De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Hij is verrezen  ! nr. 91 – Januari-Februari 2018

«  Hopen tegen alle hoop in  »

De enige echte verdediger van de Oosterse christenen is Vladimir Poetin, in afwachting dat onze paus zijn plicht doet en Rusland toewijdt aan het Onbevlekt Hart van Maria om de kop van het islamitisch Serpent te verpletteren. Er bestaan talrijke “humanitaire” initiatieven om de vervolgde christenheid in Syrië ter hulp te komen, zoals het zenden van kerstpakketten, maar zonder steun aan Assad komt die hulp niet ter plekke.

De geboorte van de islam en het ontstaan van de Koran

Voor zijn vertaling van de vijf eerste soera's van de Koran baseerde broeder Bruno Bonnet-Eymard zich niet op de mohammedaanse legende, maar op de H. Schrift in de Hebreeuwse taal en op positieve historische gegevens. Het is die waarachtige geschiedenis van Arabië in de zevende en achtste eeuw die we vandaag moeten terugvinden om te begrijpen hoe de Koran en de islam werkelijk verschenen zijn.

De Azteken  : een demonische genocide

Vorige zomer raakte bekend dat archeologen in Mexico-stad, het oude Tenochtitlan van de Azteken, een opzienbarende ontdekking hadden gedaan : een gigantische toren geconstrueerd met de schedels van mannen, vrouwen en kinderen. De gruwelijke slachtpartijen die plaatsvonden tot aan de komst van de conquistadores kunnen slechts op één manier verklaard worden : de Azteekse “ beschaving ” was besmet door Satan.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

VIII. OUDERS, BEGIN BIJ JEZELF !

Jullie kinderen zullen, hoe je hen ook vermaant, jullie ondeugden en slechte gewoonten, jullie lacunes in de opvoeding overnemen omdat het gemakkelijk is die na te volgen. De kinderen zien wat jullie echt zijn en wat de indruk is die jullie willen wekken; ze zullen die manier van doen volgen, veel meer dan jullie woorden en raadgevingen. Slechte voorbeelden hebben altijd de grootste invloed.

Meditaties

De Heilige Duif  : «  ik hou van u, Maria  !  »

In de Bijbel is de duif een zeer poëtisch symbool van zachtheid, zuiverheid, vrede, maar ook van vurige liefde. Laten we stilstaan bij de intieme gelijkenis tussen de Duif van de H. Geest op de dag van het doopsel van Jezus en de H. Maagd Maria.

Het feest van driekoningen kondigt de komende triomf van Christus-Koning aan

Laten we ons verheugen! De Epifanie van weleer, de openbaring van Christus aan de Drie Wijzen, is een voorafbeelding van de komende Epifanie, dat wil zeggen de openbaring in glorie en macht van onze Koning en onze Koningin, van Jezus en Maria, aan alle volkeren, in een nabije toekomst die de afsluiting zal zijn van onze geschiedenis.

Hij is verrezen  ! nr. 90 – November-December 2017

De religieuze heropstanding van Rusland

Op drie jaar tijd is het aantal Russen dat zichzelf als atheïst beschouwt teruggevallen tot de helft: van 26% naar 13%. Omgekeerd is er een duidelijke stijging merkbaar van het aantal personen dat zijn steun uitspreekt voor de betrokkenheid van de Kerk in de nationale politiek. Deze wedergeboorte van de godsdienst in Rusland kreeg afgelopen zomer een zichtbare bekroning toen een relikwie van de H. Nicolaas van Myra in Moskou tienduizenden gelovigen op de been bracht.

De vervulling van het Geheim van Fatima  : «  The Putin Interviews  »

Emmanuel Macron is aan de macht gebracht door de vrijmetselarij, dat is voor niemand een geheim. Het contrast met Vladimir Poetin is totaal. Daarvoor bestaat geen beter bewijs dan «The Putin Interviews», het recente werkstuk van de Amerikaanse filmmaker Oliver Stone. De gesprekken met Poetin, die op verschillende momenten tijdens de voorbije twee jaar doorgingen, leverden in het totaal vier uur film op en schetsen een indringend portret van het Russische staatshoofd. 

Bethsaïda, het dorp van de apostelen

Bethsaïda was de geboorteplaats van de apostelen Simon Petrus en Andreas en de woonplaats van de apostel Philippus. Het dorp was gelegen ten oosten van de Jordaan, op de plaats waar de rivier zich in het meer van Tiberias werpt. De plaats werd door de Romeinen met de grond gelijk gemaakt bij het begin van de Joodse Oorlog, in het jaar 67. Enkele decennia later had men zelfs geen herinnering meer aan de precieze ligging van Bethsaïda...

