De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

Augustus 2018  : Poetin, het zwarte beest  ?

Het stond in de sterren geschreven dat de topontmoeting tussen VS-president Trump en zijn Russische tegenhanger Poetin in Helsinki op 16 juli 2018 niet op begrip van de Amerikaanse Deep State zou kunnen rekenen. Met Vladimir Poetin práten alleen al staat voor het Amerikaanse establishment ongeveer gelijk met verraad. Ook bij ons schilderen de media de Russische president liefst zo negatief mogelijk af. Hoe objectief is zo’n karikatuur nog?

In de Hemel spreken de heiligen en de Maagd Maria voor ons ten beste

Op deze dag van het feest van de Tenhemelopneming van de Maagd Maria zou ik jullie uitleg willen geven over een waarheid die jammer genoeg miskend wordt door de christenen van onze tijd. Men mag niet geloven dat sinds de Verrijzenis van Jezus tot aan het einde van de wereld de heiligen in de hemel onbeweeglijk blijven, dat ze de aardse dingen vergeten zijn en zich in hun eeuwigheid genesteld hebben, versteend in de aanschouwing van een roerloze God.

De toespraak over het Brood des levens (II)

De woorden van de toespraak over het Brood des levens, waarvan we de meditatie verderzetten, openbaren ons dat Jezus het leven en het licht van de mensen is. Hij is het die door zijn persoon, zijn woorden, zijn onderricht ons de mogelijkheid geeft niet te sterven in de woestijn van de aarde, maar te verrijzen en onthaald te worden in de eeuwige tabernakels. 

De uiteenzetting over het Brood des levens (I)

De Kerk laat ons in deze augustusmaand mediteren over het 6de hoofdstuk van Sint-Jan, dat getrouw de woorden van Jezus weergeeft over het Brood des levens, aankondiging van het sacrament van de Eucharistie. Die toespraak te Kafarnaüm is absoluut beslissend, het is een essentieel element van het Evangelie.

De les die men moet trekken uit de broodvermenigvuldiging

Laten we verheugd zijn tot het kleine getal te behoren dat het geloof bewaart, terwijl alle anderen het verliezen, want Jezus heeft een oneindig medelijden met ons. Laten we de moed hebben om te verkondigen waaruit de echte weg naar het eeuwig leven bestaat: de stad van de mensen verlaten en Jezus volgen om zijn geestelijk voedsel te ontvangen, onderpand voor het eeuwig leven.

De Maagd Maria in de Koran

Onze kerkleiders zijn ook vandaag nog altijd verblind door het Tweede Vaticaans Concilie, dat op alle godsdiensten het etiket van “ respectabel ” gekleefd heeft. Het conciliedecreet Nostra aetate roept christenen en moslims op om « het verleden te vergeten » en « zich eerlijk in te spannen voor wederzijds begrip ». Wederzijds begrip ? Laten we eens kijken wat dat betekent met betrekking tot de Allerheiligste Maagd Maria.

11. Zijn de ouders verantwoordelijk als een kind ontspoort  ?

Welke ouder is niet ontzet en bang als hij in de krant de misdaden leest die sommige jongeren begaan? Het gaat dan om, zo noemt men ze, “ontspoorde jongeren”. Maar zij komen soms uit respectabele families met een goede reputatie. En dat geeft ons een wee gevoel: als dat bij zo’n mensen kan gebeuren, waarom dan op een noodlottige dag ook niet bij ons?

Kardinaal Lavigerie en de martelaren van Oeganda

Kardinaal Charles Lavigerie (1825-1892), aartsbisschop van Algiers en primaat van Afrika, is in ons land vooral bekend als de stichter van de missiecongregatie van de Witte Paters. Veel minder geweten is dat Lavigerie een liberaal-katholiek was, die over de missionering een heel eigen visie had die hem beslissingen deed nemen met soms ronduit catastrofale gevolgen. De geschiedenis van de martelaren van Oeganda illustreert dat.

De scheiding tussen kolonisatie en missionering  : het begin van het einde van de missies

Eeuwenlang werd de missionering van de heidense volkeren gedragen en beschermd door de koloniserende mogendheden. De moderne missiologie, die gestalte kreeg op het einde van de 19de eeuw onder impuls van de liberaal-katholieken, heeft in de Kerk noodlottige dwalingen ingevoerd die tot gevolg hadden dat de missies in de 20ste eeuw ondermijnd werden en uiteindelijk in elkaar stuikten.  

