Hij is verrezen !

N° 108 – November-December 2020

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


Mgr. Viganò op het kruispunt van de wegen

Het diepe geloof, de rechtlijnigheid en de moed van Mgr. Viganò, de Italiaanse prelaat die in een mediastorm terechtkwam toen hij de paus beschuldigde van nalatigheid in de zaak-McCarrick, wekten bewondering en hoop bij veel traditionalisten. De voormalige apostolisch nuntius kantte zich de afgelopen maanden steeds duidelijker tegen de huidige paus én tegen het Tweede Vaticaans Concilie. Is Mgr. Viganò de man die moet gevolgd worden om de huidige apostasie het hoofd te bieden?

Covid-19: enkele waarheden

De progressistisch geworden Kerk van paus Franciscus, die zogezegd dicht bij elke mens en heel de mens staat, is compleet afwezig tijdens deze crisis: bevel om de kerken te sluiten, de missen te schrappen, de liturgie van de Goede Week te annuleren. De priesters kregen het verbod de gezinnen te bezoeken, de stervenden bij te staan, de overledenen in de kerk te begraven. Het resultaat? De rector van de Parijse Notre-Dame verwoordde het op 14 augustus: «In Frankrijk is ongeveer 30 % van de pratikerende gelovigen niet meer teruggekeerd.»

Inculturatie of niet? Sint-Franciscus Xaverius in Japan

In ons vorig nummer onderzochten we de missiemethode van de H. Franciscus Xaverius (1506-1552) in Portugees-India. We stelden vast dat de grote apostel een tegenstander was van elke vorm van aanpassing aan de inlandse gebruiken, dat hij pleitte voor een nauwe samenwerking met de kolonisatoren en dat hij geen compromissen wou sluiten met de autochtone elite van de brahmanen. De vraag is nu of hij zijn handelwijze aanpaste toen hij op weg ging om Japan te kerstenen, dat niet in handen was van Europeanen.

Naar een erkenning van Međugorje?

We willen in dit artikel de feiten die zich in Međugorje hebben voorgedaan zo duidelijk mogelijk verhalen. Daarvoor baseren we ons enerzijds op het grondig onderzoek uitgevoerd door broeder Michel van de H. Drie-eenheid en gepubliceerd in 1991 onder de titel «Medjugorje en toute vérité», en anderzijds op de vele verklaringen door Mgr. Ratko Perić, bisschop van Mostar. We zullen vaststellen dat de beschrijvingen die door de voorstanders van Međugorje in hun boeken gegeven worden, vaak sterk afwijken van de oorspronkelijke verklaringen van de zieners zelf.

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan:
De opwekking van Lazarus

Deze opwekking is in feite slechts een terugroepen tot het leven hier op aarde. De verrijzenis van Lazarus is een manifestatie van de goddelijke glorie, maar als anticipatie op de waarachtige verrijzenis, op de komende transfiguratie. Het mirakel is een allegorische voorafbeelding die duidelijk maakt dat Jezus werkelijk de verrijzenis en het leven is, zoals Hij het in al zijn predicaties bevestigd heeft. Wie in Jezus gelooft, zal verrijzen op de laatste dag, beter dan Lazarus, want het zal voor altijd zijn.