Alle recente publicaties

«In medio Ecclesiae»:
de KCR tegen elke vorm van schisma

Onze beweging, De katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw, wil in het spoor van haar stichter «in het hart van de Kerk» blijven. Dat betekent een resolute afwijzing van elke vorm van ketterij, maar ook een even kordate afkeer van elke vorm van schisma, van elke neiging om zich van de Moederkerk af te scheuren en een “genootschap van zuiveren” te vormen dat het bedreigde geloof wil redden uit de handen van een falende hiërarchie. 

Een archeologisch getuigenis van de Broodvermenigvuldiging

De mozaïeken van Hippos, een stad hoog boven het meer van Galilea, vormen een tastbaar bewijs van het rotsvaste geloof van de vroegste generaties christenen in het overgeleverde relaas van de evangelisten. De wonderen van Christus waren voor hen geen verzinsels om aan de “mens” Jezus een bovennatuurlijke aureool te geven, maar reële gebeurtenissen die plaatsgevonden hadden rond het meer dat zij glinsterend aan hun voeten zagen liggen.

Christus en de Kerk:
«Mijn Welbeminde is van mij en ik van Hem»

Christus is het hoofd van de Kerk én van elke plaatselijke Kerk. Door het dienstwerk van de hiërarchie bestuurt Hij alles met het gezag van een veeleisende en jaloerse liefde, voor haar heil. Toen de Corinthiërs verleid werden om terug te keren naar hun afgoden, reageerde Sint-Paulus niet met moraal, maar met mystiek: « Ik ben naijverig op u met goddelijke ijverzucht; want aan één man heb ik u verloofd, om u als reine maagd aan de zijde van Christus te stellen. » 

Democratie, godsdienstvrijheid en messianisme:
aan de wieg van de Verenigde Staten

Het is waar dat de VS al heel lang het machtigste land ter wereld zijn, maar dat betekent niet dat zij een rol van betekenis spelen in het goddelijke plan, de «orthodromie» of rechtlijnige koers die God heeft uitgestippeld. Amerika verdient het niet om zo verafgood te worden, want de “waarden” waarop het zich baseert en die het propageert zijn fundamenteel tegengesteld aan de principes waarop de aloude Europese christenheid steunde.

Een hart dat overloopt van liefde:
Sint-Franciscus van Sales

De H. Franciscus van Sales (1567-1622) is op de wereld gekomen om op het beslissende moment een antwoord te geven op de vraag welke godsdienst het in de 16de eeuw zou halen: die van een lutherse, calvinistische God vervuld van heilige gramschap of die van een katholieke God van barmhartige goedheid die tot het mensenhart spreekt. De bisschop van Genève heeft de vore getrokken waarin alle gecanoniseerde heiligen van de 17de eeuw hem gevolgd zijn.

De actualiteit doorgelicht
Februari 2023 : De grote beschavingsoorlog

Op 8 december 2022 ging paus Franciscus naar de Piazza di Spagna om er bij de Mariazuil «een daad van verering van de Onbevlekte» te verrichten. Het lag niet in zijn bedoeling om dat te doen als eerherstel en hij maakte geen enkele zinspeling op de toewijding aan haar Onbevlekte Hart van tien maanden tevoren. En dus volgen de gebeurtenissen in de wereld verder hun loop en komt de dreiging van een open oorlog tussen het Westen en Rusland steeds dichterbij…