125. Voor een gestrenge maatschappij

De nationale revolutie zal zich sterk en streng moeten opstellen in haar afkeuring en onderdrukking van alle subversieve activiteiten, die zich situeren op drie niveaus: het « anoniem en zwervend kapitaal », de intelligentsia en de guerrilla. « Er bestaat geen vrijheid voor de vijanden van de vrijheid »: dit totalitaire axioma kan en moet teruggekaatst worden naar de uitvinders ervan. Het is de afkondiging van de democratische vrijheid die de verknechting van de natie door onrechtvaardige machten heeft uitgelokt. De terugkeer naar de vrijheid van de natie impliceert dus een stevige bescherming door het wettelijk gezag, gewaarborgd door een degelijke ordehandhaving.

1. Het anoniem en zwervend kapitaal is het voornaamste principe van elke vorm van wanorde en ondermijning, omdat het voor zichzelf werkt, voor zijn onafgebroken en onbegrensde groei. Met die ambitie voor ogen komen de bezitters van dat kapitaal met elkaar overeen om geheime maatschappijen, economische commissies en "filantropische" verenigingen op te richten. Daarmee beheersen zij het sociaal leven, kopen de gewetens om, doen het denken ontaarden, sturen de publieke opinie en stellen tenslotte wapens ter beschikking van dwazen om alles te vernietigen wat zich tegen hun overheersing verzet.

Om paal en perk te stellen aan deze verborgen en corrumperende macht dient het tot niets dat de staat zich meester maakt van de rijkdom; hij zou zich dan alleen maar in de plaats stellen van de financiële machten om het totalitarisme van het Geld van bovenaf op te leggen.

De staat moet niet het kapitaal verbieden, maar de anonimiteit ervan en de onverantwoorde speculatie. Op dezelfde wijze dienen de geheime genootschappen en hun "filantropische" of culturele filialen afgeschaft te worden, net als de politieke partijen en hun syndicale bijhuizen. Buitenlands goud zal op een bijzondere manier in de gaten gehouden worden, want ons land is niet te koop en zijn ziel nog minder dan zijn goederen.

2. De intelligentsia zijn in onze plutocratische wereld, via de duizenden kanalen van pers, uitgeverijen, radio, tv en het internet, de slaaf van het geld geworden. In het bijzonder is er de invasie van de reclame in alle informatiemedia en in heel het openbare, intellectuele en artistieke leven.

De nieuwe orde zal de intellectuele wereld een zekerheid en een corporatieve vorm van welvaart geven die hem bevrijdt van de plutocratische en socialistische slavernij. Er moeten bijzondere waarborgen komen om te verzekeren dat de informatie waarheidsgetrouw is. Elke terugkeer van kapitaal en industrie in de wereld van pers en informatie zal nauwlettend bewaakt en streng geoordeeld worden, net zoals er een einde zal komen aan de degraderende bevoogding door ideologieën en partijen.

3. Het terrorisme zal hardhandig en zonder tijdverlies onderdrukt worden door bijzondere rechtbanken en een speciaal voor deze vorm van strijd bedachte politiemacht, volgens een aangepaste procedure. Maar het zijn voornamelijk de geldschieters en wapenleveranciers die zullen vervolgd worden. Na hun ontmaskering zullen ze getroffen worden in hun bezittingen, ten voordele van de weduwen en wezen van de natie. Want het is bewezen dat elke guerrillaoorlog het wreedaardig instrument is van machtige opdrachtgevers, van wie de economische en politieke doeleinden niets gemeen hebben met de vrijheid en het geluk van het volk.

De miserabele terroristen zullen bestraft worden zoals het hoort, in de hoop dat zij tot inkeer komen, maar hun veel hoger geplaatste opdrachtgevers verdienen een meedogenloze straf, zodat de grote financiers, partijbonzen en stromannen van het buitenland ermee ophouden hun macht op aarde uit te breiden ten koste van de tranen en het bloed van onschuldigen.