FATIMA : VOORBIJGESTREEFD OF ACTUEEL ?

Nog een jaar scheidt ons van de honderdste verjaardag van de verschijningen te Fatima. Wat zal er gebeuren in 2017 ? Wordt de boodschap van de H. Maagd dan definitief begraven ? Als het afhangt van iemand als kardinaal Re, voormalig prefect van de Congregatie voor de bisschoppen : zeker en vast. Maar om Fatima te kunnen begraven neemt hij zijn toevlucht tot leugens en verdraaiingen...

Paus_Banguy_29-11-2015

OP 13 oktober 2015 zat de emeritus prefect de ceremonie in de Cova da Iria in Fatima voor en hield hij er een homilie.

In tegenstelling tot kardinaal Luciani, de latere paus Joannes-Paulus I, is kardinaal Re nooit op bedevaart naar de karmel van Coïmbra gegaan en heeft hij nooit zuster Lucia ontmoet. Bij de lectuur van zijn homilie moeten we vaststellen dat hij eigenlijk niets weet over haar leven en niet op de hoogte is van de doorslaggevende bewijzen van de waarachtigheid van haar getuigenis.

In 1981 bekleedde Mgr. Re het ambt van assessor op het Staatssecretariaat. Een van zijn ondergeschikten, Mgr. Lanzoni, had in zijn naam geschreven dat abbé de Nantes « ernstige theologische dwalingen » begaan had. Op aandringen van onze vader regelde ik een ontmoeting met Mgr. Re. De assessor gaf Mgr. Lanzoni ongelijk en verklaarde dat hij in de geschriften van abbé de Nantes « geen enkele dogmatische, leerstellige of zelfs theologische dwaling » kon vaststellen.

Welnu, wij van onze kant zijn verplicht kardinaal Re in wat hij zegt over Fatima te beschuldigen van ernstige theologische dwalingen.

Zo begint hij zijn homilie als volgt : « De Kerk heeft verschijningen en visioenen altijd beschouwd als behorend tot de privésfeer, omdat zij niets toevoegen aan wat wij al weten door de publieke openbaring vervat in de H. Schrift. Om die reden heeft de Kerk nooit het geloof willen verbinden aan die manifestaties. Haar tussenkomsten beperken er zich toe de betrokken eredienst officieel toe te staan. Maar onze zekerheden zijn gebaseerd op de H. Schrift, dat wil zeggen de goddelijke openbaring die een einde heeft genomen met de dood van de laatste apostel. »

Dat komt er op neer te beweren dat de Hemel niet het recht heeft tussen te komen in het leven van de Kerk en de wereld, in alles wat wij doen en wat niet altijd aanbevelenswaardig is, vooral als het gaat om onze politieke engagementen. Pius XI zei ooit dat hij bereid was om met de duivel zelf te onderhandelen ! Verbod dus aan God om onze onwaardige compromissen te ontmaskeren ? Mag Hij ons niet verwittigen van zijn bijzondere wilsbeschikkingen in kwesties die tot dan toe verborgen waren in het mysterie van zijn Goddelijk Hart ?

Zeker, de overeenstemming met de apostolische Openbaring is een traditioneel criterium in het onderscheid van de geesten. De échte verschijningen, visioenen en goddelijke uitspraken, kortom de “ bijzondere openbaringen ” die soms een publiek karakter aannemen zoals in Fatima op 13 oktober 1917, stemmen altijd overeen met de onfeilbare Openbaring van het Oude en het Nieuwe Testament. Maar het is een ernstige theologische dwaling te stellen dat God ons sinds de dood van de laatste apostel niets nieuws meer kan onthullen, zelfs niet de wilsbeschikkingen van zijn Hart die Hem het meest dierbaar zijn met betrekking tot onze tijd.

Het vijfde Concilie van het Lateraan gaf in de constitutie Supremae majestatis reeds volgende waarschuwing (19 december 1516) : « Wanneer de Heer, door een of andere inspiratie, aan bepaalde zielen toekomstige dingen openbaart, mogen wij – zoals Hij het verklaard heeft door de mond van de profeet Amos (Am 3, 7) – aan de profeten niet verbieden te profeteren. En zoals Sint-Paulus zegt (1 Th 5, 19) mogen wij de Geest niet het zwijgen opleggen of de profetieën minachten. [...] Door de profeten te doen zwijgen zou men de H. Geest zwaar beledigen. »

Dat is des te meer waar in het geval van de profetieën van Fatima omdat God er zijn wil in kenbaar maakt om in de wereld de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria in te stellen, die precies het tabernakel van de H. Geest is.

De openbaringen van Fatima behoren helemaal niet « tot de privésfeer », zoals kardinaal Re beweert. Het gaat om een publieke openbaring, vermits Onze-Lieve-Vrouw drie maanden van tevoren aangekondigd heeft dat zij een wonder zou verrichten « opdat iedereen zou geloven ». En dat kosmisch mirakel, het meest grandioze in heel de wereldgeschiedenis, werd op 13 oktober 1917 gezien door de zeventigduizend personen die in de Cova da Iria aanwezig waren. Dat is heel verschillend van de privéopenbaringen die enkel betrekking hebben op de ziener of zieneres, bv. de drie “ geheimen ” die door Maria in Lourdes aan de H. Bernadette werden toevertrouwd.

