100. In afwachting van het uur van de overwinning

Wij leven in afwachting van de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria en van de « goddelijke verrassing » die aan ons land opnieuw een soeverein staatshoofd zal schenken.

1. Eerst en vooral zal de Falanx werken aan de bekering van het land en zijn elite tot het katholiek geloof, een bekering die, om gemeend te zijn, moet leiden tot een diepe afkeer van de Revolutie, de verwerping van de democratie en het verlangen van geest en hart naar de monarchie. Maar voorafgaand moeten de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders ophouden met het vaderland schade te berokkenen door hun compromissen, hun valse bondgenootschappen en tenslotte hun politieke ketterij, hun geloofsafval, die in heel het tijdelijk domein de mens op de plaats van God stelt!

Dat zal al de helft van het werk zijn, want wie de Kerk meeheeft, is zeker van de overwinning.

2. Als het noodzakelijk is en als zij er door Gods wil de middelen toe heeft, zal de Falanx zich op het juiste ogenblik omvormen tot Liga: een heroïsche, nationalistische beweging die langs wettige politieke wegen de strijd zal aangaan om de macht te veroveren. Ze zal dat doen door in een « openlijke samenzwering » het heil van land en volk te prediken tegen de democratische partijen en de valse conservatieve en liberale broeders.

3. Principieel, in alle oprechtheid en categorisch, sluit de Falanx de idee van een staatsgreep uit. Die brengt alleen warhoofden in vervoering en leidt af van de methodische verovering van de elite. Zo’n machtsgreep lokt wild geweld uit, infiltratie door de politie en geheime manoeuvres; onbegrensde repressie is er het uiteindelijk resultaat van. Maar de Falanx kan wel een beroep doen op het leger, de laatste toevlucht als de natie in gevaar verkeert, omdat het zich rechtens van de macht mag meester maken om een nieuwe legitimiteit in te voeren.

4. Het herstel van een soeverein gezag, al dan niet met het oog op de restauratie van de monarchie, mag of kan niet zomaar de spontane schepping zijn van een partij of een volk die plots tot een contrarevolutie overgaan. Zoals we uitgelegd hebben moet dat herstel het werk zijn van het Onbevlekt Hart van Maria. Zelfs de grote onderneming die in 1900 in Frankrijk begon met de Action française van Charles Maurras en zoveel andere te bewonderen patriotten, voor het merendeel katholieken en allemaal legitimisten, heeft niet het gewenste resultaat bereikt: wat ontbrak, was de ware devotie tot het Hart van Jezus en Maria.

De verhoopte restauratie zal de schitterende vrucht zijn van een geestelijk, intellectueel en moreel rijpingsproces waarvan de bron het magistrale oeuvre van abbé Georges de Nantes is. Op dat katholiek en nationalistisch werk zal de profetie van de H. Pius X van toepassing zijn: « Deze onderneming zal met succes bekroond worden. » En daarop zal Frankrijk in zijn elan de hele wereld meevoeren!

5. Van zodra God het wil, zal Hij aan Christus, zijn Zoon en onze Heer, zijn koninkrijk van vroeger terugschenken. En Hij zal het uitbreiden tot aan de uiteinden van de aarde, mooier dan ooit, een heilig rijk, het hemelse Jeruzalem. De christenheid, « de enige Internationale die standhoudt », zal morgen heel het menselijk geslacht omvatten. De standaard van de Falanx, de rode vlag met het gouden Hart en Kruis als symbolen van onze redding, kondigt die overwinning aan in het Bloed van Christus, tot meerdere eer en glorie van de allerbarmhartigste God.

6. Dat alles zal niet gebeuren zonder groot lijden, vervolgingen, onderdrukking en oorlogen, maar ook niet zonder grote wonderen, machtige tekenen aan het uitspansel en de zichtbare hulp van legioenen engelen, hemelse scharen die de christelijke naties ter hulp zullen komen. Het enige wat wij moeten doen is ons vaandel stevig vasthouden, zonder te offeren aan de moderne afgoden, zonder het op een akkoord te gooien met heersende oligarchieën, zonder mee te lopen met de gedemoraliseerde, ontkerstende massa. Wij moeten onze tradities behouden en verrijken tot op het moment dat de harten veranderen en de volkeren God en hun vorsten toejuichen. Dan zal de universele christelijke orde hersteld worden.

7. De Kerk is het die de sleutels van de katholieke renaissance en het herstel van onze naties in handen heeft. Wat zij niet wil, dat zal niet gebeuren; wat zij wil, zal realiteit worden. Buiten de Kerk is er geen heil, niet voor Frankrijk, niet voor Europa en niet voor de wereld. Maar door de Kerk zal de redding komen voor Frankrijk, met een miraculeus gemak. En in het spoor van Frankrijk zal hetzelfde gebeuren met de andere katholieke naties en met de wereld. Want wat door onze schuld verloren is gegaan, zal dankzij ons ook teruggevonden worden, volgens het plan van de oneindige wijsheid en barmhartigheid van onze God en door de almachtige bemiddeling van het Onbevlekt Hart van Maria, Koningin van Hemel en aarde.