De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

Februari 2019  : Het kapitalisme in dienst van het communisme

De handelsoorlog gelanceerd door Donald Trump tegen China doet de financiële markten op hun grondvesten daveren. Washington wil een halt toeroepen aan de commerciële expansie van Beijing. Tegelijkertijd willen de VS, die beducht zijn voor het streven naar de wereldhegemonie van China, die gevaarlijke ambitie bekampen. Het is niet voor niets dat het Chinese imperium schrik aanjaagt: het gaat om al de macht van het kapitalisme die ten dienste gesteld wordt van de communistische ideologie.

20. Tegen de verleiding van de menselijke kennis  : de nederigheid

De falangist wil het grote gebod van de Heer, dat van de naastenliefde, in de praktijk brengen. De liefde tot zijn hemelse Vader en zijn liefde tot Jezus Christus, zijn Redder en dus zijn eerste naaste, voeren hem tot liefde voor zijn evenmens. Er is geen volmaakte liefde tot God zonder de liefde tot Christus, […]

19. De omvorming door het Evangelie

Door de menselijke uitboeting en de goddelijke vergiffenis van het Kruis heeft Jezus de wereld gered uit de slavernij van Satan en elke mens bevrijd van de last van zijn eigen fouten. Daardoor is Hij onze Middelaar geworden  ; Hij geeft ons het leven terug en opent opnieuw de hemel door zijn offer. Door middel van […]

18. Integraal christelijk humanisme

Voor de falangist bestaat er een christelijke filosofie, een christelijke ecologie enz. omdat er, op welk gebied ook, geen integrale waarheid buiten Christus bestaat. De waarheid van Christus is niet facultatief, gedeeltelijk, relatief zoals de andere “ waarheden ”  : zij is de diepste en meest omvattende, van een volheid die alles in allen vervult.  Alle vormen van […]

17. Christus is Koning van de wereld

Jezus is waarachtig God en waarachtig mens. Hij is de Heer, onze Meester en onze Verlosser. Dat is de geheiligde, absolute, objectieve, universele en definitieve waarheid, waartegenover geen enkele andere theorie of aanvoelen stand kan houden. Wie het gelooft, is in de waarheid; hij heeft de juiste weg gekozen en is al in het eeuwig […]

16. Jezus Christus, Redder van de wereld

Gods Zoon is op de wereld komen wonen om hem te redden. Zou Hij, de eeuwige Wijsheid, met zijn menswording alleen maar een grotere schoonheid van zijn schepping en een duidelijker openbaring van de goddelijke goedheid op het oog gehad hebben  ? Het staat vast dat een dwingender motief tot dat glorierijk werk heeft gevoerd en […]

De Z. Anna van Sint-Bartholomeüs, beschermster van Antwerpen

In 1612 stichtte de Spaanse karmelietes Ana de San Bartolomé, vertrouwelinge en rechterhand van de H. Teresia van Avila, in Antwerpen op de Rosier een karmelklooster. Het was de tijd dat de grote metropool aan de Schelde het bolwerk werd van de katholieke Contrareformatie in de Nederlanden.

Januari 2019  : Eindelijk een bisschop die spreekt  !

Op hetzelfde moment waarop paus Franciscus zich klaarmaakte om Paulus VI heilig te verklaren, barstte het schandaal rond de Amerikaanse kardinaal McCarrick los met de publicatie van het memorandum van Mgr. Carlo Maria Viganò op 25 augustus 2018. Daarmee oogst onze Opperherder de bedorven vruchten van het «hervormingsgezinde» pontificaat van paus Montini. Franciscus vraagt «vergeving» aan de «slachtoffers»… maar ondertussen verklaart hij de grote verantwoordelijke heilig! Mgr. Viganò heeft sindsdien nog twee andere documenten ter aanvulling gepubliceerd: één op 29 september en één op 19 oktober. In dit artikel gaan we daar uitvoerig op in.

Don Manuel González García, de heilige van de verwaarloosde tabernakels

De jonge Sevilliaanse priester don Manuel González García (1877-1940) ziet in een flits zijn roeping wanneer hij op een avond bidt bij het tabernakel in de kerk van het dorpje Palomares del Río: met al zijn krachten en met alle middelen Jezus troosten in de ondankbaarheid die Hij moet ondergaan in het H. Sacrament. In zijn hart en zijn geest ontkiemt het eerherstellend werk van de tabernakels, waarvoor hij verschillende congregaties zal stichten.

BELGIË EN ZIJN KOLONIE
Congo-Vrijstaat, droom of nachtmerrie  ?

