OPEN BRIEF VAN 
TOT HET KATHOLIEK GELOOF BEKEERDE 
EX-MOSLIMS AAN PAUS FRANCISCUS

Kerstmis 2017

Allerheiligste Vader

VERSCHILLENDEN onder ons hebben herhaaldelijk en sinds verscheidene jaren getracht contact met u op te nemen, maar we hebben nooit de minste bevestiging van ontvangst van onze brieven of verzoeken om een ontmoeting gehad.

U houdt niet van plichtplegingen, evenmin als wij. Laat ons dan ook zeer openhartig aan u zeggen dat we uw onderricht aangaande de islam niet begrijpen, zoals we dat bv. lezen in de paragrafen 252 en 253 van Evangelii gaudium, omdat het zich blijkbaar geen rekenschap geeft van het feit dat de islam, die NA Christus komt, een Antichrist is (cf. 1 Jo 2, 22) en wel een van de meest gevaarlijke, omdat hij zich voorstelt als de vervolmaking van de Openbaring waarvan Jezus slechts een profeet zou geweest zijn. Als de islam in zichzelf een goede religie is, zoals u lijkt te leren, waarom zijn wij dan katholiek geworden ? Trekken uw woorden niet de gegrondheid in twijfel van de keuze die wij gemaakt hebben... met gevaar voor ons leven ? De islam schrijft voor afvalligen de dood voor (Koran IV, 89 ; VIII, 7-11), weet u dat wel ? Hoe is het mogelijk om het islamitisch geweld te vergelijken met vermeend christelijk geweld ? « Wat heeft het licht met duisternis te maken ? Wat overeenkomst is er tussen Christus en Belial ? Wat heeft de gelovige met de ongelovige gemeen ? » (2 Co 6, 14-15). In overeenstemming met Zijn onderricht (Lc 14, 26) hebben wij Hem, Christus, boven ons eigen leven gesteld. Zijn wij niet goed geplaatst om met u over de islam te spreken ?

In werkelijkheid zijn wij, vermits de islam wil dat wij zijn vijanden zijn, dat ook echt. Al onze betuigingen van vriendschap zullen daar niets aan veranderen. Zoals het een Antichrist betaamt, bestaat de islam enkel als een vijand van allen : « Tussen ons en jullie is er vijandschap en haat voor altijd, totdat jullie geloven in Allah alleen ! » (LX, 4). Voor de Koran zijn christenen « slechts onreinheid » (IX, 28), « de ergste producten van de Schepping » (XCVIII, 6), allemaal « veroordeeld tot de hel » (IV, 48). Daarom moet Allah hen uitroeien (IX, 30). Men moet zich niet laten bedriegen door de koranverzen die zogezegd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het “ vers van het Zwaard ” (IX, 5). Terwijl het Evangelie de blijde boodschap brengt van de voor de redding van allen gestorven en verrezen Jezus, vervulling van het Verbond dat met het joodse volk is begonnen, heeft Allah niets anders te bieden dan oorlog en het vermoorden van de « ongelovigen » in ruil voor zijn paradijs : « Zij strijden op de weg van Allah, zij doden en worden gedood » (IX, 111).

Wij gooien islam en moslims niet op één hoop, maar als de “ dialoog ” voor u de weg van de vrede is, dan is hij voor de islam slechts een andere manier van oorlogvoering. Naïviteit tegenover de islam, zoals vroeger tegenover nazisme en communisme, is suïcidaal en zeer gevaarlijk. Hoe kan u spreken over vrede en borg staan voor de islam, zoals u lijkt te doen : « Uit ons hart de ziekte verdrijven die onze levens vergiftigt... Dat zij die christen zijn dat mogen doen met de Bijbel en zij die moslim zijn met de Koran » (Rome, 20 januari 2014) ? Dat de Paus de Koran lijkt voor te houden als weg naar het heil, is dat niet verontrustend ? Zouden wij soms moeten terugkeren naar de islam ?

Wij smeken u in de islam geen bondgenoot te zoeken in de strijd die u voert tegen de machten die de wereld proberen te overheersen en te onderwerpen, want zij staan in werkelijkheid allemaal in eenzelfde totalitaire logica die gebaseerd is op de verwerping van het koningschap van Christus (Lc 4, 7). Wij weten dat het Beest van de Apocalyps, dat de Vrouw en haar Kind probeert te verslinden, meerdere koppen heeft... Allah verdedigt dergelijke bondgenootschappen overigens (Koran V, 51) ! En vooral, de profeten hebben Israël altijd verweten dat het zo bereidwillig was om bondgenootschappen met vreemde machten te sluiten, ten koste van het absolute vertrouwen dat men in God moet stellen.

Zeker, de verleiding is groot te denken dat het afsteken van een islamvriendelijk betoog christenen in islamitisch geworden landen een overmaat aan lijden zal besparen. Maar afgezien van het feit dat Jezus ons geen andere weg gewezen heeft dan die van het Kruis, zodat we daarin onze vreugde moeten vinden en het niet moeten ontvluchten met alle verdoemden, twijfelen wij er niet aan dat alleen het verkondigen van de Waarheid mét het heil ook de vrijheid zal brengen (Jo 8, 32). Onze plicht is te getuigen van de waarheid « te pas en te onpas » (2 Tim 4, 2) en onze glorie is te kunnen zeggen met Sint-Paulus : « Ik was besloten onder u niets te kennen dan Jezus Christus, en wel de gekruisigde Christus » (1 Co 2, 2).

