De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW OP DE SITE

4. Het verraad van de Geallieerden, 1942-1944

Churchill en Stalin bezegelden in onderling overleg het lot van Mihailovitsj: hij moest van het toneel verdwijnen ten voordele van Tito, de communistische partizanenleider. Begrijpelijk vanuit het standpunt van de Sovjetleider, maar onvergeeflijk verraad van de kant van de Britse premier…

De vraag van de zonen van Zebedeüs

Na de eerste aankondiging van het Lijden hebben wij gezien hoe Petrus zich tegen Jezus had verzet en hoopte op een puur tijdelijk geluk. Na de tweede aankondiging twistten de apostelen wie de grootste onder hen zou zijn. Nu, na de derde aankondiging van zijn Lijden en de vernederingen die Hij zal kennen, zien we dat de apostelen nog steeds niet genezen zijn van hun ambitie.

10. Tegen het modernisme

Het grootste gevaar voor het katholiek geloof is altijd geweest de openlijke of bedekte ontkenning van de godheid van Christus, God en volmaakt mens tegelijk. Het arianisme en het nestorianisme zijn slechts de extreme uitingen geweest van een rationalistische stroming die, buiten of binnen de Kerk, Jezus van Nazareth blijft beschouwen als een mens  ; zeker, een […]

9. Jezus Christus, mens geworden Zoon van God

De falangist gelooft in Jezus van Nazareth, de enige Zoon van God die zelf God is, naar het vlees geboren uit de Maagd Maria, gestorven op het Kruis voor onze zonden, verrezen uit de doden en gezeten aan de rechterhand van de Vader, vanwaar Hij levenden en doden zal komen oordelen. Deze waarheid van het […]

8. Over de heidense religies en wijsheid

De eredienst van het goddelijk Woord dat voor altijd in onze heilige boeken is vastgelegd, het geloof in het nieuwe en eeuwige Verbond dat in het Oude Testament beloofd werd en in het Nieuwe verwezenlijkt, het zien van de wonderen en mysteries van genade en heerlijkheid die door God in de Kerk werden en worden […]

7. Tegen de islam

De toepassing van de kritische methode op de «  Sîra  », de traditionele biografie van Mohammed, heeft het legendarisch karakter ervan aangetoond  ; zelfs het historisch bestaan van het personage is hoogst onzeker. Wat de wetenschappelijke exegese van de Koran betreft, die biedt deze traditie geen enkel steunpunt. Integendeel, zij maakt de joodse inspiratie duidelijk van wat oorspronkelijk ongetwijfeld […]

6. Over het jodendom

Voor iedereen met het nodige inzicht vormt de Bijbel duidelijk een geheel, waarvan de twee delen elkaar aanvullen. Ze zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Het ene is de voorbereiding, het andere de voltooiing van het goddelijk-menselijk werk dat doorgaat tot het einde van de wereld en zich moet uitstrekken tot aan de uiteinden van de […]

De rijke jongeling

Jezus gaat stapsgewijs voort met de morele vorming van zijn apostelen. Na gepredikt te hebben tegen de hoogmoed en de zucht naar macht, na de heiligheid van het monogaam huwelijk te hebben verheerlijkt en de mensen teruggebracht te hebben tot de zuiverheid van het oorspronkelijk plan van God, wil Jezus hen op hun hoede doen zijn voor de materiële goederen van deze wereld: het geld vormt een hinderpaal voor zijn wil hen te redden.

September-Oktober 2018  : Het pact met de duivel

Op 22 september 2018 ondertekende paus Franciscus een overeenkomst met het communistisch regime van China. Het Vaticaan spreekt over een «historisch» akkoord. «Voor de eerste keer sinds vele decennia», aldus staatssecretaris kardinaal Parolin, «zijn alle bisschoppen van China in gemeenschap met de bisschop van Rome.» Op voorwaarde dan wel dat die laatste, de paus, niet zelf de gemeenschap verbroken heeft door een schandalig verraad!

De onverbreekbaarheid van het huwelijk

We zijn beland bij een moment van openheid over de eisen van het Koninkrijk: Jezus vraagt als kinderen te zijn, geen aanstoot te geven aan zijn naaste, altijd de deugd te bewaren – ook al gaat dit ten koste van het eigen oog, hand of voet. Zeer pijnlijke onthechtingen van de menselijke natuur zijn vereist om gered te worden, zoals in verband met de vraag zijn vrouw weg te sturen of te behouden.

