Alle recente publicaties

Het vierde Lied van de dienaar van Jahweh

Het vierde Lied van de Dienaar van Isaïas dat de Kerk ons vanmorgen ter meditatie aanbiedt, is een profetisch verslag van de Passie van Christus, niet minder dan zes eeuwen voordien neergeschreven! Deze verzen uit het Oude Testament zijn zo duidelijk geïnspireerd door de Hemel dat de getuigen zelf van de dood en Verrijzenis van onze Verlosser nooit iets diepzinnigers zullen schrijven. Laten we luisteren naar het commentaar van abbé de Nantes, die Jezus zelf aanspreekt in een gesprek van hart tot Hart.

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan:
Het verhoor van Jezus

Petrus heeft niet goed begrepen wat Jezus hem in de hof van Olijven opgedragen heeft, toen Hij hem beval het zwaard terug in de schede te steken. De onstuimige apostel miskende toen totaal de koninklijke weg van het verlossend offer die zijn Meester ging inslaan. Alsof het hem, de leerling, toekwam om Jezus te redden! Hij heeft echter beloofd Hem te volgen tot aan de dood en hij houdt dus woord. Of beter: hij volhardt in zijn aanmatiging. 

«Splendor veritatis»: een nieuwe kijk op het leven
3. De aanbeden waarheid

De mens bevindt zich in een wereld die langs alle kanten het bestaan van God uitschreeuwt. Wanneer hij dan toch weigert om die God te eren, maakt hij zich schuldig aan goddeloosheid. Sint-Paulus schrijft in zijn Romeinenbrief: «Gods toorn daalt neer uit de Hemel over al de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid geweld aandoen.» “Geweld aandoen” betekent hier dat ze weigeren om eer aan God te brengen van wie het bestaan zo evident is.

Joannes-Paulus I, de heilige die God ons geschonken heeft

Op 26 augustus 1978, de tweede dag van het conclaaf, werd Albino Luciani bijna unaniem op de Stoel van Petrus verkozen. Hij nam de naam Joannes-Paulus I aan. De nieuwe Opperherder veroverde van bij zijn eerste verschijnen op de loggia van de Sint-Pietersbasiliek alle harten. «Iedereen herinnert zich zijn glimlach», schreef David Yallop. «Na de zwaarmoedigheid van de getormenteerde Paulus VI leidde het contrast tot een buitengewone schok.»

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan:
Het laatste getuigenis van Jezus

Jezus gaat de dood tegemoet op een buitengewone, goddelijke manier. Maar eerst bereidt hij de zijnen daarop voor, vol goedheid en bekommernis. Net zoals de evangelist Mattheüs heeft Sint-Jan twee “afscheidstoespraken” samengevoegd tot één enkele. We proberen de toespraak die Jezus hield bij de aanvang van de Passie te reconstrueren door ze te scheiden van de woorden die Hij moet uitgesproken hebben aan de vooravond van de Hemelvaart.

«Splendor veritatis»: een nieuwe kijk op het leven
2. De opgeofferde goedheid

Tijdens het Pinksterweekeinde van 1992 organiseerde abbé de Nantes een bijeenkomst voor de jeugd onder de titel: Splendor veritatis, «de schittering van de Waarheid». Wat hij toen uiteenzette, is vandaag nog even actueel. Nadat we in het eerste deel van deze studie over de hoogmoed van het vlees gesproken hebben, zullen we het nu hebben over de hoogmoed van het hart. In een derde deel zal het tenslotte gaan over de hoogmoed van de geest.