De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Meditaties

Wie is toch Jezus van Nazareth  ? Het antwoord van Sint-Paulus

Sinds het begin van het liturgisch jaar mediteren we over het Evangelie van de H. Marcus. Wat kunnen we besluiten uit de eerste hoofdstukken ervan? Dat het Jezus lastig valt zich te doen begrijpen, zich te doen kennen… Bekijken we nu wat Sint-Paulus ons zegt over de identiteit van Christus, die Hij hem zelf geopenbaard heeft op de weg naar Damascus.

Het leven van de Heilige Familie in Nazareth

In een tijd als de onze, waarin tal van rechtvaardigen onder vervolging lijden in naam van de Gerechtigheid en de Waarheid, is het goed zich voor te stellen dat de armoede en de geringheid van de H. Familie reeds deel uitmaakten van de vervolgingen in de wereld hier beneden. Zij zullen noodzakelijkerwijze gevolgd worden door een honderdvoud aan vreugde, beloofd aan hen die alles opgegeven hebben om Jezus te volgen.

De actualiteit doorgelicht

Juli 2018  : Het Amerikaans-Israëlisch-Saoedisch bondgenootschap

In dit artikel analyseert broeder Jean-Duns van de H. Anna de Amerikaanse strategie van samenwerking met de wahhabieten en de Moslimbroeders, twee van de meest radicale islamitische sekten, om het Midden-Oosten naar hun hand te zetten en de veiligheid van Israël te garanderen. Hij gaat daarbij dieper in op het fameuze pact van de Quincy en op de door Washington georchestreerde «Arabische lente».

150 punten van de Falanx

Een ecologie voor onze tijd

De katholieke staat moet streng toezicht houden op de manipulaties van de internationale financiële wereld en mag niet aarzelen om met dictatoriale maatregelen elke dreiging door «anonieme en ongrijpbare speculaties» te beletten of terug te dringen, speculaties die het gemunt hebben op het bezit van families, gemeenten en corporaties of dat van de grote religieuze orden en nationale instellingen. 

Punt 146 - Punt 147 - Punt 148 - Punt 149 - Punt 150

Aanbevolen artikels

Het gezag van Vaticanum II

Geniet een oecumenisch concilie niet automatisch van het onfeilbare en universele oppergezag? Moeten we daarom niet blindelings alle decreten en teksten van Vaticanum II aanvaarden?

Vaticanum II en de missies in het hoge noorden van Canada

De congregatie van de oblaten van Maria Onbevlekt verrichtte schitterend missiewerk bij de Inuit aan de Hudsonbaai. Het decreet « Ad gentes » van het Tweede Vaticaans Concilie gooide de principes van de missionering echter helemaal ondersteboven, met rampzalige gevolgen. Het getuigenis van een “ moderne ” oblaat spreekt boekdelen.

KAN MEN VERTROUWEN OP HET OUDE TESTAMENT? DE ECHTE «BERG VAN GOD»

II. De Sinaï, de heilige berg van God

In Kades-Barnea, een oase ten noordwesten van de Har Karkom, moeten de Israëlieten veertig jaar boete doen. Op die plek heeft men de sporen teruggevonden van zeer oude kampementen die teruggaan tot duizend jaar vóór de traditionele datum van de Uittocht uit Egypte...

KAN MEN VERTROUWEN OP HET OUDE TESTAMENT? DE ECHTE «BERG VAN GOD»

I. VAN EGYPTE NAAR DE WOESTIJN

Twintig jaar geleden vond de joods-Italiaanse archeoloog Emmanuel Anati de echte «berg van God» terug: niet de Djebel Musa, maar de Har Karkom in het noordoosten van het schiereiland Sinaï. Hij deed er opzienbarende ontdekkingen die een heel nieuw licht werpen op de chronologie van de Exodus van het uitverkoren volk.

Giuseppe Sarto, de H. Pius X. Een biografie

«Ik ben ervan overtuigd dat het christenvolk zo van Pius X heeft gehouden omdat het in hem het Evangelie heeft herkend.» Die woorden komen van de Franse katholieke romanschrijver René Bazin, die in 1928 een mooie biografie schreef over «Sarto il Santo».

Het échte obstakel voor de eenheid

De relaties tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Russisch-orthodoxe Kerk zijn sinds het Concilie niet verbeterd, maar verslechterd. De reden is paradoxaal genoeg het oecumenisch streven zelf van Rome, dat in de ogen van de orthodoxen gecapituleerd is voor modernisme en protestantisme, twee zaken waarvan zij een grote afkeer hebben.

