De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

Mijn God, ik aanbid U en ik hou van U…

O mijn God, mocht deze feestdag van de H. Drie-eenheid die begint met een uiting van lof voor uw goedheid voortduren als dankbaarheid voor uw weldaden. Mocht ik leven in U en voor U, om U goed te dienen op aarde en het eeuwig leven te verdienen voor mijn geluk en dat van hen die ik bemin, tot uw eer, o Vader, o Zoon, o H. Geest.

Juni 2019  : Een aanklacht tegen de paus wegens ketterij

Een bewijs te meer van de verkeerde weg die de paus opgaat, is de Open brief die een groep van 20 katholieke geleerden, theologen of universitairen, op 29 april 2019 publiceerde om Franciscus te beschuldigen van ketterij. Dit nieuwe initiatief volgt op de privé-brief die in de zomer van 2016 geschreven werd door 45 geestelijken en katholieke geleerden aangaande Amoris laetitia en op de “Dubia” van vier kardinalen in november van dat jaar.

Wat te denken over de charismatische beweging  ?

We verlangen dat de Kerk bevrijd wordt van de valse godsdiensten, van de valse mystiek, om de wegen van Geloof, Hoop en Liefde terug te vinden. En we zullen Jezus bidden om ons zijn H. Geest te zenden met zijn gaven opdat ieder van ons zou groeien in de liefde tot Christus, tot het beeld van de volmaakte mens. 

30. De voorbeeldige traditie

«  De Kerk, dat is Jezus, vergoten en medegedeeld  » (Bossuet). Zij is dus voor alle tijden de verwezenlijking van wat God in zijn Voorzienigheid en Voorbeschikking vastgelegd heeft, volgens het mysterieus plan van zijn wijsheid. Vanaf haar stichting tot in onze dagen is zij, met al haar ups en downs, met de verdiensten en de misdaden […]

29. Kerk en christenheid

Er is een groot verschil en zelfs een dodelijke tegenstelling tussen de Kerk en de wereld, die laatste beschouwd als vreemd of vijandig aan het Evangelie en onderworpen aan de «  vorst van deze wereld  », Satan, een wereld dus die nog niet veroverd en overwonnen is door de liefde en de macht van haar uiteindelijke Heer […]

28. De H. Geest, ziel van de Falanx

De falangist is tegen elke vorm van protestants illuminisme, te herkennen aan zijn verborgen of openlijke vijandschap tegen het kerkelijk, hiërarchisch en klerikaal gezag. Toch weet hij dat de H. Geest aan de Kerk als mystiek lichaam van Christus is geschonken in al haar levende leden. Iedere gelovige ontvangt Hem met zijn overvloedige gaven. Door […]

27. Tegen het protestants illuminisme

De falangist wil de leerling van Christus zijn door de genade van de H. Geest in de Kerk. Daarom verwerpt hij het vrij onderzoek met zijn zogezegde goddelijke waarborg  : het individueel illuminisme. Beide zijn kenmerken van de “ gereformeerde ” godsdienst die zich christelijk noemt, maar slechts luthers, calvinistisch of zwingliaans is, want niet meer dan een […]

26. Tegen elk schisma en elke ketterij

De falangist omhelst met dezelfde liefde Christus en de Kerk  ; hij weigert elke scheiding, elke tegenstelling tussen beide. Christen zijn, katholiek zijn is eenzelfde en ondeelbare genade, niet door de wil van het vlees of uit een menselijk verkregen overtuiging, maar door voorbeschikking en genade van God. In het licht van de vier volmaaktheden van […]

Het verlangen naar de Hemel is een gave Gods

Op deze zondag na Ons-Heer-Hemelvaart is het goed onze ogen op te slaan naar de Hemel, het enige doel van al onze werken. In de Hemel is de volheid van het geluk waarvan onze aardse vreugden slechts een afspiegeling of voorteken zijn; in de Hemel voltrekt zich het wonderlijke werk van aanschouwing en lofzang waarvoor we geschapen zijn.

De Geest van Wijsheid doet God smaken

De essentie van onze godsdienst is de zelfgave van God aan zijn schepsel dat Hij liefheeft. Reeds op de dag van zijn doopsel roept Hij de mens op tot een volmaakt geluk, dat bestendigd wordt gedurende de tijd dat hij kind blijft en blind is voor de zonde. En van zodra het schepsel God zoekt met een oprecht hart, geeft Hij zich voelbaar en met onbetwistbare tekenen van liefde aan hem.

Mei 2019  : Het kruitvat  : wanneer vallen de VS Iran aan  ?

