De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Meditaties

Jezus predikt tot het volk van Jeruzalem

Jezus heeft het einde bereikt van zijn twistgesprekken met de Schriftgeleerden, de Farizeeën en de hogepriesters. Vandaag zullen we zien hoe Hij, tot grote vreugde van het gewone volk, «de armen van Israël», de hypocrisie ontmaskert van die “elite” die zo misprijzend neerkijkt op de eenvoudige mensen.

Zie dit Hart dat zoveel van de mensen heeft gehouden

Hen die de Vader mij gegeven heeft, kan en wil ik niet gewoon in woorden beminnen, maar in geest en waarheid. Naar uw gelijkenis en door uw genade, o gekruisigde Jezus, zal ik hen liefhebben door me te heiligen met U en zoals U, in de waarheid van de dagelijkse opoffering en in het laatste uur door het kruis.

Aanbevolen artikels

Van het protestantisme naar het katholicisme door de Eucharistie  : de H. Elizabeth Ann Seton

Het levensverhaal van Elizabeth Ann Seton (1774-1821), de eerste heilige van Amerikaanse geboorte, speelt zich af tegen de achtergrond van de moeizame en heldhaftige grondvesting van de katholieke Kerk in de Verenigde Staten. Zij was een pionier - een katholieke pionier in een door en door protestants land.

Het gezag van Vaticanum II

Geniet een oecumenisch concilie niet automatisch van het onfeilbare en universele oppergezag? Moeten we daarom niet blindelings alle decreten en teksten van Vaticanum II aanvaarden?

Vaticanum II en de missies in het hoge noorden van Canada

De congregatie van de oblaten van Maria Onbevlekt verrichtte schitterend missiewerk bij de Inuit aan de Hudsonbaai. Het decreet « Ad gentes » van het Tweede Vaticaans Concilie gooide de principes van de missionering echter helemaal ondersteboven, met rampzalige gevolgen. Het getuigenis van een “ moderne ” oblaat spreekt boekdelen.

KAN MEN VERTROUWEN OP HET OUDE TESTAMENT? DE ECHTE «BERG VAN GOD»

II. De Sinaï, de heilige berg van God

In Kades-Barnea, een oase ten noordwesten van de Har Karkom, moeten de Israëlieten veertig jaar boete doen. Op die plek heeft men de sporen teruggevonden van zeer oude kampementen die teruggaan tot duizend jaar vóór de traditionele datum van de Uittocht uit Egypte...

KAN MEN VERTROUWEN OP HET OUDE TESTAMENT? DE ECHTE «BERG VAN GOD»

I. VAN EGYPTE NAAR DE WOESTIJN

Twintig jaar geleden vond de joods-Italiaanse archeoloog Emmanuel Anati de echte «berg van God» terug: niet de Djebel Musa, maar de Har Karkom in het noordoosten van het schiereiland Sinaï. Hij deed er opzienbarende ontdekkingen die een heel nieuw licht werpen op de chronologie van de Exodus van het uitverkoren volk.

Giuseppe Sarto, de H. Pius X. Een biografie

«Ik ben ervan overtuigd dat het christenvolk zo van Pius X heeft gehouden omdat het in hem het Evangelie heeft herkend.» Die woorden komen van de Franse katholieke romanschrijver René Bazin, die in 1928 een mooie biografie schreef over «Sarto il Santo».

150 punten van de Falanx

Een katholieke doctrine voor de 21ste eeuw

Met de 150 punten van de Falanx schreef abbé de Nantes in 1980 een handleiding voor de wedergeboorte van een echt katholieke maatschappij. Hij richtte zich ermee tot «een toegewijde, militante aristocratie», waarvan het de opdracht is als middelaar te fungeren: tussen de gelovigen en de hiërarchie voor de dienst aan de Kerk (godsdienstige doctrine, punten 1-50), tussen de natie en de monarchie voor het welzijn van het land (politieke doctrine, punten 51-100) en tussen de sociale klassen om ze met elkaar te verbinden en te verzoenen voor het algemeen welbevinden (ecologische doctrine, punten 101-150).

