46. Katholieke en mariale oecumene:
de joodse en de Angelsaksische wereld

1. In veel Germaanse landen werd een overwegende positie veroverd door het protestantisme in zijn uiteenlopende vormen: lutheranisme, calvinisme, puritanisme, anglicanisme. De bekering van al die protestanten tot het katholicisme zal een serieuze moeilijkheid inhouden. Het protestants vrij onderzoek heeft vanaf het begin twee houdingen van het intellect voortgebracht die absoluut vreemd en tegengesteld zijn aan het geloof: aan de ene kant het liberaal subjectivisme, dat meestal uitloopt op een pragmatisme zonder dogma’s of moraal, en aan de andere kant het totalitair idealisme, dat aan de lopende band fanatieke ideologieën en onmenselijk collectivisme produceert.

De bekering van de protestantse naties tot het katholieke Credo en de Romeinse orde zowel als hun inlijving in de christenheid zullen dus erg moeilijk zijn. Maar in het uur van de overwinning van het Onbevlekt Hart van Maria zal dat wat onmogelijk leek plots met een verbazingwekkend gemak werkelijkheid worden. De « Kerken van Paulus » zoals men ze wel genoemd heeft – in feite eerder de heidense landen – zullen op een dag al hun protestantse dwalingen afzweren en zich verenigen met de Kerken van Petrus en Johannes. Dat zal leiden tot een onverwachte explosie van leven en missionering, voorspel tot de uitbreiding van het christendom over heel de aarde.  

Toch moeten we stilstaan bij de dominante plaats die het jodendom en zijn machtsmiddel bij uitstek, de vrijmetselarij, in de Angelsaksische wereld innemen. Daardoor moet de hierboven vermelde bekering ondergeschikt gemaakt worden aan de veel mysterieuzere bekering van het joodse volk zelf tot Christus, zijn Messias en eeuwige Koning.

2. Want het grootste en meest geheimzinnige drama, heel de geschiedenis door, blijft de verharding van het joodse volk dat zich schuldig gemaakt heeft aan Godsmoord. Die verharding uit zich in haat en verblinding en is de diepste oorzaak van alle ketterse en schismatieke Tegenkerken. Over de kinderen van wat ooit het uitverkoren volk van Jahweh was, zal Hij het bloed doen neerdalen dat zij vroeger over hun hoofden afriepen, maar dan in een doopsel van leven en verlossing. God zal de geestelijke wedergeboorte van zijn volk tot vervulling brengen door hun aardse hart te richten naar het H. Hart van zijn gekruisigde Zoon, hun Messias, en naar het Onbevlekt Hart van Maria, « Dochter van Sion » en bevallige Duif van de Geest die Vertrooster en Helper is.

Dan zal dit overspelig volk zoals Saulus op de weg naar Damascus, dronken van geloof, vreugde en liefde, terugkeren naar zijn hemelse Bruidegom. 

3. Het Talmoedisch jodendom, dat in zijn essentie een antichristelijke godsdienst is, en de macht van het joodse ras, gezworen vijand van de christenheid, zullen dus door de falangist onverbiddelijk bestreden worden. Maar dat betekent geen verloochening van het Bijbels jodendom, eerste bron en onbetwistbare waarborg van ons geloof en drager van een immense hoop voor het heil van het joodse volk, dat zich overeenkomstig de Schriften op het eind zal bekeren tot de Onbevlekte Maagd, Moeder van zijn Messias.