De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

Oktober 2019  : «  De zaken van de paus gaan slecht  »

Op 1 november 1846 drukte de toekomstige Franse kardinaal Louis-Edouard Pie zijn grote bezorgdheid uit over de eerste regeringsmaanden van paus Pius IX, die zich in het begin van zijn pontificaat zeer liberaal toonde (maar zich later herpakte): «De zaken van de paus gaan slecht. Ik denk dat hij een grenzeloos vertrouwen heeft in de kracht van de goedheid om de mensen dichter bij elkaar te brengen en dat hij bedrogen zal uitkomen door wrede misrekeningen. Ondertussen ben ik bang dat hij probeert goede maatjes te worden met zijn meest onverzoenlijke vijanden.» Deze analyse is helaas ook van toepassing op onze huidige paus Franciscus…

De lepra van onze ondankbaarheid

Tien melaatsen werden genezen, maar slechts één keerde terug om Jezus te danken. Vragen we Hem ons te genezen van de melaatsheid van de ondankbaarheid door in te gaan op de kleine vraag van de Engel van de Eucharistie aan de kinderen van Fatima: «Eet en drink het Lichaam en Bloed van Jezus Christus, vreselijk beledigd door de ondankbare mensen. Herstel hun misdaden en troost uw God.»

De Wijsheid van het Geloof

De rechtvaardige, aldus de H. Schrift, leeft van het Geloof en zonder geloof kan niemand God welgevallig zijn. Bekijken we hoe abbé de Nantes, als echte mystieke Kerkleraar, na het bestuderen van de grote crises van het verleden drie heldere principes onderscheidt die hun actualiteit behouden in onze tijden van leerstellige anarchie.

Lazarus en de slechte rijke

In deze parabel openbaart Jezus wat het leven op aarde en het leven in de hemel is. Ons leven bestaat er niet in op aarde te blijven om er de stad van de toekomst te bouwen. De aarde is slechts een overgangsplaats, een periode van beproeving en van voorbereiding op het eeuwig leven.

COMMENTAAR OP HET EVANGELIE VAN SINT-JAN
Het Brood des Levens

«Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: zo gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan hebt gij het leven niet in u.» Het zijn woorden zonder dubbelzinnigheid die getuigen van iets totaal nieuws. Maar de bewoners van Galilea zijn er niet ontvankelijk voor en het komt tot een fatale breuk: zij laten Jezus in de steek… Dan richt Hij zich tot de Twaalf: «En gij, wilt gij mij ook verlaten?»

BELGIË EN ZIJN KOLONIE
Het Congolees mirakel

De kolonie Belgisch-Congo heeft slechts iets meer dan een halve eeuw bestaan: van 1908 tot 1960. In die korte tijdsspanne maakten onze landgenoten van Congo de meest geïndustrialiseerde kolonie van Afrika, waar de zwarte loontrekkenden tot de best betaalde van het hele continent behoorden. Het liep niet allemaal van een leien dakje – de impact van beide Wereldoorlogen was erg groot – maar wij hebben geen enkele reden om ons te schamen voor wat we presteerden, integendeel!

Onze houding tegenover Vaticanum II

Enkele maanden geleden ontving broeder Bruno een brief van de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie, Mgr. Georges Pontier, met de vraag om het standpunt van de Katholieke Contrareformatie met betrekking tot het Tweede Vaticaans Concilie toe te lichten. Uit het uitvoerig antwoord van broeder Bruno hebben wij de centrale passage vertaald, die de visie van de CRC op een heldere manier verwoordt.

Het Vaticaan verraadt het bloed van de martelaren van China

Hoe nefast het akkoord is dat de H. Stoel en het Chinese communistisch regime in september 2018 sloten, wordt duidelijk als men de geschiedenis van de vervolgde Kerk in China bestudeert. Vanaf het moment dat Mao Zedong en zijn volgelingen in 1946 de macht veroverden, besloten zij met alle mogelijke middelen af te rekenen met de katholieken in hun land. Deze tragische geschiedenis is doorspekt met ongelooflijke daden van heldenmoed en heiligheid.

