27. Tegen het protestants illuminisme

1. De falangist wil de leerling van Christus zijn door de genade van de H. Geest in de Kerk. Daarom verwerpt hij het vrij onderzoek met zijn zogezegde goddelijke waarborg: het individueel illuminisme. Beide zijn kenmerken van de “gereformeerde” godsdienst die zich christelijk noemt, maar slechts luthers, calvinistisch of zwingliaans is, want niet meer dan een geestesproduct van de stichters ervan.

Niets kan de H. Geest méér bedroeven dan de bewering van een individu dat het zijn inzichten, bevelen en ingevingen buiten de gehoorzaamheid aan de hiërarchische Kerk krijgt, zonder rekening te moeten houden met de apostolische traditie. Op die manier maakt men van de H. Geest een beginsel van verdeeldheid, scheuring en versplintering en zou Hij de organisator worden van eindeloze versnipperingen en tegenspraken.

Het vrij onderzoek is geen bijzondere ketterij, maar het principe en de bedrieglijke rechtvaardiging van alle mogelijke ketterijen: het onderricht van de goddelijke openbaring door de Kerk vervangt het door een individueel geloof, omgevormd tot bovennatuurlijke intuïtie, persoonlijke “verlichting”… maar op de keper beschouwd in feite niet meer dan een gril van de menselijke fantasie.

2. De daaruit vloeiende opvatting over de onzichtbaarheid van de geestelijke Kerk, de Kerk van de zuiveren, de Kerk van alleen maar de uitverkorenen, is al even pervers. Die theorieën betekenen de ontkenning en de vernietiging van de zichtbare, hiërarchische en historische Kerk die Jezus Christus gesticht heeft. Het protestantisme heeft als ideaalbeeld de omvorming van de Kerk tot iets subliems, puur geestelijk, vrij en charismatisch, het werk van de H. Geest alleen; in de praktijk haalt het die Kerk omlaag tot het niveau van zuiver menselijke verenigingen en gemeenschappen, die slechts overleven door eigenbelang, rivaliteiten van sekten, de dwang van een jaloerse en despotische macht of simpelweg door zielloze sociale conventies en de inertie van een ambtenarenapparaat.

Elke vorm van protestantisme, pinksterbeweging en illuminisme wordt door de Falanx categorisch afgewezen als de zonde tegen de H. Geest, die men maar heel moeilijk kan overwinnen omdat ze het geloof in de wortel aantast. Daarom wantrouwt de Falanx ook elke charismatische propaganda in de Kerk.

3. De falangist bestrijdt het protestantisme en stelt het aan de kaak als het beginsel dat de christelijke godsdienst bederft. Het betekent de vernietiging van de Kerk en van elke beschaafde menselijke gemeenschap en levert de christenen uit aan de moderne Leviathans: de rijken gevestigd op de hoogmoed van de kennis, de macht van het geld en de hartstochten van het vlees.