De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

NIEUW!

Lancering van de streaming site
van de Franse CRC

vod.catalogue-crc.org

Alle Franstalige audio en videoproducties
zijn voortaan online beschikbaar.

Meditaties

De parabel van het bruiloftskleed

Gedurende heel mijn jeugd en een groot deel van mijn priesterleven heb ik me afgevraagd wat dat  bruiloftskleed ” wel mocht zijn. Ik heb het niet gevonden. Soms zei ik dat het ging om het geloof, want zonder geloof kan men niet gered worden ; een andere keer zei ik dat het om de naastenliefde ging. Het is een zeer indringende vraag. En plots heb ik iets begrepen.

Moordzuchtige wijnbouwers, gisteren en vandaag

Het Evangelie van deze zondag geeft antwoord op een kapitale vraag: wie heeft Jezus vermoord? In de historische werkelijkheid schuilt een mysterie: dat van het volk Gods, uitverkozen om de wegen van de Messias voor te bereiden en Hem te schenken aan de andere volkeren, maar dat, in plaats van boete te doen om zich waardig te tonen en door Hem gered te worden, Hem verworpen heeft. Laten we nagaan hoe dit mysterie van ongerechtigheid nog steeds actueel is.

Hij is verrezen  ! nr. 89 – September-Oktober 2017

«  Gij zult mijn getuigen zijn  »

In februari 2015 stierven 21 christelijke kopten de marteldood op een strand bij Tripoli, terwijl zij gezamenlijk “Ya Rabbi Yassou!” (“O, mijn Heer Jezus!”) riepen. Anderhalf jaar later ontdeed de katholieke kardinaal Reinhard Marx zich op vraag van een imam zonder enig bezwaar van zijn borstkruis, toen hij een bezoek bracht aan het interieur van de Rotskoepel... Zolang paus Franciscus «het Concilie volgt», zoals hij zelf zegt, maakt hij het zichzelf onmogelijk om een einde te maken aan de teloorgang van het geloof.

«  Uw Rijk kome  »  : van het aardse naar het hemelse Jeruzalem

Het Boek van de Psalmen is een onderdeel van het Oude Testament en telt zo’n 150 liederen. Verschillende psalmen staan bekend als de “bedevaartpsalmen” en bezingen in prachtige bewoordingen de heilige stad Jeruzalem. De christelijke traditie heeft ze overgenomen: eeuwenlang al zingen de monniken in de getijden de psalmen, omdat de Kerk de profetische betekenis ervan erkent. We moeten dan wel onder ogen zien dat Jezus radicaal gebroken heeft met het joodse, aardse Jeruzalem. Zijn Rijk is iets totaal nieuws.

Een mirakel op voorspraak van zuster Lucia

Al wat zuster Lucia zei en neerschreef, wordt tot op vandaag door het Vaticaan bewust in de doofpot gestopt, omdat de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima niet past in de “hervormde” godsdienst ingeluid door Vaticanum II. Maar de mens wikt en God beschikt. De karmelietes van Coïmbra ligt aan de basis van de onverklaarbare genezing van een vierjarig meisje. Zal Lucia, misprezen en doodgezwegen door de kerkelijke gezagsdragers die zich naar de normen van de wereld schikken, op die manier toch «gekend en bemind» worden?

Engelbert Dollfuss, een groot katholiek staatsman

Abbé de Nantes deed een grondig onderzoek naar de houding van de katholieke Kerk tegenover de dictaturen van de jaren 1930. Achtereenvolgens kwamen het bolsjewisme, het nationaalsocialisme, het fascisme en de dictatuur van Franco aan de beurt. In zijn eindconclusie schreef abbé de Nantes: «Franco, Salazar en Dollfuss hebben, overeenkomstig hun persoonlijke overtuiging die ook die van hun volk was, als fundament voor hun nationale revolutie de cultus van het katholieke vaderland genomen.» De Oostenrijkse kanselier Dollfuss (1892-1934) verdient het om uit de vergetelheid gehaald te worden waarin hij ten onrechte terechtgekomen is.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

VI. DE ROL VAN DE OUDERS IN DE HEILIGING VAN HUN KINDEREN

Vanaf het moment dat God een kindje schept en het leven geeft, komt het terecht in het milieu van zijn ouders. Vanaf het meest prille begin zal het kind daarom bepaald worden door de opvoeding die het krijgt. Laten wij dus niet alle ondeugden van onze kinderen op de rug schuiven van onze grootouders, onze voorouders of de erfenis van Adam. Dat is al te gemakkelijk. Neen: hoe hebben wij ze opgevoed? De opvoeding begint vanaf het ontstaan van het kind en ze zal dat kind als het ware herscheppen, bijna vanaf nul.

