De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW!

Lancering van de streaming site
van de Franse CRC

vod.catalogue-crc.org

Alle Franstalige audio en videoproducties
zijn voortaan online beschikbaar.

Meditaties

De dag van de Heer is nabij

Op deze tweede zondag van de Advent geeft de Kerk ons de passage van de Tweede Brief van de H. Petrus ter overweging. Het hoofd van de apostelen roept het einde van de huidige wereld op opdat we zouden waken in gebed en God welgevallig zouden zijn door een heilige levenswandel.

Onze Advent beleven in gezelschap van de Onbevlekte Ontvangenis en van de H. Johannes de Doper

Deze eerste zondag van de Advent is als een herbeginnen van het liturgisch jaar dat ons wordt aangeboden. En naarmate ons leven voortschrijdt, is het goed een krachtiger besluit te nemen. Het Evangelie van de H. Marcus spreekt ons over het einde der tijden dat plots zal aanbreken en hij spoort ons aan waakzaam te zijn. We zullen klaar zijn om de Meester te ontvangen als we nog in staat zijn te geloven in de boodschap van Fatima die zo met de voeten getreden wordt. 

Hij is verrezen  ! nr. 90 – November-December 2017

De religieuze heropstanding van Rusland

Op drie jaar tijd is het aantal Russen dat zichzelf als atheïst beschouwt teruggevallen tot de helft: van 26% naar 13%. Omgekeerd is er een duidelijke stijging merkbaar van het aantal personen dat zijn steun uitspreekt voor de betrokkenheid van de Kerk in de nationale politiek. Deze wedergeboorte van de godsdienst in Rusland kreeg afgelopen zomer een zichtbare bekroning toen een relikwie van de H. Nicolaas van Myra in Moskou tienduizenden gelovigen op de been bracht.

De vervulling van het Geheim van Fatima  : «  The Putin Interviews  »

Emmanuel Macron is aan de macht gebracht door de vrijmetselarij, dat is voor niemand een geheim. Het contrast met Vladimir Poetin is totaal. Daarvoor bestaat geen beter bewijs dan «The Putin Interviews», het recente werkstuk van de Amerikaanse filmmaker Oliver Stone. De gesprekken met Poetin, die op verschillende momenten tijdens de voorbije twee jaar doorgingen, leverden in het totaal vier uur film op en schetsen een indringend portret van het Russische staatshoofd. 

Bethsaïda, het dorp van de apostelen

Bethsaïda was de geboorteplaats van de apostelen Simon Petrus en Andreas en de woonplaats van de apostel Philippus. Het dorp was gelegen ten oosten van de Jordaan, op de plaats waar de rivier zich in het meer van Tiberias werpt. De plaats werd door de Romeinen met de grond gelijk gemaakt bij het begin van de Joodse Oorlog, in het jaar 67. Enkele decennia later had men zelfs geen herinnering meer aan de precieze ligging van Bethsaïda...

Gewoon en buitengewoon leergezag  : verwerping van het sedevacantisme

Het sedevacantisme gaat ervan uit dat er sinds de dood van Pius XII (1958) of sinds de ondertekening van de eerste conciliaire decreten door Joannes XXIII (1963) geen rechtsgeldige paus meer geweest is. De Stoel (sedes) van Petrus is volgens hen dus leeg (vacans): de bekleders van het opperambt in de Kerk vanaf het genoemde jaartal zijn slechts usurpatoren. Abbé de Nantes weerlegde deze theorie met brio.

De H. Gregorius de Grote, grondlegger van de Christenheid

De Christenheid is de evangelische wereld, bevrijd van de voogdij van Satan en bestuurd door de wet van Christus. De Kerk is niet enkel een geestelijke gemeenschap, een zuiver religieuze band: zij neemt alle realiteiten van het aardse leven voor haar rekening. Door haar vinden families, volkeren en naties het ware leven. Alle christelijke naties samen, heel die christelijke wereld die zich ontwikkelt in de schaduw van het Kruis en de Kerk, dat is de Christenheid. De H. Paus Gregorius de Grote legde er in de 6de eeuw de fundamenten van.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

VII. HET CHRISTELIJK GEZIN, TEKEN VAN HOOP

Elk gezin dat een nieuw kind tot het leven roept, stelt een daad van liefde tot God en tot de naaste die ik een daad van zuivere liefde noem. Die liefde is des te groter naarmate jullie beseffen dat elk kind jullie veel inspanningen zal kosten, dat het kommer en kwel zal meebrengen en dat jullie niet veel lof van je omgeving moeten verwachten. Maar jullie geloof overwint alle angsten! Dat is prachtig en jullie hebben gelijk.

Aanbevolen artikels

Het échte obstakel voor de eenheid

De relaties tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Russisch-orthodoxe Kerk zijn sinds het Concilie niet verbeterd, maar verslechterd. De reden is paradoxaal genoeg het oecumenisch streven zelf van Rome, dat in de ogen van de orthodoxen gecapituleerd is voor modernisme en protestantisme, twee zaken waarvan zij een grote afkeer hebben.

Paus Paulus III en het Heilig Concilie van Trente

Het Concilie van Trente (1545-1563) lanceerde de grote katholieke hervorming waarmee de Kerk in het offensief ging tegen het protestantisme. De Contrareformatie ging hand in hand met de heiliging van de katholiek gebleven samenleving: het was het samenspel van beide acties dat de redding van de Kerk in de zestiende eeuw betekende.