Terwijl president Erdogan zijn landgenoten vraagt zich niet te integreren in hun [Europese] gastlanden, terwijl Saoedi-Arabië en alle oliemonarchieën geen enkele vluchteling opnemen [...] predikt u, Heilige Vader, de verwelkoming van de migranten, zonder rekening te houden met het feit dat het om moslims gaat ; nochtans verbiedt het apostolisch gebod dat : « Wanneer iemand bij u komt en deze leer [van Christus] niet verkondigt, dan moet gij hem niet in uw huis ontvangen noch een groet tot hem richten. Want wie een groet tot hem richt, neemt deel aan zijn boze werken » (2 Jo 10-11). En : « Wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander Evangelie zouden verkondigen dan wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt ! » (Gal 1, 8-9).

Wanneer Jahweh in het Oude Testament opdraagt om vreemdelingen goed te behandelen omdat de Joden zelf vreemdelingen in Egypte zijn geweest, is dat op voorwaarde dat de vreemdeling zich zo goed assimileert met het uitverkoren volk dat hij er de godsdienst van aanneemt en pratikeert... Nooit is er sprake van het ontvangen van een vreemdeling die zijn religie en gebruiken behoudt ! Daarom begrijpen wij niet dat u ervoor pleit dat moslims hun godsdienst in Europa beoefenen. De betekenis van de Schrift moet niet gegeven worden door de uitdragers van het globalisme, maar in getrouwheid aan de Traditie. De Goede Herder verjaagt de wolf, hij laat hem niet binnendringen in de schaapsstal.

Wij hebben de indruk dat uw confrater Mgr. Amel Nona, de verbannen Chaldeeuws-katholieke aartsbisschop van Mosoel, een roepende in de woestijn is toen hij zei : « Ons huidig lijden is het voorspel van wat jullie, Europeanen en westerse christenen, in een nabije toekomst zullen ondergaan. Ik heb mijn bisdom verloren. De zetel van mijn aartsbisdom en van mijn apostolaat is ingenomen door radicale islamisten die willen dat wij ons bekeren of sterven. Jullie ontvangen in jullie landen een alsmaar groeiend aantal moslims. Jullie zijn ook in gevaar. Het is dringend tijd om sterke en moedige beslissingen te nemen. Jullie denken dat alle mensen gelijk zijn, maar de islam zegt niet dat alle mensen gelijk zijn. Als jullie dat niet heel snel begrijpen, gaan jullie het slachtoffer worden van de vijand die jullie hebben verwelkomd » (9 augustus 2014). Het is een kwestie van leven of dood en elke inschikkelijkheid tegenover de islam betekent verraad. Wij willen niet dat het Westen verder geïslamiseerd wordt en evenmin dat uw handelen daartoe bijdraagt. Waar zouden wij opnieuw onze toevlucht kunnen zoeken ?

Sta ons toe aan Uwe Heiligheid te vragen om snel een synode bijeen te roepen over de gevaren van de islam. Wat blijft er nog over van de Kerk daar waar de islam zich heeft gevestigd ? Als zij al burgerrecht behoudt, dan is het in dhimmitude [onderwerping], op voorwaarde dat zij niet evangeliseert en dus zichzelf moet verloochenen... Uit zorg voor rechtvaardigheid en waarheid moet de Kerk in het volle licht stellen waarom de argumenten die de islam naar voren schuift om het christelijk geloof op blasfemische wijze te loochenen vals zijn. Als de Kerk de moed heeft om dat te doen, twijfelen wij er niet aan dat moslims zich bij miljoenen zullen bekeren, samen met andere mannen en vrouwen die op zoek zijn naar de ware God. Zoals u zelf in herinnering hebt gebracht : « Wie niet tot Christus bidt, bidt tot de duivel » (14 februari 2013). Als de mensen wisten dat ze naar de hel gaan, zouden ze hun leven aan Christus geven (cf. Koran III, 55).

Met de diepste liefde voor Christus die door u zijn Kerk bestuurt, vragen wij, christenen die uit de islam gekomen zijn en ondersteund worden door tal van onze broeders in het geloof, in het bijzonder de oosterse christenen en onze vrienden, aan Uwe Heiligheid om onze bekering tot Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens, de enige Verlosser, te bevestigen door een vrank en vrij betoog over de islam. Wij verzekeren u van onze gebeden in het hart van de Onbevlekte en vragen u om uw apostolische zegen.

* * *

Zover is het gekomen dat gewone gelovigen, bekeerlingen uit de islam, de woorden moeten neerschrijven die een paus zou moeten schrijven en uitspreken... als hij tenminste geen aanhanger was van de noodlottige theorie van de godsdienstvrijheid, die ons als een molensteen rond onze nek in de meest sombere toekomst dreigt te storten !

red. KCR
Hij is verrezen ! nr. 93, mei-juni 2018