123. Een katholieke revolutie

1. Geen sociale revolutie als die niet nationaal is. Geen nationale revolutie zonder radicale vernietiging van de atheïstische, materialistische, decadente filosofieën van het kapitalistisch liberalisme en het democratisch socialisme. Die zijn immers verantwoordelijk voor het lokaas van de winst, de cultus van het geld, de waanzin van het onmiddellijk en egoïstisch genot; bovendien hebben zij de degeneratie van het menselijk ras en de plaag van denataliteit en immoraliteit veroorzaakt. Er zal dus geen nationale revolutie kunnen zijn zonder een Kerk die terugkomt op haar modernisme en liberalisme. Want zij alleen heeft de macht om de misdaad van de valse filosofieën aan te klagen en er de ware leer tegenover te plaatsen, waarbij ze ook de genade kan schenken die de harten ontvankelijk maakt voor de inspanningen die noodzakelijk zijn voor het nationaal herstel.

2. De nationale revolutie veronderstelt enerzijds de triomf van het Onbevlekt Hart; anderzijds geeft God ons «leven, beweging en bestaan», stelt zijn Voorzienigheid de aardse goederen die noodzakelijk zijn voor het welzijn van de natie ter beschikking en schenkt Hij slechts de vrede aan de gemeenschappen die onderworpen zijn aan zijn wet. Om al die redenen zal de nationale revolutie slechts slagen als zij gehoorzaamt aan het devies van de H. Jeanne d'Arc: « Eerst God dienen». Ze zal zich slechts kunnen voltrekken in naam van de enige leer over broederlijkheid die voor ons traditioneel en gekend is, die van het ene en ware godsdienstig geloof, uitgeroepen tot religie van de natie: de rooms-katholieke godsdienst.

Nochtans zal deze terugkeer naar de katholieke godsdienst niet kunnen plaatsvinden per decreet, in enkele dagen – tenzij door een mirakel, wat altijd mogelijk is. Het zal een werk van lange adem zijn dat verschillende generaties kan duren. Een zekere verdraagzaamheid tegenover hen die zich nog opstandig opstellen tegenover het katholiek geloof zal dus noodzakelijk zijn, op voorwaarde dat ze het nationaal herstel niet in de weg staan. Doordat het aloude sociaal weefsel zich zal herstellen, ver verwijderd van het Geld en de onenigheid die het veroorzaakt, zal beetje bij beetje een sociaal klimaat ontstaan dat uiterst gunstig zal zijn voor bekeringen.

3. Omdat het nationaal herstel zich hoe dan ook maar zal kunnen voltrekken door een goddelijk mirakel dat nog schitterender zal zijn dan dat van Jeanne d'Arc die Orléans bevrijdde en de koning naar Reims bracht om er gezalfd te worden, zullen de dankbetuigingen op dat moment uiteraard uit alle monden komen. Zonder eenieders bekering af te wachten zullen onze God en de Onbevlekte Ontvangenis, Moeder van ons allen, publiek en wettelijk geëerd worden door openbare liturgische diensten naar aanleiding van hun feestdagen, door de eerbied voor de goddelijke wet en door het respecteren van de zondagsrust.

4. Het geloof in de goddelijke Voorzienigheid zal het dagelijks leven doordrenken. Het wordt tot uiting gebracht door het gebed en geeft aan de nieuweecologie haar meest zekere wet, aan haar natuurlijke voorzichtigheid een superieure waarborg. Zo zal ons volk de zin voor de werkelijkheid, voor wat mogelijk en wenselijk is terugvinden en afstand nemen van de bedrieglijke utopie, de subversieve kritiek, het geloof in de demagogische staat-die-in-alles-voorziet, de buitensporige eisen, het sociaal parasitisme. De «terugkeer naar de werkelijkheid» is een juiste maat voor de fundamentele menselijke deugd die de nederigheid is; maar enkel het vertrouwen in God, die liefde is, geeft haar een onbetwistbare adeldom.

5. De wettigheid van de autoriteiten, de hechtheid van de gemeenschappen, de loyauteit en de trouw inzake aangegane contracten en bijgevolg het complexe en gelukkige geheel van wederzijdse rechten en plichten zullen op die manier een stevige steun vinden in het nationaal katholiek geloof, hoeksteen van de oude en de nieuwe orde van ons land.