De «  Ostpolitik  » van paus Pius XI

Sinds de val van de Sovjetunie zijn nog niet alle zwarte bladzijden uit het gruwelijke boek van het communisme voldoende belicht. Kort na de Oktoberrevolutie koos paus Pius XI niet voor een krachtige veroordeling, maar voor een compromispolitiek met de bolsjewieken. De gevolgen waren rampzalig.

Dispuut over het getuigenis van Lucia

De strijd tussen voor- en tegenstanders van Fatima dateert niet van gisteren: precies twintig jaar geleden kruisten zij al de degens op een congres over «De fenomenologie en de theologie van de Verschijningen te Fatima». Terwijl prof. Anton Ziegenaus de continuïteit in de getuigenissen en herinneringen van zuster Lucia verdedigde, koos de rector van het heiligdom de kant van pater Dhanis onzaliger gedachtenis.

Reformatie en Contrareformatie. Het «  kakangelie  » van Luther

Wat zal voor onze « wankelende » paus Franciscus dit jaar de doorslag geven : het eeuwfeest van de verschijningen van de H. Maagd in Fatima of de herdenking van 500 jaar Reformatie ?

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
V. De martelaarskroon

Op 17 februari 1941 werd pater Kolbe door de SS opgepakt en enkele maanden later belandde hij in Auschwitz, waar hij als geestelijke het mikpunt was van allerlei wreedheden. Toen een gevangene kon ontsnappen, bood Maximiliaan zichzelf aan om de plaats in te nemen van één van de mannen die als represaille tot de hongerbunker veroordeeld werden...

Hij is verrezen  ! nr. 89 – September-Oktober 2017

«  Gij zult mijn getuigen zijn  »

In februari 2015 stierven 21 christelijke kopten de marteldood op een strand bij Tripoli, terwijl zij gezamenlijk “Ya Rabbi Yassou!” (“O, mijn Heer Jezus!”) riepen. Anderhalf jaar later ontdeed de katholieke kardinaal Reinhard Marx zich op vraag van een imam zonder enig bezwaar van zijn borstkruis, toen hij een bezoek bracht aan het interieur van de Rotskoepel... Zolang paus Franciscus «het Concilie volgt», zoals hij zelf zegt, maakt hij het zichzelf onmogelijk om een einde te maken aan de teloorgang van het geloof.

«  Uw Rijk kome  »  : van het aardse naar het hemelse Jeruzalem

Het Boek van de Psalmen is een onderdeel van het Oude Testament en telt zo’n 150 liederen. Verschillende psalmen staan bekend als de “bedevaartpsalmen” en bezingen in prachtige bewoordingen de heilige stad Jeruzalem. De christelijke traditie heeft ze overgenomen: eeuwenlang al zingen de monniken in de getijden de psalmen, omdat de Kerk de profetische betekenis ervan erkent. We moeten dan wel onder ogen zien dat Jezus radicaal gebroken heeft met het joodse, aardse Jeruzalem. Zijn Rijk is iets totaal nieuws.

Een mirakel op voorspraak van zuster Lucia

Al wat zuster Lucia zei en neerschreef, wordt tot op vandaag door het Vaticaan bewust in de doofpot gestopt, omdat de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima niet past in de “hervormde” godsdienst ingeluid door Vaticanum II. Maar de mens wikt en God beschikt. De karmelietes van Coïmbra ligt aan de basis van de onverklaarbare genezing van een vierjarig meisje. Zal Lucia, misprezen en doodgezwegen door de kerkelijke gezagsdragers die zich naar de normen van de wereld schikken, op die manier toch «gekend en bemind» worden?

Engelbert Dollfuss, een groot katholiek staatsman

Abbé de Nantes deed een grondig onderzoek naar de houding van de katholieke Kerk tegenover de dictaturen van de jaren 1930. Achtereenvolgens kwamen het bolsjewisme, het nationaalsocialisme, het fascisme en de dictatuur van Franco aan de beurt. In zijn eindconclusie schreef abbé de Nantes: «Franco, Salazar en Dollfuss hebben, overeenkomstig hun persoonlijke overtuiging die ook die van hun volk was, als fundament voor hun nationale revolutie de cultus van het katholieke vaderland genomen.» De Oostenrijkse kanselier Dollfuss (1892-1934) verdient het om uit de vergetelheid gehaald te worden waarin hij ten onrechte terechtgekomen is.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

VI. DE ROL VAN DE OUDERS IN DE HEILIGING VAN HUN KINDEREN

Vanaf het moment dat God een kindje schept en het leven geeft, komt het terecht in het milieu van zijn ouders. Vanaf het meest prille begin zal het kind daarom bepaald worden door de opvoeding die het krijgt. Laten wij dus niet alle ondeugden van onze kinderen op de rug schuiven van onze grootouders, onze voorouders of de erfenis van Adam. Dat is al te gemakkelijk. Neen: hoe hebben wij ze opgevoed? De opvoeding begint vanaf het ontstaan van het kind en ze zal dat kind als het ware herscheppen, bijna vanaf nul.

150 punten van de Falanx

Een ecologie voor onze tijd

Het ongebreidelde kapitalisme heeft geleid tot de leegloop van het platteland en de concentratie van de bevolking in ontmenselijkte megasteden. Die tendens moet en kan omgebogen worden door lokaal, regionaal en provinciaal zelfbestuur te stimuleren, maar los van de particratie die alles corrumpeert.

Punt 141 - Punt 142 - Punt 143 - Punt 144 - Punt 145