen is, die ons zijn geopenbaard en door de Kerk onderwezen.

De Heilige Geest, de ongeschapen ziel van de Kerk

De H. Geest bevindt zich, zoals in het Cenakel, in een goed gesloten Kerk. Maar in die goed gesloten Kerk, ingesteld door Jezus Christus, heerst niet de stagnatie van een dode en onbeweeglijke lucht: het is de adem van de grote stormwind van de H. Geest die alles beheerst. 

Samaritaine-3-chapeau

Het Hart van Jezus weet alles

Onze Heer Jezus spreekt met een stoutmoedigheid die onwaarschijnlijk zou zijn als het de waarheid niet was. Hij stelt zich in de plaats van God, Hij toont eerst zichzelf, het is door naar Hem te kijken dat wij de Vader zien, het is door Hem heen dat wij God zien. Hij is om zo te zeggen de eerste, althans voor zover wij weten, het is door Hem dat we naar de Vader gaan en Hij openbaart de Vader aan wie Hij wil.

Transfiguration_Raphael-chapeau

«Niemand zondigt wanneer hij God ziet»

Deze zondag is die van de Gedaanteverandering van de Heer. Waarom laat de Kerk ons van het relaas van de bekoring overgaan naar dat van de Gedaanteverandering? Omdat er een parallel is tussen deze twee scènes. De Transfiguratie van Jezus toont Hem stralend van licht aan zijn apostelen, die volkomen verrukt zijn. Deze gebeurtenis moeten we in verband brengen met de verleiding van de duivel in de woestijn. Het is een complementair voorbeeld dat ons een even schitterend dogma onthult.