De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

150 punten van de Falanx

Een katholieke doctrine voor de 21ste eeuw

Met de 150 punten van de Falanx schreef abbé de Nantes in 1980 een handleiding voor de wedergeboorte van een echt katholieke maatschappij. Hij richtte zich ermee tot «een toegewijde, militante aristocratie», waarvan het de opdracht is als middelaar te fungeren: tussen de gelovigen en de hiërarchie voor de dienst aan de Kerk (godsdienstige doctrine, punten 1-50), tussen de natie en de monarchie voor het welzijn van het land (politieke doctrine, punten 51-100) en tussen de sociale klassen om ze met elkaar te verbinden en te verzoenen voor het algemeen welbevinden (ecologische doctrine, punten 101-150).

Wij publiceren op onze site vanaf deze week de 50 punten die handelen over de godsdienst. Wat betekent het vandaag een waarachtig katholiek te zijn die niet wil meeheulen met allerlei ketterijen en evenmin de Kerk de rug wil toekeren om in schisma te vervallen? Welke weg staat er open tussen progressisme en integrisme? Wat is de sterkte van het integraal katholicisme dat de KCR als de toekomst ziet?

Punt 1 - Punt 2 - Punt 3 - Punt 4 - Punt 5

Meditaties

De geloofsbelijdenis van Petrus te Caesarea en de aankondiging van het Kruis

Heel het Evangelie ligt vervat in hoofdstuk 8 van Sint-Marcus. De grote openbaring wordt in gang gezet wanneer Petrus belijdt dat Jezus de Messias is. Het is de roeping van de christen te sterven om te leven, te sterven als martelaar en leerling van Jezus. Maar «wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het redden.»

Het Hart van de medelijdende Jezus

Op deze 23ste zondag door het jaar geeft de Kerk ons het verbazingwekkende mirakel van de genezing van een doofstomme ter overweging. Beelden we ons in wat er in het hart van deze gehandicapte omgaat! Maar letten we er tegelijkertijd op hoe Jezus, die het Rijk Gods aan de hele wereld aan het prediken is, vervuld is van medeleven en bekommernis.

De actualiteit doorgelicht

Augustus 2018  : Poetin, het zwarte beest  ?

Het stond in de sterren geschreven dat de topontmoeting tussen VS-president Trump en zijn Russische tegenhanger Poetin in Helsinki op 16 juli 2018 niet op begrip van de Amerikaanse Deep State zou kunnen rekenen. Met Vladimir Poetin práten alleen al staat voor het Amerikaanse establishment ongeveer gelijk met verraad. Ook bij ons schilderen de media de Russische president liefst zo negatief mogelijk af. Hoe objectief is zo'n karikatuur nog?

Hij is verrezen  ! nr. 94 – Juli-Augustus 2018

China en de katholieke Kerk

Het Vaticaan stond op het punt een «deal» te sluiten met de Chinese communistische leiders: de excommunicatie tegen zeven bisschoppen van de patriottische Kerk (de staatskerk die collaboreert met het regime) zou opgeheven worden in ruil voor inspraak in nieuwe aanstellingen. Dat zou gebeuren ten nadele van de ondergrondse, Romegetrouwe katholieken, die fel protesteerden bij monde van de moedige kardinaal Zen Ze-kiun.

De scheiding tussen kolonisatie en missionering  : het begin van het einde van de missies

Eeuwenlang werd de missionering van de heidense volkeren gedragen en beschermd door de koloniserende mogendheden. De moderne missiologie, die gestalte kreeg op het einde van de 19de eeuw onder impuls van de liberaal-katholieken, heeft in de Kerk noodlottige dwalingen ingevoerd die tot gevolg hadden dat de missies in de 20ste eeuw ondermijnd werden en uiteindelijk in elkaar stuikten.  

Kardinaal Lavigerie en de martelaren van Oeganda

Kardinaal Charles Lavigerie (1825-1892), aartsbisschop van Algiers en primaat van Afrika, is in ons land vooral bekend als de stichter van de missiecongregatie van de Witte Paters. Veel minder geweten is dat Lavigerie een liberaal-katholiek was, die over de missionering een heel eigen visie had die hem beslissingen deed nemen met soms ronduit catastrofale gevolgen. De geschiedenis van de martelaren van Oeganda illustreert dat.

De Maagd Maria in de Koran

Onze kerkleiders zijn ook vandaag nog altijd verblind door het Tweede Vaticaans Concilie, dat op alle godsdiensten het etiket van “ respectabel ” gekleefd heeft. Het conciliedecreet Nostra aetate roept christenen en moslims op om « het verleden te vergeten » en « zich eerlijk in te spannen voor wederzijds begrip ». Wederzijds begrip ? Laten we eens kijken wat dat betekent met betrekking tot de Allerheiligste Maagd Maria.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

11. Zijn de ouders verantwoordelijk als een kind ontspoort?

Welke ouder is niet ontzet en bang als hij in de krant de misdaden leest die sommige jongeren begaan? Het gaat dan om, zo noemt men ze, "ontspoorde jongeren". Maar zij komen soms uit respectabele families met een goede reputatie. En dat geeft ons een wee gevoel: als dat bij zo'n mensen kan gebeuren, waarom dan op een noodlottige dag ook niet bij ons?

