De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

Politieke en godsdienstige wijsheid van Christus

Enkele Farizeeën benaderen Jezus en vragen Hem, alsof ze van niets weten, of men aan de Romeinen belasting moet betalen. Het is een dodelijke valstrik, want als Jezus “neen” antwoordt, gaat Hij door voor een opstandeling en riskeert Hij gevangenis, ballingschap of de dood. Maar als Jezus zegt dat men belasting moet betalen, zal men zeggen dat hij een “collaborateur” is van de Romeinen en zal een groot deel van het joodse volk Hem als een verrader bestempelen.

De parabel van het bruiloftskleed

Gedurende heel mijn jeugd en een groot deel van mijn priesterleven heb ik me afgevraagd wat dat  bruiloftskleed ” wel mocht zijn. Ik heb het niet gevonden. Soms zei ik dat het ging om het geloof, want zonder geloof kan men niet gered worden ; een andere keer zei ik dat het om de naastenliefde ging. Het is een zeer indringende vraag. En plots heb ik iets begrepen.

Moordzuchtige wijnbouwers, gisteren en vandaag

Het Evangelie van deze zondag geeft antwoord op een kapitale vraag: wie heeft Jezus vermoord? In de historische werkelijkheid schuilt een mysterie: dat van het volk Gods, uitverkozen om de wegen van de Messias voor te bereiden en Hem te schenken aan de andere volkeren, maar dat, in plaats van boete te doen om zich waardig te tonen en door Hem gered te worden, Hem verworpen heeft. Laten we nagaan hoe dit mysterie van ongerechtigheid nog steeds actueel is.

Verheug u ten dienste van Jezus te staan  !

«Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: “Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.” “Goed vader”, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: “Neen, ik wil niet”. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van beide lijkt u de beste zoon?» We moeten deze parabel actualiseren. Wie van beide zonen zijn wij?

De parabel van de arbeiders van het laatste uur een uitnodiging om de goedheid van God na te volgen

Als we sinds de ochtend aan het werk zijn in de wijngaard, laat ons dan niet al de moeilijkheden die we gehad hebben in rekening brengen. Maar laten we veeleer vervuld zijn van vreugde en dankbaarheid wanneer we zien dat personen van wie we dachten dat ze verloren waren, zich plots openstellen voor de genade en samen met ons naar de Hemel gaan.

Men moet zijn naaste vergeven…

Het Evangelie van de meedogenloze schuldeiser brengt ons een parabel die handelt over zo’n wezenlijk punt van ons moreel leven dat men kan zeggen dat het om het hoogtepunt van de evangelische naastenliefde gaat. We kunnen daar evenwel niet toe komen zonder te mediteren over de goedheid van Christus die ons vergeeft door de losprijs van zijn Bloed.

Zijn naaste vermanen voor diens welzijn en hem vergeven

De passage uit hoofdstuk 18 van het Evangelie van de H. Mattheüs wordt heel goed becommentarieerd door Sint-Augustinus. Ik wil jullie laten delen in de zeer rijke les van dit commentaar. Het dagelijks leven krioelt van voorbeelden die even zovele gelegenheden zijn om het onderricht van Christus, die ons aanspoort om te handelen met echte naastenliefde, in de praktijk te brengen.

Engelbert Dollfuss, een groot katholiek staatsman

Abbé de Nantes deed een grondig onderzoek naar de houding van de katholieke Kerk tegenover de dictaturen van de jaren 1930. Achtereenvolgens kwamen het bolsjewisme, het nationaalsocialisme, het fascisme en de dictatuur van Franco aan de beurt. In zijn eindconclusie schreef abbé de Nantes: «Franco, Salazar en Dollfuss hebben, overeenkomstig hun persoonlijke overtuiging die ook die van hun volk was, als fundament voor hun nationale revolutie de cultus van het katholieke vaderland genomen.» De Oostenrijkse kanselier Dollfuss (1892-1934) verdient het om uit de vergetelheid gehaald te worden waarin hij ten onrechte terechtgekomen is.

Een mirakel op voorspraak van zuster Lucia

Al wat zuster Lucia zei en neerschreef, wordt tot op vandaag door het Vaticaan bewust in de doofpot gestopt, omdat de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima niet past in de “hervormde” godsdienst ingeluid door Vaticanum II. Maar de mens wikt en God beschikt. De karmelietes van Coïmbra ligt aan de basis van de onverklaarbare genezing van een vierjarig meisje. Zal Lucia, misprezen en doodgezwegen door de kerkelijke gezagsdragers die zich naar de normen van de wereld schikken, op die manier toch «gekend en bemind» worden?

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN
6. De rol van de ouders in de heiliging van hun kinderen

Vanaf het moment dat God een kindje schept en het leven geeft, komt het terecht in het milieu van zijn ouders. Vanaf het meest prille begin zal het kind daarom bepaald worden door de opvoeding die het krijgt. Laten wij dus niet alle ondeugden van onze kinderen op de rug schuiven van onze grootouders, onze voorouders of de erfenis van Adam. Dat is al te gemakkelijk. Neen: hoe hebben wij ze opgevoed? De opvoeding begint vanaf het ontstaan van het kind en ze zal dat kind als het ware herscheppen, bijna vanaf nul.

