14. De Kerk, één, heilig, katholiek en apostolisch

Door de bemiddeling van de Onbevlekte heeft de falangist allereerst zijn moeder de Kerk leren kennen, die hem door het doopsel heeft doen herboren worden en hem in haar mysteries heeft onderricht. Door haar zichtbaar dienstwerk van verkondiging, heiliging en leiding is hij tot kind van God gemaakt, leerling van Christus, tempel van de H. Geest. Door zich steeds meer in te leven in het geloof leert hij in de zichtbare volmaaktheden van de Kerk de onzichtbare van de H. Geest kennen, de schepper van Liefde waarvan het Onbevlekt Hart van Maria de middelares is.

1. EEN is de H. Geest, de Vertrooster en Helper, zo volmaakt één als een goddelijke persoon maar kan zijn. Door de bemiddeling van het Onbevlekt Hart van Maria trekt Hij de trouwe christenen naar zich toe door zich aan hen te schenken. Hij brengt hen samen in zijn eenheid als door eenzelfde levensadem waardoor, uit zoveel verspreide elementen, het organisch geheel van het mystiek lichaam van de Kerk wordt geschapen.

Eén en enig is de Kerk, hiërarchisch en broederlijk, zonder totalitair collectivisme of anarchistisch individualisme. Zij is dat door de kracht van die goddelijke, eenheid scheppende en volmaakte levensadem, haar geschonken door Christus en zijn H. Geest, door de zoete en meeslepende bemiddeling van het Onbevlekt Hart van Maria.

2. HEILIG is de Geest van de Vader en de Zoon, zo heilig als slechts God kan zijn. In Hem kan geen sprankeltje kwaad bestaan, zijn heiligheid straalt glansrijk in de Zoon en vindt haar brandhaard in het Onbevlekt Hart van Maria, ark van het nieuwe Verbond. De zending van de H. Geest in de Kerk is een onuitputtelijke schittering van deugden en gaven, van goedheid en glorie. Als die de mystieke ledematen van de Kerk bereikt, dan worden zij één na één omgevormd naar het beeld en de gelijkenis van hun hoofd en enig model, Jezus Christus, in de perfecte “gietvorm” die de schoot van de Maagd Maria is.

Heilig en heiligmakend is de Kerk, een aan schaduwen en veranderingen onderhevige weerschijn op aarde, een in rijke kleuren schitterend en onvergelijkelijk prachtig beeld van de schoonheid en de goedheid van God. Onverstoorbaar bestaat ze voort in nieuwe gedaanten, bron van vreugde en zaligheid voor al haar kinderen.

3. KATHOLIEK is de onvermoeibare Geest, die als zending heeft de volkeren te evangeliseren en te kerstenen, van het ene uiteinde van de aarde tot het andere en van het begin tot het einde van de tijden, zoals een moeder haar verloren kinderen zoekt om hen allemaal te verzamelen. Zijn macht omarmt alle mensen en geheel de mens, volgens de oneindige wijsheid van Christus en het mysterieuze plan van de Vader om allen te verenigen in de Kerk. Ondanks de veelsoortigheid van haar leden moet die Kerk één gemeenschap worden, uitgroeien tot één harmonieuze vereniging onder impuls van Hem die haar met zijn eigen schoonheid vervult.

Katholiek is de Kerk door de Geest die haar leidt. In haar hoop en haar liefde omvat zij rechtens, en steeds meer ook in de feiten, alle naties. Zo biedt zij een antwoord op het onbestemd verlangen van het menselijk geslacht om zijn oorspronkelijke eenheid en broederschap in rechtvaardigheid en genade terug te vinden, te bezegelen en te vieren. Dat is de volheid van de roeping van de Kerk, de vrijgekochte mensheid, dochter van de Vader die naar Hem terugkeert door zijn Zoon Jezus Christus in het Onbevlekt Hart van Maria, duif van de H. Geest.

4. APOSTOLISCH is de trouwe Geest, uitgezonden door de Vader en de Zoon om het evangelisch werk verder te zetten in het Onbevlekt Hart van Maria, doorheen heel de geschiedenis van de Kerk. Als profetische Geest had Hij het volk van Israël geïnspireerd, geheiligd en geleid tot aan de komst van Christus, begeleid door die geheimzinnige vrouwelijke aanwezigheid vanaf het begin. Als apostolische Geest was Hij het die, door de voortdurende bemiddeling van de Maagd Maria, op onfeilbare wijze de prediking en de geschriften van Jezus’ getuigen, de steunpilaren van de Kerk, inspireerde. Zo verleende Hij zijn goddelijke hulp aan de totstandkoming van de christelijke instellingen en vermenigvuldigde Hij de gaven van heiligheid en de wondertekenen om de heilige uitverkiezing van het nieuwe volk, de kinderen van de Onbevlekte, voor iedereen duidelijk te maken. En sindsdien, de eeuwen door, staat de Geest-Vertrooster de opvolgers van de apostelen getrouw bij en verzekert Hij de rechtlijnige continuïteit en de homogene ontwikkeling van de Kerk, zonder nieuwlichterijen of afwijkingen.

Apostolisch is de Kerk door de trouw die de H. Geest haar voorschrijft en waarin Hij haar bewaart, door de verdienste van de Onbevlekte. Ze verliest niets van haar aloude rijkdommen en verdedigt de geopenbaarde geloofsschat tegen elke ongeoorloofde verandering. Zij beschermt het volk van God tegen elke onherstelbare val of bederf. Sterker nog, zij vermeerdert voortdurend de schatten van wijsheid, deugd, kracht en goddelijke roem die haar werden toevertrouwd door haar Bruidegom, terwijl ondertussen het aantal van haar uitverkoren kinderen verder aangroeit tot aan de volheid die de Vader vastgesteld heeft.

Het is door de actie van de H. Geest dat de Kerk, die zowel uit heiligen als uit zondaars bestaat, overleeft en haar weg doorheen de eeuwen vervolgt. Ze zuivert zich daarbij van alle smetten en alle kwaad en erkent als gaven van de H. Geest het schone, het goede en het ware, waardoor haar Traditie de voorbeeldige norm wordt voor het heden en voor de toekomst.