Inculturatie

Inculturatie of niet?
Sint-Franciscus-Xaverius in India

Al lang vóór Vaticanum II waren er in de Kerk propagandisten van de inculturatie, het opnemen van elementen uit andere religies of culturen om het katholiek geloof gemakkelijker te doen aanvaarden. Leo XIII luidde de nieuwe missiepolitiek in vanuit zijn katholiek-liberale overtuiging en Benedictus XV bevestigde die doctrine in zijn encycliek «Maximum Illud». Vaticanum II nam de nieuwe missie-ideeën over en dreef ze zozeer op de spits dat we vandaag getuige zijn van de totale ineenstorting van de missionering.

Inculturatie of niet? Sint-Franciscus Xaverius in Japan

In ons vorig nummer onderzochten we de missiemethode van de H. Franciscus Xaverius (1506-1552) in Portugees-India. We stelden vast dat de grote apostel een tegenstander was van elke vorm van aanpassing aan de inlandse gebruiken, dat hij pleitte voor een nauwe samenwerking met de kolonisatoren en dat hij geen compromissen wou sluiten met de autochtone elite van de brahmanen. De vraag is nu of hij zijn handelwijze aanpaste toen hij op weg ging om Japan te kerstenen, dat niet in handen was van Europeanen.