De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

De eerste verschijning van de verrezen Jezus aan de apostelen

Het feest van Pasen is van een bijzondere betekenis omdat we leven in een tijd van ongeloof, van bekoringen tegen het geloof, van ongezien geweld. De Verrijzenis van Jezus is nochtans een historisch feit, een zekerheid, waarvoor elke rechtgeaarde ziel moet buigen.

April 2019  : Hongarije geeft het voorbeeld  !

«Het christelijk nationalisme is terug! In juli van vorig jaar lanceerde de Hongaarse premier Viktor Orbán zijn nieuwe kruistocht: “Dertig jaar geleden dachten wij nog dat Europa onze toekomst was; vandaag zijn wij ervan overtuigd dat wij het zijn die de toekomst van Europa belichamen”» (broeder Bruno van Jezus-Maria in september 2018). Relaas van de strijd van een klein, maar dapper land tegen machtige tegenstanders in Brussel en Washington.

De diepe betekenis van de Verrijzenis

Wat vandaag ons geluk uitmaakt, is de godsdienstige en goddelijke gedachte van een eeuwige Priester Jezus in de Hemel en een priester aanwezig in al onze parochies waar de Mis opgedragen wordt. De verrezen Jezus sterft niet meer, maar Hij doet leven. Hij doet ons leven en deelhebben aan zijn Verrijzenis in de mate waarin wij het geloof hebben.

Onze deelname aan de droeve mysteries

Op deze Goede Vrijdag, o Jezus, roep ik mij uw heilig en smartelijk Lijden voor de geest en probeer ik er de kleinste details van te doorgronden. Zo zal ook ik moeten handelen, spreken, zwijgen. De leerling staat niet boven zijn Meester. Zoals ze U behandeld hebben, zo zullen ze ook ons behandelen.

Het mysterie van het Hart van Jezus, Slachtoffer van liefde

Op Witte Donderdag worden we uitgenodigd om door te dringen tot de intimiteit van het Laatste Avondmaal, waar Jezus zijn Hart opent voor zijn apostelen. Hij doet dat om hen al zijn vriendschap te geven en hen de geheimen van zijn Hart te openbaren, maar nog veel meer om hen zijn eigen Vlees te eten te geven en zijn eigen Bloed te drinken.

De verlossende liefde van onze Goddelijke Heiland

Jezus volbrengt een werk dat ons overstijgt, dat een mysterie is, het mysterie van onze Verlossing. Er wordt ons slechts één ding gevraagd: dat we, door ten volle in Hem te geloven, op Hem te hopen en Hem lief te hebben, de vruchten van die Verlossing zouden plukken. Want de dood van Jezus aan het Kruis opent voor ons opnieuw het Paradijs.

De sublieme liefde van Jezus’ Hart voor de overspelige vrouw

Wij vergissen ons als wij denken dat Jezus slechts één woord te spreken had tot de overspelige vrouw of een of andere zondaar: «Ga, je zonden zijn je vergeven!» Dat kostte Hem niet veel? Toch wel! Dat kostte Hem heel veel! Want Jezus heeft tijdens zijn leven, en nu sinds Hij verrezen is en tot aan het einde van de wereld, geen enkele zonde kunnen vergeven zonder hiervoor te betalen met zijn Bloed.

25. De Kerk, één, heilig, katholiek en apostolisch

De falangist heeft de Kerk allereerst leren kennen als zijn moeder, die hem door het doopsel heeft doen herboren worden en hem in haar mysteries heeft onderricht. Door haar zichtbaar dienstwerk van verkondiging, heiliging en leiding is hij tot kind van God gemaakt, leerling van Christus, tempel van de H. Geest. Door zich steeds meer […]

24. De gave van de H. Geest

De falangist gelooft «  in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen  ». Het is inderdaad aan de Kerk die Hij gesticht heeft, en aan geen andere, dat Jezus de hulp van de H. Geest beloofde om in haar schoot zijn werk verder te zetten en het uit te breiden over geheel […]

23. De vreugde in het Kruis

De falangist kent de Vader in de Zoon  ; hij put zijn vreugde uit de glorie die afstraalt van het Gelaat van de gekruisigde en verrezen Jezus, die opgevaren is ten hemel en van daar zal terugkomen om de zijnen te halen en naar de eeuwige zaligheid te voeren. De Falanx put haar voornaamste inspiratie uit […]

