De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

15. Echte en onechte christenen

De liberaal-katholiek denkt dat hij zonder relativisme of scepticisme een geloofshouding kan volhouden waarvan hij subjectief zeker is, maar objectief onzeker  ! Om dat te kunnen onderscheidt hij twee van elkaar onafhankelijke sferen  : het persoonlijke domein van de religieuze overtuigingen, waar een absolute zekerheid heerst, en het sociale domein van pluralisme en strikte gelijkwaardigheid van meningen, […]

14. De godsdienstvrijheid, ondermijning van het geloof

Toen de liberaal-katholieken moegestreden waren en er genoeg van hadden om te vechten tegen een vijandige wereld, tegen de geheime genootschappen die de bronnen van de macht, de eer en het geld in handen hebben, besloten zij de Kerk te verzoenen met de wereld. Zij spanden zich in om begrip te tonen voor alle mogelijke […]

13. Tegen het liberaal-katholicisme

De geheime genootschappen zouden tegen de Kerk van Christus een volkomen vruchteloos gevecht geleverd hebben als zij in die Kerk geen verraders gevonden hadden om de poorten te openen en haar over te leveren  : de liberaal-katholieken. Zij zijn weliswaar katholiek en ze beweren zelfs dat ze het méér zijn dan de anderen, omdat zij in […]

12. Tegen de antichristelijke vrijmetselarij

De falangist gelooft in Christus, Zoon van God. Hij hoopt op Hem en bemint Hem. Hij verdraagt dan ook niet de listige manoeuvres van de occulte machten, die onder het voorwendsel van een vrij en verdraagzaam humanisme in de eerste plaats streven naar de “ ontvoogding ” van de christelijke volkeren uit de welwillende en liefdevolle heerschappij […]

11. Tegen het postchristelijk humanisme

«  God is mens geworden opdat de mens God zou worden.  » Zo luidde het treffende motto van de Kerkvaders, waarin het uiteindelijke doel en de vruchten van de Menswording van het goddelijk Woord prachtig worden samengevat. Bijgevolg kan en mag niets van ons bestaan louter en uitsluitend menselijk blijven, en al zeker niet in de uitdagende […]

De volmaakte vreugde van de H. Johannes de Doper

Tijdens de Advent geeft de H. Johannes de Doper ons een voorbeeld dat we met onze beperkte mogelijkheden kunnen bewonderen en navolgen. Hij spoort ons aan om ons af te keren van de drukte van de wereld. Als we ons inzetten om God te beminnen met een minder verdeeld hart, zullen ook wij, zoals de Doper, een licht ontvangen dat ons verstand zal verlichten en ons hart zal raken.

De Maagd Maria  : Onbevlekt en een en al barmhartigheid

Het feest van 8 december nodigt ons uit om een nieuw liturgisch jaar te beginnen aan de voeten van de Allerheiligste Maagd, in de schittering van haar volmaaktheden en van haar onsterfelijke hemelse heerlijkheid. O Moeder van Barmhartigheid, onderricht ons in uw nederigheid, neem ons op in uw liefde opdat wij, opgetild door uw moederlijke armen, toegang zouden kunnen hebben tot de goddelijke glorie!

5. De weg naar Golgotha, 1944-1946

Nadat de Geallieerden hem hebben opgeofferd ten voordele van Tito, krijgt Mihailovitsj van vrienden de kans om naar Zwitserland te vluchten. Hij weigert. De partizanen maken jacht op hem en kunnen zich door een list van hun vijand meester maken. Dan volgt de laatste akte van het drama: een schijnproces in Belgrado.

De Verrijzenis van Jezus

Tijdens zijn kort openbaar leven heeft Jezus drie doden doen verrijzen: het dochtertje van Jaïrus, de jongeling van Naïn en zijn goede vriend Lazarus. Hij wou daarmee eerst zijn leerlingen en daarna het volk ervan overtuigen dat er een leven na de dood is waartoe elke ziel zal verrijzen. Op de derde dag na zijn kruisdood verrijst Jezus dan zelf. En om daarover niet de minste twijfel te doen bestaan, verschijnt Hij in vlees en bloed, maar in een verheerlijkt lichaam, aan tal van getuigen: de H. Maria Magdalena, de apostelen, de leerlingen van Emmaüs…

Meditatie over het onze Vader

Laten we tijdens deze Advent bidden opdat, door de macht van de Maagd Maria, de Vorst van deze wereld overwonnen zou worden en Christus zou heersen. Binnen de CRC hebben we alles om die toekomst te kunnen bereiken. We moeten het onweer doorstaan en werken aan de bekering van de volkeren. Bidden we het Onze Vader opdat Christus en de Maagd Maria zouden heersen over heel de mensheid.

