De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

Vladimir Poetin, de redder van Rusland

Toen Jeltsin op 9 augustus 1999 Vladimir Poetin aanstelde als zijn nieuwe eerste minister betekende dat een keerpunt. In slechts enkele weken tijd ontpopte de 46-jarige nieuwkomer zich tot een sterke figuur, die in staat bleek om opnieuw vertrouwen, hoop en fierheid in te boezemen bij zijn landgenoten. Na een decennium van politieke, economische, sociale en militaire mislukkingen herstelde Poetin het gezag van de staat en maakte hij van Rusland opnieuw een gerespecteerd land.

De genezing van de blindgeborene, openbaring van het Hart van Jezus

Sinds onze kindertijd hebben we zo vaak Jezus mogen ontmoeten in het sacrament van zijn vergeving… Hij heeft ons zoveel keren genezen van onze verblinding en van zoveel andere ongeregeldheden… Denken we daaraan en laten we in de intimiteit van de communie voor Jezus dezelfde warme gevoelens koesteren als de blindgeborene van het Evangelie gehad heeft voor zijn Redder.

De Samaritaanse vrouw of het geloof van de nederigen

De episode van de Samaritaanse vrouw is een prachtige bladzijde uit het Evangelie. We worden er tegelijkertijd door gecharmeerd en door onderricht. De Samaritanen, die symbool staan voor alle heidenen, verkondigen dat Jezus « de Redder van de wereld » is. In de Samaritaanse vrouw leren we van het onvolmaakte tot het volmaakte geloof te komen, dat het woord van Jezus aanvaardt en zijn goddelijk mysterie overweegt.

Reformatie en Contrareformatie. Het «  kakangelie  » van Luther

Wat zal voor onze « wankelende » paus Franciscus dit jaar de doorslag geven : het eeuwfeest van de verschijningen van de H. Maagd in Fatima of de herdenking van 500 jaar Reformatie ?

Jezus van gedaante veranderd

Als we moedig in het voetspoor van Christus willen stappen, moeten we hem aanschouwen in zijn glorie om te beseffen welk geluk voor ons is weggelegd. Maar ook moeten we Jezus Christus tot ons horen zeggen : volg Mij elke dag door je kruis op te nemen en vereenzelvig je door je dood met mijn Offer om het eeuwig leven binnen te gaan.

De bekoring van Jezus in de woestijn

Op de eerste zondag van de Vasten doet de Kerk ons mediteren over de bekoring van Jezus in de woestijn. De duivel zal proberen om Hem aan het begin van zijn openbaar leven te verleiden, en daarna zal hij zich verwijderen en Hem voor een tijd gerust laten. In zijn doodsstrijd zal Jezus opnieuw bekoord worden en wel om zijn taak op te geven, af te zien van de redding van de mensheid. De bekoring van de Heer is het model van de beproevingen die de Kerk zal doormaken vanaf haar stichting op Pinksterdag tot aan de terugkeer van Christus.

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
V. De martelaarskroon

Op 17 februari 1941 werd pater Kolbe door de SS opgepakt en enkele maanden later belandde hij in Auschwitz, waar hij als geestelijke het mikpunt was van allerlei wreedheden. Toen een gevangene kon ontsnappen, bood Maximiliaan zichzelf aan om de plaats in te nemen van één van de mannen die als represaille tot de hongerbunker veroordeeld werden…

3. Het gezag van de vader in de puberteit

Een gezag zonder macht schept anarchie. Een vader moet sterk zijn. Zijn dwingende macht moet afschrikken en hij moet op elk moment klaarstaan voor een reactie. Dat betekent niet dat men thuis onder een terreurregime moet leven. Maar de kinderen moeten weten dat, als zij een bepaalde grens overschrijden, alles mogelijk is. Zij moeten beseffen dat zij eventueel zelfs op straat kunnen gezet worden !

De Z. Edward Poppe – 4. Als de graankorrel…

In september 1922 werd Edward Poppe geestelijk leider van de « cibisten », de (aspirant-) geestelijken die hun dienstplicht moesten vervullen in een speciaal aan hen voorbehouden oefencentrum in Leopoldsburg. Nog geen twee jaar later stierf de apostel van de Eucharistische Kruistocht een heilige dood in klooster van Moerzeke. Hij gaf zijn leven « voor priesters, heilige priesters… »

Katholieke apologetiek  : het bestaan van God

Gelovigen beelden zich al te vaak in dat alleen zij de opdracht hebben om bewijzen te leveren voor het bestaan van God, terwijl de atheïsten daarentegen zich kunnen installeren in het gemak van hun ontkenning. Dat is fout : ook het atheïsme moet de confrontatie durven aangaan. Een boeiend artikel van abbé de Nantes over Immanuel Kant en de idealistische filosofie, over de nieuwe mechanische godheden Toeval en Emergentie en over materie en Geest.

