De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

Het mirakel van de gestilde storm is voor ons een parabel voor onze apocalyptische tijden

Het verhaal over de gestilde storm dat de Kerk ons ter overweging aanbiedt op deze 12de zondag door het jaar is bijzonder stichtend. Het leert ons wat we vandaag moeten doen tijdens de stormen van de Apocalyps die we moeten trotseren. Daarom moeten we deze parabel, die tegelijkertijd een mirakel en een van de meest actuele onderrichtingen is, met grote belangstelling lezen.

Inleiding

Draja Mihailovitsj, de leider van de tsjetniks, leidde in Joegoslavië het verzet tegen de Duitse overweldiger, in opdracht en met de steun van koning Alexander II Karadjordjevitsj. De officiële geschiedschrijving heeft echter alleen de naam van Tito onthouden, de communistische partizanenleider die een stroman van Stalin was. Waarom? Omdat Churchill in 1943 besloot Mihailovitsj te laten vallen om zo de meester van het Kremlin te behagen.

Generaal Mihailović, Servische held en christelijk martelaar

Wie spreekt over het verzet tegen de Duitsers in de Balkan tijdens de Tweede Wereldoorlog, roept onmiddellijk de figuur op van de Kroaat Josip Broz, alias Tito, de communistische partizanenleider. Weinigen weten dat er toen ook een ànder verzet actief was, waarvan de charismatische leider een Serviër was, sterk gehecht aan zijn vaderland en zijn koning: generaal Draja Mihailovitsj (1893-1946), een held die door de Geallieerden verraden werd.

De aankondiging van het rijk Gods in parabels

De Kerk biedt ons op deze 11de zondag door het jaar twee kleine parabels van Jezus ter overweging. De parabels bevatten een wonderlijk rijk onderricht en we zullen zien in welke mate zij het beeld oproepen van het geestelijk rijk dat Jezus instelt en van het mysterie van de toekomstige Kerk.

Juni 2018  : China en de Katholieke Kerk

«In China wil paus Franciscus de schismatieke katholieken van de patriottische Kerk verzoenen met de gelovigen van de ondergrondse Kerk. Maar wie zal het slachtoffer zijn van dat proces van verzoening-verraad, begonnen onder Joannes-Paulus II en voortgezet onder Benedictus XVI? Moeten de acht “patriottische” bisschoppen, benoemd zonder de goedkeuring van de paus, erkend worden? Drie van hen zijn zelfs geëxcommuniceerd… Moet die excommunicatie dan gewoon opgeheven worden? Dat zou neerkomen op het desavoueren van de “ondergrondse” geestelijkheid, die haar trouw aan Rome al sinds de jaren 1950 duur betaald heeft» (broeder Bruno van Jezus-Maria).

Hoe moeten wij het H. Hart van Jezus beschouwen  ?

We moeten ons geborgen voelen in het Hart van Jezus. Mocht Hij ons eeuwig troosten, bij elke gelegenheid; om te beginnen in ons privé-leven, onze kleine persoonlijke beproevingen, maar ook in de grote beproevingen van ons land en van de Kerk. We mogen ons niet meer laten overdonderen zoals de heidenen die zonder hoop leven, maar moeten onze sterkte vinden in het H. Hart van Jezus.

Het gezag van Vaticanum II

Geniet een oecumenisch concilie niet automatisch van het onfeilbare en universele oppergezag? Moeten we daarom niet blindelings alle decreten en teksten van Vaticanum II aanvaarden?

Elke communie is een bezoek van Jezus aan mijn ziel

Sinds 2000 jaar houdt de Kerk stand door de Mis. De Kerk heeft heel die tijd geleefd van de Eucharistie en heeft heiligheid voortgebracht, een prachtige beschaving, schitterende kunstwerken, deugden, naastenliefde. Als we de Eucharistie ontvangen, zijn we zeker dat we met geheel ons wezen Jezus ontvangen. Het is een bezoek van Jezus aan onze arme zielen met zijn verrezen, verheerlijkt lichaam in de Hostie. 

Onze roeping tot de liefde

Ik wil vandaag uw H. Drie-eenheid, bron van elke liefde, elke onbaatzuchtigheid, elke gemeenschap aanbidden. Neen, U bent geen eenzame God die zich tevreden stelt met zichzelf te beminnen en niets buiten Hem. U bent niet die abstracte God die de menselijke rede fabriceert en die de mensen ofwel slechts een naamloze angst inboezemt, ofwel de hoogmoed om op Hem te willen gelijken door een totale onafhankelijkheid. 

Vaticanum II en de missies in het hoge noorden van Canada

De congregatie van de oblaten van Maria Onbevlekt verrichtte schitterend missiewerk bij de Inuit aan de Hudsonbaai. Het decreet « Ad gentes » van het Tweede Vaticaans Concilie gooide de principes van de missionering echter helemaal ondersteboven, met rampzalige gevolgen. Het getuigenis van een “ moderne ” oblaat spreekt boekdelen.

