De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

De verschijning van de verrezen Jezus aan zijn apostelen

Sint-Jan heeft het Hart van Jezus horen kloppen om ons de geheimen ervan te kunnen meedelen. Wat dan te zeggen van Thomas, die het door wonden getekend maar verrezen Lichaam met zijn vingers aangeraakt heeft! Zijn uitroep kent aan Jezus een titel toe die nog nooit iemand Hem tevoren gegeven had: de uiting van een volledig geloof in de goddelijke natuur van Jezus, maar ook van een liefde die nooit meer zal doven in het hart van «hen die geloven zonder gezien te hebben». 

Dispuut over het getuigenis van Lucia

De strijd tussen voor- en tegenstanders van Fatima dateert niet van gisteren: precies twintig jaar geleden kruisten zij al de degens op een congres over «De fenomenologie en de theologie van de Verschijningen te Fatima». Terwijl prof. Anton Ziegenaus de continuïteit in de getuigenissen en herinneringen van zuster Lucia verdedigde, koos de rector van het heiligdom de kant van pater Dhanis onzaliger gedachtenis.

De Verrijzenis is een historisch feit

Wij katholieken weten dat de gebeurtenis van de Verrijzenis een wetenschappelijk feit is, een bewezen feit dat volstond om aan de apostelen het geloof te schenken nog voor Jezus hen verscheen. Het gebeuren is vandaag wetenschappelijk bewezen door de H. Lijkwade, die men kan analyseren en fotograferen. De Verrijzenis van Jezus is een historisch feit, een wetenschappelijke waarheid. Jezus werd in het graf gelegd nadat Hij gekruisigd was en zijn Hart doorboord. Hij is dus werkelijk gestorven en toch is Hij levend uit het graf gekomen.

Jezus heeft voor ons betaald

Op deze droevige dag van Goede Vrijdag is het belangrijk ons te realiseren dat het onmogelijk is te geloven in Jezus, Zoon van God, onze Verlosser, zonder ons diep te verbinden met zijn lijden. Vermits Hij geleden heeft en gestorven is voor ons, is het heel belangrijk dat we tot in het kleinste detail begaan zijn met zijn lijden en dood en dat we ons, door de gebeurtenis zelf, overstelpt voelen door een immens medelijden met deze Onschuldige die lijdt in onze plaats, met dit goddelijk wezen dat op aarde gekomen is om ons te redden door vreselijk lijden.

Jezus heeft ons nodig

p Witte Donderdag heeft Jezus afstand gedaan van de laatste glorie van zijn Majesteit. Hij heeft het werkschort van de dienaar aangetrokken en heeft vervolgens met zijn apostelen een liefdesmaal gehouden. Jezus was vol liefde voor hen omwille van de gevoelens die zijn Hart overstelpten. «Ik noem jullie mijn vrienden.» Het is de ultieme openbaring van zijn Hart, het Hart van de Zoon van God die mens geworden is alvorens de verschrikking van zijn Lijden te ondergaan.

De smarten van de H. Maagd Maria tijdens de passie van Jezus

O Allerheiligste Hart van Jezus en Maria, op deze Palmzondag, aan de vooravond van de Goede Week, willen wij eer brengen aan de droeve mysteries van onze rozenkrans. We stellen ons daarbij open voor uw almachtige genade opdat we zouden delen in de gevoelens van uw zeer uniek Hart, dat zozeer heeft willen lijden voor onze redding.

Jezus is Meester over leven en dood

Op deze vijfde zondag van de Vasten geeft de Kerk ons de opwekking van Lazarus ter overweging. Sint-Jan getuigt van de kennis die Jezus heeft over de toekomst van de mensen na hun dood. Jezus van Nazareth, de Zoon van God, is op aarde gekomen om ons te redden. Hij is de enige mens die weet wat er na de dood is. In geen enkele godsdienst bestaat er iets gelijkaardigs. Jezus spreekt uit ervaring over het toekomstig leven waarvan Hij een volmaakte kennis bezit.

Vladimir Poetin, de redder van Rusland

Toen Jeltsin op 9 augustus 1999 Vladimir Poetin aanstelde als zijn nieuwe eerste minister betekende dat een keerpunt. In slechts enkele weken tijd ontpopte de 46-jarige nieuwkomer zich tot een sterke figuur, die in staat bleek om opnieuw vertrouwen, hoop en fierheid in te boezemen bij zijn landgenoten. Na een decennium van politieke, economische, sociale en militaire mislukkingen herstelde Poetin het gezag van de staat en maakte hij van Rusland opnieuw een gerespecteerd land.

De genezing van de blindgeborene, openbaring van het Hart van Jezus

Sinds onze kindertijd hebben we zo vaak Jezus mogen ontmoeten in het sacrament van zijn vergeving… Hij heeft ons zoveel keren genezen van onze verblinding en van zoveel andere ongeregeldheden… Denken we daaraan en laten we in de intimiteit van de communie voor Jezus dezelfde warme gevoelens koesteren als de blindgeborene van het Evangelie gehad heeft voor zijn Redder.

