Het «Huis van Abraham»

... een toren van Babel!

Virtueel model van het « Abrahamic Family House » dat momenteel verrijst in Abu Dhabi.
Links de moskee, in het midden de synagoog en rechts de kerk.

OP 4 februari 2019 ondertekenden paus Franciscus en grootimam Ahmed al-Tayeb van al-Azhar in Abu Dhabi het fameuze Document over de broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven.

Om tot een akkoord te komen met een religieuze leider van de islam « paste de paus ons trinitair monotheïsme [er is één God in drie Personen] aan de anti-trinitaire religie van de moslims aan. Franciscus heeft hun gezegd dat wij allemaal “ kinderen van God ” zijn, wat juist is op voorwaarde dat wij Maria als Moeder hebben. Want niemand heeft God tot Vader als hij Maria niet tot Moeder heeft. Waarom heeft de paus in Abu Dhabi niet gesproken over Onze-Lieve-Vrouw van Fatima ? Haar naam alleen al zou een gevoelige snaar geraakt hebben bij zijn mohammedaanse gastheren. En hij zou er het Onbevlekte Hart mee gemobiliseerd hebben om hen de genade van de Moeder Gods te schenken » (broeder Bruno van Jezus-Maria in Hij is verrezen ! nr. 99, mei-juni 2019).

Maar onze paus zweeg in alle talen over Jezus en Maria. « Het pluralisme en de verscheidenheid van godsdienst, kleur, geslacht, ras en taal zijn de wijze goddelijke wil waardoor God de mensen geschapen heeft. Deze goddelijke Wijsheid ligt aan de oorsprong van het recht op vrijheid van geloofsovertuiging en de vrijheid van verscheidenheid », stelt het Document. En Christus ? Die komt niet ter sprake : het gaat om « een uitnodiging tot verzoening en broederlijkheid » gericht aan « alle gelovigen »... en « alle niet-gelovigen »! De paus en de grootimam doen « een oproep tot iedereen die houdt van de waarden van verdraagzaamheid en broederlijkheid, gepromoveerd en aangemoedigd door de godsdiensten », zonder onderscheid en zonder onderling verschil... Nochtans heeft Onze Heer Jezus Christus duidelijke taal gesproken : « Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. » En niet “ een ” weg en “ een ” waarheid naast vele andere...

EEN HUIS VOOR DRIE GODSDIENSTEN

In de nasleep van het Document van Abu Dhabi kwam in november 2019 in New York het HCHF bijeen, het Higher Committee of Human Fraternity (Hoger Comité van Menselijke Broederlijkheid). Dit organisme stelt zich tot doel, zegt de website ervan, « alle mensen te inspireren tot het beleven van de waarden van de menselijke broederlijkheid ». Achter dat hooggestemde ideaal gaat duidelijk een door en door maçonnieke geest schuil. Wat bezielt het Vaticaan om met zo’n vereniging in zee te gaan ? Want twee leden van de Curie maken er deel van uit.

Tijdens de meeting in New York werd het voorstel op tafel gelegd om in Abu Dhabi een Abrahamic Family House te bouwen, een huis voor de drie religies die zich op Abraham beroepen : het jodendom, de islam en het christendom. Maar schijn bedriegt : het jodendom weigert de vervulling van de Belofte in Jezus Christus te aanvaarden ; de islam vervangt het Verbond in Abrahams zoon Izaäk door een “ verbond ” in Ismaël, de stamvader van de Arabieren ; en van Jezus Christus, stichter van het christendom en bovenal Gods eigen Zoon, willen Joden en moslims in de verste verte niet weten !

HCHF-lid Mohammed Khalifa Al Moebarak, voorzitter van het departement van cultuur van Abu Dhabi, lichtte het plan voor het Abrahamic Family House toe, waarvoor zowel paus Franciscus als grootimam Al-Tayeb ondertussen al hun zegen gegeven hadden. « Het Huis belichaamt het harmonieuze, interreligieuze samenleven en bewaart tegelijkertijd het unieke karakter van elke godsdienst », aldus Khalifa. Hij noemde het een « inspirerend en iconisch project » dat helemaal beantwoordt aan de visie van het Document over de broederlijkheid.

Voor de realisatie van het plan trok het HCHF de Ghanees-Britse architect Sir David Adjaye aan. Hij ontwierp drie kubusvormige gebouwen. Het eerste moet een kerk worden, gewijd aan Sint-Franciscus ter ere van de paus. Het tweede is een moskee, de Imam Al-Tayeb-moskee, die de grootimam van Al-Azhar zal vereeuwigen. En de derde kubus wordt een synagoog en krijgt de naam van Mosje ben Maimon, beter gekend als Maimonides, de middeleeuwse rabbijn, filosoof en arts uit Córdoba. Naast de drie cultusplaatsen komt er een cultureel centrum dat bezoekers moet aansporen om menselijke broederlijkheid en solidariteit te beoefenen.