«Het Midden-Oosten kan op elk moment de hele wereld in vuur en vlam zetten – als paus Franciscus volhardt in zijn weigering om in te gaan op de verzoeken van de Maagd Maria die ons de vrede kunnen schenken. De Amerikaanse regering heeft goed en wel de oorlog aan Teheran verklaard door de Iraanse Revolutionaire Garde, een legermacht van zo’n 120.000 militairen die als de “behoeders van de Iraanse revolutie” gelden, op de lijst van buitenlandse terroristische organisaties te plaatsen» (broeder Bruno).

Onze godsdienst is een en al liefde  !

Wij, christenen, vinden het vanzelfsprekend dat God wil dat we elkaar liefhebben. Maar denk er eens over na wat voor heerlijke tederheid er vervat zit in de Wet van Christus, die ons zegt: «Bemin elkaar», en daaraan toevoegt dat de twee geboden van God te beminnen en zijn naaste lief te hebben slechts één enkel gebod vormen. 

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan

Het Evangelie van Sint-Jan is niet zomaar een relaas. Het is het getuigenis van een bevoorrecht persoon, sterker nog, van de kroongetuige in het proces van Jezus, zijn Meester en intieme Vriend. Dat proces werd in een eerste fase gevoerd door de joodse gezagsdragers van Jeruzalem, maar later werd het alle eeuwen door verdergezet door Joden én heidenen. Het werd het belangrijkste proces in de geschiedenis van de mensheid, dat de wereld tot het einde van de tijden zal blijven heropenen om altijd opnieuw tot hetzelfde vonnis te komen  : de veroordeling van Jezus Christus en van de zijnen, want tussen Hem en hen wordt terecht geen onderscheid gemaakt.

De Goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen

Ach, Heer, wanneer dan zal de hele wereld, zullen alle volkeren en rassen met één enkele stem uw roem bezingen? Wanneer zal U de universele Herder zijn van heel de mensheid, verzameld in één en dezelfde Kerk, samen met de bekeerde Joden en heidenen? Uw woorden die in het Evangelie staan opgetekend, zijn waarlijk de openbaring van uw H. Hart en van het Onbevlekt Hart van Maria dat in het uwe verborgen is. 

De strijd om de Valle de los Caídos

Vlakbij Madrid liet generaal Franco na de beëindiging van de nationale kruistocht tegen het communisme een gigantisch kruis en een ondergrondse basiliek construeren. Hij wou een gemeenschappelijke begraafplaats oprichten voor alle doden van de verschrikkelijke Burgeroorlog (1936 tot 1939). Alle gesneuvelden, tot welk kamp ze ook behoorden, moesten hier zij aan zij rusten, in een geest van nationale verzoening. Waarom willen de socialisten die verzoening vandaag op de helling zetten?

De verloochening door Franciscus en een nieuwe Athanasius

In februari van dit jaar bracht paus Franciscus een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. Hij ging niet naar dit moslimland om, zoals Sint-Franciscus van Assisi vóór hem, de mohammedaanse leiders te bekeren. Neen, het hoofddoel van de reis was de ondertekening van het Document over de broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven. Mgr. Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana (Kazachstan), diende de paus moedig van antwoord.

Ondanks het onbegrip maakt Jezus zich bekend in Jeruzalem, Samaria en Galilea

Door haar groot geloof dwingt de Samaritaanse vrouw Jezus als het ware om zich volledig bloot te geven aan haar ziel die Hem zoekt. «IK BEN, Ik die met u spreek.» Door die woorden identificeert Hij zich met YHWH, God zijn Vader, en maakt Hij zich bekend als de Messias aan die doodgewone vrouw, verpersoonlijking van het zondige Samaritaanse ras. En in een verder perspectief staat zij symbool voor de immense heidense wereld, die op mysterieuze wijze opengesteld wordt voor de genade van het heil.

BELGIË EN ZIJN KOLONIE
Een jonge kolonie langs alle kanten belaagd

Het voornaamste streven van België met betrekking tot zijn kolonie was om afstand te nemen van de politiek van Leopold II die in het buitenland zoveel weerstand opgeroepen had. Alles in Congo moest humaner, moderner worden. Op die manier hoopte ons land in peis en vree zijn beschavingswerk te kunnen realiseren. Dat was echter een gevaarlijke illusie: de grote mogendheden lagen op de loer om zich van de rijkdommen van Congo meester te maken.  

“ Nostalgische ” verschijning van de verrezen Jezus aan het meer van Tiberias

De verschijning van de Verrezen Jezus aan het meer van Tiberias heeft iets nostalgisch. Jezus had zijn leerlingen profetisch verwittigd dat Hij hen na zijn Verrijzenis moest terugvinden in Galilea. Spreken over Galilea, dat was mystiek gezien het Paradijs op aarde oproepen. Het is inderdaad aan de oevers van het meer dat de apostelen Jezus ontmoet hebben, dat ze zijn oproep om Hem te volgen ontvangen hebben.