Aanbevolen artikels

Paus Paulus III en het Heilig Concilie van Trente

Het Concilie van Trente (1545-1563) lanceerde de grote katholieke hervorming waarmee de Kerk in het offensief ging tegen het protestantisme. De Contrareformatie ging hand in hand met de heiliging van de katholiek gebleven samenleving: het was het samenspel van beide acties dat de redding van de Kerk in de zestiende eeuw betekende.

De «  Ostpolitik  » van paus Pius XI

Sinds de val van de Sovjetunie zijn nog niet alle zwarte bladzijden uit het gruwelijke boek van het communisme voldoende belicht. Kort na de Oktoberrevolutie koos paus Pius XI niet voor een krachtige veroordeling, maar voor een compromispolitiek met de bolsjewieken. De gevolgen waren rampzalig.

Dispuut over het getuigenis van Lucia

De strijd tussen voor- en tegenstanders van Fatima dateert niet van gisteren: precies twintig jaar geleden kruisten zij al de degens op een congres over «De fenomenologie en de theologie van de Verschijningen te Fatima». Terwijl prof. Anton Ziegenaus de continuïteit in de getuigenissen en herinneringen van zuster Lucia verdedigde, koos de rector van het heiligdom de kant van pater Dhanis onzaliger gedachtenis.

Reformatie en Contrareformatie. Het «  kakangelie  » van Luther

Wat zal voor onze « wankelende » paus Franciscus dit jaar de doorslag geven : het eeuwfeest van de verschijningen van de H. Maagd in Fatima of de herdenking van 500 jaar Reformatie ?

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
V. De martelaarskroon

Op 17 februari 1941 werd pater Kolbe door de SS opgepakt en enkele maanden later belandde hij in Auschwitz, waar hij als geestelijke het mikpunt was van allerlei wreedheden. Toen een gevangene kon ontsnappen, bood Maximiliaan zichzelf aan om de plaats in te nemen van één van de mannen die als represaille tot de hongerbunker veroordeeld werden...

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
IV. De weg van het lijden

De inval van de Wehrmacht in Polen in 1939 leidde tot het bombarderen en vernietigen van een groot deel van Niepokalanow. Pater Kolbe en de andere geestelijken werden gedeporteerd naar een concentratiekamp. Toch kenden zij daarna nog enkele maanden van vrijheid, tot een ex-broeder zijn overste valselijk beschuldigde van subversieve activiteiten...

Hij is verrezen  ! nr. 88 – Juli-Augustus 2017

13 oktober 1917  : het grote zonnewonder van Fatima

Op 13 oktober 2017 zal het precies honderd jaar geleden zijn dat een reusachtige massa mensen in Fatima getuige was van een ongelooflijk kosmisch mirakel: de dans van de zon. De Allerheiligste Maagd Maria had het wonder een maand van tevoren aangekondigd: «In oktober zal ik het mirakel verrichten opdat iedereen zou geloven.» In dit artikel verhaalt broeder François van Maria ter Engelen het gebeuren in detail en gaat hij in op de verklaringen die ervan gegeven werden. 

Paus Franciscus in Fatima  : de Opperherder en de Maagd

Anders dan zijn voorganger Paulus VI in 1967 begaf Franciscus zich bij het begin van zijn bedevaart, op 12 mei, naar de plaats van de verschijningen. Bij de Capelinha had een dramatische confrontatie plaats tussen onze Opperherder en de Onbevlekte Maagd Maria. Het overduidelijk negeren van de echte boodschap, het doodzwijgen van zuster Lucia en de hardnekkige weigering van Franciscus om te doen wat de Moeder Gods van hem verwacht, roept het onheil af over zijn en ons hoofd. 

