18 NOVEMBER 2018

De voorspelling van Jezus
over het einde der tijden

JEZUS is aan het einde gekomen van zijn twistgesprekken. Het contact met de religieuze en gerechtelijke macht van Jeruzalem is verbroken. Hij is reeds ter dood veroordeeld, zelfs alvorens berecht te zijn, omdat Hij gelijk had bij alle twistgespreken met zijn tegenstanders. Hij heeft het volk doen nadenken over zijn eigen mysterie: Hij is de Mensenzoon waarover gesproken is, Hij heeft geen andere Vader dan God en zal het verdienen zich neer te zetten aan de rechterzijde van Gods macht terwijl deze God Hem zegent en al zijn vijanden onder zijn voeten zal plaatsen. We zullen vandaag zien hoe de woorden van Jezus, die de kosmische catastrofes van het einde der tijden aankondigen, ons voeren naar een sublieme Wijsheid die niet van menselijke oorsprong is.

24 Maar na die verschrikkingen zal in die dagen de zon verduisteren en de maan geen licht meer geven; 25 de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen in verwarring geraken. Het volgende vers is zeer belangrijk.

26 Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken – we gaan over van het kosmische teken naar de openbaring voor alle levende mensen op aarde van Jezus omgeven door alle geestelijke machten van de Hemel – met grote macht en heerlijkheid. De almacht van God en de goddelijke heerlijkheid zijn de twee kenmerken van God, sinds het Oude Testament en tot in het Nieuwe.

27 Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het uiteinde des hemels. Dat wil zeggen van de zegevierende Kerk, van de lijdende Kerk, van de strijdende Kerk. Al diegenen die Christus toebehoren, zullen door de engelen verzameld worden: dat is het Laatste Oordeel.

Om te antwoorden op de vraag: «Wat zal het teken zijn dat dit alles zich gaat voordoen?», antwoordt Jezus op volmaakte wijze met de parabel van de vijgenboom.

28 Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. 29 Zo ook, wanneer gij deze dingen ziet, weet dan dat het nabij is, ja voor de deur staat. 30 Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat dit alles gebeurd is. 31 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Niets heeft tot nu toe de voorspelling van Jezus tegengesproken. Nooit zal iets ze tegenspreken. We gaan naar het einde der tijden.

32 Wat die dag – de dag van Jahweh – of dat uur betreft, weet niemand iets af tenzij de Vader alleen. Dat vers 32 is heel bijzonder. Het bevestigt duidelijk dat Jezus de Zoon is. Tussen Jezus en de Vader is er het feit dat Jezus de enige Zoon is en dat God voor Hem, de unieke Zoon, zijn Vader is. Er is dus een band. Anderzijds bestaat tussen hen een verschil, want de Vader weet iets wat de Zoon niet weet. Dat is het mysterie van de Menswording. Belangrijk voor de apostelen en voor ieder van ons is op zijn hoede te blijven en waakzaam te zijn.

33 Weest op uw hoede; weest waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Dat is dé gebeurtenis, de Gebeurtenis der gebeurtenissen. Er is een eerste gebeurtenis geweest toen de tijd gekomen was en Jezus zijn openbaar leven begon: dat was het rijk van God dat begon. Maar dat andere ogenblik is het absolute einde. En Jezus spreekt opnieuw in parabels.

34 Het is er mee als met een man die op reis vertrokken is – Hij is het die gaat vertrekken, die hen achterlaat – hij heeft zijn huis verlaten, aan zijn dienaars het beheer overgedragen – de door Hem gestichte Kerk heeft de macht om alles te doen in zijn naam en zelfs grotere dingen dan die welke Hij gedaan heeft – aan ieder zijn taak toegewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. 35 aan ieder zijn taak toegewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt – de Mensenzoon zal plots komen om de wereld te oordelen – 's avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of 's morgens vroeg, 36 uit vrees dat als hij onverwachts komt hij u slapende vindt, d.w.z. geestelijk dood. 37 En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!

Dat is schitterend! Het is het laatste onderricht van Jezus voor zijn Lijden. Hij heeft ons een blik gegeven op de komende geschiedenis van de wereld en op de joodse geschiedenis in het bijzonder, een blik zo uitgestrekt dat heel de Apocalyps van Sint-Jan en alle openbaringen die men in Sint-Paulus vindt, zullen afhangen van dat grote discours.

Jezus is de meester van de geschiedenis. Jeruzalem zal gestraft worden omdat de stad Hem niet heeft aanvaard. De wereld zal verstoord worden door de grote strijd tussen de stad van God en de stad van de mensen, en dat totdat de Mensenzoon in al zijn heerlijkheid terugkeert om te oordelen levenden en doden. Een raadgeving voor iedereen: Houd de ogen goed open, slaap niet, want die terugkeer zal op het onverwachts komen. En verder: waak en bid, bewaar uw hart in Christus, volhard in het geloof, want hij die volhoudt in het geloof tot aan het einde zal gered worden. Amen.

Abbé Georges de Nantes
uit de retraite over «Het Evangelie volgens de H. Marcus», herfst 1986