Fascinatie voor de islam

« Sinds de opkomst van het modernisme, lang geleden al, is het integraal-katholicisme beginnen wegdeemsteren. Er is slechts één Waarheid : de openbaring van God in Jezus Christus, de stichter van de Kerk. Maar die rotsvaste overtuiging is door toedoen van het modernisme aan het wankelen gebracht. Wij geloven niet meer echt in ons Credo, tenzij op een ideologische of een romantische manier. De objectiviteit heeft plaats moeten ruimen voor een subjectiviteit die onze godsdienst zijn absoluut karakter heeft ontnomen. Wie nog wel in de “oude” religie gelooft, wordt behandeld als een fanatiekeling. Inzake godsdienst zijn we liberaal geworden.

« Tegelijkertijd zijn we sinds de Verlichting en de Franse Revolutie ook op politiek vlak liberaal geworden. Overal in onze westerse wereld werden geseculariseerde samenlevingen geschapen. Ieder moet op zijn eigen domein blijven : aan de ene kant de godsdienst, aan de andere kant de politiek. “L’Église libre dans l’État libre”. Onze godsdienst is een privézaak geworden, een zaak van ons geweten, iets voor uitsluitend de binnenkant van onze kerken, terwijl de grondwet en de wetten van de staat een totaal atheïsme uitademen.

« We hebben te maken met een ziekte die ons geloof verteert en terzelfdertijd ook de fundamenten van een gezonde maatschappij. En toch maken wij in onze verblinding van die ziektetoestand een vorm van perfectie, die ons doet neerkijken op de islam.

« De islam van zijn kant verkeert in een uitstekende gezondheid. Hij heeft behouden wat het katholicisme had vóór het modernisme, vóór Vaticanum II : de overtuiging de waarheid te bezitten. Stel je voor, de moslims zijn zo fanatiek dat zij denken dat alleen zij gelijk hebben ! Wij spotten met hen, niet omdat zij een absurde godsdienst hebben waarin ze toch met volle overtuiging geloven, neen, wij vinden het stupide dat iemand gelooft dat hij de ware godsdienst bezit...

« Daardoor heeft de islam een buitengewone superioriteit verworven. Hij is integristisch en fanatiek. De volgelingen ervan geloven vast dat Mohammed de Koran rechtstreeks van God gekregen heeft via de engel Gabriël, dat dit boek geldt voor alle mensen en dat alle andere religies vals zijn. En omdat ze vals zijn, moeten ze worden vernietigd uit gehoorzaamheid aan God. Het gevolg is ook dat heel het leven van de moslims gedomineerd wordt door de wil van God : familiaal, sociaal, politiek enz.

« Voor ons, ontaarde westerlingen, is het totaal ondenkbaar dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen godsdienst en samenleving. Wij vinden dat een aberratie, een afwijking, maar ondertussen is hun opstelling wel sterk en krachtig. En wij zijn zwak. Nog voor het gaat over de kwestie van wie de waarheid heeft, zijn zij in een sterkere positie. Tegenover ons gaan zij als door boter. En de islam is niet alleen integristisch en fanatiek, hij is ook totalitair. Heel de maatschappij moet beheerst en gereglementeerd worden door de Koran : collectivisme en absolutisme. Hun terreur is voor hen gewoon gehoorzaamheid en onderwerping aan God.

« De katholieken maken zich los van het christelijke geloof en de christelijke moraal. Wij vinden dat ons geloof er een tussen vele andere is, dat het slechts de uitdrukking is van een innerlijke religieuze ervaring en zo meer ; er zijn andere geloofsovertuigingen en ze zijn allemaal achtenswaardig. Eigenlijk zijn wij niet meer gehecht aan ons christelijke geloof ! Wij hebben dan ook geen enkele reden meer om ons grondgebied te ontzeggen aan de moslims of om hun geloofspraktijk aan banden te leggen. Onze kerken staan leeg ? Dan kunnen we ze even goed uitlenen aan de mohammedanen ! Het katholicisme is een stervende godsdienst, stervend als religie en stervend als samenleving.

« Wij hebben geen enkele barrière meer tegen de islam. Hij gaat dóór, maakt voortdurend ­vorderingen, getuigt van een enorme vitaliteit. Het gevolg is dat de islam een diepe indruk maakt, ook op bisschoppen, kardinalen en zelfs pausen. Vandaar verraad vanwege de Kerk. Ons geloof wijkt voor dat van hen, wij vernederen ons voor hen. En vergeet ook niet dat de mohammedanen potentiële kiezers zijn en dat de partijen in ons democratisch systeem er op uit zijn hen te verlokken met allerlei beloften. En dus zal de islam ons veroveren : revanche voor zijn nederlaag bij Poitiers in 732... »

Uit een conferentie van abbé de Nantes uitgesproken in... maart 1986 ! Zijn analyse is helaas nog altijd actueel.