De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

34. De katholieke Contrareformatie in de 20ste eeuw

  1. Dat duivels plan, dat van alle godsdiensten samen, met de katholieke Kerk voorop, een Beweging voor Geestelijke Animatie van de Wereldwijde Democratie wil maken, is de combinatie van drie bedreigingen die de Kerk al veel te lang verdragen heeft  : het progressisme van de Latijnse landen, het Angelsaksisch liberalisme en het Germaans modernisme.

God en Christus verliezen in het modernistisch klimaat hun objectieve werkelijkheid en soevereine majesteit. Onder invloed van het liberalisme stelt de Kerk zich open voor alle mogelijke religieuze opvattingen en wordt de H. Geest, die heel zijn Persoon-zijn kwijtspeelt, nog enkel een algemeen en veelvormig beginsel. En in het spoor van het revolutionair en hervormingsgezind progressisme tenslotte gaat het lot van de mensheid uit de handen van koningen en vorsten, pausen en bisschoppen over op het volk, op de oproerkraaiers en allerhande (rode) brigades. Vreugde en hoop worden niet meer gevoed door de goddelijke mysteries, maar door het verlangen naar een nieuwe, louter aardse menselijkheid.

  1. De Kerk hervormen met het oog op de wereldrevolutie komt neer op het prijsgeven van de Bruid van Christus aan de wereld van Satan. Dat utopisch plan is voor onze ogen realiteit aan het worden. Het is als een kanker die voortwoekert in de ingewanden van de Kerk, als een dodelijke kogel in het hart van de christenheid. Kanker en kogel moeten verwijderd worden wil het leven terugkeren en wil er een toekomst zijn.
  2. Tegenover die noodlottige MASDU stelt de falangist een dubbele geloofsbelijdenis  : één van katholieke Contrareformatie en één van nationale Contrarevolutie. Hij bestudeert de gedachtestromingen die tot de apostasie leiden. Hij signaleert en ontmaskert de verantwoordelijken van die dwaasheid  : filosofen en visionairen, politici en demagogen, kerkelijke prelaten en herders. Hij toont aan hoe zij complotteren met antichristelijke en antiklerikale groeperingen en met alle andere machten die vijandig staan tegenover de christenheid. Hij constateert de dodelijke gevolgen van die grote mutatie van de Kerk, het algemeen verval van de katholieke naties onder de slagen van de barbaren, de neergang van de beschaving, de zelfvernietiging van de Kerk, de ineenstorting van het geboortecijfer, de geestelijke dood, de «  witte pest  » van het Westen. Hij eist dat de ware aard van dit drama wordt onthuld en dat gerechtigheid geschiedt.
  3. Maar de falangist wordt er ook toe gedreven de Stad Gods te herbouwen en opnieuw te bevolken. Daarom zet hij graag zo vlug mogelijk een punt achter die sinistere periode en wenst hij de MASDU naar de hel. Hij bewaart het christelijk geloof, de hoop en de liefde. Hij blijft een kind van de Kerk en wil de tradities ervan vol toewijding handhaven. Hij vecht voor de christenheid, die als enige er in geslaagd is de wereld bewoonbaar en het leven gelukkig te maken en die de eeuwige zaligheid van de mensen kan bewerken doorheen alle wederwaardigheden van het aards bestaan.

Zo luidt het woord van de Heer  : «  Zoek eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid en de rest zal u worden toegeworpen.  » De rest, dat is de beschaving, de orde en de vrede, het recht en de welvaart.