De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

De theologische redenen voor de Tenhemelopneming

De Tenhemelopneming van de H. Maagd Maria is een historische gebeurtenis, een mirakel waarin de christenen steeds geloofd hebben. Om die reden besliste paus Pius XII op 1 november 1950, instemmend met de wensen van heel de Kerk, om dat voorrecht van de H. Maagd Maria plechtig af te kondigen als een dogma van ons katholiek geloof. Laten we proberen de theologische redenen voor een dergelijke eer te begrijpen.

De H. Antonius van Padua… uit Lissabon  !

Sint-Antonius, de bekende heilige, heette aanvankelijk Fernando. En hij was helemaal geen Italiaan, maar een Portugees. Hij zag het levenslicht in Lissabon op 15 augustus 1195 in een welgestelde adellijke familie. Dat hij de geschiedenis is ingegaan als “van Padua” komt door zijn werkterrein: hij bestreed met groot succes de ketterij van de katharen in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië en werd begraven in Padua. 

De schrikwekkende les van de parabels

De parabel van de dienaren die de terugkeer van hun meester afwachten, die de Kerk ons vandaag laat overwegen, is van een grote eenvoud. Jezus spoort ons aan een leven van gebed en werk in dienst van God te leiden. Hij vraagt ons om onze lamp aangestoken in de hand te houden zodat we klaar zijn om Hem te ontvangen op het moment van onze dood.

Jezus spreekt tot ons in parabels

We moeten geloven in onze Heer Jezus Christus en zijn woorden overwegen om de fundamentele conditie van ons leven te kennen: we zijn hier op aarde slechts reizigers en we zullen geoordeeld worden op ons gedrag, hetzij om de eeuwige zaligheid van de Hemel binnen te gaan, hetzij om naar het oord van kwelling en vuur te gaan dat hel genoemd wordt.

Vertrouwen en overgave in onze smeekbeden

Wanneer je in je gebed om genade vraagt, wanneer je novenen bidt, besef dan goed dat de heiligen in de Hemel in de weer zijn om goed voor je te doen. Ze treden aldus binnen in je plannen, verlangens en liefdes en ze openbaren zo dat ze een hart hebben dat van je houdt.

De Heilige Martha of de naastenliefde

De Martha’s in de Kerk hebben het martelaarschap als roeping: het dagelijks martelaarschap in dienst van de broeders, maar ook het martelaarschap van de voortdurende confrontatie met de kwade machten. Dat wil zeggen dat er geen liefde tegenover God is zonder liefde tegenover zijn broeders, geen liefde tegenover zijn broeders zonder opoffering en dood in hun dienst.

Juli-augustus 2019  : De adelaar, de beer en de draak

Terwijl op 6 juni in Normandië een grootscheepse herdenking van D-day plaatsvond, waarop Rusland niet welkom was, rolde Poetin in Moskou de rode loper uit voor de Chinese president Xi Jinping, die op staatsbezoek kwam. Op het moment dat de betrekkingen tussen de VS en Rusland op een absoluut dieptepunt zitten, halen de beer en de draak de banden aan en bezegelen een strategisch partnerschap met immense gevolgen voor heel de wereldpolitiek.

De barmhartige Samaritaan

Wie is hij dan wel, die Samaritaan? Reeds lang geleden hebben de Kerkvaders, en abbé de Nantes in navolging van hen, die vraag beantwoord. Wie is die man die van ver komt, die zich buigt over de stervende persoon in de gracht om hem terug tot leven te brengen? Het is Jezus zelf. Deze parabel gaat over heel het mysterie van Jezus.

Ons engagement als falangist in dienst van de Kerk

O mijn Jezus, ik zal omwille van U geen schaamrood krijgen tegenover de overspelige en zondige generatie van onze tijd. Geef mij de moed om uw woorden te begrijpen en, op het moment waarop ik zal moeten uitkomen voor mijn geloofsovertuiging, uw Kruis en uw Hart hoog te verheffen. U zal zich later niet schamen over mij, zondaar, als ik mij niet over U geschaamd heb tegenover de mensen.

COMMENTAAR OP HET EVANGELIE VAN SINT-JAN
Jezus haalt het getuigenis van zijn Vader aan in Jeruzalem en in Galilea

Hoe gaat Jezus zichzelf vrijspreken van het feit dat Hij op de sabbat een man genezen heeft en hem zijn rustbed heeft doen dragen? Genezen betekent werken; en werken tijdens de sabbat komt neer op het schenden van de rust van de zevende dag, de Dag dat God rustte. Voor een vrome Jood is dit niet te verantwoorden. Het sublieme antwoord van Jezus wekt in de donkere harten van de fanatieke verdedigers van Gods rechten een dodelijke verontwaardiging op…

De Rwandese genocide  : waarheid en leugen

Vijfentwintig jaar geleden brak in het voormalige Belgische mandaatgebied Rwanda een volkerenmoord uit die het leven kostte aan naar schatting één miljoen zwarten, zowel Tutsi’s als Hutu’s. De aanwezige vredesmacht van de VN nam de verkeerde beslissingen. Tien Waalse blauwhelmen werden gelyncht. Heel veel vragen blijven tot op vandaag onbeantwoord. Dit artikel ontkracht de officiële versie van de feiten en werpt een heel ander licht op de rol van Paul Kagame, de huidige president van Rwanda.