Verder schrijft kardinaal Re : « De Madonna die hier aan de drie herderskinderen verscheen en zich aanpaste aan hun intellectuele capaciteiten, zinspeelde op de twee wereldoorlogen, de eerste die op het punt stond te eindigen en een tweede die later moest uitbreken en die enorm lijden zou teweegbrengen. Bovendien liet zij in een indrukwekkend visioen aan de drie herdertjes de immense schade zien die het regime van de Sovjet-Unie, door het atheïsme aan te hangen, aan de mensheid zou berokkenen. »

Neen, de Madonna heeft zich niet aangepast aan de « intellectuele capaciteiten » van de herdertjes, vermits ze tot hen woorden heeft gesproken waarvan ze op dat ogenblik de betekenis niet begrepen – bv. het woord « Rusland » ; Francisco dacht dat het om de ezel van een buurman ging omdat de kinderen die “ Russin ” noemden, terwijl Lucia geloofde dat de term verwees naar een kwaadaardige vrouw die zo heette en die zij niet kende.

Het valt overigens op dat de kardinaal het woord « Rusland » niet uit zijn pen krijgt. De H. Maagd heeft het land op 13 juli 1917 nochtans driemaal genoemd, er de toewijding van gevraagd en aangekondigd dat het zich ooit zou bekeren. Maar kardinaal Re gelooft daar allemaal niet in.

En neen, Onze-Lieve-Vrouw heeft zich niet tevreden gesteld met een « zinspeling » op de twee Wereldoorlogen. Ze heeft er expliciet over gesproken. Eerst heeft ze beloofd dat « de oorlog zou eindigen », zestien maanden voor de Wapenstilstand van 1918. Vervolgens heeft ze de tweede wereldbrand aangekondigd en meer bepaald het voorteken ervan : « Als men niet ophoudt God te beledigen, zal onder de regering van Pius XI een tweede oorlog beginnen, verschrikkelijker nog dan de eerste. Wanneer jullie een nacht verlicht door een onbekend licht zullen zien, weet dan dat dit het grote teken is... » Het onbekende licht manifesteerde zich in de nacht van 25 op 26 januari 1938, twee maanden voor de Anschluss van Oostenrijk bij het Duitse rijk.

Nog een citaat van de kardinaal : « Paus Joannes-Paulus II heeft in het licht willen stellen hoe de boodschap van Fatima zich situeert in het centrum van de tragische gebeurtenissen van de voorbije eeuw, die gekenmerkt werd door twee Wereldoorlogen en twee dictaturen : het nazisme (dat twaalf jaar geduurd heeft) en het communisme van de Sovjet-Unie (dat zeventig jaar geduurd heeft). Het gaat om twee ideologieën die de mensenrechten met voeten getreden hebben en reusachtig lijden veroorzaakten. »

Giovanni Battista Re vervangt de profetieën van het Geheim door de conciliaire ideologie van de mensenrechten. Op 13 juli 1917 sprak de Maagd Maria niet over Duitsland of het nazisme. Ze sprak evenmin over de Sovjet-Unie, maar enkel en alleen over « Rusland ».

In zijn commentaar op het derde Geheim schreef kardinaal Ratzinger indertijd : « Vóór alles moeten we bevestigen met kardinaal Sodano : “ De toestanden waarnaar het derde deel van het Geheim verwijst lijken voortaan tot het verleden te behoren. ” In de mate waarin bijzondere gebeurtenissen worden opgeroepen, behoren die voortaan tot het verleden. »

Daarop reageerde abbé de Nantes als volgt : « Men moet toch echt blind zijn om in het hemels visioen van het derde Geheim niet de film van onze angstaanjagende hedendaagse tijd te zien. Wat zijn de “ vlammen ” die tevoorschijn schieten uit het “ vurig zwaard ” van de wraakengel anders dan de oorlogen die heel onze planeet in lichterlaaie dreigen te zetten, van Afrika tot Azië, van Zuid-Amerika tot de Balkan en Palestina ? »

En wat te zeggen van de vervolgingen die in het Geheim aangekondigd worden ! Heeft kardinaal Re nooit gehoord met hoeveel emotie paus Franciscus de martelaren van onze tijd oproept ?

De Romeinse prelaat vervolgt : « Nu door de wilsbeschikking van paus Joannes-Paulus II het derde deel van het Geheim openbaar is gemaakt, weten we dat in het visioen dat aan de drie herdertjes getoond werd ook voorspeld werd dat de strijd tegen God en tegen de Kerk zou leiden tot het willen doden van de paus. Inderdaad, op 13 mei 1981 had de aanslag op het leven van de paus plaats. »

Neen, het Geheim heeft niet aangekondigd dat men de paus « zou willen doden ». Er staat letterlijk : de H. Vader « werd gedood ». Dat is iets totaal anders. Het profetisch visioen beschrijft dus helemaal niet de mislukte aanslag van 1981 tegen Joannes-Paulus II, maar een echte moord.

« Zoals Joannes-Paulus II heeft verklaard, was het de hand van de Madonna die de kogel deed afwijken zodat de paus kon overleven. »

« Maar dat is belachelijk ! », riep abbé de Nantes verontwaardigd uit.

« De kogel is nu ingewerkt in de kroon die op het hoofd van het beeld van de Madonna staat, hier in Fatima zelf. » Abbé de Nantes was stomverbaasd : « De kogel die voor hem een waarschuwing had moeten zijn, is door Joannes-Paulus II verdraaid tot een mirakel en een symbool voor zijn eigen roem... »

* * *

Bijna is een volledige eeuw voorbijgegaan en nog altijd zijn de verzoeken van onze hemelse Moeder niet vervuld zoals zij het gevraagd heeft. Maar « nooit zal het te laat zijn om zijn toevlucht te nemen tot Jezus en Maria. »

broeder Bruno van Jezus-Maria
Hij is verrezen ! nr. 81, mei-juni 2016