45. Katholieke en mariale oecumene:
Oost en West

De ene, heilige, katholieke, apostolische en Roomse Kerk is ontegensprekelijk de plaats van het meest universele christelijk geloof en christelijk leven, zowel wat haar leer en haar heiligheid in al haar vormen betreft als met betrekking tot haar ijver voor de tijdelijke realiteiten en haar uitbreiding over heel de wereld. Daarom « hangt het lot van Rusland, de Slavische volkeren en de ganse wereld af van de noodzakelijke vereniging van de Kerken », zoals Vladimir Solovjov, geïnspireerd door zijn mysterieuze Sophia, het zo goed begrepen had.

1. De eerste etappe van een christelijke wedergeboorte zal bestaan uit een hervorming in hoofd en ledematen van de Roomse Kerk, die besmet is door de demonen van de Reformatie en de Revolutie. Dat zal de opdracht zijn van een Derde Vaticaans Concilie, het concilie van de Restauratie, opdat de geestelijkheid van hoog tot laag zichzelf eindelijk zou hervormen volgens de H. Geest die de Kerk stuurt. Daarvoor moet zij haar eigen geest vol modernisme en progressisme afzweren. Het signaal voor die bekering moet van Rome komen.

2. Door de bekering van de H. Vader, die op een dag zal gehoorzamen aan de verzoeken van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, zal God aan zijn Kerk redding en volstrekte eenheid schenken. De toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria, gewild door God en uitgesproken door de H. Vader samen met alle bisschoppen in gemeenschap met hem, zal morgen de terugkeer inluiden van de schismatieke volkeren van het immense Rusland in de schoot van de katholieke Kerk. Heeft de H. Maximiliaan-Maria Kolbe niet op voorhand « het embleem van de Onbevlekte zien wapperen tot boven op het Kremlin »?

De geschiedenis van dat door Onze-Lieve-Vrouw van Fatima zo beminde volk openbaart die uitverkiezing en dat plan van de goddelijke Voorzienigheid. Zij laat toe te onderscheiden wat het heilige Rusland aan godsdienstige schatten bewaard heeft om er de wereld mee te evangeliseren, naast de « dwalingen » die het land geërfd heeft van zijn eeuwenoud schisma. Die dwalingen moet men verafschuwen als voorbereiding, in gedachten en gebeden, op de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria, het beginpunt van een heilige tijd van vrede in heel de wereld onder de universele heerschappij van het Onbevlekt Hart van Maria en het H. Hart van Jezus, die het Rijk Gods zullen vestigen.

3. In het spoor van Rusland en bezield door dat hemels mirakel zullen ook de oude naties van de christenheid zichzelf aan het Onbevlekt Hart van Maria geven. Op hun beurt zullen ze als het ware uit de klauwen van de duivel bevrijd worden en hun dwalingen de rug toekeren. Door de bekering van Rusland zal Fatima het katholieke Europa doen herboren worden. Frankrijk, oudste dochter van de Kerk en door haar koningen toegewijd aan de Allerheiligste Maagd, zal ongetwijfeld als eerste deze oproep horen. In haar kielzog zullen de andere katholieke naties van Europa volgen, die vroeger al door hun koloniale expansie en hun beschavingswerk de grote werktuigen van Christus Koning en Onze-Lieve-Vrouw in de wereld waren.

Dan zal de Kerk, Oost en West verenigd onder de banier van het Onbevlekt Hart van Maria, spontaan een menigte heiligen, wijzen en helden voortbrengen, zoals dat in vroegere eeuwen van haar lange geschiedenis het geval was. Immense gebieden, zowel heidense als mohammedaanse, in Azië, in Afrika en in Zuid-Amerika zullen krachtig aangetrokken worden tot het licht van het Evangelie, door de genade die ontspringt uit het Goddelijk Hart van Jezus en vloeit doorheen de moederlijke handen van de Onbevlekte.