De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

Het H. Hart van Jezus  : een Hart verwond door liefde voor ons

Vandaag vieren we het feest van het H. Hart en het is goed dat de Kerk ons de diepte van Gods liefde voor ons onderricht. Het is een verlossende liefde en wat ik daarover te zeggen heb is des te belangrijker omdat het opzettelijk doodgezwegen en ontkend wordt door de Kerk van vandaag. Dat onderricht komt niet van mij, maar is vervat in de teksten van de liturgie van dit belangrijke feest.

Het Eucharistisch Hart van Jezus, tastbaar bewijs van Gods liefde voor ons

Op het feest van Sacramentsdag moet de Kerk via mijn mond een beroep doen op jullie verstand. Want het hart kan een God die het goed kent pas echt met liefde bezingen. Het volstaat niet te geloven in de reële Tegenwoordigheid van Jezus midden onder ons in het H. Sacrament van het altaar. Het is niet genoeg te geloven dat Jezus daar in het tabernakel is met zijn Lichaam en Bloed. Men moet ook begrijpen waarom Hij daar is, de betekenis vatten van deze zo buitengewone Tegenwoordigheid.

«  Wees barmhartig zoals uw hemelse Vader barmhartig is  »

God is drie Personen: de Vader, de Zoon en de H. Geest. Ze vormen een gemeenschap, een volmaakte liefdesband. De Vader, de Zoon en de H. Geest beminnen elkaar in de Hemel wederzijds met een onbegrensde liefde; die liefde bindt hen op onuitsprekelijke wijze aan elkaar, en alle drie vormen ze nog slechts Eén. En niet alleen betreft het een volmaakte Liefde, maar ook een eensgezindheid, dat wil zeggen eenzelfde volkomen wijsheid. Ze hebben slechts één gevoel, één Hart.

Pinksteren  : de H. Geest ter versterking van de Kerk

Als we katholiek willen zijn en ten volle trouw aan de onderwijzende Kerk, dan zijn we vandaag vol vreugde. De liefde is in ons. Maar opgelet! Het voorwerp van deze liefde zal slechts Christus zijn en de gezondenen van Christus, zij die onze geestelijke vaders zijn in naam van Christus. Deze liefde heeft nog slechts Jezus Christus als voorwerp van aanbidding, trouw, dienstbaarheid, toewijding, gulhartigheid, geestdrift, vreugde en vrede.

De H. Maagd Maria, moeder van de schone liefde

Op het feest van de Hemelvaart van Jezus is het goed te denken aan de H. Maagd Maria. We moeten proberen door te dringen tot de gevoelens van haar Onbevlekt Hart om met bewondering te beseffen wat er op de dag van de Hemelvaart van haar Zoon in haar omging en om te zien hoe zij ons het voorbeeld van navolging van Jezus geeft, om aldus in haar voetspoor tot het geluk van de Hemel te komen.

Hoe stort de H. Geest zijn gaven uit in onze ziel  ?

Op deze zesde zondag na Pasen laat de Kerk ons het veertiende hoofdstuk uit het Evangelie van Sint-Jan overwegen. Hierin belooft Jezus, alvorens ten Hemel te varen, aan zijn apostelen hen niet als wezen achter te laten, maar hen een andere verdediger te zenden : de Geest van Waarheid die hen zal helpen trouw te blijven aan zijn geboden. Wat kunnen wij zeggen over deze Geest van waarheid ? Hoe is de H. Geest werkzaam in onze zielen ?

Jezus, onze weg naar de Hemel

Op deze vijfde zondag na Pasen geeft de Kerk ons ter lezing de woorden van Jezus na het Laatste Avondmaal, zoals opgetekend door Sint-Jan. Het gaat over woorden vol angst uit de mond van Jezus, voorafgaand aan zijn Offer, zijn Lijden, maar ook om het onderricht dat Hij aan zijn apostelen gegeven heeft tijdens de laatste maaltijd die Hij met hen genomen heeft op de dag zelf van zijn Hemelvaart.

4. De tederheid van de moeder

De tweede pijler waarop de opvoeding moet steunen is de tederheid van de moeder. Die tederheid uit zij door haar toewijding, haar geduld, haar barmhartigheid, haar vergevingsgezindheid en haar voorspraak voor de kinderen bij haar man. Haar tederheid moet groot genoeg zijn om een tegengewicht te vormen tegen de noodzakelijke strengheid in de opvoeding. En nooit mag een moeder de medeplichtige van haar kinderen worden tegen het gezag van de vader in.

De vrijmetselarij, een anglo-protestantse en satanische sekte

De vrijmetselaars beweren dat zij de waarheid zoeken. Men moet zich echter afvragen of dat beginsel van het zoeken naar de waarheid zonder ze ooit te vinden wel oprecht is. Een methodische twijfel die zo constant blijft, definitief zoals een Credo, is niet in staat al eeuwenlang zo’n ruime beweging in stand te houden. De vrijmetselarij heeft een Geheim, een plan met betrekking tot de menselijke samenleving. Het is dat Geheim dat we moeten doorgronden.

Het Kindje Jezus van Praag

Eeuwenlang was de Tsjechische hoofdstad het doel van een van de belangrijkste bedevaarten van Europa: talloze gelovigen trokken naar Praag om er neer te knielen aan de voeten van een klein beeldje dat het Jezuskind voorstelde en dat rijke genaden uitdeelde aan al wie met vertrouwen bad. «Heb medelijden met Mij en Ik zal medelijden met jou hebben», had het Kindje ooit gezegd tot pater Cyriel van de Moeder Gods, zijn grootste apostel. Wij reconstrueren de boeiende geschiedenis van het wonderbaar beeldje.  

