De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

Het Evangelie van de Kanaänitische vrouw en de Maagd van Fatima

Waarom heeft dit Evangelie me geraakt? Omdat we een voorspelling van Fatima aan het overwegen zijn die vreselijk is en die een muur optrekt tussen de katholieke gelovigen en het geheel van hen die afstevenen op de hel. Dat is absoluut nodig om de grens tussen de Kerk en de anti-Kerk terug te herstellen. Tussen Christus en Belial is geen communicatie mogelijk. In dit verhaal van de Kanaänitische vrouw zien we echter dat de grens niet hermetisch afgesloten is.

Paus Paulus III en het Heilig Concilie van Trente

Het Concilie van Trente (1545-1563) lanceerde de grote katholieke hervorming waarmee de Kerk in het offensief ging tegen het protestantisme. De Contrareformatie ging hand in hand met de heiliging van de katholiek gebleven samenleving: het was het samenspel van beide acties dat de redding van de Kerk in de zestiende eeuw betekende.

De gestilde storm en de angst van Simon Petrus

Het Evangelie van de tot bedaren gebrachte storm is wonderlijk aangrijpend, zowel door zijn zeer menselijke eenvoud als door zijn goddelijke grootsheid. Het gaat om een onderricht dat nog altijd actueel is: Jezus toont ons wat we vandaag moeten doen wanneer we de vreselijke stormen van de Apocalyps het hoofd moeten bieden. 

De les die men moet trekken uit de vermenigvuldiging van de broden

Zich losmaken van de rest van het volk om het mystieke brood te ontvangen is een genade, een onderpand voor het eeuwig leven. Ook moeten we ons verheugen, bescheiden maar echt, te behoren tot dat kleine aantal dat het geloof bewaart terwijl iedereen het verliest. Waarom? Omdat dit ons het ware goed geeft, omdat Jezus een oneindig medelijden heeft te zien dat we gescheiden zijn van de menselijke goederen, erop bedacht om het geloof te behouden en helemaal open te staan voor zijn onderricht.

De mislukking van de prediking van Jezus in Galilea

De parabels die voor hen een licht moesten zijn, hebben de bewoners van Galilea verblind omdat hun ambities van louter stoffelijke aard waren. Jezus wilde hen verheffen tot een bovennatuurlijke visie, maar ze zijn Hem niet gevolgd. Het is dan dat Jezus de oevers van het meer van Tiberias verlaat terwijl Hij tegen die streek vreselijke vervloekingen uitspreekt.

Jezus spreekt tot ons in parabels

Op deze zondagen door het jaar laat de Kerk ons mediteren over de parabels waarmee Jezus zich, volgens de meest nauwkeurige chronologie, tot de Galileeërs richtte vanaf de herfst van 28 tot aan het einde van de winter van 29. Deze parabels zijn uiterst eenvoudig en ontroerend. Om het even wie, uit om het even welk land, wereldwijd, over alle eeuwen heen, kan ze begrijpen. Maar ze hebben ook een verschrikkelijke keerzijde.

De «  Ostpolitik  » van paus Pius XI

Sinds de val van de Sovjetunie zijn nog niet alle zwarte bladzijden uit het gruwelijke boek van het communisme voldoende belicht. Kort na de Oktoberrevolutie koos paus Pius XI niet voor een krachtige veroordeling, maar voor een compromispolitiek met de bolsjewieken. De gevolgen waren rampzalig.

De parabel van de zaaier

Op deze 15de zondag door het jaar geeft de Kerk ons de parabel van de zaaier ter overweging. Wat is een parabel? En waarom richt Jezus zich tot zijn toehoorders in de vorm van parabels? Laten we Jezus vragen om in ons hart het goede zaad te zaaien. En dragen we er zorg voor dat het honderdvoudig vrucht draagt, zodat we ooit tot de uitverkorenen gerekend mogen worden.

Afdalen en zichzelf vernederen is de enige manier om tot aanschouwing van God te komen

Op deze 14de zondag door het jaar doet de Kerk ons mediteren over het gebed dat Jezus tot zijn hemelse Vader richt om Hem te bedanken zijn wijsheid geopenbaard te hebben, niet aan wijzen en geleerden, maar aan de allerkleinsten. Dat ontroerend gebed wordt gevolgd door een heel troostvolle belofte die ik voor jullie graag becommentarieer in het licht van de H. Augustinus, en die wonderwel aansluit bij het onderricht van de H. Teresia van het Kindje Jezus in haar Kleine Weg.

Paus Franciscus in Fatima  : de Opperherder en de Maagd

Anders dan zijn voorganger Paulus VI in 1967 begaf Franciscus zich bij het begin van zijn bedevaart, op 12 mei, naar de plaats van de verschijningen. Bij de Capelinha had een dramatische confrontatie plaats tussen onze Opperherder en de Onbevlekte Maagd Maria. Het overduidelijk negeren van de echte boodschap, het doodzwijgen van zuster Lucia en de hardnekkige weigering van Franciscus om te doen wat de Moeder Gods van hem verwacht, roept het onheil af over zijn en ons hoofd. 

