Franciscus (Paus)

Franciscus onderwijst opnieuw het credo

Het ene editoriaal na het andere komt steeds duidelijker het portret van de huidige paus tevoorschijn: een heilige, die ongetwijfeld besmet is door het Tweede Vaticaans Concilie, die geen precieze en globale doctrine heeft, maar van wie de bedoelingen gevoed worden door zijn oprecht geloof. Het feit dat die bedoelingen zo in harmonie zijn met de alomvattende leer van onze vader, abbé de Nantes, zou moeten volstaan om te begrijpen dat wat deze paus bezielt niet de slechte geest van zijn voorgangers is. 

« Bid veel voor de heilige vader »

Meer dan ooit is Franciscus de « wankelende » paus uit het Derde Geheim van Fatima : woorden en daden van diep geloof wisselen af met bevreemdende toegevingen aan de geest van zijn twee voorgangers en het Concilie. Wat zal de paus op 13 mei 2017 in Fatima doen ? Zal hij de biecht aanbevelen en het rozenhoedje doen bidden, zoals hij deed op 4 augustus jl. in de Portiunculakapel van Assisi ? Onze eerste opdracht is te bidden, veel te bidden voor onze H. Vader.

Smeekschrift aan paus Franciscus

In Fatima heeft de H. Maagd Maria uitdrukkelijk gezegd: «Bid elke dag het rozenhoedje.» Wat kan onze Argentijnse paus beter doen dan in de voetsporen te treden van de Vereniging Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, gesticht in Buenos Aires en met als doel het apostolaat van het rozenhoedje? Op Franciscus passen wij graag toe wat zuster Lucia ooit aan een van haar vertrouwelingen schreef: «Ik bid voor u opdat de Heer u nog genoeg leven, kracht en energie zou geven om dit apostolaat tot een goed einde te brengen.»

Paus Franciscus in Fatima: de Opperherder en de Maagd

Anders dan zijn voorganger Paulus VI in 1967 begaf Franciscus zich bij het begin van zijn bedevaart, op 12 mei, naar de plaats van de verschijningen. Bij de Capelinha had een dramatische confrontatie plaats tussen onze Opperherder en de Onbevlekte Maagd Maria. Het overduidelijk negeren van de echte boodschap, het doodzwijgen van zuster Lucia en de hardnekkige weigering van Franciscus om te doen wat de Moeder Gods van hem verwacht, roept het onheil af over zijn en ons hoofd. 

« Gij zult mijn getuigen zijn »

In februari 2015 stierven 21 christelijke kopten de marteldood op een strand bij Tripoli, terwijl zij gezamenlijk “ Ya Rabbi Yassou!” (“O, mijn Heer Jezus!”) riepen. Anderhalf jaar later ontdeed de katholieke kardinaal Reinhard Marx zich op vraag van een imam zonder enig bezwaar van zijn borstkruis, toen hij een bezoek bracht aan het interieur van de Rotskoepel... Zolang paus Franciscus «het Concilie volgt», zoals hij zelf zegt, maakt hij het zichzelf onmogelijk om een einde te maken aan de teloorgang van het geloof.

De MASDU is terug

Paus Franciscus is jammer genoeg het voorbeeld van een katholiek die verleid is door de ketterij die Paulus VI vanaf de Stoel van Petrus gepredikt heeft. De dagelijkse sermoenen van onze paus in Santa Marta getuigen van zijn katholiek geloof, maar tegelijkertijd is het concept dat hij van de Kerk en van haar betrekkingen met de wereld heeft, doordrenkt van de MASDU (Mouvement d'Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle)Het resultaat daarvan is de steriliteit van al zijn inspanningen.

Open brief van bekeerde ex-moslims aan paus Franciscus

«Sta ons toe aan Uwe Heiligheid te vragen om snel een synode bijeen te roepen over de gevaren van de islam. Wat blijft er nog over van de Kerk daar waar de islam zich heeft gevestigd? Uit zorg voor de waarheid moet de Kerk duidelijk maken waarom de argumenten die de islam naar voren schuift om het christelijk geloof te loochenen vals zijn.» Een wanhoopskreet van bekeerlingen die niet begrijpen waarom Franciscus geen duidelijker taal spreekt. 

« Wee de persoon door wie het schandaal komt »

Het is de plicht van alle gelovigen om het kwaad bij naam te noemen en het radicaal te bestrijden. Een halve eeuw “openheid” op de wereld en knievallen voor de “moderniteit” breekt het hoogste gezag in de Kerk vandaag zuur op. Er is nu geen alternatief meer dan onverbloemd de waarheid te spreken over de praktijken van Sodom en Gomorra. Met het gevolg dat onze kerkleiders gekruisigd worden door de media? Dan treden zij alleen maar in het voetspoor van de Meester die hen is voorgegaan.