China en de katholieke Kerk

Het Vaticaan stond op het punt een «deal» te sluiten met de Chinese communistische leiders: de excommunicatie tegen zeven bisschoppen van de patriottische Kerk (de staatskerk die collaboreert met het regime) zou opgeheven worden in ruil voor inspraak in nieuwe aanstellingen. Dat zou gebeuren ten nadele van de ondergrondse, Romegetrouwe katholieken, die fel protesteerden bij monde van de moedige kardinaal Zen Ze-kiun.

2. Het Joegoslavisch koninkrijk, 1918-1941

Na de Eerste Wereldoorlog werd het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen opgericht, een nieuwe staat die echter al meteen af te rekenen had met het verzet van de Kroatische separatisten en de revolutionaire communisten. Draja Mihailovitsj van zijn kant toonde zich de loyale medewerker van koning Alexander, de Eenmaker.

De beproevingen en het lijden  : bewijzen van trouw en liefde

Ik ben vaak door medelijden bewogen voor sommigen van jullie die een heel zware last te dragen hebben. Ik ben bedroefd en terzelfdertijd bewonder ik in stilte dat dit de beschikking is van de Vader van alle goeds. Ik heb zin om jullie de uitnodiging van Jezus aan zijn apostelen te herhalen: «Komt nu eens zelf mee naar een rustige en eenzame plaats en rust daar wat uit.»

Wie is toch Jezus van Nazareth  ? Het antwoord van Sint-Paulus

Sinds het begin van het liturgisch jaar mediteren we over het Evangelie van de H. Marcus. Wat kunnen we besluiten uit de eerste hoofdstukken ervan? Dat het Jezus lastig valt zich te doen begrijpen, zich te doen kennen… Bekijken we nu wat Sint-Paulus ons zegt over de identiteit van Christus, die Hij hem zelf geopenbaard heeft op de weg naar Damascus.

Juli 2018  : Het Amerikaans-Israëlisch-Saoedisch bondgenootschap

In dit artikel analyseert broeder Jean-Duns van de H. Anna de Amerikaanse strategie van samenwerking met de wahhabieten en de Moslimbroeders, twee van de meest radicale islamitische sekten, om het Midden-Oosten naar hun hand te zetten en de veiligheid van Israël te garanderen. Hij gaat daarbij dieper in op het fameuze pact van de Quincy en op de door Washington georchestreerde «Arabische lente».

Het leven van de Heilige Familie in Nazareth

In een tijd als de onze, waarin tal van rechtvaardigen onder vervolging lijden in naam van de Gerechtigheid en de Waarheid, is het goed zich voor te stellen dat de armoede en de geringheid van de H. Familie reeds deel uitmaakten van de vervolgingen in de wereld hier beneden. Zij zullen noodzakelijkerwijze gevolgd worden door een honderdvoud aan vreugde, beloofd aan hen die alles opgegeven hebben om Jezus te volgen.

150. De Falanx is katholiek

1. Tenslotte weet de falangist dat «  het Rijk Gods in de hemel is  ». Het leven op deze wereld gaat voorbij en is slechts de voorbereiding en de voorafbeelding van de nieuwe wereld die komende is, waarvoor alles is gemaakt en die uiteindelijk alleen van belang is. De geest van onze Falanx is niet humanistisch. Ecologie […]

149. De Falanx is koningsgezind

1. De falangist beseft dat «  het Rijk Gods geweld lijdt  » en hij herkent in de hedendaagse politieke strijd de botsing tussen twee werelden  : de stad Gods en de stad van Satan. Hij weet dat alles uiteindelijk moet worden «  hersteld in Christus  », vooral de menselijke instellingen en op de eerste plaats de politieke. Hij vlucht de […]

148. De Falanx is op de gemeenschap gericht

1. De falangist weet dat «  het Koninkrijk Gods al midden onder ons is  », dat men uit het geloof moet leven en dat God bemind wordt in de liefde tot de naaste. Hij legt zich in de eerste plaats toe op de dienst aan de gemeenschappen waartoe hij van nature of door zijn milieu behoort  : zijn […]

147. Het koninklijk paternalisme

De ineenstorting van onze huidige kapitalistisch-socialistische wereld zal naar alle waarschijnlijkheid plotseling en brutaal gebeuren. Daarna komt een lange overgangsperiode tijdens dewelke – en niet zonder de hulp van het Onbevlekt Hart van Maria – een koninklijk gezag het volk zal moeten laten overgaan, zonder te veel dwang uit te oefenen, van het oude, democratisch […]