De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

De drie functies van de Goede Herder

We moeten meer dan ooit bidden voor goede herders. We moeten beseffen dat we bemind worden door de Zoon van God, die niet alleen gekomen is om ons te redden op het Kruis, maar ook om ons dag na dag te leiden tot aan de voleinding der tijden. Laten we gehoorzaam en trouw zijn, laten we goede leerlingen zijn en dan zullen we mét Hem het eeuwig leven binnengaan.

1. Van Egypte naar de woestijn

Twintig jaar geleden vond de joods-Italiaanse archeoloog Emmanuel Anati de echte «berg van God» terug: niet de Djebel Musa, maar de Har Karkom in het noordoosten van het schiereiland Sinaï. Hij deed er opzienbarende ontdekkingen die een heel nieuw licht werpen op de chronologie van de Exodus van het uitverkoren volk.

2. De Sinaï, de heilige berg van God

In Kades-Barnea, een oase ten noordwesten van de Har Karkom, moeten de Israëlieten veertig jaar boete doen. Op die plek heeft men de sporen teruggevonden van zeer oude kampementen die teruggaan tot duizend jaar vóór de traditionele datum van de Uittocht uit Egypte…

De ware boodschap van de Verrezen Jezus aan zijn leerlingen en apostelen

We leven in een tijd waarin het lastig is om als goede christenen te leven. We hebben heel wat beproevingen te doorstaan, zowel materiële als morele. Maar als we trouw blijven aan Jezus dan zullen we vooruit gaan terwijl we ons kruis dragen en zal onze hoop op een glorievolle verrijzenis des te groter zijn.

Het Evangelie van het H. Aanschijn

Mijn God, ik stel mij in uw tegenwoordigheid door me uw Heilig Gelaat voor de geest te roepen met gevoelens van aanbidding, geloof, eerbied en liefde, maar ook met dankbaarheid en vreugde. Het is onmogelijk dat zo’n groot mirakel, zo’n groot mysterie aan onze tijd gegeven zou zijn zonder dat dit beantwoordt aan grootse plannen van barmhartige liefde voor de wereld.

April 2018  : Assad in het vizier van de VS

Met George W. Bush kwamen in 2000 de neoconservatieven aan de macht. De eerste etappe in de uitvoering van hun programma was uiteraard de oorlog in Afghanistan, de tweede etappe de inval in Irak. Maar al vóór de realisatie van die tweede stap duidde John Bolton, neocon en directeur Wapenbeheersing en Internationale Veiligheid [en begin april 2018 door Trump benoemd als zijn nieuwe veiligheidsadviseur…], op 6 mei 2002 Syrië aan als een van de toekomstige doelwitten in The Long War, na Irak.

De hernieuwing van onze doopbeloften tegen het modernisme

We moeten goed beseffen dat we, door onze doopbeloften te vernieuwen, een buitengewoon belangrijke daad stellen waardoor we het eeuwig leven zullen waard zijn, want hij die gelooft en gedoopt is, zal gered worden, terwijl hij die niet gelooft of niet meer gelooft, zal veroordeeld worden. We zetten op dit ogenblik ons eeuwig leven op het spel.

Jezus, held van de waarheid, allerzuiverste slachtoffer van Golgotha

O Woord, o Christus, wat zijt Gij schoon, wat zijt Gij groot! Neen, Gij zijt geen lafaard en evenmin een zachtzinnige dromer. Gij zijt niet een van die demagogen, verleiders van het volk en hovelingen van de gevestigde Macht. Gij behoort niet tot het ras van de oplichters. Integendeel, Gij hebt al uw vijanden getrotseerd. 

Trouw zijn aan Jezus in zijn doodsstrijd om voor eeuwig met Hem te zijn in de Hemel

O mijn Jezus, aanwezig in dit heilig tabernakel, wij willen een uur bij U verblijven, zoals Gij gevraagd hebt, op het moment dat de Kerk uw doodsstrijd herdenkt in de Hof van Olijven.

Onze bescheiden plechtigheden raken het hart van God

In de vreselijke jaren van geloofsafval die we doormaken, moeten we met de grootste ernst deelnemen aan de plechtigheden van de Kerk, zonder er beschaamd over te zijn of ze als achterhaald te beschouwen. Door deze bescheiden plechtigheden wordt het Hart van God bewogen en getroost. We juichen Christus toe, Hij is onze Koning, vandaag net zoals tweeduizend jaar geleden.

