25 NOVEMBER 2018

«Ik zal heersen ondanks mijn vijanden»

 

WE maken de grote strijd mee, aangekondigd in de Apocalyps, tussen enerzijds Christus-Koning die moet heersen over de naties en anderzijds Satan en zijn troepen, de ontketende hel die uit alle kracht moet verhinderen dat Hij heerst. De H. Pius X ging zover om op een profetische manier uit te roepen dat de Antichrist reeds onder ons was! Dat was aan het begin van de twintigste eeuw.

In elk geval heeft het Hart van Christus in de 17de eeuw aan de H. Margareta-Maria Alacoque een overwinningsboodschap toevertrouwd; kunnen we dan de toekomst niet ontwaren? Ik antwoord zeer vastbesloten: jazeker!

Er zijn twee stellingen:

  • Sommigen zeggen ons: ja, de boodschap van Christus is een boodschap over de tijd van de Antichrist, het is een boodschap over de apocalyptische tijden. Dat wil zeggen: blijf trouw tot het laatste ogenblik. Wanneer de Antichrist de aarde overheerst zal hebben, zal de bliksem uit de hemel schieten, het oordeel van God zal volgen, de slechten zullen uitgeroeid worden, de goeden zullen naar de Hemel aan de rechterzijde van Christus gebracht worden.
  • Maar er is een andere uitleg die veel meer in de lijn van de H. Schrift ligt en die heel die opeenvolging van openbaringen van het Hart van Christus rechtvaardigt. Want als het werkelijk was om ons te zeggen: « Weldra zal Ik terugkeren, weldra zal het einde der wereld daar zijn, wees trouw tot het laatste ogenblik», dan zou het niet nodig zijn ons zovele boodschappen te geven! Wanneer het daarentegen is om ons een nieuw tijdperk aan te kondigen, een nieuwe tijd voor de Kerk die we zullen moeten verdienen in het zweet van ons aanschijn en misschien met het bloed van onze aderen en ons hart, dan begrijp ik dat Christus verschijnt.

Het is duidelijk dat we in de tijd van de Antichrist beland zijn, in de tijd waarin de mens zich op onvoorstelbare wijze verheven heeft in zijn hoogmoed. En omdat hij zich tegen God heeft gekeerd, straft God hem door de hand van zijn eigen ongerechtigheden, zoals de profeet Jeremia zegt: we stevenen af op catastrofes, rampspoed, oorlogen en revoluties die de mensheid zal gewild hebben.

Hij bereidt zijn uitverkorenen voor. Als ik zeg "zijn uitverkorenen", dan bedoel ik jullie! Hij bereidt jullie niet eenvoudigweg voor om naar de Hemel gevoerd te worden op de dag van het oordeel. Hij bereidt jullie voor om de Kerk herop te bouwen, om de wereld definitief te veroveren, een plan dat Hij verborgen heeft gehouden tot in onze tijd, dat Hij nochtans op bedekte wijze had aangekondigd en dat we nu geopenbaard zien worden op een veel nauwkeuriger manier. Uiteindelijk hebben alle profeten, geïnspireerd door de H. Geest, aangekondigd dat Christus zou heersen van het ene eind van de wereld tot het andere, van het ene uiterste van de aarde tot het andere, en dat alle naties dat zouden bejubelen.

Nu we vaststellen dat er slechts 17% christenen zijn binnen heel de mensheid, realiseren we ons dat de Kerk nog maar een klein zaadje is, dat ze nog een minderheidsgemeenschap is in een wereld van heidenen die Christus nog niet heeft kunnen raken. En jullie zouden willen dat dit het einde van de wereld is, dat dit zou volstaan voor de heerlijkheid van Christus? Waar zou de overwinning van Christus dan zijn?

Neen! Na de barre tijden zal een nieuw tijdperk aanbreken en de verwezenlijking van de profetieën, tenminste tienmaal, misschien honderdmaal groter dan wat we tot nu toe gezien hebben. Alleen is het zo dat deze verwezenlijking van de profetieën zal gebeuren door het H. Hart. Jullie zien dus het belang van deze devotie.

We zijn de missionarissen van morgen. We zullen de bekeerders van de hele wereld worden! Op voorwaarde dat onze ziel zich begint te vereenzelvigen met het Hart van Christus, dat we ophouden hard te zijn, hoogmoedig, bazig, hypocriet, materialistisch, gecorrumpeerd, om net zoals pater Charles de Foucauld een en al liefde te zijn, de universele broeder, een en al zuiverheid, vroomheid, goedheid en glimlach. Dan zullen wij de legers van Christus zijn en wanneer deze legers klaar zullen zijn, houd je dan rustig: Christus zal er zich over ontfermen, Christus zal hen gebruiken!

Wanneer we klaar zullen zijn, zal Hij ons op zending sturen, zal Hij ons uitsturen voor de verovering van de wereld. Dus aanvaard ik met vreugde dat mysterieuze plan van God waarvan Sint-Paulus ons zegt dat het geopenbaard wordt in het Hart van Christus; ik aanvaard dat de mensheid lijdt voor het eeuwig heil van zovele zielen. Ik aanvaard dat de straf van God neerkomt op de goddeloze mensheid, ik aanvaard het als dit de losprijs moet zijn van een schitterende genezing en wedergeboorte.

Vandaag is de Kerk als het ware zwanger van een nieuwe christenheid. Ze bereidt zich voor op de dag van de bevalling. Wanneer dat zal gebeurd zijn, zullen we God danken en de vreselijke droefheid van de huidige tijd vergeten. Volgens het plan van God zullen alle lasten die we ondervinden in deze eeuw ruim gerechtvaardigd worden door de toekomstige eeuwen: dan zullen van de ene pool van de aarde tot de andere, van het ene uiterste van de aarde tot het andere, alle volken, alle rassen – wat men nooit gezien heeft sinds het ontstaan van de wereld – het Credo in het Latijn zingen en in een gemeenschappelijke vreugde deelnemen aan de liturgie. Het zullen niet langer alleen maar de bevoorrechten van de westerse beschaving zijn die christen zijn: alle volken van de aarde die kennis gemaakt hebben met het vergift van Satan, zullen de ervaring opdoen van het o zo lichte en lieflijke juk van Jezus Christus.

Dat is het wat we gaan vragen voor het feest van Christus Koning. We zullen Hem door de voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria vragen ons te vormen voor deze nieuwe tijden, opdat we zijn soldaten, zijn strijders, zijn missionarissen, zijn apostelen zouden zijn!

Abbé Georges de Nantes
uittreksels uit de homilie tijdens de vespers van 8 juni 1975