127. De rol van de Falanx in de tussenperiode

Het integrale herstel van de katholieke ecologie is dus maar mogelijk indien de Kerk terugkomt op haar geloofsafval door een beweging van Contrareformatie en indien het soeverein gezag van de staat hersteld wordt onafhankelijk van de kapitalistische machten. Deze twee voorwaarden veronderstellen zelf de voorafgaandelijke triomf van het Onbevlekt Hart van Maria. Nochtans moeten wij niet wachten tot die voorwaarden vervuld zijn om er al werk van te maken, met de hulp van haar bemiddeling, en dit om twee redenen.

1. De nationale omwenteling beantwoordt aan de verzuchting van het volk dat lijdt onder de rampzalige gevolgen van het kapitalisme. Hoe meer « christelijke eilandjes » er zijn die reeds de katholieke ecologie beoefenen binnen de kleine ruimte aan vrijheid die ons rest, des te meer modellen het volk onder ogen krijgt die zijn kritiek op het kapitalistisch systeem zullen aanwakkeren en het ontvankelijk zullen maken voor de grote hervormingen.

2. De maatregelen voor de nationale omwenteling moeten voorbereid worden. Dat kan slechts gebeuren door kleine groepen intellectuelen die geen enkele band hebben met de overheersende klassen, want die moet men ontmaskeren en aanklagen alvorens ze omver te gooien. Dit werk dient dus plaats te vinden in de periode waarin deze klassen nog in het bezit zijn van het geld, de politieke en politionele macht, de informatie en de omkadering van partijen en syndicaten.

Hiertoe heeft men een heldhaftige Falanx nodig. En omdat de omwenteling op degelijke wijze moet gebeuren, zonder de bevrijdende beweging te laten afglijden naar onbelangrijke of berekende doelstellingen (zoals het geval is met de progressieve clerus, de behoudsgezinde burgerij, de immigranten…) zal een wijze Falanx nodig zijn. Maar het wonder van een geslaagde bevrijding verdient zoveel inspanningen!

3. Vanaf nu moet men dus overgaan tot het opzetten van een waarachtige sociale, katholieke en nationale actie. Haar zending van lange adem bestaat er in « de natuurlijke verstandhouding tussen patroons en arbeiders in de schoot van de onderneming te herstellen en systemen voor overeenkomsten te scheppen die een onmiddellijk rendement hebben. Deze vreedzame eilandjes zullen de voorbereiding vormen van een groot en rijk nationaal economisch systeem waarvan een nieuwe legitieme staat het land zal voorzien » (Amicus, alias Georges de Nantes).