De vrijmetselarij. II. Een afschuwelijk geheim  : humanisme en satanisme

We hebben gezien hoe de anglo-protestantse vrijmetselarij een dubbel doel heeft verwezenlijkt: enerzijds de opkomst van de Angelsaksische en protestantse mogendheden, anderzijds de verwording en decadentie van de (hoofdzakelijk) Latijnse landen die het katholicisme trouw gebleven waren. Het is een krachttoer van de loges geweest om de katholieke volkeren te doen geloven dat hun kwalen voortkomen juist uit datgene wat gedurende vele eeuwen hun kracht en hun eer uitmaakte. Het is pure boosheid. Ja, men komt ertoe zich de vraag te stellen: is het niet het werk van de Boze zelf ?

Assad of Islamitische Staat  ?

De Debatclub organiseerde op 8 juni 2017 in Edegem een gedachtewisseling over «Assad of Islamitische Staat?» Sprekers waren pater Daniël Maes, een norbertijn die al zeven jaar werkzaam is in Qara, 90 km ten noorden van Damascus, en Prof. Dr. Amin Makar, chirurg-oncoloog aan het ZNA Middelheim, docent aan het UZ Gent en christelijk Egyptenaar. «Als de wortels van het christendom in het Midden-Oosten worden doorgehakt», aldus pater Maes heel terecht, «dan sterft de hele boom ook bij ons.»

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

V.  De toewijding van de ouders

Toewijding van de ouders betekent: de intelligente zorg van de ouders voor de ontwikkeling van hun kinderen, voor hun noden betreffende voedsel, kledij, ontspanning, school, werk enz. De ouders moeten actief ingrijpen in de ontwikkeling van hun kinderen. Dat vraagt een grote toewijding, maar het is ook een heerlijke taak. Naar mijn eigen ouders ouders heb ik altijd met bewondering en respect opgekeken. Mijn vader wist alles. En mijn moeder, die had altijd gelijk!

Hij is verrezen  ! nr. 87 – Mei-Juni 2017

Smeekschrift aan paus Franciscus

In Fatima heeft de H. Maagd Maria uitdrukkelijk gezegd: «Bid elke dag het rozenhoedje.» Wat kan onze Argentijnse paus beter doen dan in de voetsporen te treden van de Vereniging Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, gesticht in Buenos Aires en met als doel het apostolaat van het rozenhoedje? Op Franciscus passen wij graag toe wat zuster Lucia ooit aan een van haar vertrouwelingen schreef: «Ik bid voor u opdat de Heer u nog genoeg leven, kracht en energie zou geven om dit apostolaat tot een goed einde te brengen.»

Salafisme en petrodollars

Het Belgisch Orgaan voor de coördinatie van de dreiging (Ocad) publiceerde in februari een verontrustend rapport over de radicale islam in ons land en wees op de opmars van het wahabitisch salafisme vanuit de grote moskee in Brussel. De Franse specialist in geopolitiek Alexandre Del Valle ontmaskert in zijn recente werk «Les vrais ennemis de l'Occident» de sleutelrol die de theocratische staat Saoedi-Arabië speelt in de radicalisering van de moslims. Maar de Saoedi's zijn onze "bondgenoten" en dus sluiten wij de ogen...

Het Kindje Jezus van Praag

Eeuwenlang was de Tsjechische hoofdstad het doel van een van de belangrijkste bedevaarten van Europa: talloze gelovigen trokken naar Praag om er neer te knielen aan de voeten van een klein beeldje dat het Jezuskind voorstelde en dat rijke genaden uitdeelde aan al wie met vertrouwen bad. «Heb medelijden met Mij en Ik zal medelijden met jou hebben», had het Kindje ooit gezegd tot pater Cyriel van de Moeder Gods, zijn grootste apostel. Wij reconstrueren de boeiende geschiedenis van het wonderbaar beeldje.  