Hij is verrezen  ! nr. 93 – Mei-Juni 2018

Open brief van bekeerde ex-moslims aan paus Franciscus

«Sta ons toe aan Uwe Heiligheid te vragen om snel een synode bijeen te roepen over de gevaren van de islam. Wat blijft er nog over van de Kerk daar waar de islam zich heeft gevestigd? Uit zorg voor de waarheid moet de Kerk duidelijk maken waarom de argumenten die de islam naar voren schuift om het christelijk geloof te loochenen vals zijn.» Een wanhoopskreet van bekeerlingen die niet begrijpen waarom Franciscus geen duidelijker taal spreekt. 

De Z. Charles de Foucauld, het Hart en het Kruis

Burggraaf Charles de Foucauld (1858-1916) leefde lange tijd als een ongelovige, tot «een pijnlijke leegte en een oneindige droefheid» hem naar de kerk van Saint-Augustin in Parijs dreven, waar abbé Huvelin hem deed biechten en de communie gaf. Van dan af begint voor de «universele broeder» een zoektocht naar zijn ware roeping, die hem uiteindelijk naar de Sahara zal voeren en naar het martelaarschap in Tamanrasset...

SCHERPENHEUVEL BOLWERK VAN DE CONTRAREFORMATIE

De geschiedenis van het belangrijkste Mariaheiligdom van ons land is bijzonder boeiend en de basiliek zelf is vol van een religieuze symboliek die slechts door weinigen gekend is. Veel gegevens hebben we gehaald uit het rijk geïllustreerde boek dat Duerloo en Wingens in 2002 over Scherpenheuvel publiceerden. Zij noemen het genadeoord terecht een uniek voorbeeld van totaalkunst in dienst van de katholieke Contrareformatie in de Nederlanden. 

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

DE STRIJD TEGEN DE LUIHEID EN DE SCHOOLKEUZE

De keuze van een school is een zeer ernstige en complexe zaak. Je moet rekening houden met alle factoren: godsdienstige en morele argumenten, het niveau van de studies en de discipline op de school. Met altijd de examens voor ogen, want die openen de deur naar een beroep. Alle ouders hebben hiervoor de genade van staat, zodat ik mij beperk tot enkele algemene principes. 

Hij is verrezen  ! nr. 92 – Maart-April 2018

De MASDU is terug

Paus Franciscus is jammer genoeg het voorbeeld van een katholiek die verleid is door de ketterij die Paulus VI vanaf de Stoel van Petrus gepredikt heeft. De dagelijkse sermoenen van onze paus in Santa Marta getuigen van zijn katholiek geloof, maar tegelijkertijd is het concept dat hij van de Kerk en van haar betrekkingen met de wereld heeft, doordrenkt van de MASDU (Mouvement d'Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle)Het resultaat daarvan is de steriliteit van al zijn inspanningen.

Beroep op de paus tegen de paus

In maart van vorig jaar hield de Sorbonne een colloquium over «De afzetting van een paus vanuit theologisch, canoniek en constitutioneel standpunt». Vijftien universitairen behandelden dit verrassend onderwerp, waarin gefocust werd op de hedendaagse periode en meer bepaald het geval van Paulus VI. Twee eminente juristen doorbraken de wet van het stilzwijgen door in alle openheid te spreken over het «Aanklachtenboek tegen Paulus VI wegens ketterij, schisma en schandaal» van onze vader, abbé Georges de Nantes.

Rode terreur en wit verzet

De Russische burgeroorlog was een bloedige krachtmeting die uitbrak na de Oktoberrevolutie van 1917 en voortduurde tot 1922. Het bolsjewistische Rode Leger streed tegen de Witten, de contrarevolutionaire troepen die geleid werden door de generaals Denikin, Wrangel en Koltsjak. Het conflict maakte miljoenen slachtoffers en eindigde met de nederlaag van de Witte Legers. Waarom verloren de Witten? «Omdat zij aangestoken waren door de ziektekiem van de anarchie en bijgevolg geen partij waren voor het totalitarisme van hun vijanden» (abbé de Nantes). 

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

IX. Waarom kinderen op de wereld zetten?

«Ook binnen de CRC-gezinnen wordt er soms getwijfeld of het wel goed is veel kinderen in het leven te roepen. "De tijden zijn zo moeilijk en vol gevaar..." Het zijn uitspraken die ik vaak hoor. Toch kan ik verschillende redenen geven waarom het in alle omstandigheden aanbeveling verdient kinderen op de wereld te zetten. Ten andere, zijn de tijden niet altijd moeilijk en vol gevaar geweest?»