De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

De beproeving van Jezus in de woestijn

Het begin van de prediking van Jezus in Galilea houdt voor ons een duidelijke waarschuwing in. Op deze eerste zondag van de Vasten mag men niet zeggen: ik ga luisteren naar wat Jezus zegt en ik zal me op weg begeven als Jezus beantwoordt aan mijn verwachtingen. Ikzelf moet om te beginnen veranderen, ik ben het die me moet bekeren door berouw te hebben over mijn zonden en ze te biechten. 

Februari 2018  : Democratie betekent oorlog  !

Volgens paus Franciscus staat er geen limiet op «het recht om te kunnen emigreren». Dat recht maakt integraal deel uit van de menselijke waardigheid, net als «het recht om niet te moeten integreren». Daarmee geeft hij zijn zegen aan een migratieschokgolf van moslims waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Bovendien ontpopt hij zich tot een aanhanger van de MASDU van wijlen paus Paulus VI…

Genezing en zuivering van een melaatse

Op deze zesde zondag door het jaar laat de Kerk ons nadenken over een uittreksel uit het Evangelie van de H. Marcus, dat ons Jezus leert kennen en ons het medeleven toont van zijn goddelijk Hart met de menselijke ellende, uitgebeeld door een melaatse.

Het offer van de twee duifjes

Vandaag moeten we ons doordrongen weten van nederigheid. Laten we aanvaarden zondaars te zijn; erkennen we dat door te beseffen dat de twee geofferde duifjes in de vuurpoel aan het opbranden zijn voor ons. De H. Maagd Maria en Jezus die naar dit schouwspel kijken, aanvaarden hun offer voor onze Verlossing. Om die reden ontsteken we terecht kaarsen, want het is onze zaligheid die vandaag begint.

De blijde mysteries van het rijk van Jezus in Galilea

Op deze derde zondag door het jaar laat de Kerk ons mediteren over een korte passage uit het Evangelie van de H. Marcus die gaat over de Eerste evangelisatie door Jezus. We zouden kunnen zeggen dat we de blijde mysteries van het herderlijk ambt van de goddelijke Meester in Galilea meemaken. 

Giuseppe Sarto, de H. Pius X. Een biografie

«Ik ben ervan overtuigd dat het christenvolk zo van Pius X heeft gehouden omdat het in hem het Evangelie heeft herkend.» Die woorden komen van de Franse katholieke romanschrijver René Bazin, die in 1928 een mooie biografie schreef over «Sarto il Santo».

De vreugde van leerling te zijn

Het spreekt voor zich dat, wanneer men een schitterende relatie van leerling tot meester kan beleven, men gemakkelijker vooruitgaat in de deugd en het geloof. Zalig zijn wij als we een meester hebben, een man van God, een man van de Kerk van wie we houden om ons leiding te geven in het leven: alles zal ons aangenamer en eenvoudiger lijken.

De Heilige Duif  : «  ik hou van u, Maria  !  »

In de Bijbel is de duif een zeer poëtisch symbool van zachtheid, zuiverheid, vrede, maar ook van vurige liefde. Laten we stilstaan bij de intieme gelijkenis tussen de Duif van de H. Geest op de dag van het doopsel van Jezus en de H. Maagd Maria.

2018

Meditaties van 2017

8. Ouders, begin bij jezelf  !

Jullie kinderen zullen, hoe je hen ook vermaant, jullie ondeugden en slechte gewoonten, jullie lacunes in de opvoeding overnemen omdat het gemakkelijk is die na te volgen. De kinderen zien wat jullie echt zijn en wat de indruk is die jullie willen wekken; ze zullen die manier van doen volgen, veel meer dan jullie woorden en raadgevingen. Slechte voorbeelden hebben altijd de grootste invloed.

De Azteken  : een demonische genocide

Vorige zomer raakte bekend dat archeologen in Mexico-stad, het oude Tenochtitlan van de Azteken, een opzienbarende ontdekking hadden gedaan : een gigantische toren geconstrueerd met de schedels van mannen, vrouwen en kinderen. De gruwelijke slachtpartijen die plaatsvonden tot aan de komst van de conquistadores kunnen slechts op één manier verklaard worden : de Azteekse “ beschaving ” was besmet door Satan.

De geboorte van de islam en het ontstaan van de Koran

Voor zijn vertaling van de vijf eerste soera’s van de Koran baseerde broeder Bruno Bonnet-Eymard zich niet op de mohammedaanse legende, maar op de H. Schrift in de Hebreeuwse taal en op positieve historische gegevens. Het is die waarachtige geschiedenis van Arabië in de zevende en achtste eeuw die we vandaag moeten terugvinden om te begrijpen hoe de Koran en de islam werkelijk verschenen zijn.

«  Hopen tegen alle hoop in  »

De enige echte verdediger van de Oosterse christenen is Vladimir Poetin, in afwachting dat onze paus zijn plicht doet en Rusland toewijdt aan het Onbevlekt Hart van Maria om de kop van het islamitisch Serpent te verpletteren. Er bestaan talrijke “humanitaire” initiatieven om de vervolgde christenheid in Syrië ter hulp te komen, zoals het zenden van kerstpakketten, maar zonder steun aan Assad komt die hulp niet ter plekke.

Het feest van driekoningen kondigt de komende triomf van Christus-Koning aan

Laten we ons verheugen! De Epifanie van weleer, de openbaring van Christus aan de Drie Wijzen, is een voorafbeelding van de komende Epifanie, dat wil zeggen de openbaring in glorie en macht van onze Koning en onze Koningin, van Jezus en Maria, aan alle volkeren, in een nabije toekomst die de afsluiting zal zijn van onze geschiedenis.

De Heilige Familie  : onze vreugde, onze kracht, ons model

Laten we Jezus vragen ons te doen inzien op welk punt we niet beminnenswaardig zijn en laten we aan de Vader, de Zoon en de H. Geest, aan Jezus, Maria en Jozef de genade vragen om onszelf los te maken uit die gebreken zodat we aangenamer zijn voor de anderen. Op dat moment zullen we de vreugde kennen te zien hoe onze gezinnen en kloostergemeenschappen meer gelijken op de H. Familie.

De sublieme roeping van de voortdurende aanwezigheid

Het Kindje Jezus is de Zoon van God, maar het was zijn wil ons nodig te hebben. Hij roept dus de meest edelmoedigen onder ons op om zich over Hem méér te ontfermen dan over eender welke andere zaak. Het is een belangrijke oproep die niet zonder antwoord mag blijven in onze hedendaagse Kerk. Zij die Jezus bij zich opnemen of die in Gods huis blijven om helemaal in zijn dienst te staan, zullen zeker tot de zaligen van de Hemel behoren. Na met Hem de lasten gedeeld te hebben, zullen ze met Hem in de glorie delen.

De H. Johannes de doper, ons bewonderenswaardig model

Ik zou zoals die grote heilige willen zijn die op aarde uw neef en uw voorloper was, hij van wie de houding en de woorden voor mij vandaag een openbaring zijn. Jezus, verwijder van mij elk dwaas en bedrieglijk  gevoel, behoed mij voor elke valse liefde. Slechts U wil ik kennen en beminnen; ik wil slechts de gids zijn van de zielen die voorbijkomen en hun weg zoeken om hen naar U te voeren.