Aanbevolen artikels

Het gezag van Vaticanum II

Geniet een oecumenisch concilie niet automatisch van het onfeilbare en universele oppergezag? Moeten we daarom niet blindelings alle decreten en teksten van Vaticanum II aanvaarden?

Vaticanum II en de missies in het hoge noorden van Canada

De congregatie van de oblaten van Maria Onbevlekt verrichtte schitterend missiewerk bij de Inuit aan de Hudsonbaai. Het decreet « Ad gentes » van het Tweede Vaticaans Concilie gooide de principes van de missionering echter helemaal ondersteboven, met rampzalige gevolgen. Het getuigenis van een “ moderne ” oblaat spreekt boekdelen.

KAN MEN VERTROUWEN OP HET OUDE TESTAMENT? DE ECHTE «BERG VAN GOD»

II. De Sinaï, de heilige berg van God

In Kades-Barnea, een oase ten noordwesten van de Har Karkom, moeten de Israëlieten veertig jaar boete doen. Op die plek heeft men de sporen teruggevonden van zeer oude kampementen die teruggaan tot duizend jaar vóór de traditionele datum van de Uittocht uit Egypte...

KAN MEN VERTROUWEN OP HET OUDE TESTAMENT? DE ECHTE «BERG VAN GOD»

I. VAN EGYPTE NAAR DE WOESTIJN

Twintig jaar geleden vond de joods-Italiaanse archeoloog Emmanuel Anati de echte «berg van God» terug: niet de Djebel Musa, maar de Har Karkom in het noordoosten van het schiereiland Sinaï. Hij deed er opzienbarende ontdekkingen die een heel nieuw licht werpen op de chronologie van de Exodus van het uitverkoren volk.

Giuseppe Sarto, de H. Pius X. Een biografie

«Ik ben ervan overtuigd dat het christenvolk zo van Pius X heeft gehouden omdat het in hem het Evangelie heeft herkend.» Die woorden komen van de Franse katholieke romanschrijver René Bazin, die in 1928 een mooie biografie schreef over «Sarto il Santo».

Het échte obstakel voor de eenheid

De relaties tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Russisch-orthodoxe Kerk zijn sinds het Concilie niet verbeterd, maar verslechterd. De reden is paradoxaal genoeg het oecumenisch streven zelf van Rome, dat in de ogen van de orthodoxen gecapituleerd is voor modernisme en protestantisme, twee zaken waarvan zij een grote afkeer hebben.

Hij is verrezen  ! nr. 93 – Mei-Juni 2018

Open brief van bekeerde ex-moslims aan paus Franciscus

«Sta ons toe aan Uwe Heiligheid te vragen om snel een synode bijeen te roepen over de gevaren van de islam. Wat blijft er nog over van de Kerk daar waar de islam zich heeft gevestigd? Uit zorg voor de waarheid moet de Kerk duidelijk maken waarom de argumenten die de islam naar voren schuift om het christelijk geloof te loochenen vals zijn.» Een wanhoopskreet van bekeerlingen die niet begrijpen waarom Franciscus geen duidelijker taal spreekt. 

De Z. Charles de Foucauld, het Hart en het Kruis

Burggraaf Charles de Foucauld (1858-1916) leefde lange tijd als een ongelovige, tot «een pijnlijke leegte en een oneindige droefheid» hem naar de kerk van Saint-Augustin in Parijs dreven, waar abbé Huvelin hem deed biechten en de communie gaf. Van dan af begint voor de «universele broeder» een zoektocht naar zijn ware roeping, die hem uiteindelijk naar de Sahara zal voeren en naar het martelaarschap in Tamanrasset...

SCHERPENHEUVEL BOLWERK VAN DE CONTRAREFORMATIE

De geschiedenis van het belangrijkste Mariaheiligdom van ons land is bijzonder boeiend en de basiliek zelf is vol van een religieuze symboliek die slechts door weinigen gekend is. Veel gegevens hebben we gehaald uit het rijk geïllustreerde boek dat Duerloo en Wingens in 2002 over Scherpenheuvel publiceerden. Zij noemen het genadeoord terecht een uniek voorbeeld van totaalkunst in dienst van de katholieke Contrareformatie in de Nederlanden. 

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

10. DE STRIJD TEGEN DE LUIHEID EN DE SCHOOLKEUZE

De keuze van een school is een zeer ernstige en complexe zaak. Je moet rekening houden met alle factoren: godsdienstige en morele argumenten, het niveau van de studies en de discipline op de school. Met altijd de examens voor ogen, want die openen de deur naar een beroep. Alle ouders hebben hiervoor de genade van staat, zodat ik mij beperk tot enkele algemene principes.