De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Meditaties

Het getuigenis van de H. Johannes de Doper

Johannes de Doper, de Voorganger die zo groot geweest is, cijfert zich uit eigen beweging weg en stemt ermee in dat de mensen minder talrijk naar hem komen. En de mensen maken zich beetje bij beetje van hem los, laten hem in eenzaamheid achter om Jezus te volgen. De Doper is niettemin gelukkig, omdat hij weet dat het Evangelie gaat beginnen.

De Redder en bevrijder van de wereld

De maatschappij van morgen zal een wonder zijn, honderdduizend keer mooier dan die van weleer. Dat is het wat God wil voor zijn Zoon en voor zijn H. Moeder : die uitbarsting van deugdzaamheid, van volmaaktheid, van beschaving, van schoonheid in elk opzicht. Ziedaar wat God wil voor zijn Zoon en waartoe we geroepen zijn, ieder in zijn eigen levensstaat. Dat is het hoopvol onderricht dat het feest van de Openbaring ons brengt.

Aanbevolen artikels

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
II. Mariale en eucharistische kruistocht

In 1922 lanceerde pater Kolbe een mariaal tijdschrift, « De Ridder van de Onbevlekte », dat onmiddellijk een groot succes werd. Vijf jaar later stichtte hij voor de H. Maagd een heuse geestelijke stad, Niepokalanów, op 40 km van Warschau... een initiatief dat in 1930 hernomen werd in Japan, in Nagasaki !

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
I. Een Rooms-katholieke Pool

Rajmund Kolbe was een voorbestemd kind. Toen hij tien jaar was, verscheen hem de H. Maagd Maria met twee kronen in de hand : een witte die de volharding in de zuiverheid symboliseerde en een rode die stond voor het martelaarschap.

Van het Oude naar het Nieuwe Testament  : Qumrân en de Essenen

Het “ klooster ” van de Essenen in Qumrân vormt als het ware de link tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In hun bibliotheek in de befaamde grotten bij de Dode Zee werden niet alleen kopieën van de Bijbelse boeken teruggevonden, maar ook van de Evangelies. Zij lieten bovendien eigen geschriften na, zoals commentaren op de Bijbel en hun gemeenschapsregel. Abbé de Nantes vond er de originele term van Middelste Testament voor uit.

De Z. Karel van Habsburg, de laatste keizer van Oostenrijk

Toen de oude keizer Frans-Jozef van Oostenrijk-Hongarije op 21 november 1916 stierf, werd hij nog dezelfde dag opgevolgd door de 29-jarige Karel I. De vorst stelde alles in het werk om een einde aan de noodlottige Wereldoorlog te maken, terwijl zijn vijanden complotten smeedden met de geallieerden om de Habsburgse monarchie ten val te brengen... Karel werd afgezet en stierf als banneling een heilige dood op Madeira.

De apostasie van Assisië

Dertig jaar geleden organiseerde de H. (?) Joannes-Paulus II voor de eerste keer een gebedsdag voor de vrede samen met vertegenwoordigers van alle godsdiensten ; in 2002 hernam hij dat initiatief. Het is bijzonder jammer dat ook Franciscus op 20 september 2016 meedeed aan deze « dag van schande » voor de katholieke Kerk, die daarmee immers verraad pleegt aan het woord van Christus : « Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. »

De Maagd en de martelaren  : de katholieke christenheid van Viëtnam

De missionering en kerstening van Viëtnam, een deel van de Franse kolonie Indochina, verliep onder het teken van de H. Maagd Maria. Een prachtig werk waarvoor tal van martelaren hun bloed vergoten hebben, als zaad voor nieuwe christenen.

Hij is verrezen  ! nr. 85 – Januari-Februari 2017

Licht in de duisternis

In de dichte duisternis van onze tijd zijn er ondanks alles lichtpunten die ons moed geven. De christenen van Noord-Nigeria verslaan Boko Haram met behulp van de rozenkrans... De president van Peru wijdt zijn land toe aan de Heilige Harten van Jezus en Maria... Over Moskou, 25 jaar geleden nog de hoofdstad van het wereldcommunisme, waakt voortaan een reusachtig standbeeld van de H. Vladimir... En dankzij de paus is de biechtpraktijk vorig jaar met 30 % toegenomen !