De vrijmetselarij I. Een smerig geheim

De vrijmetselaars beweren dat zij de waarheid zoeken. Men moet zich echter afvragen of dat beginsel van het zoeken naar de waarheid zonder ze ooit te vinden wel oprecht is. Een methodische twijfel die zo constant blijft, definitief zoals een Credo, is niet in staat al eeuwenlang zo'n ruime beweging in stand te houden. De vrijmetselarij heeft een Geheim, een plan met betrekking tot de menselijke samenleving. Het is dat Geheim dat we moeten doorgronden.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

IV. DE TEDERHEID VAN DE MOEDER

De tweede pijler waarop de opvoeding moet steunen is de tederheid van de moeder. Die tederheid uit zij door haar toewijding, haar geduld, haar barmhartigheid, haar vergevingsgezindheid en haar voorspraak voor de kinderen bij haar man. Haar tederheid moet groot genoeg zijn om een tegengewicht te vormen tegen de noodzakelijke strengheid in de opvoeding. En nooit mag een moeder de medeplichtige van haar kinderen worden tegen het gezag van de vader in.

Hij is verrezen    ! nr. 86 – Maart-April 2017

De Verlichting  ? Neen  : het christelijk geloof

In de discussies over de islam en het terrorisme lijkt het tegenwoordig in Vlaanderen gemeengoed te zijn om uit te pakken met de waarden van de Verlichting als de oplossing die met alle middelen gepromoot moet worden. Maar wie zo denkt, heeft helemaal niets begrepen van de zienswijze en de gevoeligheden van de moslims : « De islamisten haten ons omdat wij atheïsten zijn. Al degenen die niet in God geloven, zijn voor hen geen mensen maar honden » (broeder Bruno).

Revolutie in Rusland

Midden in de Eerste Wereldoorlog brak in het Russische rijk de revolutie uit. Binnen het bestek van minder dan een jaar werd het eeuwenoude Romanovbewind weggevaagd en kwam het land onder het terreurregime van de bolsjewieken. Maar de officiële geschiedschrijving vertelt niet de ware toedracht : de tsaar werd verraden door de Doema, de elite van Sint-Petersburg, zijn eigen familie en de legertop. De Februarirevolutie verving een robuust bouwsel door iets dat slechts een kaartenhuis bleek te zijn.

Katholieke apologetiek  : het bestaan van God

Gelovigen beelden zich al te vaak in dat alleen zij de opdracht hebben om bewijzen te leveren voor het bestaan van God, terwijl de atheïsten daarentegen zich kunnen installeren in het gemak van hun ontkenning. Dat is fout : ook het atheïsme moet de confrontatie durven aangaan. Een boeiend artikel van abbé de Nantes over Immanuel Kant en de idealistische filosofie, over de nieuwe mechanische godheden Toeval en Emergentie en over materie en Geest.

De Z. Edward Poppe, een priester voor de wedergeboorte van de Kerk
4. Als de graankorrel…

In september 1922 werd Edward Poppe geestelijk leider van de « cibisten », de (aspirant-) geestelijken die hun dienstplicht moesten vervullen in een speciaal aan hen voorbehouden oefencentrum in Leopoldsburg. Nog geen twee jaar later stierf de apostel van de Eucharistische Kruistocht een heilige dood in klooster van Moerzeke. Hij gaf zijn leven « voor priesters, heilige priesters... »

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

3. Het gezag van de vader in de puberteit

Een gezag zonder macht schept anarchie. Een vader moet sterk zijn. Zijn dwingende macht moet afschrikken en hij moet op elk moment klaarstaan voor een reactie. Dat betekent niet dat men thuis onder een terreurregime moet leven. Maar de kinderen moeten weten dat, als zij een bepaalde grens overschrijden, alles mogelijk is. Zij moeten beseffen dat zij eventueel zelfs op straat kunnen gezet worden !

150 punten van de Falanx

Een ecologie voor onze tijd

Het ongebreidelde kapitalisme heeft geleid tot de leegloop van het platteland en de concentratie van de bevolking in ontmenselijkte megasteden. Die tendens moet en kan omgebogen worden door lokaal, regionaal en provinciaal zelfbestuur te stimuleren, maar los van de particratie die alles corrumpeert.

Punt 141 - Punt 142 - Punt 143 - Punt 144 - Punt 145