De werkzaamheden begonnen in 2020 en zouden nog dit jaar voltooid moeten zijn. Het Abrahamic Family House zal dan iedereen verwelkomen die wil vereren, bestuderen of dialogeren. Het zal het trefpunt worden voor een brede waaier aan activiteiten, internationale conferenties en topbijeenkomsten. Het Higher Committee of Human Fraternity steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken : « Als een plaats van studie, dialoog en verering zal het “ Abrahamic Family House ” een cultureel monument van eerste rang zijn en een inspirerend globaal symbool, de belichaming van de gedeelde waarden van harmonische co-existentie en wederzijds begrip tussen de drie godsdiensten die zich beroepen op Abraham. »

DE TRIOMF VAN DE MASDU

« Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft en Ik in hem, hij draagt rijke vrucht. Want zonder Mij kunt gij niets doen », zei Jezus (Jo 15, 5). Een project dat de Zoon van God weggomt om te behagen aan zijn gezworen vijanden is dan ook gedoemd om te mislukken. Het Abrahamic Family House in Abu Dhabi wordt letterlijk en figuurlijk op zand gebouwd, het is een toren van Babel die de ware God mishaagt, een lege doos voor afvallige christenen.

Vanwaar toch die obsessie van de leiders van de katholieke Kerk om de rijkdom van het eigen geloof te verkwanselen voor het povere aanbod van een voorbijgestreefde godsdienst als het jodendom en een valse godsdienst als de islam ? Het heeft alles te maken met een ideologie die binnengesmokkeld werd in de Kerk door het Tweede Vaticaans Concilie : de katholieke godsdienst moet opgaan in de MASDU, het Mouvement d’Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle (Beweging voor Geestelijke Animatie van de Wereldwijde Democratie). De term “ MASDU ” werd uitgevonden door abbé de Nantes, die er volgende toelichting bij gaf :

« Een geweldige hervorming van de Kerk moet haar in dienst stellen van de wereldrevolutie, waarvan het doel is : de vestiging van een universele democratie van rechtvaardigheid en vrede, gegrondvest op vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

« Het ideaal van de nieuwe Kerk is de universele democratie, de bevrijding van de volkeren uit elke vorm van vervreemding, om zo het rijk van de mens in te stellen. Het middel is de geestelijke animatie van de massa’s door de verschillende religies en culturen, die hun dat integraal humanisme moeten inprenten. De geestelijkheid van alle gezindten en iedere partij met haar culturele schema’s en bijzondere religieuze symbolen zullen hun krachten bundelen om in allen hetzelfde geloof in de mens te vormen en de komst van de werelddemocratie te vergemakkelijken.

« De Kerk, “ de christelijke Kerken ”, ze zullen blijven bestaan – men belooft hun zelfs een gunstige positie – dankzij hun discrete maar doeltreffende dienst voor de zaak van de mens en de verovering van de aarde. Onze afgedwaalde herders, die deze nieuwe zending aanvaarden en vervuld zijn van de nieuwe geest voor de opbouw van het koninkrijk van de mens, willen van de Rooms-katholieke Kerk de belangrijkste en machtigste “ Beweging voor Geestelijke Animatie van de Universele Democratie ” maken : de MASDU (Mouvement d’Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle). Dat zal concreet gebeuren door de christelijke prediking om te zetten in profaan-humanistische termen met het oog op de verspreiding van de democratie, waarin de vrede, de rechtvaardigheid en de vooruitgang het materieel en cultureel welzijn van heel de mens en alle mensen zullen verzekeren » (punt 24 van de 150 punten van de Falanx van de Onbevlekte).

Onder onze ogen krijgt de MASDU steeds meer vorm. En naarmate hij meer vorm krijgt, verdwijnt de katholieke godsdienst van altijd naar de achtergrond. Maar de nieuwe ideologie kan onmogelijk de geestelijke honger van de massa bevredigen. Daarom voelen onze tijdgenoten zich zo aan hun lot overgelaten. Het zijn schapen zonder herders, want de herders hebben hen in de steek gelaten om elders aan de Toren van hun dwaze dromen te bouwen.

Om die reden is een katholieke Contrareformatie meer dan ooit nodig : de dwaasheden moeten doorprikt worden, de juiste leer terug geformuleerd, de katholieke hiërarchie opnieuw op het goede spoor gezet. Laten we blijven bidden voor de paus opdat hij, net als Petrus, zou « terugkeren en zijn broeders in het ware geloof bevestigen »!

redactie KCR
Hij is verrezen ! nr. 118, juli-augustus 2022