19. De omvorming door het Evangelie

Door de menselijke uitboeting en de goddelijke vergiffenis van het Kruis heeft Jezus de wereld gered uit de slavernij van Satan en elke mens bevrijd van de last van zijn eigen fouten. Daardoor is Hij onze Middelaar geworden; Hij geeft ons het leven terug en opent opnieuw de hemel door zijn offer. Door middel van het Kruis heeft Hij ons heil bewerkt. Wij zijn op die manier zijn schuldenaren geworden. Hij heeft rechten over ons verkregen, of beter: zijn liefde trekt ons aan en vraagt om gehoorzaamheid. Daarom heeft de falangist een grote devotie tot het H. Hart van Jezus en tot zijn H. Kruis.

1. Het Hart en het Kruis zijn onze emblemen. Ze maken ook heel ons programma uit. Jezus was al voor zijn leerlingen het voorwerp van hun aanbidding, hun meditatie, hun liefde en hun navolging. De glorie van God schittert op zijn bespot Gelaat, zijn doorboord Hart vloeit over van liefde, Gods schoonheid is in zijn spreken, de goddelijke genade ligt in zijn handen. Het enig verlangen van de falangist is Hem na te volgen door te leven als een andere Christus.

2. Deze mystieke esthetiek wordt ethiek en die ethiek krijgt een dramatische dimensie. Om de Vader in de Zoon te vinden, moeten wij tot de glorie komen door het kruis, moeten wij het geluk zoeken in de beproeving, de rijkdom in de armoede, het leven in het offer en de dood. Dat is de inhoud van de Zaligsprekingen uit het Evangelie. Zo wordt het geopenbaard mysterie van de goddelijke wijsheid « in de ogen van de mensen een dwaasheid», terwijl ze voor hen die geloven waarheid en zegening is.

De wet van de christelijke heiligheid is de vervolmaking van de Mozaïsche wet, die zelf al een verheffing betekende van de natuurgodsdienst. Aan hem die aan alles verzaakt, ook aan zichzelf, en deze weg inslaat, wordt het honderdvoudige beloofd in dit leven en in het hiernamaals.