24. De gave van de H. Geest

1. De falangist gelooft « in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen». Het is inderdaad aan de Kerk die Hij gesticht heeft, en aan geen andere, dat Jezus de hulp van de H. Geest beloofde om in haar schoot zijn werk verder te zetten en het uit te breiden over geheel de aarde en in alle eeuwen. Die aanwezigheid van de onzichtbare Geest van God in de zichtbare Kerk is een voorwerp van geloof en is klaar en duidelijk te herkennen in de tastbare en echt wondere vruchten van zijn macht.

Zoals niemand tot de Vader kan gaan dan langs de Zoon, buiten wie er geen redding is, zo kan niemand zich een echte leerling van Jezus Christus noemen als hij niet behoort tot de Kerk die Hij gesticht heeft en waaraan Hij zijn Geest schenkt. Het is waar dat de Geest waait waar Hij wil en door niemand wordt tegengehouden, dat Hij in de volmaaktheid van zijn goddelijke natuur door niets begrensd wordt; toch is de derde Persoon van de H. Drie-eenheid, voortkomend uit de Vader en de Zoon als uit eenzelfde beginsel, bij de Menswording de Geest van Jezus geworden. Hij is door Hem gezonden naar zijn vrienden om het vervolg te verzekeren, zonder verdeeldheid, zonder afwijking, zonder breuk.

2. De falangist kan de Geest dus niet stellen tegenover de Kerk. Hij weet dat de Geest als haar goddelijke adem is, die haar verwekt heeft, haar bewaart en verspreidt over alle streken en in alle tijden. Met dat doel heeft Hij haar georganiseerd, een hiërarchie gegeven, gesterkt en geheiligd zonder maat, zodat zij de gemeenschap van de heiligen is geworden buiten dewelke geen heil bestaat.

De Geest is, in Christus, de band van liefde tussen alle broeders, levenden en gestorvenen. Hij is het die van al de verloste schepsels een sociaal lichaam maakt met Christus als hoofd, een nieuwe mensheid die de mystieke bruid is geworden van Gods Zoon, naar het voorbeeld van de Maagd Maria die, het eerst en meer dan welke vrouw ook, tempel van de H. Geest werd, bruid van het Woord, uitverkoren dochter van de hemelse Vader.

De falangist herinnert zich de uitspraak van Sint-Cyprianus: « Niemand heeft God tot Vader die de Kerk niet tot moeder heeft.»