De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

MEDITATIES
van 2018

De drie functies van de Goede Herder

We moeten meer dan ooit bidden voor goede herders. We moeten beseffen dat we bemind worden door de Zoon van God, die niet alleen gekomen is om ons te redden op het Kruis, maar ook om ons dag na dag te leiden tot aan de voleinding der tijden. Laten we gehoorzaam en trouw zijn, laten we goede leerlingen zijn en dan zullen we mét Hem het eeuwig leven binnengaan.

De ware boodschap van de Verrezen Jezus aan zijn leerlingen en apostelen

We leven in een tijd waarin het lastig is om als goede christenen te leven. We hebben heel wat beproevingen te doorstaan, zowel materiële als morele. Maar als we trouw blijven aan Jezus dan zullen we vooruit gaan terwijl we ons kruis dragen en zal onze hoop op een glorievolle verrijzenis des te groter zijn.

Het Evangelie van het H. Aanschijn

Mijn God, ik stel mij in uw tegenwoordigheid door me uw Heilig Gelaat voor de geest te roepen met gevoelens van aanbidding, geloof, eerbied en liefde, maar ook met dankbaarheid en vreugde. Het is onmogelijk dat zo'n groot mirakel, zo'n groot mysterie aan onze tijd gegeven zou zijn zonder dat dit beantwoordt aan grootse plannen van barmhartige liefde voor de wereld.

De hernieuwing van onze doopbeloften tegen het modernisme

We moeten goed beseffen dat we, door onze doopbeloften te vernieuwen, een buitengewoon belangrijke daad stellen waardoor we het eeuwig leven zullen waard zijn, want hij die gelooft en gedoopt is, zal gered worden, terwijl hij die niet gelooft of niet meer gelooft, zal veroordeeld worden. We zetten op dit ogenblik ons eeuwig leven op het spel.

Jezus, held van de waarheid, allerzuiverste slachtoffer van Golgotha

O Woord, o Christus, wat zijt Gij schoon, wat zijt Gij groot! Neen, Gij zijt geen lafaard en evenmin een zachtzinnige dromer. Gij zijt niet een van die demagogen, verleiders van het volk en hovelingen van de gevestigde Macht. Gij behoort niet tot het ras van de oplichters. Integendeel, Gij hebt al uw vijanden getrotseerd. 

Trouw zijn aan Jezus in zijn doodsstrijd om voor eeuwig met Hem te zijn in de Hemel

O mijn Jezus, aanwezig in dit heilig tabernakel, wij willen een uur bij U verblijven, zoals Gij gevraagd hebt, op het moment dat de Kerk uw doodsstrijd herdenkt in de Hof van Olijven.

Onze bescheiden plechtigheden raken het hart van God

In de vreselijke jaren van geloofsafval die we doormaken, moeten we met de grootste ernst deelnemen aan de plechtigheden van de Kerk, zonder er beschaamd over te zijn of ze als achterhaald te beschouwen. Door deze bescheiden plechtigheden wordt het Hart van God bewogen en getroost. We juichen Christus toe, Hij is onze Koning, vandaag net zoals tweeduizend jaar geleden.

Jezus, ons uniek model

Laten we ons in voorbereiding op de Goede Week hechten aan Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid, het Leven, ons uniek model. We moeten Hem van nabij volgen en in de liturgie de marteling van het Kruis en zijn doodsstrijd mee beleven: zo kunnen we op een dag, als God het ons vraagt, binnentreden in de ware en lichamelijke navolging van zijn Lijden om zo met Hem te zijn in de Verrijzenis.

De aanschouwing van de gekruisigde Jezus

Het Evangelie van Sint-Jan op deze 4de zondag in de Vasten verwijst naar de passage in het Boek Exodus waarin verteld wordt hoe de Hebreeën tijdens hun verblijf in de Sinaïwoestijn gebeten werden door giftige slangen. Wat betekent dat? En in welk opzicht hebben wij dezelfde strijd te leveren als de Hebreeën gedurende de Goede Week?

