144. De provincies

De bekommernis voor het ecologisch evenwicht dwingt tot respect voor de wortels en het samenleven van de families, door de grootste autonomie te geven aan de lokale ecologische cellen die bevolking, grondgebied en arbeid in nauwe symbiose met elkaar harmoniseren. Het zijn even zovele natuurlijke en traditionele haarden van een leven dat eerlijk, rechtvaardig, broederlijk en zonder «problemen» is.

1. Men zal dus deze ecologische eenheden, die ingebed zijn in de bodem, in de geschiedenis en in de beschaving, die krachtig zijn en nog altijd actueel, moeten herstellen. Een element van kapitaal belang voor het herstel van nataliteit, vitaliteit en beschaving is de herwaardering van de provincies. Het gaat om eenheden die meer gekenmerkt worden door eeuwenoude gewoonten dan door moderne economische gegevens, en dit volgens de woorden zelf van de economen die het meest op de hoogte zijn van het probleem van de regio's. Vandaar de wetten met betrekking tot de regionalisering, met raden en regionale commissies, die niettemin rekening houden met wat onvermijdelijk is in een democratie: de controle op het electoraat en de tendens tot centralisering. Gevolg: kwistigheid in de uitgaven, tekorten die pijlsnel de hoogte inschieten en een bijkomend niveau van de om zich heen grijpende bureaucratie.

2. De provincie is een sterke menselijke gemeenschap, op het scharnierpunt van de autonomie van de volkeren die haar samenstellen en het soeverein gezag dat over haar uitgeoefend wordt. Het is de plaats van ontmoeting en overeenstemming, waar de organische belangen van de regio en de hogere noodwendigheden van de natie met elkaar in contact komen. Enkel het soeverein en absoluut gezag is in staat de autonomie en het zelfbestuur van de provincies te herstellen in een verenigde en gedecentraliseerde nationale gemeenschap, zonder gevaar voor afscheiding.

3. De provinciegoeverneur neemt de twee met elkaar verweven functies waar van enerzijds vertegenwoordiger van de soeverein, gewapend met zijn gezag en verantwoordelijk ten aanzien van hem alleen, en anderzijds vertegenwoordiger van de inwoners van de provincie bij het centraal gezag, belast met het verdedigen van hun belangen en hun rechten in de staat en, indien noodzakelijk, voor de ministerraad en de Raad van State.

Voor deze zware taak vol initiatief en verantwoordelijkheid omringt hij zich met een raad, samengesteld uit personen die hij kiest onder diegenen die binnen de provincie het meest bevoegd zijn en als eerbaar bekend staan.

4. Een provinciale raad debatteert over alle belangrijke aangelegenheden van de provincie, onder het voorzitterschap van de goeverneur die de agenda vastlegt. Deze raad is samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers van de gemeenten, de grote maatschappelijke klassen en de ambachts- en beroepsverenigingen. Hij lost alle problemen op in overleg met de kamers van ambachten, landbouw, handel en industrie en met de gemeenten onderling. Hij stelt de algemene ontwikkelingsplannen voor de provincie en het beheer van het grondgebied voor. De tradities van de provincie, haar ecologisch, economisch en historisch patrimonium worden door de raad ontwikkeld, beschermd en zo nodig verdedigd. Hij stelt belang in de lokale justitie, in de opleiding, de urbanisatie, de communicatiekanalen, de hygiëne enz. Vermits geen enkel regionaal aspect hem vreemd is, kan de raad ook geconsulteerd worden over de toepassing van de nationale wetten op zijn domein.

Dankzij zijn eigen budget en zijn fiscale macht onder de controle van het soeverein gezag zal de provincieraad een economische politiek voeren ten voordele van de lokale investeringen. Deze politiek zal in staat zijn om de economische verenigingen op mensenmaat te beschermen tegen de gevaarlijke financiële, industriële en commerciële concentraties.

In elk geval zullen de provincies nooit buitennationale betrekkingen tot stand kunnen brengen of onderhouden die ingaan tegen de nationale belangen waarvoor alleen de soeverein verantwoordelijk is.