Revolutie in Rusland

Midden in de Eerste Wereldoorlog brak in het Russische rijk de revolutie uit. Binnen het bestek van minder dan een jaar werd het eeuwenoude Romanovbewind weggevaagd en kwam het land onder het terreurregime van de bolsjewieken. Maar de officiële geschiedschrijving vertelt niet de ware toedracht : de tsaar werd verraden door de Doema, de elite van Sint-Petersburg, zijn eigen familie en de legertop. De Februarirevolutie verving een robuust bouwsel door iets dat slechts een kaartenhuis bleek te zijn.

De Verlichting  ? Neen  : het christelijk geloof

In de discussies over de islam en het terrorisme lijkt het tegenwoordig in Vlaanderen gemeengoed te zijn om uit te pakken met de waarden van de Verlichting als de oplossing die met alle middelen gepromoot moet worden. Maar wie zo denkt, heeft helemaal niets begrepen van de zienswijze en de gevoeligheden van de moslims : « De islamisten haten ons omdat wij atheïsten zijn. Al degenen die niet in God geloven, zijn voor hen geen mensen maar honden » (broeder Bruno).

«  Zoek eerst het koninkrijk gods…  »

De gebeurtenissen die we meemaken, zijn lastig, maar Jezus zegt ons : « Vrees niet, doe zoals de vogels in de Hemel, de leliën op het veld, beoefen de deugden van uw natuur en God bekommert zich om de rest. » Wat ons eeuwig heil betreft, is het heel goed mogelijk dat de huidige geloofsafval nog erger wordt dan hij al is, en toch hebben we geen reden om te wanhopen : we zullen in de bovennatuurlijke middelen die de Kerk ons aanreikt altijd vinden wat voor ons noodzakelijk is, want over de rest ontfermt God zich.

Twee raadgevingen om volmaakt te worden

Het is een miskende waarheid : we zijn allen geroepen tot de volmaaktheid van de liefde vanaf dit leven op aarde. Men moet die ultieme vooruitgang, de enige die ons ten volle tot zonen van God kan maken, niet uitstellen tot het moment van de dood of tot de tijd van het vagevuur. Onze roeping bestaat er in reeds op aarde een dusdanige heiligheid te bereiken dat deze ons in rechte lijn doet overgaan van hier beneden naar de hemelse zaligheid in de schoot van God.

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
IV. De weg van het lijden

De inval van de Wehrmacht in Polen in 1939 leidde tot het bombarderen en vernietigen van een groot deel van Niepokalanow. Pater Kolbe en de andere geestelijken werden gedeporteerd naar een concentratiekamp. Toch kenden zij daarna nog enkele maanden van vrijheid, tot een ex-broeder zijn overste valselijk beschuldigde van subversieve activiteiten…

Een moraal van volmaaktheid

Gedurende de voorbije zondagen hebben we gezien hoezeer Jezus bezorgd was om de armen en zieken te verlichten, de bezetenen te bevrijden, de zonden te vergeven, de mensen gelukkig te maken door hun ellendig lot te verbeteren. Maar dat alles is niet de grond van het Evangelie. Jezus is ons een andere boodschap komen brengen die de absolute nieuwigheid van het Evangelie vormt : deze van de Zaligsprekingen.

Sint-Paulus, licht van de wereld, zout van de aarde

Als er één apostel is van wie we in detail alle omzwervingen kennen, dan is het wel Sint-Paulus. Als er onder de kerken die hij gesticht heeft één is die gelijkt op die welke we vandaag ten prooi zien aan hoogmoed en immoraliteit, dan is het wel de Kerk van Korinthe. Laten we bekijken hoe de apostel van Christus zich in zeer mœilijke omstandigheden « licht van de wereld » en « zout van de aarde » getoond heeft.

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
III. Slachtoffer voor zijn volk

« De oorlog is dichterbij dan men vermoedt », zei pater Kolbe in 1936. « Na het uitbreken ervan zal de communauteit verspreid worden. We mogen daar niet bedroefd om zijn, maar moeten met overtuiging instemmen met de wil van de Onbevlekte. Op die manier zal de verspreiding ons niet schaden, maar integendeel onze heiligheid doen toenemen. »

De Zaligsprekingen, een uitnodiging tot de liefde

Jezus heeft medelijden met ons in ons lijden, maar toch verheugt Hij zich ook om verheven en mysterievolle redenen : « Zalig de armen, zalig zij die wenen, zalig zij de vervolging lijden vanwege de gerechtigheid… » Elk woord van de zaligsprekingen roept een wereld van lijden op en tegelijk een volmaakt geluk. Als Christus moest lijden om in zijn Glorie binnen te gaan, geloof dan dat het goed voor ons is te ervaren wat het betekent te lijden om samen met Hem binnen te gaan in het mysterie van de Liefde.