Paus Joannes-Paulus I  : de heilige die doodgezwegen wordt

Eén enkele paus zou het echt verdienen om tot de eer van de altaren verheven te worden: Joannes-Paulus I, Albino Luciani, die in 1978 slechts 33 dagen Opperherder van de Kerk was. Toen hij patriarch van Venetië was, waakte kardinaal Luciani – zoals een nieuwe H. Pius X zonder dat hij het zelf besefte, dixit abbé de Nantes – zo goed over de geestelijke leiding van zijn seminaristen dat al diegenen die hij wijdde trouw gebleven zijn aan hun engagement.

Rusland en het Onbevlekt Hart van Maria

Wij geloven in de goddelijke “ orthodromie ” : God leidt de geschiedenis volgens een rechtlijnig plan ; Hij heeft doorheen alle gebeurtenissen een vast doel voor ogen. Vaak hebben wij het in ons tijdschrift over Rusland en Fatima, over uiteenlopende figuren zoals de H. Maximiliaan Kolbe, Vladimir Solovjov, zuster Lucia, paus Johannes-Paulus I, Poetin… Hoe past dat alles in het grotere geheel van de goddelijke orthodromie ? Dat maakt broeder Bruno duidelijk in een magistrale synthese.

De brand van de Notre-Dame  : «  Ik heb Jezus uit de kathedraal gered  »

Toen de Notre-Dame in Parijs in de nacht van 15 april 2019 in lichterlaaie stond, was een van de pompiers op een heel bijzondere manier actief: abbé Jean-Marc Fournier, katholiek priester en aalmoezenier van het Parijse brandweerkorps, drong met gevaar voor zijn eigen leven binnen in de kathedraal om het H. Sacrament en de Doornenkroon van Christus te redden. Eén vraag blijft nog altijd onbeantwoord: was de brand toeval of ging het om kwaad opzet? 

Kostbare raadgevingen om een liefdesband met het H. Hart van Jezus te bekomen

Op het patroonsfeest van onze kloostergemeenschappen van kleine broeders en kleine zusters van het H. Hart van Jezus is het goed de kostbare raadgevingen te overwegen van prinses Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé, van wie de kloosternaam Moeder Marie-Josèphe van de Barmhartigheid was. Zij helpen ons om een liefdesband te krijgen met het H. Hart van Jezus.

Ik ben het Levend Brood uit de Hemel neergedaald

Als we ons niet voeden met de H. Communie, zullen wij verstoken blijven van het genadeleven, het bovennatuurlijke leven, dat afhangt van onze vereniging met Christus, door de communie van zijn Lichaam en zijn Bloed. Daarom blijft Hij in de Eucharistie: om ons geestelijk voedsel te zijn, ons Brood van elke dag, dat in ons het bovennatuurlijk leven ondersteunt.

Mijn God, ik aanbid U en ik hou van U…

O mijn God, mocht deze feestdag van de H. Drie-eenheid die begint met een uiting van lof voor uw goedheid voortduren als dankbaarheid voor uw weldaden. Mocht ik leven in U en voor U, om U goed te dienen op aarde en het eeuwig leven te verdienen voor mijn geluk en dat van hen die ik bemin, tot uw eer, o Vader, o Zoon, o H. Geest.

Juni 2019  : Een aanklacht tegen de paus wegens ketterij

Een bewijs te meer van de verkeerde weg die de paus opgaat, is de Open brief die een groep van 20 katholieke geleerden, theologen of universitairen, op 29 april 2019 publiceerde om Franciscus te beschuldigen van ketterij. Dit nieuwe initiatief volgt op de privé-brief die in de zomer van 2016 geschreven werd door 45 geestelijken en katholieke geleerden aangaande Amoris laetitia en op de “Dubia” van vier kardinalen in november van dat jaar.

Wat te denken over de charismatische beweging  ?

We verlangen dat de Kerk bevrijd wordt van de valse godsdiensten, van de valse mystiek, om de wegen van Geloof, Hoop en Liefde terug te vinden. En we zullen Jezus bidden om ons zijn H. Geest te zenden met zijn gaven opdat ieder van ons zou groeien in de liefde tot Christus, tot het beeld van de volmaakte mens.