Wij publiceren op onze site de 50 Punten die handelen over de godsdienst. Wat betekent het vandaag een waarachtig katholiek te zijn die niet wil meeheulen met allerlei ketterijen en evenmin de Kerk de rug wil toekeren om in schisma te vervallen? Welke weg staat er open tussen progressisme en integrisme? Wat is de sterkte van het integraal katholicisme dat de KCR als de toekomst ziet?

Punt 6 - Punt 7 - Punt 8 - Punt 9 - Punt 10

De actualiteit doorgelicht

September-Oktober 2018  : Het pact met de duivel

Op 22 september 2018 ondertekende paus Franciscus een overeenkomst met het communistisch regime van China. Het Vaticaan spreekt over een «historisch» akkoord. «Voor de eerste keer sinds vele decennia», aldus staatssecretaris kardinaal Parolin, «zijn alle bisschoppen van China in gemeenschap met de bisschop van Rome.» Op voorwaarde dan wel dat die laatste, de paus, niet zelf de gemeenschap verbroken heeft door een schandalig verraad!

Hij is verrezen  ! nr. 95 – September-Oktober 2018

Martelaren en demonen

Precies honderd jaar geleden werden de laatste Russische tsaar, zijn gezin en zijn trouwste bedienden omgebracht. «Men is ertoe gerechtigd te besluiten dat zij werden vermoord door personen die van de duivel bezeten waren, uit haat tegen het christelijk geloof en het Russische vaderland. Volkomen terecht werden de Romanovs door de Russisch-orthodoxe Kerk heilig verklaard: de eerste contrarevolutionaire daad in het kader van de verrijzenis van het Heilige Rusland» (abbé de Nantes).

De islam, de roede van God

Het gevaar van de islam zal blijven toenemen zolang wij ontrouw zijn aan onze eigen godsdienst. Toen in 1870 de Pruisen de Fransen versloegen bij Sedan waren veel mensen dodelijk beangstigd. Sommigen trokken naar het klooster in Nevers waar de H. Bernadette Soubirous verbleef en vroegen haar om raad. «Ben je niet bang voor de Pruisen?» vroegen zij. Waarop de heilige antwoordde: «Neen, ik ben enkel bang voor de slechte katholieken.»

«  Deze ziekte loopt niet uit op de dood  »

Het bezoek van de paus aan Ierland en de nasleep ervan maken duidelijk dat we niet ver meer verwijderd zijn van het visioen dat de H. Jacinta van Fatima had: «Ik heb de H. Vader gezien, in een groot huis, op zijn knieën voor een tafel. Hij verborg zijn hoofd in zijn handen en weende. Buiten was er veel volk. Sommigen gooiden stenen, anderen scholden hem uit en riepen hem lelijke woorden toe. Arme Heilige Vader! We moeten veel voor hem bidden.» 

De aanschouwing van de gekruisigde Jezus

Als wij geen boete doen, dat wil zeggen als we ons niet bekeren, dan zullen we allen vergaan. Als we niet opkijken naar de gekruisigde Jezus, als we ons laten vangen door de bekoringen van de wereld, zullen we allen vergaan. De grote apostasie betekent dat de hel haar muil openspert om massa’s mensen op te slokken. Als we zeggen dat God toch zo goed is en iedereen redt, misleiden we onszelf.

DE SACRAMENTEN

4. Het doopsel, geboorte tot een nieuw leven

Geloven in Jezus Christus en zich tot Hem bekeren om gered te worden, zijn de twee luiken van eenzelfde diptiek. Het leven dat Christus aan de wereld geeft, wordt geschonken door het doopsel; dat laatste vormt het eerste engagement van de gelovige op de weg van de bekering. De betekenis van het doopsel wordt ons onderwezen door Jezus en verder ontwikkeld door Sint-Paulus in zijn Brieven; de Handelingen tonen ons er de algemene praktijk van vanaf de stichting van de Kerk. 