13 oktober 1917  : het grote zonnewonder van Fatima

Op 13 oktober 2017 zal het precies honderd jaar geleden zijn dat een reusachtige massa mensen in Fatima getuige was van een ongelooflijk kosmisch mirakel: de dans van de zon. De Allerheiligste Maagd Maria had het wonder een maand van tevoren aangekondigd: «In oktober zal ik het mirakel verrichten opdat iedereen zou geloven.» In dit artikel verhaalt broeder François van Maria ter Engelen het gebeuren in detail en gaat hij in op de verklaringen die ervan gegeven werden. 

De vrijmetselarij. II. Een afschuwelijk geheim  : humanisme en satanisme

We hebben gezien hoe de anglo-protestantse vrijmetselarij een dubbel doel heeft verwezenlijkt: enerzijds de opkomst van de Angelsaksische en protestantse mogendheden, anderzijds de verwording en decadentie van de (hoofdzakelijk) Latijnse landen die het katholicisme trouw gebleven waren. Het is een krachttoer van de loges geweest om de katholieke volkeren te doen geloven dat hun kwalen voortkomen juist uit datgene wat gedurende vele eeuwen hun kracht en hun eer uitmaakte. Het is pure boosheid. Ja, men komt ertoe zich de vraag te stellen: is het niet het werk van de Boze zelf ?

5. De toewijding van de ouders

Toewijding van de ouders betekent: de intelligente zorg van de ouders voor de ontwikkeling van hun kinderen, voor hun noden betreffende voedsel, kledij, ontspanning, school, werk enz. De ouders moeten actief ingrijpen in de ontwikkeling van hun kinderen. Dat vraagt een grote toewijding, maar het is ook een heerlijke taak. Naar mijn eigen ouders ouders heb ik altijd met bewondering en respect opgekeken. Mijn vader wist alles. En mijn moeder, die had altijd gelijk!

Assad of Islamitische Staat  ?

De Debatclub organiseerde op 8 juni 2017 in Edegem een gedachtewisseling over «Assad of Islamitische Staat?» Sprekers waren pater Daniël Maes, een norbertijn die al zeven jaar werkzaam is in Qara, 90 km ten noorden van Damascus, en Prof. Dr. Amin Makar, chirurg-oncoloog aan het ZNA Middelheim, docent aan het UZ Gent en christelijk Egyptenaar. «Als de wortels van het christendom in het Midden-Oosten worden doorgehakt», aldus pater Maes heel terecht, «dan sterft de hele boom ook bij ons.»

Het Evangelie is een kruis, maar samen met Jezus  !

Met ernstige woorden verwittigt Jezus zijn apostelen en leerlingen, zijn «kleine kudde», aan het einde van het tiende hoofdstuk van de H. Mattheüs, dat de Kerk ons laat overwegen op deze 13de zondag door het jaar. Jezus dringt krachtig en herhaaldelijk aan op het noodzakelijke, allereerste kenmerk van hen die zijn volgelingen willen zijn: «Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt, is Mij niet waardig.»

Het H. Hart van Jezus  : een Hart verwond door liefde voor ons

Vandaag vieren we het feest van het H. Hart en het is goed dat de Kerk ons de diepte van Gods liefde voor ons onderricht. Het is een verlossende liefde en wat ik daarover te zeggen heb is des te belangrijker omdat het opzettelijk doodgezwegen en ontkend wordt door de Kerk van vandaag. Dat onderricht komt niet van mij, maar is vervat in de teksten van de liturgie van dit belangrijke feest.

Het Eucharistisch Hart van Jezus, tastbaar bewijs van Gods liefde voor ons

Op het feest van Sacramentsdag moet de Kerk via mijn mond een beroep doen op jullie verstand. Want het hart kan een God die het goed kent pas echt met liefde bezingen. Het volstaat niet te geloven in de reële Tegenwoordigheid van Jezus midden onder ons in het H. Sacrament van het altaar. Het is niet genoeg te geloven dat Jezus daar in het tabernakel is met zijn Lichaam en Bloed. Men moet ook begrijpen waarom Hij daar is, de betekenis vatten van deze zo buitengewone Tegenwoordigheid.

«  Wees barmhartig zoals uw hemelse Vader barmhartig is  »

God is drie Personen: de Vader, de Zoon en de H. Geest. Ze vormen een gemeenschap, een volmaakte liefdesband. De Vader, de Zoon en de H. Geest beminnen elkaar in de Hemel wederzijds met een onbegrensde liefde; die liefde bindt hen op onuitsprekelijke wijze aan elkaar, en alle drie vormen ze nog slechts Eén. En niet alleen betreft het een volmaakte Liefde, maar ook een eensgezindheid, dat wil zeggen eenzelfde volkomen wijsheid. Ze hebben slechts één gevoel, één Hart.