Fatima en Vaticanum II  : water en vuur

Ter voorbereiding van het eeuwfeest van de verschijningen en de bedevaart van de paus in mei organiseerde de internationale, mariale en pontificale Academie van 6 tot 11 september 2016 in Fatima een congres onder de titel : « Het gebeuren van Fatima, honderd jaar later : geschiedenis, boodschap en actualiteit ». Twee broeders woonden het congres bij, samen met een tiental vrienden van de Phalange de l’Immaculée. Een verslag en een stand van zaken.

De Duitse katholieken tegen Bismarck

Door de overwinning van Pruisen op Oostenrijk in de slag bij Sadowa (1866) kon Bismarck zijn plan uitvoeren om het protestantisme tot staatsgodsdienst van het eengemaakte Duitse rijk te maken. Maar vanuit het katholieke Westfalen werd het verzet georganiseerd. Onder leiding van mannen als Windthorst, Mgr. von Ketteler en graaf Droste zu Vischering en met de volle steun van paus Pius IX bond het Zentrum in de rijksdag de strijd aan tegen de Kulturkampf van de ijzeren kanselier.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

2. HET GEZAG VAN DE VADER IN DE KINDERTIJD

De basis voor een goede opvoeding is gezag. Als de vrouw haar man bekritiseert, een oordeel over hem uitspreekt of zich van hem distantieert, is het volstrekt onmogelijk dat de kinderen eerbied hebben voor hun vader. Zij slaat in dat geval eigenhandig de opvoeding van haar kinderen aan scherven. Want als die zullen moeten gehoorzamen aan hun vader, zullen ze in hun moeder de verdedigster van hun opstandigheid vinden.

Hij is verrezen  ! nr. 84 – November-December 2016

«  Bid veel voor de heilige vader  »

Meer dan ooit is Franciscus de « wankelende » paus uit het Derde Geheim van Fatima : woorden en daden van diep geloof wisselen af met bevreemdende toegevingen aan de geest van zijn twee voorgangers en het Concilie. Wat zal de paus op 13 mei 2017 in Fatima doen ? Zal hij de biecht aanbevelen en het rozenhoedje doen bidden, zoals hij deed op 4 augustus jl. in de Portiunculakapel van Assisi ? Onze eerste opdracht is te bidden, veel te bidden voor onze H. Vader.

« De Koning van de Joden » :

de authentieke relikwie van de Titulus Crucis

In de kerk van Santa Croce in Gerusalemme in Rome vereert men het opschrift dat Pilatus boven het Kruis van Jezus liet aanbrengen. Een vrome traditie zonder fundament ? Zo wilde de tv-keten Arte het graag voorstellen, maar broeder Bruno geeft een sluitende argumentatie dat het wel degelijk om het originele opschrift gaat, in drie talen gegrift op een houten plankje. Zijn bewijsvoering vindt steun in nader onderzoek door de Duitse specialist Carsten Peter Thiede.

De Z. Edward Poppe, een priester voor de wedergeboorte van de Kerk
3. « HOE VERLANG IK DAT HET VUUR BRANDT ! »

« Mijn schoonste levenswerk », noemde priester Poppe het : de Eucharistische Kruistocht in Vlaanderen, een initiatief van een pater norbertijn dat door toedoen van priester Poppe een weergaloos succes werd. Hij vatte ook het plan op om van de Vlaamse Beweging opnieuw een katholieke beweging te maken door ze te doordringen van de geest van de E. K. Maar het liberaal-katholicisme van zijn bisschop, en vooral van kardinaal Mercier, verzette zich daartegen...

Over de opvoeding van de kinderen

In deze rubriek plaatsen we verschillende teksten van abbé Georges de Nantes (1924-2010) die betrekking hebben op de opvoeding van de kinderen. Het gaat om uittreksels uit voordrachten, preken, retraites enz., die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat het niet om algemene of abstracte theorieën gaat, maar om concrete, praktische raadgevingen voor het leven van alledag. We hebben in de vertaling het mondelinge karakter bewust behouden.

150 punten van de Falanx

Een ecologie voor onze tijd

Het ongebreidelde kapitalisme heeft geleid tot de leegloop van het platteland en de concentratie van de bevolking in ontmenselijkte megasteden. Die tendens moet en kan omgebogen worden door lokaal, regionaal en provinciaal zelfbestuur te stimuleren, maar los van de particratie die alles corrumpeert.

Punt 141 - Punt 142 - Punt 143 - Punt 144 - Punt 145