Salafisme en petrodollars

Het Belgisch Orgaan voor de coördinatie van de dreiging (Ocad) publiceerde in februari een verontrustend rapport over de radicale islam in ons land en wees op de opmars van het wahabitisch salafisme vanuit de grote moskee in Brussel. De Franse specialist in geopolitiek Alexandre Del Valle ontmaskert in zijn recente werk «Les vrais ennemis de l’Occident» de sleutelrol die de theocratische staat Saoedi-Arabië speelt in de radicalisering van de moslims. Maar de Saoedi’s zijn onze “bondgenoten” en dus sluiten wij de ogen…

Smeekschrift aan paus Franciscus

In Fatima heeft de H. Maagd Maria uitdrukkelijk gezegd: «Bid elke dag het rozenhoedje.» Wat kan onze Argentijnse paus beter doen dan in de voetsporen te treden van de Vereniging Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, gesticht in Buenos Aires en met als doel het apostolaat van het rozenhoedje? Op Franciscus passen wij graag toe wat zuster Lucia ooit aan een van haar vertrouwelingen schreef: «Ik bid voor u opdat de Heer u nog genoeg leven, kracht en energie zou geven om dit apostolaat tot een goed einde te brengen.»

Jezus alleen is onze ware en goede herder

Het Evangelie over de Goede Herder wordt in onze tijd werkelijk slecht behandeld. Men doet Jezus dingen zeggen die Hij niet gezegd heeft en men gaat voorbij aan wat het Evangelie ons wil leren. Jezus kondigt de Joden aan dat Hij zijn leven zal geven, niet enkel voor hen, maar voor alle volkeren. Dat is een grote nieuwigheid. De Joden wilden dat de Messias voor hen alleen zou zijn. Wanneer de Farizeeën zullen inzien dat Jezus aldus spreekt ten gunste van de heidenen, zullen ze verkiezen Hem te kruisigen in plaats van Hem te erkennen als Messias.

Het getuigenis van de leerlingen van Emmaüs

Het Lijdensverhaal kennen we door de vier evangelisten, maar in het gebeuren van Emmaüs leren we hoe gewone mensen dat allemaal vernomen hebben. We ontdekken wat zich heeft afgespeeld in het bewustzijn van twee personen die heel eenvoudige leerlingen van Jezus waren. Wat hebben ze van Hem begrepen? Gedurende het openbaar leven van Jezus hebben mensen Hem gezien of horen spreken, maar hun ervaring is zeer beperkt. Nu is de tijd als het ware gestopt en maken ze de balans op.

De verschijning van de verrezen Jezus aan zijn apostelen

Sint-Jan heeft het Hart van Jezus horen kloppen om ons de geheimen ervan te kunnen meedelen. Wat dan te zeggen van Thomas, die het door wonden getekend maar verrezen Lichaam met zijn vingers aangeraakt heeft! Zijn uitroep kent aan Jezus een titel toe die nog nooit iemand Hem tevoren gegeven had: de uiting van een volledig geloof in de goddelijke natuur van Jezus, maar ook van een liefde die nooit meer zal doven in het hart van «hen die geloven zonder gezien te hebben». 

Dispuut over het getuigenis van Lucia

De strijd tussen voor- en tegenstanders van Fatima dateert niet van gisteren: precies twintig jaar geleden kruisten zij al de degens op een congres over «De fenomenologie en de theologie van de Verschijningen te Fatima». Terwijl prof. Anton Ziegenaus de continuïteit in de getuigenissen en herinneringen van zuster Lucia verdedigde, koos de rector van het heiligdom de kant van pater Dhanis onzaliger gedachtenis.

De Verrijzenis is een historisch feit

Wij katholieken weten dat de gebeurtenis van de Verrijzenis een wetenschappelijk feit is, een bewezen feit dat volstond om aan de apostelen het geloof te schenken nog voor Jezus hen verscheen. Het gebeuren is vandaag wetenschappelijk bewezen door de H. Lijkwade, die men kan analyseren en fotograferen. De Verrijzenis van Jezus is een historisch feit, een wetenschappelijke waarheid. Jezus werd in het graf gelegd nadat Hij gekruisigd was en zijn Hart doorboord. Hij is dus werkelijk gestorven en toch is Hij levend uit het graf gekomen.

Jezus heeft voor ons betaald

Op deze droevige dag van Goede Vrijdag is het belangrijk ons te realiseren dat het onmogelijk is te geloven in Jezus, Zoon van God, onze Verlosser, zonder ons diep te verbinden met zijn lijden. Vermits Hij geleden heeft en gestorven is voor ons, is het heel belangrijk dat we tot in het kleinste detail begaan zijn met zijn lijden en dood en dat we ons, door de gebeurtenis zelf, overstelpt voelen door een immens medelijden met deze Onschuldige die lijdt in onze plaats, met dit goddelijk wezen dat op aarde gekomen is om ons te redden door vreselijk lijden.

Jezus heeft ons nodig

p Witte Donderdag heeft Jezus afstand gedaan van de laatste glorie van zijn Majesteit. Hij heeft het werkschort van de dienaar aangetrokken en heeft vervolgens met zijn apostelen een liefdesmaal gehouden. Jezus was vol liefde voor hen omwille van de gevoelens die zijn Hart overstelpten. «Ik noem jullie mijn vrienden.» Het is de ultieme openbaring van zijn Hart, het Hart van de Zoon van God die mens geworden is alvorens de verschrikking van zijn Lijden te ondergaan.