De liefde van het Hart van Jezus

Jezus houdt zoveel van de kinderen, de arme mensen, de zielen van goede wil dat Hij het verschrikkelijk vindt hoe de ene mens de andere domineert om hem zijn redding moeilijk te maken en hem mee te sleuren in de eeuwige verwerping. Voor zo iemand zou het beter zijn hem onmiddellijk met een molensteen om de hals in zee te werpen. Beseffen we dat de woede van Jezus slechts de keerzijde is van zijn goddelijke Liefde.

«  Deze ziekte loopt niet uit op de dood  »

Het bezoek van de paus aan Ierland en de nasleep ervan maken duidelijk dat we niet ver meer verwijderd zijn van het visioen dat de H. Jacinta van Fatima had: «Ik heb de H. Vader gezien, in een groot huis, op zijn knieën voor een tafel. Hij verborg zijn hoofd in zijn handen en weende. Buiten was er veel volk. Sommigen gooiden stenen, anderen scholden hem uit en riepen hem lelijke woorden toe. Arme Heilige Vader! We moeten veel voor hem bidden.» 

12. De lage weg naar de volmaaktheid

Wij, gewone mensen, zijn geen grote mystici. Toch kunnen ook wij heilig worden en tot de volmaaktheid komen, maar dan wel langs de gewone, lage weg die door veel heiligen gevolgd is. Daarom is het heel nuttig voor ons om te kijken naar de weg die de H. Teresia van Lisieux, de H. Bernadette Soubirous en de Z. Pater Charles de Foucauld bewandeld hebben. Deze heiligen staan dichter bij ons dan we denken. 

BELGIË EN ZIJN KOLONIE
Congo vóór de Belgen  : een volk in de schaduw van de dood

In zijn boeiende studie over Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, patrones van Mexico, onderstreept broeder Bruno hoezeer wij nog altijd beïnvloed worden door de theorie van de «goede wilde», le bon sauvage van Jean-Jacques Rousseau. Vooringenomen wetenschappers met een afkeer van het christendom willen ons doen geloven dat de prechristelijke beschavingen van de Azteken, de Kelten of de Germanen van grote waarde waren…

4. Het doopsel, geboorte tot een nieuw leven

Geloven in Jezus Christus en zich tot Hem bekeren om gered te worden, zijn de twee luiken van eenzelfde diptiek. Het leven dat Christus aan de wereld geeft, wordt geschonken door het doopsel; dat laatste vormt het eerste engagement van de gelovige op de weg van de bekering. De betekenis van het doopsel wordt ons onderwezen door Jezus en verder ontwikkeld door Sint-Paulus in zijn Brieven; de Handelingen tonen ons er de algemene praktijk van vanaf de stichting van de Kerk. 

De islam, de roede van God

Het gevaar van de islam zal blijven toenemen zolang wij ontrouw zijn aan onze eigen godsdienst. Toen in 1870 de Pruisen de Fransen versloegen bij Sedan waren veel mensen dodelijk beangstigd. Sommigen trokken naar het klooster in Nevers waar de H. Bernadette Soubirous verbleef en vroegen haar om raad. «Ben je niet bang voor de Pruisen?» vroegen zij. Waarop de heilige antwoordde: «Neen, ik ben enkel bang voor de slechte katholieken.»

Martelaren en demonen

Precies honderd jaar geleden werden de laatste Russische tsaar, zijn gezin en zijn trouwste bedienden omgebracht. «Men is ertoe gerechtigd te besluiten dat zij werden vermoord door personen die van de duivel bezeten waren, uit haat tegen het christelijk geloof en het Russische vaderland. Volkomen terecht werden de Romanovs door de Russisch-orthodoxe Kerk heilig verklaard: de eerste contrarevolutionaire daad in het kader van de verrijzenis van het Heilige Rusland» (abbé de Nantes).

België en zijn kolonie

HET koloniale verleden van ons land wordt tegenwoordig ongenadig neergesabeld. Niet alleen wordt Leopold II, de stichter van de Congostaat, letterlijk van zijn voetstuk gehaald, maar ook alles wat de Belgen op materieel en spiritueel vlak in Congo realiseerden wordt verdacht gemaakt, geminacht en bespot. Werden er fouten gemaakt  ? Ongetwijfeld. Het is echter een grove onrechtvaardigheid […]

De vorming van de apostelen naar de geest van een kind

We hebben vorige zondag gezien hoe Jezus aan Petrus, die zijn geloof in Hem beleed, zijn kruisiging aankondigde en vervolgens aan zijn leerlingen vroeg steeds het Kruis in gedachte te hebben. Vandaag wil Hij de geest van een kind bijbrengen aan zijn apostelen die in een keurslijf zitten, die opgesloten zijn in de hoogmoed van de mens die denkt dat God voor hem slechts de verheffing kan willen.