Jezus en de handlangers van de duivel

Wanneer Jezus optrekt naar Jeruzalem zal hij geconfronteerd worden met een verbond van Farizeeën en Sadduceeën, die als gemeenschappelijk kenmerk de liefde voor het geld hebben en de leugen, de hypocrisie, om het volk van Israël te overheersen en het in hun macht te houden. Zij zullen met Jezus een strijd op leven en dood beginnen. 

De Gedaanteverandering van Jezus en ons dagelijks kruis

Heel dit tafereel bevat veel lessen om ons te helpen onze Vasten verder te zetten. Als we moedig in het voetspoor van Christus willen lopen, moeten we Hem beschouwen in zijn heerlijkheid om te beseffen welk geluk ons is voorbereid. Maar we moeten ook luisteren naar Hem als Hij ons vraagt Hem dagelijks te volgen door ons kruis te dragen.

De beproeving van Jezus in de woestijn

Het begin van de prediking van Jezus in Galilea houdt voor ons een duidelijke waarschuwing in. Op deze eerste zondag van de Vasten mag men niet zeggen: ik ga luisteren naar wat Jezus zegt en ik zal me op weg begeven als Jezus beantwoordt aan mijn verwachtingen. Ikzelf moet om te beginnen veranderen, ik ben het die me moet bekeren door berouw te hebben over mijn zonden en ze te biechten. 

Genezing en zuivering van een melaatse

Op deze zesde zondag door het jaar laat de Kerk ons nadenken over een uittreksel uit het Evangelie van de H. Marcus, dat ons Jezus leert kennen en ons het medeleven toont van zijn goddelijk Hart met de menselijke ellende, uitgebeeld door een melaatse.

Het offer van de twee duifjes

Vandaag moeten we ons doordrongen weten van nederigheid. Laten we aanvaarden zondaars te zijn; erkennen we dat door te beseffen dat de twee geofferde duifjes in de vuurpoel aan het opbranden zijn voor ons. De H. Maagd Maria en Jezus die naar dit schouwspel kijken, aanvaarden hun offer voor onze Verlossing. Om die reden ontsteken we terecht kaarsen, want het is onze zaligheid die vandaag begint.

De blijde mysteries van het rijk van Jezus in Galilea

Op deze derde zondag door het jaar laat de Kerk ons mediteren over een korte passage uit het Evangelie van de H. Marcus die gaat over de Eerste evangelisatie door Jezus. We zouden kunnen zeggen dat we de blijde mysteries van het herderlijk ambt van de goddelijke Meester in Galilea meemaken. 

De vreugde van leerling te zijn

Het spreekt voor zich dat, wanneer men een schitterende relatie van leerling tot meester kan beleven, men gemakkelijker vooruitgaat in de deugd en het geloof. Zalig zijn wij als we een meester hebben, een man van God, een man van de Kerk van wie we houden om ons leiding te geven in het leven: alles zal ons aangenamer en eenvoudiger lijken.

De Heilige Duif: «ik hou van u, Maria!»

In de Bijbel is de duif een zeer poëtisch symbool van zachtheid, zuiverheid, vrede, maar ook van vurige liefde. Laten we stilstaan bij de intieme gelijkenis tussen de Duif van de H. Geest op de dag van het doopsel van Jezus en de H. Maagd Maria.

Het feest van driekoningen kondigt de komende triomf van Christus-Koning aan

Laten we ons verheugen! De Epifanie van weleer, de openbaring van Christus aan de Drie Wijzen, is een voorafbeelding van de komende Epifanie, dat wil zeggen de openbaring in glorie en macht van onze Koning en onze Koningin, van Jezus en Maria, aan alle volkeren, in een nabije toekomst die de afsluiting zal zijn van onze geschiedenis.