De Verrijzenis van Jezus

TIJDENS zijn kort openbaar leven heeft Jezus drie doden doen verrijzen: het dochtertje van Jaïrus, de jongeling van Naïn en zijn goede vriend Lazarus. Hij wou daarmee eerst zijn leerlingen en daarna het volk ervan overtuigen dat er een leven na de dood is waartoe elke ziel zal verrijzen.

Op de derde dag na zijn kruisdood verrijst Jezus dan zelf. En om daarover niet de minste twijfel te doen bestaan, verschijnt Hij in vlees en bloed, maar in een verheerlijkt lichaam, aan tal van getuigen: de H. Maria Magdalena, de apostelen, de leerlingen van Emmaüs...