De Samaritaanse vrouw of het geloof van de nederigen

De episode van de Samaritaanse vrouw is een prachtige bladzijde uit het Evangelie. We worden er tegelijkertijd door gecharmeerd en door onderricht. De Samaritanen, die symbool staan voor alle heidenen, verkondigen dat Jezus « de Redder van de wereld » is. In de Samaritaanse vrouw leren we van het onvolmaakte tot het volmaakte geloof te komen, dat het woord van Jezus aanvaardt en zijn goddelijk mysterie overweegt.

Reformatie en Contrareformatie. Het «  kakangelie  » van Luther

Wat zal voor onze « wankelende » paus Franciscus dit jaar de doorslag geven : het eeuwfeest van de verschijningen van de H. Maagd in Fatima of de herdenking van 500 jaar Reformatie ?

Jezus van gedaante veranderd

Als we moedig in het voetspoor van Christus willen stappen, moeten we hem aanschouwen in zijn glorie om te beseffen welk geluk voor ons is weggelegd. Maar ook moeten we Jezus Christus tot ons horen zeggen : volg Mij elke dag door je kruis op te nemen en vereenzelvig je door je dood met mijn Offer om het eeuwig leven binnen te gaan.

De bekoring van Jezus in de woestijn

Op de eerste zondag van de Vasten doet de Kerk ons mediteren over de bekoring van Jezus in de woestijn. De duivel zal proberen om Hem aan het begin van zijn openbaar leven te verleiden, en daarna zal hij zich verwijderen en Hem voor een tijd gerust laten. In zijn doodsstrijd zal Jezus opnieuw bekoord worden en wel om zijn taak op te geven, af te zien van de redding van de mensheid. De bekoring van de Heer is het model van de beproevingen die de Kerk zal doormaken vanaf haar stichting op Pinksterdag tot aan de terugkeer van Christus.

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
V. De martelaarskroon

Op 17 februari 1941 werd pater Kolbe door de SS opgepakt en enkele maanden later belandde hij in Auschwitz, waar hij als geestelijke het mikpunt was van allerlei wreedheden. Toen een gevangene kon ontsnappen, bood Maximiliaan zichzelf aan om de plaats in te nemen van één van de mannen die als represaille tot de hongerbunker veroordeeld werden…

3. Het gezag van de vader in de puberteit

Een gezag zonder macht schept anarchie. Een vader moet sterk zijn. Zijn dwingende macht moet afschrikken en hij moet op elk moment klaarstaan voor een reactie. Dat betekent niet dat men thuis onder een terreurregime moet leven. Maar de kinderen moeten weten dat, als zij een bepaalde grens overschrijden, alles mogelijk is. Zij moeten beseffen dat zij eventueel zelfs op straat kunnen gezet worden !

De Z. Edward Poppe – 4. Als de graankorrel…

In september 1922 werd Edward Poppe geestelijk leider van de « cibisten », de (aspirant-) geestelijken die hun dienstplicht moesten vervullen in een speciaal aan hen voorbehouden oefencentrum in Leopoldsburg. Nog geen twee jaar later stierf de apostel van de Eucharistische Kruistocht een heilige dood in klooster van Moerzeke. Hij gaf zijn leven « voor priesters, heilige priesters… »

Katholieke apologetiek  : het bestaan van God

Gelovigen beelden zich al te vaak in dat alleen zij de opdracht hebben om bewijzen te leveren voor het bestaan van God, terwijl de atheïsten daarentegen zich kunnen installeren in het gemak van hun ontkenning. Dat is fout : ook het atheïsme moet de confrontatie durven aangaan. Een boeiend artikel van abbé de Nantes over Immanuel Kant en de idealistische filosofie, over de nieuwe mechanische godheden Toeval en Emergentie en over materie en Geest.

Revolutie in Rusland

Midden in de Eerste Wereldoorlog brak in het Russische rijk de revolutie uit. Binnen het bestek van minder dan een jaar werd het eeuwenoude Romanovbewind weggevaagd en kwam het land onder het terreurregime van de bolsjewieken. Maar de officiële geschiedschrijving vertelt niet de ware toedracht : de tsaar werd verraden door de Doema, de elite van Sint-Petersburg, zijn eigen familie en de legertop. De Februarirevolutie verving een robuust bouwsel door iets dat slechts een kaartenhuis bleek te zijn.

De Verlichting  ? Neen  : het christelijk geloof

In de discussies over de islam en het terrorisme lijkt het tegenwoordig in Vlaanderen gemeengoed te zijn om uit te pakken met de waarden van de Verlichting als de oplossing die met alle middelen gepromoot moet worden. Maar wie zo denkt, heeft helemaal niets begrepen van de zienswijze en de gevoeligheden van de moslims : « De islamisten haten ons omdat wij atheïsten zijn. Al degenen die niet in God geloven, zijn voor hen geen mensen maar honden » (broeder Bruno).