17 NOVEMBER 2019

Bestraffing van Jeruzalem,
bestraffing van de naties

Description

DE eschatologische toespraak van Jezus is bedoeld om ons tegelijkertijd in te lichten over de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 en over de kosmische catastrofes aan het einde der tijden. Het is typerend voor de geest van de Bijbel om de dingen op een raadselachtige wijze te verwoorden. Als Jezus dikwijls bewust een dubbelzinnige taal gebruikt heeft, is dat opdat men verplicht zou zijn zich te vernederen, te bidden, te mediteren om toegang tot de waarheid te krijgen.

Laten we proberen er een beetje zicht op te krijgen en de godsdienstige reden te begrijpen van deze raadselachtige woorden. Wat onszelf betreft, wil God dat we steeds op onze hoede zijn om trouw te blijven aan Jezus Christus, op straffe van verdoeming. Als volk, natie, ras wordt de ontrouw aan Christus zeer zwaar gestraft.

Eerste aangekondigde straf: de vernietiging van Jeruzalem. Dat is zo duidelijk dat de Joden zich hadden moeten bekeren enkel en alleen door de door Jezus voorspelde en exact zo voltrokken verwoesting. Als ze zich toen niet bekeerd hebben en als ze door de eeuwen heen volhard hebben in hun tegenstand tegen Christus, dan zijn ze allen volstrekt schuldig. Jezus heeft hen met zijn dood en Verrijzenis talrijke bewijzen nagelaten van de waarachtigheid van zijn zending. Door hun vijandigheid worden ze van eeuw tot eeuw gestraft voor hun halsstarrigheid.

Anderzijds, als we het boek van de Apocalyps lezen, zien we dat Sint-Jan de toekomst onthult in een uiteenzetting over het einde der tijden waarin hij het verraad van de Joden, gevolgd door de verwoesting van Jeruzalem, vergelijkt met het verraad van de bekeerde heidense volkeren. Hoewel ze bekeerd zijn, zullen ze Jezus Christus verloochenen en op een dag ten prooi zijn aan dezelfde straf. Als men de actualiteit analyseert met deze sleutel als interpretatie, begrijpt men dat men niet langer met God de spot kan drijven. De grote heiligen hebben steeds gedacht dat het einde der tijden nabij was. Als ze zich al vergist hebben over het tijdstip dan zal de voorspelling zich in elk geval voltrekken.

Wij van onze kant worden bijzonder verlicht, waardoor we weten dat we in tijd van duidelijke geloofsafval terecht gekomen zijn. We maken een tijd van catastrofes mee die de ganse mensheid in gevaar brengen. We hebben dus het recht en de plicht te zeggen dat de mensen op een vreselijke manier gestraft zullen worden voor hun geloofsafval. We moeten de moed hebben te zeggen dat dit alles voorspeld wordt in onze Heilige Schriften.

Toch heeft het Evangelie voor ons iets verborgen gehouden. Sint-Jan was niet op de hoogte van wat Onze-Lieve-Vrouw van Fatima ons gezegd heeft als besluit van haar boodschap en wij weten hierover meer dan hij. Paus, bisschoppen en kardinalen zouden dit uit het hoofd moeten kennen.

In het eerste gedeelte van de boodschap wordt ons gezegd dat zij die niet trouw blijven aan onze heilige godsdienst naar de hel zullen gaan. Dat is vreselijk, maar het is slechts het eerste deel van de boodschap. In het tweede gedeelte zien we dat tegenover onze rebellie, en zolang onze ongehoorzaamheid zal duren, Onze-Lieve-Vrouw in 1917 waarschuwde dat gedurende gans onze hedendaagse geschiedenis wij van oorlog naar oorlog zullen gaan, van hongersnood naar nieuwe vervolgingen. Ons pad is bezaaid met catastrofen. Maar ze voegt eraan toe: «Tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart triomferen. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden, dat zich zal bekeren en er zal een zekere tijd vrede aan de wereld geschonken worden. « We zijn dus nog niet bij het einde van de wereld beland…

Ik weet niet of jullie beseffen in welke mate de woorden die ik tot jullie richt fantastisch zijn. Wat ik zeg, is dit: «Kalmeer, we zullen vreselijke tijden doormaken zoals het Evangelie die aangekondigd heeft. De mensen zullen het besterven van angst. Er zullen tekenen zijn aan de hemel, oorlogen, hongersnood en vervolgingen.» Maar ik voeg er kalm aan toe: «Maak u daarover niet ongerust want Jezus heeft gezegd: "Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, heft uw hoofden dan omhoog, want uw verlossing komt naderbij." «

Jezus heeft dat gezegd. Maar met de boodschap van Fatima kunnen we eraan toevoegen: «Weldra zal de Maagd Maria triomferen, de Paus zal doen wat de H. Maagd hem al sinds 100 jaar vraagt, Rusland zal zich bekeren en we zullen een tijd van vrede kennen.» De H. Maagd Maria heeft dat gezegd en bewezen met het zonnewonder, een mirakel zoals er nooit een geweest is in de ganse geschiedenis.

We zullen moeilijke momenten moeten doormaken, maar we zullen geen zelfmoord plegen omdat we zullen zeggen: «De belofte van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima is onvoorwaardelijk, er zal een wonderlijke verrijzenis van de Kerk plaatsvinden. De godsdienst van Christus zal zegevieren van het ene tot het andere uiteinde van de wereld, door de bemiddeling van de Allerheiligste Maagd Maria.»

abbé Georges de Nantes
uittreksels uit de homilie van 3 december 1995