BELGIË EN ZIJN KOLONIE
Congo vóór de Belgen  : een volk in de schaduw van de dood

In zijn boeiende studie over Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, patrones van Mexico, onderstreept broeder Bruno hoezeer wij nog altijd beïnvloed worden door de theorie van de «goede wilde», le bon sauvage van Jean-Jacques Rousseau. Vooringenomen wetenschappers met een afkeer van het christendom willen ons doen geloven dat de prechristelijke beschavingen van de Azteken, de Kelten of de Germanen van grote waarde waren...

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

12. DE LAGE WEG NAAR DE VOLMAAKTHEID

Wij, gewone mensen, zijn geen grote mystici. Toch kunnen ook wij heilig worden en tot de volmaaktheid komen, maar dan wel langs de gewone, lage weg die door veel heiligen gevolgd is. Daarom is het heel nuttig voor ons om te kijken naar de weg die de H. Teresia van Lisieux, de H. Bernadette Soubirous en de Z. Pater Charles de Foucauld bewandeld hebben. Deze heiligen staan dichter bij ons dan we denken. 

Hij is verrezen  ! nr. 94 – Juli-Augustus 2018

China en de katholieke Kerk

Het Vaticaan stond op het punt een «deal» te sluiten met de Chinese communistische leiders: de excommunicatie tegen zeven bisschoppen van de patriottische Kerk (de staatskerk die collaboreert met het regime) zou opgeheven worden in ruil voor inspraak in nieuwe aanstellingen. Dat zou gebeuren ten nadele van de ondergrondse, Romegetrouwe katholieken, die fel protesteerden bij monde van de moedige kardinaal Zen Ze-kiun.

De scheiding tussen kolonisatie en missionering  : het begin van het einde van de missies

Eeuwenlang werd de missionering van de heidense volkeren gedragen en beschermd door de koloniserende mogendheden. De moderne missiologie, die gestalte kreeg op het einde van de 19de eeuw onder impuls van de liberaal-katholieken, heeft in de Kerk noodlottige dwalingen ingevoerd die tot gevolg hadden dat de missies in de 20ste eeuw ondermijnd werden en uiteindelijk in elkaar stuikten.  

Kardinaal Lavigerie en de martelaren van Oeganda

Kardinaal Charles Lavigerie (1825-1892), aartsbisschop van Algiers en primaat van Afrika, is in ons land vooral bekend als de stichter van de missiecongregatie van de Witte Paters. Veel minder geweten is dat Lavigerie een liberaal-katholiek was, die over de missionering een heel eigen visie had die hem beslissingen deed nemen met soms ronduit catastrofale gevolgen. De geschiedenis van de martelaren van Oeganda illustreert dat.

De Maagd Maria in de Koran

Onze kerkleiders zijn ook vandaag nog altijd verblind door het Tweede Vaticaans Concilie, dat op alle godsdiensten het etiket van “ respectabel ” gekleefd heeft. Het conciliedecreet Nostra aetate roept christenen en moslims op om « het verleden te vergeten » en « zich eerlijk in te spannen voor wederzijds begrip ». Wederzijds begrip ? Laten we eens kijken wat dat betekent met betrekking tot de Allerheiligste Maagd Maria.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

11. Zijn de ouders verantwoordelijk als een kind ontspoort?

Welke ouder is niet ontzet en bang als hij in de krant de misdaden leest die sommige jongeren begaan? Het gaat dan om, zo noemt men ze, "ontspoorde jongeren". Maar zij komen soms uit respectabele families met een goede reputatie. En dat geeft ons een wee gevoel: als dat bij zo'n mensen kan gebeuren, waarom dan op een noodlottige dag ook niet bij ons?