5. De godsdienst van het Verbond

1. De falangist vestigt zijn hoop op het goddelijk woord, de openbaring van het Verbond dat God al in de oudste tijden met de mensen sloot. Dat Verbond ging verloren en werd teruggevonden; het werd voortdurend gebroken door de zonde van de mens, maar onvermoeibaar hersteld door de barmhartigheid van de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God van Jezus Christus, dezelfde God als die van de filosofen en geleerden, die de mensen zeer nabij gekomen is en hun geluk wilde.

2. De Bijbel is de openbaring van heel de heilige geschiedenis van God met de mensen, van het boek Genesis tot de Apocalyps. Hij ontsluiert op mysterieuze wijze de zin van het bestaan van ieder van ons en van ons allemaal samen. Voor de falangist is de Bijbel het enige en unieke heilige boek. Hij aanvaardt hem zoals hij hem van zijn Moeder de H. Kerk gekregen heeft: in twee Testamenten, het Oude en het Nieuwe, het vervallene en het definitieve, het eerste als aankondiging, voorbereiding en prefiguratie van het tweede, dat blijvende volheid is.

3. Het Oude Testament openbaart het grote heilsplan van God voor de mensenfamilie, zijn gevallen schepselen. De redding wordt al beloofd aan Adam en Eva in hun nageslacht. God sluit een verbond met Noë en zijn afstammelingen, voor eeuwig. In Abraham zullen alle volkeren van de aarde gezegend zijn. En weldra zal de alliantie met Mozes de uitverkiezing van Israël bekendmaken en realiseren: de vestiging van het uitverkoren volk in het Beloofde Land, de goddelijke gaven van één geloof, één wet en één koning, de stichting van een heilige Stad en een Tempel, de invoering van een door God gewilde eredienst en een geïnspireerde wijsheid, allemaal in afwachting van een Nieuw en Eeuwig Verbond. Dat zal komen met de beloofde Messias, Jezus Christus, en openstaan voor alle volkeren van alle tijden, een eredienst in geest en waarheid als voorbereiding op het eeuwig leven in de hemel, voltooiing van de liefde-eenheid tussen God en de mensen.

4. De falangist weet dat hij de wettige erfgenaam is van het oude Israël en lid is van de Kerk, het mystieke Lichaam van Christus. Zeker als hij is van de goddelijke beloften en de volledige vervulling ervan in de toekomst, overweegt hij de H. Schrift in het licht van de traditie en het onderricht van de Kerk. Zo zal hij God leren kennen, zijn wijze plannen, zijn barmhartige wil, om na dit aardse leven binnen te gaan in zijn hemels Koninkrijk.

De Bijbel blijft voor de falangist de onsterfelijke vorm van zijn hogere gedachten en zijn mystiek gebed.