18 DECEMBER 2022

Ter ere van Maria altijd maagd

ERE zij u, Maria, onschatbaar en kostbaar lichaam waarin het goddelijke Woord mens geworden is, wonderbaarlijk Schepsel op de kruising van twee oneindigheden, die van goddelijke grootheid en menselijke armzaligheid. U bent mijn Zus als lid van de mensheid die Jezus met zijn bloed heeft verlost. U bent mijn Moeder door de wedergeboorte van de genade, u bent mijn Dochter in de onuitsprekelijke nederigheid waarmee u knielt aan de voeten van de meest ellendige priester die ik ben om zijn gewijde handen te kussen.

Neen, de profeet heeft niet gelogen door het mooiste van alle wonderen aan te kondigen, een maagd die de Emmanuel zou ontvangen en ter wereld brengen. Neen, de evangelisten hebben ons niet misleid in hun verrukkelijke verslagen over de Aankondiging en de Geboorte waarin alles tot onze vreugde in detail wordt verteld. Neen, de pracht van alle liturgieën van het Oosten en het Westen overschreden de waarheid niet door hun lof aan u te richten als aan de meest zuivere, de onschendbare, de onbevlekte, altijd maagdelijke en allerheiligste Moeder van God. Neen, de heiligen, de hele cohorte van kloosterlingen en maagden, hebben zich niet vergist door hun meer engelachtige dan menselijke leven te baseren op uw zoete voorbeeld, zij die liepen in het kielzog van uw vruchtbare maagdelijkheid die het meest kuise moederschap werd.

Neen, neen, neen, de H. Kerk heeft mij niet misleid door mij uw bewonderenswaardige metgezel, Sint-Jozef, uw geliefde echtgenoot, als model te geven en door mij aan te bevelen mijn hart te vullen met uw deugden, o Maria, o Allerzuiverste, om zonder ontreddering, onvermoeibaar, op weg te gaan naar de Hemel, ver weg van het vlees, de wereld en de duivel.

De Vader heeft u vanaf het eerste ogenblik van uw conceptie met een jaloerse liefde liefgehad, waarbij Hij met zijn almacht de angel van de zonde, de wanorde en de straf heeft afgewend. De Zoon heeft u uitgekozen en met genaden bekleed, met een sterk verlangen in uw schoot vlees te worden en gevoed te worden door uw bloed. De H. Geest is door de Vader en de Zoon met deze liefdesmissie naar u gezonden om uw geest en hart mateloos te doen ontvlammen en heiligen, opdat uw heilig lichaam op het vastgestelde uur de unieke cel zou voortbrengen die de ziel van de Heer zich eigen moest maken.

Ik verheug me bij de gedachte aan de omhelzing van de drie goddelijke Personen die u innig verenigd houden in een kuise en drievoudige kus, o Vrouw in wie de vrucht van het leven is gevormd die geen andere Vader heeft dan God!

Daarom bent u in alle waarheid ook nu en voor altijd DE MAAGD die doorheen de eeuwen bezongen wordt en door engelenkoren geloofd. Elke maagdelijkheid is geworteld in die van uw Zoon en in de uwe. Elk moederschap streeft ernaar enigszins te delen in dat wat uw unieke glorie was. Meer dan wie of wat ook zet het geestelijke moederschap van de Kerk uw verwekking van Christus voort, van de Aankondiging tot de Geboorte en van het Lijden tot Pinksteren; want Christus, de Zoon van God, schonk al zijn broeders en zusters de mogelijkheid om opnieuw geboren te worden zoals Hij uit u geboren is, niet uit vermenging van bloed, niet uit de wil van het vlees noch uit de wil van een man, maar uit God (Jo 1, 13).

Ach, laat niemand dit mysterie aanraken, laat niemand twijfelen aan dit wonder. Laat niemand de glasheldere zekerheid van uw maagdelijke geboorte doen wankelen door één enkele beledigende gedachte. Hieraan raken betekent ze onteren, ons leven in zijn oorsprong raken en al onze geestelijke wedergeboorten met de dood treffen! Dit zal niet gebeuren, dit zal nooit gebeuren. De H. Kerk zal niet lang aan haar lot worden overgelaten, zonder waakzame herders en heilige kerkleraren. Het zal niet lang duren voordat zij onfeilbaar uw eeuwige maagdelijkheid zal afkondigen, O Maria. Want van de tegenstander staat geschreven dat u zijn kop zult verpletteren.

Abbé Georges de Nantes
Uittreksels uit de Page Mystique nr. 52, Kerstmis 1972