22. Tegen de hartstochten van het vlees  : de zuiverheid

Christus vergaf grootmoedig aan de zondaars. Toch heeft Hij hun misdaden uitgeboet ten koste van een wreedaardig lijden en het vergieten van zijn Bloed. Door zijn voorbeeld en dat van zijn heilige Moeder heeft Hij een nieuwe levenswijze ingeleid, een nieuwe schepping waarnaar de heidense en afvallige volkeren tevergeefs uitkeken. In die nieuwe schepping zijn […]

21. Tegen de ambitie van de macht  : de armoede

Als leerling van Christus leeft de falangist niet meer voor deze wereld die voorbijgaat, maar voor het komende koninkrijk. Hij weet dat de dienst van dat koninkrijk van hem onthechting vraagt. Werd Jezus niet door eerzuchtige en hebzuchtige mannen als Judas, Kaïphas, Herodes en Pilatus omringd, achtervolgd en uiteindelijk «  van de aarde omhoog geheven  »  ? Hij […]

De afwezige in de parabel van de verloren zoon

Men moet de parabel van de Verloren Zoon begrijpen in het licht van de ultieme vervulling van de openbaring. Die familievader die de feestzaal verlaat om zijn verloren zoon te spreken en vervolgens zijn verharde oudste zoon : dat is een moederlijk gebaar. God openbaart daar een moederlijk gevoelen. Die moederlijke fijngevoeligheid van zijn Hart heeft Hij om zo te zeggen geschonken aan de Maagd Maria.

2019

Meditaties van 2019

De brandende doornstruik, beeld van de eeuwige maagdelijkheid van Maria

Op deze derde zondag in de Vasten laat de Kerk ons mediteren over het verhaal van de brandende doornstruik, opgetekend in het boek Exodus. We staan stil bij de betekenis van de mooie antifoon ter ere van de H. Maagd:«In de doornstruik die Mozes zag branden zonder dat hij verteerd werd, herkennen we, o Moeder van God, het behoud van uw bewonderenswaardige maagdelijkheid.»

Maart 2019  : De verloochening door Franciscus en het geloof van een nieuwe Athanasius.

In februari bezocht de paus Abu Dhabi, om de achthonderdste verjaardag te vieren van de ontmoeting tussen Sint-Franciscus van Assisi en sultan al-Kamil in 1219. Maar in plaats van zoals zijn voorganger te trachten de moslims te bekeren, ondertekende Franciscus een document waarin elke verwijzing naar Jezus Christus zorgvuldig weggelaten is… Slechts één bisschop reageerde op deze verloochening: Mgr. Athanasius Schneider, die een verklaring publiceerde waarin het ware katholiek geloof op een prachtige manier uiteengezet wordt.

Het geloof van een nieuwe Athanasius

Mgr. Athanasius Schneider is een Rooms-katholieke bisschop die resideert in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Hij heeft gereageerd op de Verklaring van Abu Dhabi, ondertekend in naam van de vrede en de strijd tegen het geweld door paus Franciscus en de imam van al-Azhar. De brief van Mgr. Schneider is een meesterlijke uiteenzetting van het ware katholiek geloof!

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan

Dit Evangelie is niet zomaar een relaas. Het is het getuigenis van een bevoorrecht persoon, sterker nog, van de kroongetuige in het proces van Jezus, zijn Meester en intieme Vriend. Dat proces, oorspronkelijk gevoerd door de joodse gezagsdragers van Jeruzalem, werd later alle eeuwen door verdergezet door Joden én heidenen. Het werd zo het belangrijkste proces in de geschiedenis van de mensheid…

BELGIË EN ZIJN KOLONIE
Missie en staat.

Het is kenmerkend voor onze geseculariseerde maatschappij dat het epos van de kerstening van Congo, opgestart onder Leopold II en verdergezet door Belgisch-Congo, simpelweg doodgezwegen wordt. Als katholiek tijdschrift willen wij daar wél aandacht aan besteden. We zullen zien dat de missionering van Congo in het begin niet van een leien dakje liep. Het was vaak een kwestie van proberen en mislukken, van vallen en opstaan.