Al te gemakkelijk stelt men het tegenwoordig voor alsof de Congostaat van Leopold II een vrijhaven voor de grootst mogelijke willekeur was, een land zonder God of gebod. Dat klopt niet. De vorst wou niet weten van een pseudostaat, integendeel: hij legde de nadruk op «de minutieuze uitvoering van onze orders voor de ontwikkeling van de welvaart en de beschaving in de Vrijstaat, waarvan wij een modelstaat willen en moeten maken.» En wat dan met het “rood rubber”?

Wanneer een Toeareg Jezus ontmoet…

Moussa Diabate, een radicale moslim uit Mali, had gekozen voor de weg van de jihad, maar werd bekeerd door een ontmoeting met een christen die hij wou vermoorden. Zijn eigen familie verstootte hem daarop… Hoe anders zouden wij tegen het probleem van de immigratie aankijken als de Kerk zich opnieuw zou toeleggen op de bekering van de vreemdelingen, die dan onze broeders in het geloof zouden worden! 

December 2018  : Het probleem van de immigratie in een katholiek perspectief

Het officiële discours over de immigranten kennen we maar al te goed: «Onze westerse landen hebben vreemdelingen altijd als een verrijking gezien», «Het is normaal dat wij moeten betalen voor de fouten van de kolonisatie door vandaag onze grenzen open te zetten», «De godsdienstvrijheid houdt in dat men de moslims vrijuit hun geloof laat belijden» enz. Maar wat is de juiste reactie hierop vanuit het algemeen belang en vooral vanuit het katholiek geloof?

15. Echte en onechte christenen

De liberaal-katholiek denkt dat hij zonder relativisme of scepticisme een geloofshouding kan volhouden waarvan hij subjectief zeker is, maar objectief onzeker  ! Om dat te kunnen onderscheidt hij twee van elkaar onafhankelijke sferen  : het persoonlijke domein van de religieuze overtuigingen, waar een absolute zekerheid heerst, en het sociale domein van pluralisme en strikte gelijkwaardigheid van meningen, […]

14. De godsdienstvrijheid, ondermijning van het geloof

Toen de liberaal-katholieken moegestreden waren en er genoeg van hadden om te vechten tegen een vijandige wereld, tegen de geheime genootschappen die de bronnen van de macht, de eer en het geld in handen hebben, besloten zij de Kerk te verzoenen met de wereld. Zij spanden zich in om begrip te tonen voor alle mogelijke […]

13. Tegen het liberaal-katholicisme

De geheime genootschappen zouden tegen de Kerk van Christus een volkomen vruchteloos gevecht geleverd hebben als zij in die Kerk geen verraders gevonden hadden om de poorten te openen en haar over te leveren  : de liberaal-katholieken. Zij zijn weliswaar katholiek en ze beweren zelfs dat ze het méér zijn dan de anderen, omdat zij in […]

12. Tegen de antichristelijke vrijmetselarij

De falangist gelooft in Christus, Zoon van God. Hij hoopt op Hem en bemint Hem. Hij verdraagt dan ook niet de listige manoeuvres van de occulte machten, die onder het voorwendsel van een vrij en verdraagzaam humanisme in de eerste plaats streven naar de “ ontvoogding ” van de christelijke volkeren uit de welwillende en liefdevolle heerschappij […]

11. Tegen het postchristelijk humanisme

«  God is mens geworden opdat de mens God zou worden.  » Zo luidde het treffende motto van de Kerkvaders, waarin het uiteindelijke doel en de vruchten van de Menswording van het goddelijk Woord prachtig worden samengevat. Bijgevolg kan en mag niets van ons bestaan louter en uitsluitend menselijk blijven, en al zeker niet in de uitdagende […]

De volmaakte vreugde van de H. Johannes de Doper

Tijdens de Advent geeft de H. Johannes de Doper ons een voorbeeld dat we met onze beperkte mogelijkheden kunnen bewonderen en navolgen. Hij spoort ons aan om ons af te keren van de drukte van de wereld. Als we ons inzetten om God te beminnen met een minder verdeeld hart, zullen ook wij, zoals de Doper, een licht ontvangen dat ons verstand zal verlichten en ons hart zal raken.

De Maagd Maria  : Onbevlekt en een en al barmhartigheid

Het feest van 8 december nodigt ons uit om een nieuw liturgisch jaar te beginnen aan de voeten van de Allerheiligste Maagd, in de schittering van haar volmaaktheden en van haar onsterfelijke hemelse heerlijkheid. O Moeder van Barmhartigheid, onderricht ons in uw nederigheid, neem ons op in uw liefde opdat wij, opgetild door uw moederlijke armen, toegang zouden kunnen hebben tot de goddelijke glorie!