Gewoon en buitengewoon leergezag  : verwerping van het sedevacantisme

Het sedevacantisme gaat ervan uit dat er sinds de dood van Pius XII (1958) of sinds de ondertekening van de eerste conciliaire decreten door Joannes XXIII (1963) geen rechtsgeldige paus meer geweest is. De Stoel (sedes) van Petrus is volgens hen dus leeg (vacans): de bekleders van het opperambt in de Kerk vanaf het genoemde jaartal zijn slechts usurpatoren. Abbé de Nantes weerlegde deze theorie met brio.

De H. Gregorius de Grote, grondlegger van de Christenheid

De Christenheid is de evangelische wereld, bevrijd van de voogdij van Satan en bestuurd door de wet van Christus. De Kerk is niet enkel een geestelijke gemeenschap, een zuiver religieuze band: zij neemt alle realiteiten van het aardse leven voor haar rekening. Door haar vinden families, volkeren en naties het ware leven. Alle christelijke naties samen, heel die christelijke wereld die zich ontwikkelt in de schaduw van het Kruis en de Kerk, dat is de Christenheid. De H. Paus Gregorius de Grote legde er in de 6de eeuw de fundamenten van.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

VII. HET CHRISTELIJK GEZIN, TEKEN VAN HOOP

Elk gezin dat een nieuw kind tot het leven roept, stelt een daad van liefde tot God en tot de naaste die ik een daad van zuivere liefde noem. Die liefde is des te groter naarmate jullie beseffen dat elk kind jullie veel inspanningen zal kosten, dat het kommer en kwel zal meebrengen en dat jullie niet veel lof van je omgeving moeten verwachten. Maar jullie geloof overwint alle angsten! Dat is prachtig en jullie hebben gelijk.

Aanbevolen artikels

Het échte obstakel voor de eenheid

De relaties tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Russisch-orthodoxe Kerk zijn sinds het Concilie niet verbeterd, maar verslechterd. De reden is paradoxaal genoeg het oecumenisch streven zelf van Rome, dat in de ogen van de orthodoxen gecapituleerd is voor modernisme en protestantisme, twee zaken waarvan zij een grote afkeer hebben.

Paus Paulus III en het Heilig Concilie van Trente

Het Concilie van Trente (1545-1563) lanceerde de grote katholieke hervorming waarmee de Kerk in het offensief ging tegen het protestantisme. De Contrareformatie ging hand in hand met de heiliging van de katholiek gebleven samenleving: het was het samenspel van beide acties dat de redding van de Kerk in de zestiende eeuw betekende.

De «  Ostpolitik  » van paus Pius XI

Sinds de val van de Sovjetunie zijn nog niet alle zwarte bladzijden uit het gruwelijke boek van het communisme voldoende belicht. Kort na de Oktoberrevolutie koos paus Pius XI niet voor een krachtige veroordeling, maar voor een compromispolitiek met de bolsjewieken. De gevolgen waren rampzalig.

Dispuut over het getuigenis van Lucia

De strijd tussen voor- en tegenstanders van Fatima dateert niet van gisteren: precies twintig jaar geleden kruisten zij al de degens op een congres over «De fenomenologie en de theologie van de Verschijningen te Fatima». Terwijl prof. Anton Ziegenaus de continuïteit in de getuigenissen en herinneringen van zuster Lucia verdedigde, koos de rector van het heiligdom de kant van pater Dhanis onzaliger gedachtenis.

Reformatie en Contrareformatie. Het «  kakangelie  » van Luther

Wat zal voor onze « wankelende » paus Franciscus dit jaar de doorslag geven : het eeuwfeest van de verschijningen van de H. Maagd in Fatima of de herdenking van 500 jaar Reformatie ?

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
V. De martelaarskroon

Op 17 februari 1941 werd pater Kolbe door de SS opgepakt en enkele maanden later belandde hij in Auschwitz, waar hij als geestelijke het mikpunt was van allerlei wreedheden. Toen een gevangene kon ontsnappen, bood Maximiliaan zichzelf aan om de plaats in te nemen van één van de mannen die als represaille tot de hongerbunker veroordeeld werden...

150 punten van de Falanx

Een ecologie voor onze tijd

Het ongebreidelde kapitalisme heeft geleid tot de leegloop van het platteland en de concentratie van de bevolking in ontmenselijkte megasteden. Die tendens moet en kan omgebogen worden door lokaal, regionaal en provinciaal zelfbestuur te stimuleren, maar los van de particratie die alles corrumpeert.

Punt 141 - Punt 142 - Punt 143 - Punt 144 - Punt 145