Keuze tussen twee wegen

ER zijn twee wegen in het leven : de weg van het goede die naar het geluk leidt en de weg van het kwade die naar het verderf voert. God wil dat de mens voor het goede kiest, omdat het goede van Hem komt en Hij wil dat wij gelukkig worden. Het kwade komt niet van God ; het komt van de perverse verbeelding van de mens en, verscholen achter hem, van zijn vijand : Satan. God verbiedt het kwaad, Hij heeft er een afschuw van, Hij wil het niet. En uiteindelijk zal Hij het bestraffen, eerst op aarde als een laatste verwittiging ; want als men niet tot inkeer komt, wacht de eeuwige straf.

De Schepper heeft een universele en absolute moraal vastgesteld, die door ieders geweten gekend kan worden. Maar een steeds grotere groep van mensen heeft de predikers van het immoralisme gevolgd, voor wie er geen “ goed ” of “ kwaad ” is en voor wie de mens de maatstaf van alle dingen is. Daarom is plotseling aids op het toneel verschenen [en vandaag zouden we eraan kunnen toevoegen : de apenpokken – red.]. Aids is de vrucht van de corruptie, het voert bijna onvermijdelijk tot allerlei ziekten waartegen men geen immuniteit meer heeft, met de dood tot gevolg. Aids is bij wijze van spreken het symbool geworden van Gods gerechtigheid die alle vormen van ontaard gedrag bestraft.

Wat moet men daartegenover stellen ? De deugd waarvan het symbool vandaag het gezond zijn is, dat zo op een buitengewone manier gerehabiliteerd wordt ! Het symbool van het goede is een kuis lichaam, een maagdelijk lichaam. Tot bewijs van het tegendeel is dat het stevigste obstakel tegen het oprukken van aids. Aids [net zoals de apenpokken] wordt doorgegeven door ongeregeld en tegennatuurlijk geslachtelijk verkeer. Het is een gesel, een vervloeking – niet over heel het menselijk ras, maar over Sodom en Gomorra. Gezond zijn en heiligheid gaan bijgevolg hand in hand : zij voeren tot het leven, tot de vruchtbaarheid, tot de hemelse gelukzaligheid.

Die deugd heeft een naam : het is de echtelijke liefde. Onze politici kunnen soms niet anders dan dat te erkennen, maar zij draaien daarbij rond de pot ; zij zeggen dat de grote remedie tegen de verspreiding van aids de “ trouw aan dezelfde partner ” is, de “ stabiliteit van de partnerschappen ”. Te vermijden is het “ seksueel rondzwerven ”. Hoe galant kunnen de meest afschuwelijke dingen toch geformuleerd worden ! Wat zou moeten gebeuren is dat de paus en alle bisschoppen over heel de wereld vlakaf de waarheid tegen die ten dode opgeschreven mensen zeggen : « De echtelijke trouw is de beste verdedigingswal tegen dat alles en bovendien opent zij de weg naar het eeuwig leven. Het is de wet van God ! »

Stel je voor dat men een virus zou ontdekt hebben dat wordt doorgegeven in het huwelijk, binnen de echtelijke liefde en de huwelijkstrouw, en dat men zou verplicht zijn jullie te zeggen dat je om de drie maanden van partner moet veranderen om dat virus te vermijden... Maar neen, het fysieke kwaad gaat samen met het morele kwaad, al zullen onze antiklerikale tegenstanders dat nooit toegeven.

Hoe mooi is de echtelijke liefde ! De godsdienst zegt : er bestaat niets beters dan de echtelijke liefde, ook in haar mystieke vorm die de mooiste vorm van liefde uitmaakt, de meest trouwe en stabiele ook, vermits één van de echtelieden goddelijk is. Het gaat om de vereniging van het menselijke wezen met God, voor het leven. Ik kan jullie verzekeren dat als er in ons land veel religieuzen zouden zijn, de sociale zekerheid een boel geld zou kunnen besparen ten voordele van de kroostrijke gezinnen ! Alles past in elkaar in een bewonderenswaardige christelijke ecologie.

Maar laten we het hebben over de verbintenis tussen twee mensen, het natuurlijke huwelijk. Het huwelijkssacrament is prachtig en heel de realiteit ervan gezond en heilig. Ik blijf dat gezonde benadrukken. De bruid die zich naar de kerk begeeft, is maagd. Plotseling wordt de fysieke maagdelijkheid, die zo bespot wordt in onze tijd als voorbijgestreefd, opnieuw een deugd omdat zij een verzekering van gezondheid is én een verzekering van geestelijke deugd. Hetzelfde geldt voor de zuivere levenswandel van de bruidegom, zijn kuisheid. Dat alles wordt terug buitengewoon belangrijk, want het laat toe dat twee mensen zich in het huwelijk verenigen op een manier die waardig is en voldoening geeft aan het lichaam, het hart en de geest.

Aids [en apenpokken] komt voort uit seksuele aberraties zoals prostitutie en homoseksualiteit, zaken die afschuwelijk zijn. Niemand durft dat nog zeggen, want de LGBT-maffia is zeer actief in de communicatiemedia. Men geeft die personen palliatieve middelen om de kwalijke effecten van de ziekte te vermijden en men wil ons vandaag doen geloven dat het allemaal gelijk is of men nu van de eerste, de tweede of de derde sekse is, dat het allemaal even eerbaar is en dat iedereen de liefde volgens zijn eigen natuurlijke aanleg en op zijn eigen manier mag beleven.

Ten eerste is dat niet waar : het is geen natuurlijke neiging. En ten tweede worden we overspoeld door propaganda met de bedoeling de mensen tot monsterachtige praktijken te verlokken. Wij blijven zeggen : het monsterlijke is niet goed, het is niet vruchtbaar en het is corruptie die volgens het woord van Sint-Paulus tot de dood leidt. Wij die dankzij God en onze ouders nog op het juiste pad blijven, beven toch om onderweg niet te vallen en zijn bang dat personen rondom ons die wij liefhebben zouden vallen en ons, wie weet, in hun val zouden meesleuren.

Daarom moeten wij vurig bidden en God danken, Hem om zijn genade vragen en voornemens maken om trouw te blijven en deze trouw zo ver mogelijk rondom ons uit te stralen.

abbé Georges de Nantes
6 juni 1987
Hij is verrezen ! nr. 121, januari-februari 2023