De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

SMEEKSCHRIFT AAN PAUS FRANCISCUS

« Bid elke dag het rozenhoedje. »

«  Bid elke dag het rozenhoedje.  »

Heilige Vader,

De verschijning van de Maagd Maria in Fatima, in 1917, gaat vooraf aan de wederkomst van haar Zoon. Zij is er de aankondiging van, zoals de dageraad de belofte inhoudt van het opgaan van de zon.

Zesmaal, van 13 mei tot 13 oktober, is Maria verschenen. Wat heeft ze gezegd   ? «   Bid elke dag het Rozenhoedje om de vrede voor de
wereld en het einde van de oorlog te bekomen
   » ( 13 mei 1917 ).

De reden voor dit “  gebod  ” werd ons gegeven door haar vertrouwelinge, zuster Lucia   : «   Door middel van de mysteries die wij bij elk tientje herdenken, voedt en vermeerdert het rozenhoedje in de zielen het geloof, de hoop en de liefde.   »

Bij elke verschijning maakt de H. Maagd haar uitdrukkelijke wil kenbaar   : «   Ik wil… dat jullie elke dag het rozenhoedje bidden   » ( 13 juni ). «   Ik wil   » ( 13 juli ). «   Ik wil   » ( 19 augustus). Zij die in de Hemel «   Ik wil   » zegt, drukt vanzelfsprekend de goddelijke wil uit. Daarom zei zuster Lucia   : «   Dit gebed [ het rozenhoedje] is niet uitsluitend mariaal. Veel meer nog is het een Bijbels en eucharistisch gebed, gericht tot de H. Drie-eenheid. Bij elk tientje bidden we het “  Glorie zij de Vader, de Zoon en de H. Geest  ” en ook het Onze Vader, dat Christus ons geleerd heeft als gebed opdat we ons met vertrouwen tot de Vader zouden richten. Het Weesgegroet is tevens een lofzang en een smeekbede tot God door tussenkomst van Maria.   »

Op 13 september zei Onze-Lieve-Vrouw   : «   Ga verder met het rozenhoedje te bidden om het einde van de oorlog te verkrijgen.   » Zij zegt niet   : «   Als jullie goed vechten, als jullie opnieuw moed scheppen…   », maar wel   : «   Als jullie het rozenhoedje bidden   », voorwaarde en eerste oorzaak van alle goeds. «   Door zo aan te dringen   », legt Lucia uit, «   maakt Maria ons duidelijk dat het voor ons absoluut noodzakelijk is te bidden om te bekomen wat we willen   : de genade van de vrede tussen de naties, tussen de volkeren, de families, de gezinnen, tussen God en de zielen.   » Zij zegt niet dat de vrede zal voortkomen uit de godsdienstvrijheid, integendeel   ! Ze zal voortkomen uit het onvermoeibaar opzeggen van het rozenhoedje en uit niets anders.

Uw voorgangers, Heilige Vader, zijn doof gebleven voor deze oproep… en het loon van die ongehoorzaamheid was de Tweede Wereldoorlog en de
naweeën ervan tot op vandaag, waarvoor zuster Lucia tevergeefs paus Pius XI probeerde te waarschuwen. Maar hij bleef blind en doof.

* * *

De Amerikaanse schrijver William Thomas Walsh ontmoette zuster Lucia in juli 1946 en vroeg haar   : «   Heeft Onze-Lieve-Vrouw u bepaalde zaken gezegd in verband met de Verenigde Staten van Amerika   ?   »

De religieuze wierp hem een enigszins verbaasde blik toe, vertelde hij later. «   Haar licht ironische glimlach liet verstaan dat de VS misschien toch niet zo belangrijk waren in de algemene gang van het heelal als ik me voorstelde.   » Daarop zei ze zacht   : «   Neen, Onze-Lieve-Vrouw heeft uw land nooit vernoemd. Maar ik zou wel willen dat er in de Verenigde Staten missen worden gezegd tot mijn intentie.   »

Het land dat wél klaar en duidelijk door de H. Maagd in Fatima werd vernoemd, is Rusland.

President Vladimir Poetin legde op 1 december 2016 in het Kremlin volgende verklaring af   : «   Wij willen ons tegen niemand vijandig opstellen ; noch wijzelf, noch onze partners en de wereldwijde samenleving hebben daar behoefte aan. In tegenstelling tot bepaalde van onze internationale collega’s die in Rusland een tegenstander zien, zoeken wij geen vijanden en hebben die ook nooit gezocht. Wij hebben nood aan vrienden.   »

Poetin heeft zich ook onmiddellijk «   bereid   » verklaard om samen te werken met Donald Trump, omdat hij overtuigd is van het belang van «   een normalisering en een gezonde ontwikkeling   » van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen.

Opdat deze vredelievende bedoelingen ook effect zouden ressorteren, is het noodzakelijk en volstaat het, Heilige Vader, dat u Rusland toewijdt aan het Onbevlekt Hart van Maria. Eén woord is voldoende   !

