9 OKTOBER 2022

De les van Naäman de Syriër:
brandend actueel!

IN de 150 punten van de Falanx (punt 32, «God wil in de wereld de devotie tot het Onbevlekte Hart van Maria instellen») lezen we: «De openbaringen van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima definiëren voor onze tijd de clausules van een vernieuwd verbond» ... om het verbond te herstellen dat het Concilie eenzijdig heeft verbroken! Inderdaad, de boodschap van de H. Maagd op 13 juli 1917 zegt uitdrukkelijk: God wil” het. «Deze openbaringen vormen voor de falangist een intieme vreugde en voor de Kerk een gebeuren van wereldwijd belang. Hij wil er de onvermoeibare boodschapper en de ijverige uitvoerder van zijn. Anders dan de kerkelijke hiërarchie, die de wilsbeschikkingen van de Hemel de rug toekeert en zo de wereld en de zielen naar het verderf voert, is hij vol aandacht voor de wil van zijn hemelse Moeder en wil hij eraan gehoorzamen. Hij weet dat daarin zijn eigen redding en die van de hele wereld liggen.» Wat brengt de allerheiligste Maagd Maria ons wezenlijk in herinnering?

1. DE HEL BESTAAT. Onze-Lieve-Vrouw liet ze zien aan de kinderen! De huidige “seculiere” maatschappij is er de afspiegeling van.

2. GOD LAAT REEDS HIER OP AARDE STRAFFEN NEERKOMEN, om ons te waarschuwen! En om ons te beschermen. We moeten er rekening mee houden, dat is het minste wat we kunnen doen.

3. DE BELOFTE ONVOORWAARDELIJK GEDAAN AAN DE VOORBESTEMDEN. En deze voorbestemming ligt in de devotie van eerherstel, die het hart van de falangist in vuur en vlam moet zetten.

Punt nr. 33 is dan een uiteenzetting over deze eerherstellende devotie, een uiteenzetting over wat onze allerliefste hemelse Vader op dit ogenblik welgevallig is. De intentie van eerherstel werd in Pontevedra door Jezus zelf aan Lucia meegedeeld: «Heb medelijden met het Hart van uw Allerheiligste Moeder!» Waar komt dit op neer?

1. Vijf eerste zaterdagen om de vijf soorten beledigingen te herstellen die dit Hart verwonden: godslasteringen tegen haar Onbevlekte Ontvangenis, haar Maagdelijkheid, haar goddelijk Moederschap, tegen de cultus van haar heilige afbeeldingen en de schanddaden van hen die onverschilligheid of verachting, of zelfs haat jegens haar in de harten van kinderen zaaien.

2. De Onbevlekte (terug) op de eerste plaats zetten zoals God het wil! Verre van een bijzondere of bijgelovige devotie te zijn, vormt Fatima een echt “Evangelie van de Maagd”, geheel tegengesteld aan de hervorming van de Kerk door het Tweede Vaticaans Concilie, dat brak met het Evangelie van Jezus Christus... na dit verzoek van de Hemel hardnekkig te hebben afgewezen!

3. «Bid, ontvang de communie, offer jezelf op, wees een apostel.» Dit is het programma van de “Eucharistische Kruisvaarder die de falangist is.

4. Boven al onze affecties uitstijgend wordt «het Onbevlekte Hart van Maria zo tegelijk de bron, de “weg” en het doel van het hele christelijke leven van de falangist

Zeker, het is onthutsend te zeggen dat het heil van de wereld van deze devotie afhangt... Als we kijken naar de oefeningen die gepaard moeten gaan met de intentie om boete te doen voor beledigingen tegen het Onbevlekte Hart van Maria, zijn we dan niet geneigd een beetje te reageren als Naäman de Syriër, die alleen maar aan Elias hoefde te gehoorzamen en zich in de Jordaan moest baden om van zijn melaatsheid genezen te worden? Inderdaad, gisteren en vandaag is er blijkbaar geen verband, geen verhouding tussen de vereiste inspanning en het beloofde wonder!

Hoe is dit mogelijk? Het is omdat we heel klein zijn, zoals de H. Teresia van het Kindje Jezus ons leert die zelf een “miniatuur van de Onbevlekte" was... De Maagd Maria zingt over haar kleinheid in haar Magnificat! Daarom wordt ons slechts gevraagd om trouw en loyaal uiting te geven aan onze goede wil en onze liefde... door onvermoeibaar het rozenhoedje te bidden: vijftig keer per dag «Ik hou van u, Maria!» herhalen. En dit aantal is niet begrensd!

Dit is, als men erover nadenkt, Gods antwoord aan de “groten” van deze aarde die hoogmoedige plannen hebben om universele vrede te stichten en de maatschappij te vernieuwen... met misprijzen voor de kenbaar gemaakte wil van God! Maar ook van de falangist vereist het zich eigen maken van deze devotie dat hij iets moet opgeven: het beruchte wat mezelf betreft, voornaamste hinderpaal voor elke heiligheid in deze wereld en voor het heil in de andere.

De falangist beseft dan, zoals de herdertjes van Fatima zagen «in dat licht dat God is», dat de hele godsdienst afhangt van deze «kleine» devotie. Laten we dus veel voor de H. Vader bidden, opdat hij zich zou schikken naar de wijze wensen van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, waarvan het herstel van de Kerk en de eeuwige redding van een groot aantal met verdoemenis bedreigde zielen afhangen.

broeder Bruno van Jezus-Maria
Il est ressuscité! nr. 227, december 2021