De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

9. Jezus Christus, mens geworden Zoon van God

De falangist gelooft in Jezus van Nazareth, de enige Zoon van God die zelf God is, naar het vlees geboren uit de Maagd Maria, gestorven op het Kruis voor onze zonden, verrezen uit de doden en gezeten aan de rechterhand van de Vader, vanwaar Hij levenden en doden zal komen oordelen.

  1. Deze waarheid van het mysterie van de Menswording voert in de geschiedenis van de mensheid iets volkomen nieuws binnen. Zij brengt een fundamenteel verschil tot stand tussen enerzijds alle godsdiensten van de volkeren (met inbegrip van de goddelijke instellingen van het oude jodendom) en anderzijds het volmaakte, oneindig mysterieuze werk van God, die zijn Zoon geeft voor het heil van de wereld. Jezus wordt de maat van alle wijsheid, Hij wordt de wet, de goedheid en de schoonheid van de wereld.

De enige godsdienst die telt, is de zijne. Alle andere godsdiensten worden erdoor in de schaduw gesteld, zoals de zon het licht van maan en sterren verduistert. De enige ware openbaring is de openbaring die Hem aankondigt, aanwijst en verklaart. De enige wijsheid, de enige moraal en de enige beschaving zijn diegene die uit Hem voortkomen, in Hem hun fundament hebben en door Hem leven krijgen.

  1. De falangist stelt Jezus Christus, zijn Persoon, zijn woord en zijn werk boven alles. Hij verafschuwt wat het gezag van Christus en zijn invloed op de wereld tegenspreekt of wil beperken, verminderen, teniet doen.

Hij verkondigt met opgeheven hoofd zijn christelijk geloof. Hij bestudeert er onafgebroken de historische bewijzen van en verdiept zijn kennis van de dogma’s. Hij beoefent de eredienst ervan privé en in het openbaar. Hij overweegt de lessen van zijn geloof en gehoorzaamt aan de geboden.

De Heer Jezus zal hij meer beminnen die wie ook ter wereld. Heel zijn leven lang zal hij Hem beschouwen als zijn meester en zijn broeder, zijn meest intieme naaste aan wie hij alles te danken heeft, van wie hij alles verwacht en voor wie hij alles wil geven en alles lijden, tot de dood toe.