Maart 2018  : Syrië in het geopolitieke machtsspel

Ondanks het einde van de Koude Oorlog staan er in de wereld van vandaag nog altijd twee grote machtsblokken tegenover elkaar, een Westers en een Oosters. Beide zijn verwikkeld in een meedogenloze strijd om de wereldheerschappij. In dat Great Game van de eenentwintigste eeuw is Syrië een cruciale pion. Wie een juist inzicht wil verwerven in de Syrische oorlog, uitgebroken op 15 maart 2011 en nog altijd niet beëindigd, moet zich verdiepen in de geopolitieke achtergronden van het conflict.

Jezus, ons uniek model

Laten we ons in voorbereiding op de Goede Week hechten aan Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid, het Leven, ons uniek model. We moeten Hem van nabij volgen en in de liturgie de marteling van het Kruis en zijn doodsstrijd mee beleven: zo kunnen we op een dag, als God het ons vraagt, binnentreden in de ware en lichamelijke navolging van zijn Lijden om zo met Hem te zijn in de Verrijzenis.

Kan men vertrouwen op het Oude Testament  ? De echte «  berg van God  »

DE godsdienst van het Oude Testament is een historische godsdienst, in tegenstelling tot de andere godsdiensten die mythologisch zijn. Dat historisch karakter is niettemin altijd bestreden door de vijanden van het christendom. Zo is er Israel Finkelstein, die in een boek uit 2001 probeerde te bewijzen dat de Bijbel een literair-politieke reconstructie zou zijn uit de […]

De aanschouwing van de gekruisigde Jezus

Het Evangelie van Sint-Jan op deze 4de zondag in de Vasten verwijst naar de passage in het Boek Exodus waarin verteld wordt hoe de Hebreeën tijdens hun verblijf in de Sinaïwoestijn gebeten werden door giftige slangen. Wat betekent dat? En in welk opzicht hebben wij dezelfde strijd te leveren als de Hebreeën gedurende de Goede Week?

Jezus en de handlangers van de duivel

Wanneer Jezus optrekt naar Jeruzalem zal hij geconfronteerd worden met een verbond van Farizeeën en Sadduceeën, die als gemeenschappelijk kenmerk de liefde voor het geld hebben en de leugen, de hypocrisie, om het volk van Israël te overheersen en het in hun macht te houden. Zij zullen met Jezus een strijd op leven en dood beginnen. 

Rode terreur en wit verzet

De Russische burgeroorlog was een bloedige krachtmeting die uitbrak na de Oktoberrevolutie van 1917 en voortduurde tot 1922. Het bolsjewistische Rode Leger streed tegen de Witten, de contrarevolutionaire troepen die geleid werden door de generaals Denikin, Wrangel en Koltsjak. Het conflict maakte miljoenen slachtoffers en eindigde met de nederlaag van de Witte Legers. Waarom verloren de Witten? «Omdat zij aangestoken waren door de ziektekiem van de anarchie en bijgevolg geen partij waren voor het totalitarisme van hun vijanden» (abbé de Nantes). 

De MASDU is terug

Paus Franciscus is jammer genoeg het voorbeeld van een katholiek die verleid is door de ketterij die Paulus VI vanaf de Stoel van Petrus gepredikt heeft. De dagelijkse sermoenen van onze paus in Santa Marta getuigen van zijn katholiek geloof, maar tegelijkertijd is het concept dat hij van de Kerk en van haar betrekkingen met de wereld heeft, doordrenkt van de MASDU (Mouvement d’Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle)Het resultaat daarvan is de steriliteit van al zijn inspanningen.

9. Waarom kinderen op de wereld zetten  ?

«Ook binnen de CRC-gezinnen wordt er soms getwijfeld of het wel goed is veel kinderen in het leven te roepen. “De tijden zijn zo moeilijk en vol gevaar…” Het zijn uitspraken die ik vaak hoor. Toch kan ik verschillende redenen geven waarom het in alle omstandigheden aanbeveling verdient kinderen op de wereld te zetten. Ten andere, zijn de tijden niet altijd moeilijk en vol gevaar geweest?»

Beroep op de paus tegen de paus

In maart van vorig jaar hield de Sorbonne een colloquium over «De afzetting van een paus vanuit theologisch, canoniek en constitutioneel standpunt». Vijftien universitairen behandelden dit verrassend onderwerp, waarin gefocust werd op de hedendaagse periode en meer bepaald het geval van Paulus VI. Twee eminente juristen doorbraken de wet van het stilzwijgen door in alle openheid te spreken over het «Aanklachtenboek tegen Paulus VI wegens ketterij, schisma en schandaal» van onze vader, abbé Georges de Nantes.