Uzelf hebt de kracht van het rozenhoedje ervaren toen u het in 2013, op 7 september – eerste zaterdag van de maand, vigilie van Maria Geboorte – op het Sint-Pietersplein hebt doen bidden   : door de bemiddeling van Rusland heeft Bashar al-Assad toen twee dagen later zijn chemische wapens vernietigd, zodat het geplande bombardement op Syrië door Barack Obama – Nobelprijs voor de vrede   ! – op het laatste nippertje werd afgelast. Sindsdien laaide de oorlog in Syrië terug op, in al zijn dodelijkheid, maar toch hangt alles van u af.

GODSDIENSTVRIJHEID EN CHRISTELIJKE VRIJHEID

Tijdens zijn reizen doet paus Franciscus het visioen van het Derde Geheim in vervulling gaan  : hij doorkruist «  een grote stad die voor de helft in puin ligt  », namelijk zijn heilige Kerk die verwoest is door het Tweede Vaticaans Concilie. Hij «  wankelt  », in tegenstelling tot zijn voorgangers Paulus VI en Joannes-Paulus II, die “ gevallen ” zijn in ketterij, schisma en schandaal.

Franciscus daarentegen heeft het katholiek geloof. Maar hij «  wankelt  » door toedoen van het onderricht van Vaticanum II en het conciliair antidogma van de godsdienstvrijheid, dat hem wegvoert buiten de Kerk, om de rebellie van Luther (1517) te vieren en om synagogen en moskeeën te bezoeken.

De nieuwlichterij van het Concilie heeft niets te maken met de innerlijke vrijheid van geweten  : er is nooit sprake van geweest iemand tot het geloof te dwingen. Vaticanum II heeft echter het recht van het dwalende geweten verkondigd om in de maatschappij gelijk welke godsdienst te verspreiden.

De katholieke leer die vóór het Concilie door het gewoon leergezag van de Kerk onderwezen werd, onderstreepte dat het burgerlijk gezag de plicht had om de publieke beoefening van valse religies te verbieden. Men mocht ze wel tolereren voor het goed van de sociale vrede en met de bedoeling de aanhangers ervan te bekeren tot de enige ware godsdienst.

Vanaf de H. Justinus (apologeet en martelaar uit de tweede eeuw) tot aan de Poolse kardinaal Wyszynski (1901-1981) heeft de Kerk altijd de christelijke vrijheid opgeëist, niet in naam van de Rechten van de Mens, maar in naam van het goddelijk gezag en de historische rechten van de christelijke godsdienst. De Kerk wist dat de mens geschapen is om God lief te hebben en te dienen en zo zijn eeuwig heil te bewerkstelligen.

Dat is echter een onmogelijke zaak zonder de genade van God, die de ziel die hem trouw is de innerlijke vrijheid schenkt om God te beminnen en te dienen, en zonder de christelijke wet, die de mens uitwendig helpt door verplichtingen en sancties. Onze christelijke beschaving heeft altijd die noodzakelijke en weldoende dwang uitgeoefend om reden van het gebod van God dat Jezus tegen de Verleider gebruikte  : «  Er staat geschreven  : “ Ge zult de Heer uw God aanbidden en Hem alleen dienen ”  » (Lc 4, 8).

De laatste opdracht die Christus aan zijn apostelen gaf alvorens terug te keren naar zijn Vader veroordeelt het Tweede Vaticaans Concilie bij voorbaat  : «  Gaat heel de wereld door en predikt het Evangelie aan ieder schepsel. Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden  ; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld  » (Mc 16, 15-16). Veroordeeld tot wat  ? Tot het eeuwige vuur… dat de herdertjes van Fatima met hun eigen ogen en tot hun afgrijzen gezien hebben, op 13 juli 1917.

broeder Philippe van het goddelijk Gelaat

In de herfst van 2015 heeft de Russische militaire interventie in Syrië opnieuw het regime van Assad gered en de loop van de oorlog gewijzigd. Zesentwintig kruisraketten van het gloednieuwe type Kalibr, afgeschoten vanaf Russische schepen in de Kaspische zee, vernietigden elf doelwitten van Islamitische Staat in de provincies Raqqa en Aleppo. Dat gebeurde op 7 oktober, feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans   !

In december 2016 was het nogmaals Rusland dat het werktuig was van de Onbevlekte Ontvangenis, die met haar maagdelijke hand de vlammen van het zwaard van vuur tegenhield   : er kwam een… miraculeuze ommekeer in de bondgenootschappen tot stand. De Turkse president Erdogan heulde lang mee met Islamitische Staat, waarvan hij zich al als de sultan zag, op voorwaarde dat hij eerst Assad in Damascus ten val kon brengen. Maar om te beginnen kreeg hij te maken met de toenemende dreiging van een onafhankelijk Koerdistan, dat in staat zou zijn om de territoriale eenheid van Turkije te breken. En ten tweede werd hij in juli 2016 geconfronteerd met een dramatische staatsgreep. Er gaan geruchten dat het complot opgezet was door de CIA, die Fethullah Gülen en zijn islamistische sekte zou omgekocht hebben.

