Smeekbede tot Paus Franciscus

Jezus! Maria! Jozef !

Maison Saint-Joseph
Saint-Parres-lès-Vaudes
26 februari 2022

Heilige Vader

Ik smeek U, als de laatste van al uw zonen, om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne die op het punt staat heel de wereld in vuur en vlam te zetten, als U niets doet.

Het is bijna honderd jaar geleden dat Onze-Lieve-Vrouw de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekte Hart is komen vragen, met de belofte dat land te redden als de Heilige Vader deze toewijding zou willen doen en alle bisschoppen in eenheid met hem zou opdragen ze tegelijkertijd met hem uit te spreken. Op synodale wijze.

Hoe kan U weerstaan aan deze vraag van onze hemelse Moeder, die tot U spreekt zoals ze sprak tot Bernadette in Lourdes? Zij vroeg het meisje of ze haar «de gunst zou willen verlenen» om gedurende vijftien dagen naar de grot te komen… Zou U haar dan niet de gunst willen verlenen in te gaan op wat Zij vraagt in naam van God zelf?

Zij is almachtig, omdat Zij onze Koningin is, en Zij is ons aller Moeder. Maar Zij wil niets doen zonder U, onze Heilige Vader de Paus, beeld van onze allerliefste hemelse Vader en plaatsbekleder van zijn Zoon, onze Heer en Verlosser Jezus Christus.

Als U niet onze Vader op aarde was, dan zou ik met recht en reden geduld oefenen: hij is wel machtig genoeg om ons bij te staan, want hij is de Paus, maar jammer genoeg is hij onze Vader niet en dus houdt hij niet van ons.

Als U niet zou kunnen, dan zou ik U verontschuldigen door te zeggen: het is waar dat hij ons bemint als zijn zonen, maar hij heeft spijtig genoeg niet voldoende macht. Zeg me niet, Heilige Vader, dat U niet kan, want ons aller Moeder voor altijd heeft beloofd dat Zij uw gebed zal verhoren als U Rusland toewijdt aan haar Onbevlekte Hart. U hoeft dus slechts één woord te zeggen en Rusland zal zich bekeren; en wij zullen de vrede verkrijgen.

Zal U toelaten dat Frankrijk, koninkrijk van Maria, dat onze aloude christelijke naties ten oorlog trekken tegen Rusland, het land waarvan Zij houdt en dat Zij beloofd heeft te redden op uw woord, aangevuld met dat van heel de synode van de opvolgers van de apostelen? Ik smeek U, Heilige Vader, wil ons troosten in al onze huidige angsten en beproevingen van zowel geestelijke als lichamelijke aard door Rusland toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria, op de manier die uw heilige voorganger, Joannes-Paulus I, voor ogen had indien hij lang genoeg had geleefd.

Wil ons zegenen, Heilige Vader, als antwoord op de onafgebroken gebeden die wij elke dag tot uw intentie opdragen aan het Onbevlekte Hart van Maria.

Broeder Bruno van Jezus-Maria
Algemeen overste van de Orde van de Kleine Broeders
en de Kleine Zusters van het H. Hart

* * *

Tegelijkertijd met ons richtte ook de Conferentie van de Rooms-katholieke bisschoppen van Oekraïne zich tot paus Franciscus met de vraag om de toewijding van Oekraïne en Rusland te volbrengen:

«Heilige Vader!

«In deze uren van onmetelijk verdriet en verschrikkelijke beproeving voor ons volk zijn wij, de bisschoppen van de Bisschoppenconferentie van Oekraïne, de vertolker van het onafgebroken en oprechte gebed dat, ondersteund door onze priesters en Godgewijde personen, tot ons komt vanwege heel het christelijke volk ter intentie van Uwe Heiligheid, ons vaderland en Rusland.

«In antwoord op dit gebed vragen wij nederig aan Uwe Heiligheid om in het openbaar de akte van toewijding van Oekraïne en Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria uit te spreken, zoals gevraagd door de H. Maagd in Fatima.  

«Mocht de Moeder Gods, Koningin van de Vrede, ons gebed aanvaarden: Regina Pacis, ora pro nobis!»

Rusland is het laatste bastion op politiek, economisch en godsdienstig – katholiek! – vlak tegen de satanische onderneming om de christenheid te vernietigen. Het land is het absolute wapen van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima die in 1917, midden in de wereldoorlog, uit de Hemel neergedaald is om de ultieme strijd tegen de duivel aan te gaan, met de bedoeling zijn kop te verpletteren en niet alleen Oekraïne te bevrijden, maar ook Frankrijk en heel de wereld, en ze toe te vertrouwen aan het H. Hart. 

* * *

Op 15 maart liet de H. Stoel weten dat paus Franciscus inderdaad op het feest van Maria-Boodschap, 25 maart, de toewijding van Oekraïne en Rusland aan het Onbevlekte Hart zal uitspreken.

Deo gratias!

Broeder Bruno richtte zich een dag later tot de Falanx van de Onbevlekte met onder meer volgende woorden:

«Vermits Onze-Lieve-Vrouw onze gebeden en offers verhoord heeft door het hart van de H. Vader te raken, moeten we volharden in het gebed en het offer gedurende de negen dagen die ons nog scheiden van het feest van Maria-Boodschap, vastgelegd door paus Franciscus voor het uitspreken van de toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria, opdat zij de kop zou verpletteren van de duivel, die zeker en vast nog zal proberen om stokken in de wielen te steken…

«Onze intentie bij het bidden moet dubbel zijn:

«Ten eerste, aan het Onbevlekte Hart vragen om de H. Vader te inspireren tot een sterke en wijze volharding in zijn plan om in te gaan op het verzoek van Onze-Lieve-Vrouw, zoals indertijd Joannes-Paulus I.

«Ten tweede, aan de H. Maagd Maria vragen dat Zij alle bisschoppen ter wereld de inspiratie zou geven zich aan te sluiten bij paus Franciscus om samen met hem de toewijding te volbrengen.»