Brief van een falangist aan Mgr. Carlo Maria Viganò

Want de morele ontregeling die vandaag de Kerk besmeurt, is slechts het teken en «de top van de ijsberg» van een leerstellige ontregeling die veel erger is. U hebt gelijk te spreken over «verwarring en verdeeldheid» die lang in de tijd teruggaan en die «onvermijdelijk zijn wanneer de opvolger van Petrus ophoudt zijn voornaamste zending te behartigen, die er in bestaat zijn broeders te bevestigen in het geloof en in de gezonde morele leer.»

De Zwarte Madonna van Czestochowa

Op de bij de stad Czestochowa gelegen ‘stralende berg’, Jasna Góra, vereert men een miraculeuze icoon die bekend staat als de Zwarte Madonna. Zij is de patrones van Polen en het symbool van de natie sinds zij er in 1656 voor zorgde dat een groot Zweeds leger er niet in slaagde het door slechts 300 verdedigers beschermde klooster op de berg in te nemen. Sindsdien hebben de Polen zich in tijden van nood en rampspoed altijd in vertrouwen tot haar gericht.

BELGIË EN ZIJN KOLONIE
Het grote project van Leopold II

Het is al langer ingeburgerd om enkel in uiterst negatieve bewoordingen te spreken over onze tweede koning en zijn Congostaat. Men schildert hem af als een «sinistere massamoordenaar». Vraag is of al die verontwaardiging gerechtvaardigd is. In dit artikel proberen we een genuanceerd beeld te schetsen, op basis van ernstig historisch onderzoek en met respect voor de tijdscontext waarin hij moet gesitueerd worden.

Waar en wanneer werd Jezus geboren  ?

In 2017 publiceerde de uitgeverij Albin Michel een kanjer van een boek: «Jésus. L’encyclopédie» (843 pp.). Het werk geeft helaas een stand van zaken van hoe erg het met de huidige geloofsafval gesteld is. De coördinatie van het boek berustte bij Mgr. Joseph Doré, emeritus aartsbisschop van Straatsburg… die een vrije tribune gegeven heeft aan alle vijanden van Christus. Het hoofdstuk gewijd aan de geboorte van de Heer maakt dat maar al te duidelijk.

«  Wee de persoon door wie het schandaal komt  »

Het is de plicht van alle gelovigen om het kwaad bij naam te noemen en het radicaal te bestrijden. Een halve eeuw “openheid” op de wereld en knievallen voor de “moderniteit” breekt het hoogste gezag in de Kerk vandaag zuur op. Er is nu geen alternatief meer dan onverbloemd de waarheid te spreken over de praktijken van Sodom en Gomorra. Met het gevolg dat onze kerkleiders gekruisigd worden door de media? Dan treden zij alleen maar in het voetspoor van de Meester die hen is voorgegaan.

«  Ik zal heersen ondanks mijn vijanden  »

Het is duidelijk dat we in de tijd van de Antichrist beland zijn, in de tijd waarin de mens zich op onvoorstelbare wijze verheven heeft in zijn hoogmoed. En omdat hij zich tegen God heeft gekeerd, straft God hem door de hand van zijn eigen ongerechtigheden: catastrofes, rampspoed, oorlogen en revoluties. Maar het Hart van Jezus bereidt zijn overwinning voor!

November 2018  : Rome en Rusland

Grote ruzie in het orthodoxe huishouden: de patriarch van Constantinopel heeft de onafhankelijkheid van de Oekraïense Kerk erkend, tot woede van de Al-Russische patriarch Kirill en zijn volgelingen. Als onze paus zou gehoorzamen aan de H. Maagd Maria, zou zij het mirakel verrichten van de bekering van Rusland tot het katholiek geloof. Ondertussen is een bloedbad in de Syrische provincie Idlib vermeden dankzij de vredespolitiek van Vladimir Poetin. En zo blijft Rusland de actualiteit domineren…

De voorspelling van Jezus over het einde der tijden

Jezus is aan het einde gekomen van zijn twistgesprekken. Hij is de Mensenzoon over wie gesproken is, Hij heeft geen andere Vader dan God aan wiens rechterzijde Hij zich zal neerzetten. Vandaag zien we hoe zijn woorden, die de kosmische catastrofes van het einde der tijden aankondigen, ons voeren naar een sublieme Wijsheid die niet van menselijke oorsprong is.

Jezus predikt tot het volk van Jeruzalem

Jezus heeft het einde bereikt van zijn twistgesprekken met de Schriftgeleerden, de Farizeeën en de hogepriesters. Vandaag zullen we zien hoe Hij, tot grote vreugde van het gewone volk, «de armen van Israël», de hypocrisie ontmaskert van die “elite” die zo misprijzend neerkijkt op de eenvoudige mensen.