Brief van een falangist aan Mgr. Carlo Maria Viganò

«De morele ontregeling die vandaag de Kerk besmeurt, is slechts het teken en de top van de ijsberg van een leerstellige ontregeling die veel erger is, want ze wordt door velen aanvaard en springt daardoor minder in het oog. U hebt gelijk te spreken over “ verwarring en verdeeldheid” die lang in de tijd teruggaan en die “ onvermijdelijk zijn wanneer de opvolger van Petrus ophoudt zijn voornaamste zending te behartigen: zijn broeders bevestigen in het geloof en in de gezonde morele leer.”» 

 

De strijd om de Valle de los Caídos

Vlakbij Madrid liet generaal Franco na de beëindiging van de nationale kruistocht tegen het communisme een gigantisch kruis en een ondergrondse basiliek construeren. Hij wou een gemeenschappelijke begraafplaats oprichten voor alle doden van de verschrikkelijke Burgeroorlog (1936 tot 1939). Alle gesneuvelden, tot welk kamp ze ook behoorden, moesten hier zij aan zij rusten, in een geest van nationale verzoening. Waarom willen de socialisten die verzoening vandaag op de helling zetten?

De verloochening door Franciscus en een nieuwe Athanasius

In februari van dit jaar bracht paus Franciscus een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. Hij ging niet naar dit moslimland om, zoals Sint-Franciscus van Assisi vóór hem, de mohammedaanse leiders te bekeren. Neen, het hoofddoel van de reis was de ondertekening van het Document over de broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven. Mgr. Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana (Kazachstan), diende de paus moedig van antwoord.

Juni 2019: Een aanklacht tegen de paus wegens ketterij

Een bewijs te meer van de verkeerde weg die de paus opgaat, is de Open brief die een groep van 20 katholieke geleerden, theologen of universitairen, op 29 april 2019 publiceerde om Franciscus te beschuldigen van ketterij. Dit nieuwe initiatief volgt op de privé-brief die in de zomer van 2016 geschreven werd door 45 geestelijken en katholieke geleerden aangaande Amoris laetitia en op de "Dubia" van vier kardinalen in november van dat jaar.

Oktober 2019: «De zaken van de paus gaan slecht»

Op 1 november 1846 drukte de toekomstige Franse kardinaal Louis-Edouard Pie zijn grote bezorgdheid uit over de eerste regeringsmaanden van paus Pius IX, die zich in het begin van zijn pontificaat zeer liberaal toonde (maar zich later herpakte): «De zaken van de paus gaan slecht. Ik denk dat hij een grenzeloos vertrouwen heeft in de kracht van de goedheid om de mensen dichter bij elkaar te brengen en dat hij bedrogen zal uitkomen door wrede misrekeningen. Ondertussen ben ik bang dat hij probeert goede maatjes te worden met zijn meest onverzoenlijke vijanden.» Deze analyse is helaas ook van toepassing op onze huidige paus Franciscus...

Een verandering van tijdperk

Aan wie zich afvraagt waar we met de Kerk naartoe gaan, gaf paus Franciscus een klaar en helder antwoord tijdens zijn kerstwensen aan de Romeinse Curie eind vorig jaar: «Wij zijn niet meer in de tijd van de christenheid, dat is gedaan! Wij zijn niet meer de eersten en ook niet diegenen naar wie het meest geluisterd wordt! Wat wij beleven is niet alleen een tijdperk van veranderingen, maar een waarachtige verandering van tijdperk.» Waarin de katholieke godsdienst zelf veranderd wordt?  

Covid-19: enkele waarheden

De progressistisch geworden Kerk van paus Franciscus, die zogezegd dicht bij elke mens en heel de mens staat, is compleet afwezig tijdens deze crisis: bevel om de kerken te sluiten, de missen te schrappen, de liturgie van de Goede Week te annuleren. De priesters kregen het verbod de gezinnen te bezoeken, de stervenden bij te staan, de overledenen in de kerk te begraven. Het resultaat? De rector van de Parijse Notre-Dame verwoordde het op 14 augustus: «In Frankrijk is ongeveer 30 % van de pratikerende gelovigen niet meer teruggekeerd.»

De actualiteit doorgelicht
September 2022: Het synodale proces besmet heel de Kerk

Het tweejarige synodale proces voor heel de katholieke Kerk moet zijn bekroning vinden in een algemene bisschoppensynode in oktober 2023. De ondertussen binnengelopen vragen (eisen!) van de “basis” maken duidelijk dat de H. Vader een doos van Pandora geopend heeft… Alleen hijzelf kan het deksel weer sluiten, als hij in extremis bereid is een gezagsdaad te stellen gebaseerd op de onfeilbaarheid van het opperste leergezag.