Onze Falanx van de Onbevlekte heeft de H. Geest nodig

Hoe goed is het om op dit feest van Pinksteren, waarop we de vruchten van uw Lijden, van uw Verrijzenis en van uw Hemelvaart plukken, o Jezus, hoe goed is het, hoe waar is het, hoe schoon is het om te werken aan Uw rijk op aarde door de kracht van de Heilige Geest in de Rooms-katholieke Kerk!

Mei 2018  : Gifgasaanval in Syrië  ?

De Amerikanen namen begin april het besluit om een verwoestende aanval op Syrië uit te voeren met als bedoeling de vernietiging van Assads leger, presidentieel paleis, commandocentra, elitetroepen, militaire opslagruimten, radarsystemen enz. Om die mega-aanval te rechtvaardigen voor het wereldgeweten, moesten de VS een goede reden verzinnen. Vanaf eind maart verwittigde Rusland ervoor dat de westerse machten een nepaanval met gas aan het voorbereiden waren. En toen, op 7 april, kreeg de hele wereld inderdaad tv-beelden voorgeschoteld van slachtoffers van een gasaanval, die onmiddellijk werd toegeschreven aan het Syrische leger. Als represaille vuurden de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk op 14 april een honderdtal kruisraketten af op Syrië… 

Jezus is ten Hemel opgevaren met zijn Lichaam

Ik heb er nood aan te geloven dat Jezus in de Hemel is met de Maagd Maria en met alle dierbaren die ik gekend heb en die heilig gestorven zijn. Al die mensen leven daarboven en wij gaan hen vervoegen. Als iemand daarover twijfels heeft, dan moet hij beseffen dat die twijfels van de duivel komen en ons naar de hel kunnen voeren. Laten we dus trouw zijn aan wat de Kerk ons steeds onderricht heeft.

Zuiverheid en fijngevoeligheid van de ware naastenliefde

Vandaag vraagt de Kerk ons te mediteren over het gebod van Jezus vlak voor zijn Hemelvaart: «Hebt elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad.» In een tijd waarin de naastenliefde bij een groot aantal mensen verkild is, is het goed terug te komen op het traditioneel onderricht van de Kerk over de naastenliefde. Abbé de Nantes, als trouwe leerling van Sint-Jan van het Kruis, leert ons de kenmerken van een ware, bovennatuurlijke naastenliefde en ontmaskert het romantisme dat er de vergiftigde karikatuur van is.

De Z. Charles de Foucauld, het Hart en het Kruis

Burggraaf Charles de Foucauld (1858-1916) leefde lange tijd als een ongelovige, tot «een pijnlijke leegte en een oneindige droefheid» hem naar de kerk van Saint-Augustin in Parijs dreven, waar abbé Huvelin hem deed biechten en de communie gaf. Van dan af begint voor de «universele broeder» een zoektocht naar zijn ware roeping, die hem uiteindelijk naar de Sahara zal voeren en naar het martelaarschap in Tamanrasset…

10. De strijd tegen de luiheid en de schoolkeuze

De keuze van een school is een zeer ernstige en complexe zaak. Je moet rekening houden met alle factoren: godsdienstige en morele argumenten, het niveau van de studies en de discipline op de school. Met altijd de examens voor ogen, want die openen de deur naar een beroep. Alle ouders hebben hiervoor de genade van staat, zodat ik mij beperk tot enkele algemene principes. 

Scherpenheuvel, bolwerk van de Contrareformatie

De geschiedenis van het belangrijkste Mariaheiligdom van ons land is bijzonder boeiend en de basiliek zelf is vol van een religieuze symboliek die slechts door weinigen gekend is. Veel gegevens hebben we gehaald uit het rijk geïllustreerde boek dat Duerloo en Wingens in 2002 over Scherpenheuvel publiceerden. Zij noemen het genadeoord terecht een uniek voorbeeld van totaalkunst in dienst van de katholieke Contrareformatie in de Nederlanden. 

Open brief van bekeerde ex-moslims aan paus Franciscus

«Sta ons toe aan Uwe Heiligheid te vragen om snel een synode bijeen te roepen over de gevaren van de islam. Wat blijft er nog over van de Kerk daar waar de islam zich heeft gevestigd? Uit zorg voor de waarheid moet de Kerk duidelijk maken waarom de argumenten die de islam naar voren schuift om het christelijk geloof te loochenen vals zijn.» Een wanhoopskreet van bekeerlingen die niet begrijpen waarom Franciscus geen duidelijker taal spreekt. 

De parabel van de wijnstok

Op de 5de zondag na Pasen laat de Kerk ons mediteren over de parabel van de wijnstok, die van een onuitputtelijke rijkdom is. Jezus had de onbuigzame Farizeeën er al mee bedreigd dat ze afgesneden zouden worden van het Koninkrijk Gods. In deze parabel van de wijnstok wil Hij aan zijn leerlingen de vaste zekerheid geven dat ze door hun trouw reeds het eeuwig leven zijn binnengetreden.