Islam

Assad of Islamitische Staat?

De Debatclub organiseerde op 8 juni 2017 in Edegem een gedachtewisseling over « Assad of Islamitische Staat?» Sprekers waren pater Daniël Maes, een norbertijn die al zeven jaar werkzaam is in Qara, 90 km ten noorden van Damascus, en Prof. Dr. Amin Makar, chirurg-oncoloog aan het ZNA Middelheim, docent aan het UZ Gent en christelijk Egyptenaar. « Als de wortels van het christendom in het Midden-Oosten worden doorgehakt», aldus pater Maes heel terecht, « dan sterft de hele boom ook bij ons.»

« Gij zult mijn getuigen zijn »

In februari 2015 stierven 21 christelijke kopten de marteldood op een strand bij Tripoli, terwijl zij gezamenlijk “ Ya Rabbi Yassou!” (“O, mijn Heer Jezus!”) riepen. Anderhalf jaar later ontdeed de katholieke kardinaal Reinhard Marx zich op vraag van een imam zonder enig bezwaar van zijn borstkruis, toen hij een bezoek bracht aan het interieur van de Rotskoepel... Zolang paus Franciscus «het Concilie volgt», zoals hij zelf zegt, maakt hij het zichzelf onmogelijk om een einde te maken aan de teloorgang van het geloof.

Open brief van bekeerde ex-moslims aan paus Franciscus

«Sta ons toe aan Uwe Heiligheid te vragen om snel een synode bijeen te roepen over de gevaren van de islam. Wat blijft er nog over van de Kerk daar waar de islam zich heeft gevestigd? Uit zorg voor de waarheid moet de Kerk duidelijk maken waarom de argumenten die de islam naar voren schuift om het christelijk geloof te loochenen vals zijn.» Een wanhoopskreet van bekeerlingen die niet begrijpen waarom Franciscus geen duidelijker taal spreekt. 

Islam en Koran

Abbé de Nantes was er al vroeg van overtuigd dat op de Koran de historisch-kritische methode moest toegepast worden die reeds lang in gebruik is voor de Bijbel: de Koran verklaren door de Koran zelf. Die ontzaglijke exegetische arbeid vertrouwde hij toe aan broeder Bruno Bonnet-Eymard, wat leidde tot een vertaling van en een systematisch commentaar op de vijf eerste soera ’s. Broeder Bruno steunde zich hoofdzakelijk op de H. Schrift, in de Hebreeuwse taal, maar ook op positieve historische gegevens.