«  Uw Rijk kome  »  : van het aardse naar het hemelse Jeruzalem

Het Boek van de Psalmen is een onderdeel van het Oude Testament en telt zo’n 150 liederen. Verschillende psalmen staan bekend als de “bedevaartpsalmen” en bezingen in prachtige bewoordingen de heilige stad Jeruzalem. De christelijke traditie heeft ze overgenomen: eeuwenlang al zingen de monniken in de getijden de psalmen, omdat de Kerk de profetische betekenis ervan erkent. We moeten dan wel onder ogen zien dat Jezus radicaal gebroken heeft met het joodse, aardse Jeruzalem. Zijn Rijk is iets totaal nieuws.

«  Gij zult mijn getuigen zijn  »

In februari 2015 stierven 21 christelijke kopten de marteldood op een strand bij Tripoli, terwijl zij gezamenlijk “Ya Rabbi Yassou!” (“O, mijn Heer Jezus!”) riepen. Anderhalf jaar later ontdeed de katholieke kardinaal Reinhard Marx zich op vraag van een imam zonder enig bezwaar van zijn borstkruis, toen hij een bezoek bracht aan het interieur van de Rotskoepel… Zolang paus Franciscus «het Concilie volgt», zoals hij zelf zegt, maakt hij het zichzelf onmogelijk om een einde te maken aan de teloorgang van het geloof.

De vernedering van de H. Petrus

We hebben afgelopen zondag gezien hoe Jezus de H. Petrus aangesteld heeft tot hoofd van zijn Kerk. De paus is werkelijk de vertegenwoordiger van Jezus Christus op aarde. Dat was de sterke kant van de persoon van de H. Petrus. Maar in datzelfde hoofdstuk 16 van Mattheüs zien we ook zijn zwakke kant of zijn vernedering, wanneer hij weigert de zienswijze van zijn goddelijke Meester aan te nemen door slechts zijn eigen menselijke voorzichtigheid te willen horen.

De waarschuwende betekenis van de roeping van de H. Petrus

Alles wat de H. Petrus overkomen is in het Evangelie had een waarschuwende betekenis. Als de evangelisten, geïnspireerd door de H. Geest, ons de opmerkingen, woorden en reacties van Petrus hebben overgeleverd, dan is het juist opdat ze geldig zouden blijven als een eeuwig teken, opdat ze een les zouden blijven voor alle eeuwen en een waarschuwing voor alle pausen tot aan het einde van de wereld.

Het Evangelie van de Kanaänitische vrouw en de Maagd van Fatima

Waarom heeft dit Evangelie me geraakt? Omdat we een voorspelling van Fatima aan het overwegen zijn die vreselijk is en die een muur optrekt tussen de katholieke gelovigen en het geheel van hen die afstevenen op de hel. Dat is absoluut nodig om de grens tussen de Kerk en de anti-Kerk terug te herstellen. Tussen Christus en Belial is geen communicatie mogelijk. In dit verhaal van de Kanaänitische vrouw zien we echter dat de grens niet hermetisch afgesloten is.

Paus Paulus III en het Heilig Concilie van Trente

Het Concilie van Trente (1545-1563) lanceerde de grote katholieke hervorming waarmee de Kerk in het offensief ging tegen het protestantisme. De Contrareformatie ging hand in hand met de heiliging van de katholiek gebleven samenleving: het was het samenspel van beide acties dat de redding van de Kerk in de zestiende eeuw betekende.

De gestilde storm en de angst van Simon Petrus

Het Evangelie van de tot bedaren gebrachte storm is wonderlijk aangrijpend, zowel door zijn zeer menselijke eenvoud als door zijn goddelijke grootsheid. Het gaat om een onderricht dat nog altijd actueel is: Jezus toont ons wat we vandaag moeten doen wanneer we de vreselijke stormen van de Apocalyps het hoofd moeten bieden. 

De les die men moet trekken uit de vermenigvuldiging van de broden

Zich losmaken van de rest van het volk om het mystieke brood te ontvangen is een genade, een onderpand voor het eeuwig leven. Ook moeten we ons verheugen, bescheiden maar echt, te behoren tot dat kleine aantal dat het geloof bewaart terwijl iedereen het verliest. Waarom? Omdat dit ons het ware goed geeft, omdat Jezus een oneindig medelijden heeft te zien dat we gescheiden zijn van de menselijke goederen, erop bedacht om het geloof te behouden en helemaal open te staan voor zijn onderricht.

De mislukking van de prediking van Jezus in Galilea

De parabels die voor hen een licht moesten zijn, hebben de bewoners van Galilea verblind omdat hun ambities van louter stoffelijke aard waren. Jezus wilde hen verheffen tot een bovennatuurlijke visie, maar ze zijn Hem niet gevolgd. Het is dan dat Jezus de oevers van het meer van Tiberias verlaat terwijl Hij tegen die streek vreselijke vervloekingen uitspreekt.