De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 90 – November-December 2017

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

De religieuze heropstanding van Rusland

Op drie jaar tijd is het aantal Russen dat zichzelf als atheïst beschouwt teruggevallen tot de helft: van 26% naar 13%. Omgekeerd is er een duidelijke stijging merkbaar van het aantal personen dat zijn steun uitspreekt voor de betrokkenheid van de Kerk in de nationale politiek. Deze wedergeboorte van de godsdienst in Rusland kreeg afgelopen zomer een zichtbare bekroning toen een relikwie van de H. Nicolaas van Myra in Moskou tienduizenden gelovigen op de been bracht.

Bethsaïda, het dorp van de apostelen

Bethsaïda was de geboorteplaats van de apostelen Simon Petrus en Andreas en de woonplaats van de apostel Philippus. Het dorp was gelegen ten oosten van de Jordaan, op de plaats waar de rivier zich in het meer van Tiberias werpt. De plaats werd door de Romeinen met de grond gelijk gemaakt bij het begin van de Joodse Oorlog, in het jaar 67. Enkele decennia later had men zelfs geen herinnering meer aan de precieze ligging van Bethsaïda...

Gewoon en buitengewoon leergezag: verwerping van het sedevacantisme

Het sedevacantisme gaat ervan uit dat er sinds de dood van Pius XII (1958) of sinds de ondertekening van de eerste conciliaire decreten door Joannes XXIII (1963) geen rechtsgeldige paus meer geweest is. De Stoel (sedes) van Petrus is volgens hen dus leeg (vacans): de bekleders van het opperambt in de Kerk vanaf het genoemde jaartal zijn slechts usurpatoren. Abbé de Nantes weerlegde deze theorie met brio.

De H. Gregorius de Grote, grondlegger van de Christenheid

De Christenheid is de evangelische wereld, bevrijd van de voogdij van Satan en bestuurd door de wet van Christus. De Kerk is niet enkel een geestelijke gemeenschap, een zuiver religieuze band: zij neemt alle realiteiten van het aardse leven voor haar rekening. Door haar vinden families, volkeren en naties het ware leven. Alle christelijke naties samen, heel die christelijke wereld die zich ontwikkelt in de schaduw van het Kruis en de Kerk, dat is de Christenheid. De H. Paus Gregorius de Grote legde er in de 6de eeuw de fundamenten van.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

VII. HET CHRISTELIJK GEZIN, TEKEN VAN HOOP

Elk gezin dat een nieuw kind tot het leven roept, stelt een daad van liefde tot God en tot de naaste die ik een daad van zuivere liefde noem. Die liefde is des te groter naarmate jullie beseffen dat elk kind jullie veel inspanningen zal kosten, dat het kommer en kwel zal meebrengen en dat jullie niet veel lof van je omgeving moeten verwachten. Maar jullie geloof overwint alle angsten! Dat is prachtig en jullie hebben gelijk.