Hoe dan ook, het zijn de Russen die het vel van de Turkse president gered hebben. Sindsdien hebben Poetin en Erdogan gezamenlijk, samen met Iran, vredesonderhandelingen met de Syrische «   rebellen   » op het getouw gezet, die tot een akkoord leidden op… 8 december 2016, feest van de Onbevlekte Ontvangenis   !

* * *

In uw wensen aan de Curie, H. Vader, hebt u zich beklaagd over het «   verborgen en kwaadwillig verzet   » dat u aan het werk ziet binnen de rangen van uw eigen medewerkers. Het wordt, om uw woorden te gebruiken, opgewekt door «   de duivel, die vaak in schaapskleren slechte bedoelingen inspireert.   » U kon geen betere beschrijving vinden om het verzet tegen de wilsbeschikkingen van de H. Maagd Maria zelf te kenmerken.

We zagen die weerstand aan het werk tijdens het internationaal (anti- )mariaal congres dat in september 2016 in Fatima georganiseerd werd [zie het artikel Fatima en Vaticanum II : water en vuur in Hij is verrezen ! nr. 85, januari-februari 2017, pp. 5-10 ].

Het verzet is zelfs zichtbaar in het communiqué dat uw voornemen kenbaar maakt om een volle aflaat toe te kennen aan alle bedevaarders naar Fatima. De tekst preciseert namelijk dat die aflaat «   christologisch   » is ; daarom «   beveelt het bisdom Leiria-Fatima aan om actief deel te nemen aan een viering of een gebed ter ere van de Maagd Maria, om het Onze Vader te bidden, het Credo op te zeggen en de Maagd Maria te aanroepen.   » We vinden hier opnieuw de kwaadwillige verzwijging van het rozenhoedje… Het is werkelijk een overwinning van de duivel op «   de Vrouw   » die een eeuw geleden zesmaal uit de Hemel is neergedaald, van mei tot oktober, om te vragen «   elke dag het rozenhoedje te bidden   »   !

Uw voorgangers, van Joannes XXIII tot Bene­dictus XVI – maar met uitzondering van Joannes-Paulus I, de enige échte heilige paus – hebben de toewijding van Rusland en de eerherstellende devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria onder de mat geschoven. Onder uw pontificaat veegt “  men  ” het rozenhoedje onder de mat   !

Daarmee berooft men u van het enige en ultieme middel dat God u schenkt om de gigantische “  hervorming  ” die u ondernomen hebt voor het heil van de Kerk en de wereld tot een goed einde te brengen.

In 1970 vernam zuster Lucia dat er «   in Argentinië korte tijd geleden een seculier instituut gesticht is, de Vereniging Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, waarvan het doel het apostolaat van het rozenhoedje is. De leden verzamelen zich op de pleinen en bidden het rozenhoedje samen met het volk – grote mensenmassa’s, zegt men. De vereniging gaat ook bidden in de ziekenhuizen en de gevangenissen. Er wordt verteld dat iedereen met een ongelooflijke vurigheid bidt. De bisschoppen zijn er zo tevreden over dat de H. Stoel de stichteressen toelating gegeven heeft om er met mij te komen over spreken.   »

Vandaag kan een Argentijnse paus voluit antwoorden op de oproep van Lucia, die een trouwe echo is van de oproep van het Onbevlekt Hart van Maria. De zieneres besloot haar brief aan haar vertrouweling dom Umberto Maria Pasquale immers met deze woorden   :

«   Ik zeg u deze dingen opdat u de vruchten zou zien die de rozenkrans kan voortbrengen. De rozenkrans is het machtigste wapen om ons te verdedigen op het slagveld.

«   Ik bid voor u opdat de Heer u nog genoeg leven, kracht en energie zou geven om dit apostolaat met succes tot een goed einde te brengen.   »

Dat, Heilige Vader, is precies de belangrijkste intentie van de bedevaart die de CRC eind mei naar Fatima onderneemt, in uw voetsporen. Wij willen verkrijgen dat u de eerherstellende devotie van de eerste zaterdagen van de maand aanbeveelt, die de gelovigen zal aansporen tot de praktijk van de sacramenten van de biecht en de Eucharistie ; die praktijk is onafscheidelijk verbonden met het opzeggen van het rozenhoedje, eucharistisch en trinitair gebed, zoals het kwartiertje meditatie dat Onze-Lieve-Vrouw gevraagd heeft doet begrijpen en overwegen.

Hebt u zelf niet gezegd dat Zij boven de paus staat   ? Dat geeft me de vrijmoedigheid om Uwe Heiligheid te durven smeken aan onze hemelse Moeder te gehoorzamen. Het gaat om de redding van de zielen en de vrede in de wereld   !

broeder Bruno van Jezus-Maria
Hij is verrezen  ! nr. 87, mei-juni 201N