De eerlijkheid van de onrechtvaardige rentmeester

Jezus maakt in deze parabel gebruik van aardse zaken die we goed kennen om ons binnen te leiden in de werkelijkheid van de Hemel, waarheen Hij alle mensen wil voeren. De vraag is of we vastbesloten zijn onze tijdelijke belangen en onze reputatie in de wereld op te offeren om te leven als getuigen van Christus, in afwachting van het eeuwig geluk. 

September 2019  : Interview met Vladimir Poetin

Op 28 juni 2019 gaf de Russische president Poetin in het Kremlin een exclusief en uitgebreid interview aan de invloedrijke Britse zakenkrant The Financial Times. Vladimir Poetin is aan de macht sinds het jaar 2000, dus bijna twee decennia. Hij heeft een enorme ervaring en kennis opgebouwd die van hem een gezaghebbend commentator van de internationale politiek maken.

De Barmhartige Liefde van de Goede God voor de zondaars

Ieder van ons is het verloren schaap van de Heer en Hij, Gods Zoon, is werkelijk diegene die ons het meest van allen gezocht heeft, het vurigst achtervolgd, het tederst in zijn armen gehouden en tegen zijn Hart gedrukt heeft.

Alles achterlaten voor Jezus

Wanneer ik mijn godsdienst vergelijk met de cultus van de Mens van vandaag, dan wil ik mijn ziel, mijn verstand, mijn hart losmaken van dat valse humanisme, o mijn God, want «waartoe dient het de wereld te winnen als het is om mijn ziel te verliezen!»

35. Naar de wereldwijde katholieke Renaissance

De Kerk is de belichaming van het goddelijke in de wereld  : al het goddelijke dat onzichtbaar in de wereld aanwezig is, behoort haar toe. De christenheid die er de projectie van is in de tijd, is het heilig werk van God in de geschiedenis. Haar onvergelijkelijk verleden is het wonderbaarlijk teken van het universeel en […]

34. De katholieke Contrareformatie in de 20ste eeuw

Dat duivels plan, dat van alle godsdiensten samen, met de katholieke Kerk voorop, een Beweging voor Geestelijke Animatie van de Wereldwijde Democratie wil maken, is de combinatie van drie bedreigingen die de Kerk al veel te lang verdragen heeft  : het progressisme van de Latijnse landen, het Angelsaksisch liberalisme en het Germaans modernisme. God en Christus […]

33. De totale ontaarding  : de MASDU

Sedert het begin zet Satan de hoogmoed van verdorven mensen op tegen God, tegen Christus, tegen de Kerk. Onder invloed van de Boze vormen die oproerlingen «  tegen-Kerken  », zoveel mogelijk met dezelfde structuur, maar tegengesteld van geest. Zo kennen we vandaag de plutocratische vrijmetselarij, het totalitair racisme, het atheïstisch communisme. «  Twee vormen van liefde hebben elk […]

32. Tegen het universalisme van Maritain

Het besef van de godsdienstige verdeeldheid in de wereld en van de begrenzing van de Kerk kan een ongeduld veroorzaken dat vergelijkbaar is met dat van de progressisten, voor wie de Kerk eeuwenoude gebreken heeft en de geschiedenis te traag gaat. Voor sommige moderne grootmoedige harten, waarvan Jacques Maritain (1882-1973) het type is, waren de […]

31. Tegen het progressisme van Lamennais

In de figuur van Félicité de Lamennais (1782-1854) zijn op een niet te overtreffen wijze belichaamd  : het ongeduld, de dwaze droom, het revolutionaire profetendom en vervolgens de teleurstelling die onverbiddelijk tot de geloofsafval voert. Vanaf het begin was het gemakkelijk te voorzien waarheen zijn progressistische mentaliteit hem zou leiden. Want als men eenmaal heeft aangenomen […]

De laatste plaats

Sint-Lucas laat ons mediteren over een korte parabel vol onderricht. Wanneer Hij ziet hoe de Farizeeën zich haasten om de beste plaatsen te bemachtigen, wil Jezus ons allemaal een les in nederigheid geven. Hij is op aarde gekomen om zelf de laatste plaats in te nemen.

Span jullie in om door de nauwe deur binnen te komen…

Op deze 21ste zondag door het jaar laat de Kerk ons mediteren over een streng onderricht van Jezus waaraan dient herinnerd te worden in onze tijd van duivelse desoriëntatie: «Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen; want Ik zeg u, velen zullen het proberen, maar er niet in slagen binnen te komen.»