20 NOVEMBER 2022

De onfeilbare beloften
van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

OP dit feest van Christus Koning is het goed om te mediteren over de beloften van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, die een bovennatuurlijk licht werpen op onze huidige trieste situatie. Deze beloften zijn zeker en onvoorwaardelijk. De woorden van de Maagd Maria kunnen niet falen; redding zal van haar en van haar alleen komen: «Tenslotte zal mijn Onbevlekte Hart triomferen (over) de H. Vader (die) Rusland aan mij zal toewijden», wat zal leiden tot het enige vooruitzicht dat steek houdt: Rusland zal door zijn opmerkelijke bekering een voorwerp van verbazing en een instrument van redding zijn voor alle andere volkeren, die vervallen zijn in anarchie, immoraliteit en apostasie zoals Sodom en Gomorra. Het zal het onmiddellijke en exclusieve werk zijn van de Maagd Maria door de almacht van haar Onbevlekte Hart.

Daarna, wanneer deze beminnelijke Moeder zal gezegevierd hebben over het hart van de H. Vader, zal zij alle geestelijken en gelovigen van de wereld zachtjes opdragen: «Doe alles wat hij u zal zeggen, wijd u toe aan het H. Hart van mijn Zoon en Hijzelf zal onverwijld in alles voorzien.» Gehoorzaamheid aan ZIJN bevelen zal genade verdienen en wijsheid en kracht geven voor de mooiste genezingen. Zo zijn de heilswegen goed aangegeven, van de basis tot de top, van de top tot de uiteinden van de wereld:

Ware katholieken, vrome mensen, vurig toegewijd aan de Heilige en Onbevlekte Harten van Jezus en Maria, die de rozenkrans bidden, die boetvaardig zijn door die zeer bijzondere en wezenlijke boetedoening die bestaat in de opoffering van de dagelijkse plicht: dat is wat de redding moet voorbereiden, het heil dat uit de Hemel komt, voor, tijdens en na de grote kastijdingen die over de wereld zullen komen omdat men de verzoeken van het H. Hart aan de H. Margareta-Maria Alacoque en aan zovele anderen, evenals de verzoeken van het Onbevlekte Hart van Maria aan de kinderen van Fatima niet ingewilligd heeft. 

Maar het beslissende werk zal worden gedaan vanaf de top van de Kerk tot aan de uiteinden van de aarde. Het is de goddelijke autoriteit van de hiërarchie en in de eerste plaats die van de paus, die de katholieken de eredienst van God en niet die van de mens zal kunnen opleggen, de katholieke ijver in plaats van het democratische en materialistische geloof. Ja, de paus zal ooit de bisschoppen opnieuw rechtdoor doen lopen en de bisschoppen zullen hun volkeren weer samenhang geven. Op dat moment zullen de huidige antikatholieke genootschappen en regeringen over heel de wereld niet veel meer betekenen – aborteurs, socialisten, antiklerikalen, antipatriotten en vernietigers van de moraal.

«Rusland zal zich bekeren... Een zekere tijd van vrede zal aan de wereld geschonken worden.» Een prachtig visioen van vrede, na de storm, van dit nieuwe Jeruzalem neergedaald vanuit de Hemel, van bij God. Zeker, we werken en lijden voor ons eeuwig heil, maar ook, maar bovenal, voor de heerschappij van Jezus Christus morgen «op aarde zoals in de Hemel», in eeuwigheid, want deze triomf zal de redding betekenen van myriaden rebelse zielen die momenteel verdoemd worden door de onderdrukking van de goddelozen.

Wat een missionerings-, kolonisatie- en beschavingswerk staat onze katholieke volkeren morgen te wachten: doorheen oorlogen, hongersnoden, vervolgingen en de grote omwentelingen van deze apocalyptische tijden de oude christenheid opnieuw opbouwen en ze omvormen tot een nieuwe christenheid, zo mooi, zo waarachtig en zo wijs, zo machtig dat ze uiteindelijk de wereld zal veroveren.

En omdat de Kerk zich in het Hart van de H. Maagd bevindt, is het de Onbevlekte die de duivel van de aarde zal verdrijven, haar maagdelijke voet zal zijn hoofd verpletteren en allen zullen de barmhartige Liefde van Christus Koning bezingen.

Abbé Georges de Nantes
Uittreksel uit CRC nr. 87, december 1974