9. De mensheid is in Jezus Christus hernieuwd

De natuurlijke orde is slechts geschapen om het voetstuk te zijn van de bovennatuurlijke orde. Op de dag dat God uit de primitieve klei zijn schepsel vormde, legde hij er zo’n nobele wetten in met oog op de openbaring van zijn veelgeliefde Zoon, ware God die mens geworden is. Zo heeft God zich tot bruidegom van zijn schepsel gemaakt opdat in die vereniging en die liefdesgave het schepsel vergoddelijkt zou worden, naar het woord van de kerkvaders: « God is mens geworden opdat de mens God zou worden. »

1. Voor de falangist bestaat er dus een christelijke filosofie, een christelijke ecologie enz. omdat er, op welk gebied ook, geen integrale waarheid buiten Christus bestaat. De waarheid van Christus is niet facultatief, gedeeltelijk, relatief zoals de andere “waarheden”: zij is de diepste en meest omvattende, van een volheid die alles in allen vervult. 

Alle vormen van filosofie, wetenschap en moraal beoordeelt de falangist op hun waarde door ze te toetsen aan Christus. Geen enkele menselijke kennis, wil of macht kan op zichzelf voldoen.

2. Alleen het Evangelie geeft het volledige antwoord op de diepste vragen van de mens: een definitief en veroverend, maar bovennatuurlijk antwoord. Die zuivere wijsheid, schoonheid en goedheid is een gave van Christus aan hem die gelooft. Het enige humanisme dat werkelijk integraal is, is het christelijke, de enige vruchtbare revolutie is die van het Evangelie.

3. Die goddelijke totaliteit van het christelijk humanisme is niet gewoon maar de bekroning van een natuurlijke, wetenschappelijke, wereldse orde, de kers op de taart van een volledig voltooid menselijk werk van ervaring en rede. De christelijke genade en wijsheid zijn niet het oppervlakkig ornament van een menselijke, monolithische, perfect geconstrueerde en wereldwijd bewonderde Toren van Babel. Alle wereldse wetenschap en kennis schommelt tussen onsamenhangend empirisch onderzoek en de bekoring van utopische syntheses. Alleen het Evangelie kan al dat tegenstrijdige weten, willen en kunnen tot een eenheid smeden, een nieuw soort wijsheid van eeuwige aard. Solovjov noemde dat de sublieme “theandrie”, de uitstraling van de goddelijke glorie op het gelaat van de mensen die zonen van God geworden zijn.

4. Jezus, de nieuwe Adam, redt en vernieuwt de mensheid door de genade die voortkomt uit het Onbevlekt Hart van Maria. « Uw aanwezigheid alleen al trekt de genaden aan waardoor de zielen bekeerd en geheiligd worden, want de genade ontspringt uit het Goddelijk Hart van Jezus en daalt langs uw moederlijke handen over ons allen neer » (H. Maximiliaan-Maria Kolbe, Akte van toewijding aan de Onbevlekte Ontvangenis). Het is daarom dat de Z. Charles de Foucauld van de Visitatie het mysterie maakte van een universele bemiddeling door de verheerlijking van Maria, die zich voortaan door Jezus, in Jezus, met Jezus en voor Jezus aan heel de mensheid aanbiedt.