SALAFISME EN PETRODOLLARS

Januari 2008: de Saoedische kroonprins Salman eert de voormalige Amerikaanse president George W. Bush met een zwaard, de hoogste onderscheiding in Saoedi-Arabië.

Het Belgisch Orgaan voor de Coördinatie van de Dreiging (Ocad) publiceerde in februari 2017 een verontrustend rapport over de radicale islam in ons land. Het document wijst er op dat het wahabitisch salafisme oprukt en dat een groeiend aantal moskeeën en islamitische centra in België onder invloed van deze beweging staan. Wie salafisme zegt, zegt Saoedi-Arabië : een land waarvan de rol en het streven enorm onderschat worden, want het is nu eenmaal een trouwe (?) bondgenoot van het Westen... en de olietanker van onze economie.

De Franse specialist in geopolitiek Alexandre Del Valle publiceerde eind vorig jaar een kanjer van een boek : Les vrais ennemis de l’Occident (Parijs, 2016), waarin hij het gevaar blootlegt dat de Saoedi’s vormen. We citeren er twee passages uit.

EEN THEOCRATISCHE STAAT

« Saoedi-Arabië, strategisch bondgenoot van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië en voornaamste producent en uitvoerder van aardolie, is méér dan een staat in de klassieke betekenis van het woord. Het is een totalitaire theocratie waarvan een van de bestaansredenen de verspreiding is van de meest obscurantistische versie van de soennitische islam : het hanbalitisch (of wahabitisch in de Saoedische versie) salafisme, dat de afgelopen decennia ­bijna alle radicale soennitische islamisten en jihadisten geïnspireerd heeft.

« Deze theocratische staat, die een fanatieke ideologie verspreidt die een bedreiging vormt voor de open samenlevingen én de moslimwereld zelf, is historisch gezien geboren uit een alliantie tussen een dynastie van veroveringsgezinde bedoeïenen (de Saoed) en een ultra-fundamentalistische religieuze sekte (de wahabieten) die het salafisme aanhangt.

« De wahabieten schrijven de strikte toepassing van de Sharia voor, ook op strafrechterlijk vlak (steniging voor overspel, amputatie van de hand voor dieven, stokslagen voor ­vrouwen die hun gezichtssjaal te los dragen enz.). Zij verwerpen krachtig elke vorm van nationalisme, een uitvinding van de “ atheïstische westerlingen ” die riskeert het tribalisme (de stammentwisten, veroordeeld door de Koran) terug in het leven te roepen en bijgevolg de oemma (de wereldwijde islamitische gemeenschap) te verdelen. Zij verwerpen ook de democratie, een andere “ westerse uitvinding ”.

« Het centrum van de verspreiding van het salafisme is Medina, waar jonge salafisten uit de hele wereld vorming komen volgen. Sinds de jaren 1970 hebben onze westerse leiders in Europa en de VS predikers, opgeleid in Medina, binnengelaten om bij ons de verspreider te zijn van de haat jegens het “ ongeloof ”, het terugplooien op de eigen gemeenschap en de weigering moslims de “ goddeloze ” waarden van onze samenleving te doen aanvaarden.

« Om zich rekenschap te geven van de politiek-religieuze slagkracht van de Saoedi’s op wereldschaal, volstaat het volgende cijfers in herinnering te brengen : Riyad geeft elk jaar, rechtstreeks of via de Liga van de moslimwereld (door Saoedi-Arabië gefinancierd en gecontroleerd) 5 tot 7 miljard dollar uit voor de verspreiding van het wahabisme, dat is bijna zoveel als voor zijn enorme militaire uitgaven (7 tot 8 miljard per jaar). Deze som is 2 tot 7 maal groter dan wat het sovjet-communistische rijk ten tijde van de Koude Oorlog uitgaf voor zijn jaarlijkse propaganda in de wereld. Ter vergelijking : het Vaticaan spendeert voor zijn missies in de wereld jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro...

« Onderzoeker Alex Alexiev van het Center for Security Policy onderstreept dat het hier gaat om “ de belangrijkste propagandacampagne die ooit in de wereld is opgezet ”. Het actief proselitisme van Saoedi-Arabië verklaart voor een groot deel waarom de gematigde krachten van de islam (soefisme, maraboetisme, laïciserende of progressistische stromingen enz.) op de terugweg zijn » (op. cit., pp. 45-46).

DE GROTE MOSKEE VAN BRUSSEL

In 1968 schonk koning Boudewijn het Oosters paviljoen van het Jubelpark aan de Saoedische koning Faisal, die er een moskee van maakte: de Grote Moskee van Brussel.

« In 1968 gaf het koninkrijk België het Oosters Paviljoen van het Eeuwfeestpark ten geschenke aan koning Faisal van Saoedi-Arabië. Die laatste vormde het gebouw om tot een moskee en een islamitisch cultureel centrum (ICC), gecontroleerd door de Liga van de moslimwereld. Dat ICC zorgt sedert verschillende decennia voor de verspreiding van het wahabisme-salafisme in België.

« De grote moskee van Brussel beschikt over een kolossaal budget om de salafistische islam te propageren. Zoals bekend werd door informatie van WikiLeaks werd de moskee in feite geleid door de Saoediër Khalid Alabri, die er door de Belgische politie van beschuldigd wordt de wahabitische ideologie te laten doorsijpelen in preken die achteraf heruitgezonden worden op de voornaamste moslimradio van België, Al Manar.

« Ryad ontplooide alle diplomatieke middelen [...] en kreeg van Brussel gedaan dat de imam-directeur van het centrum de toelating kreeg om de leraars aan te duiden die in het openbaar onderwijs de lessen islamgodsdienst en Arabisch geven. In het kader van het ­Belgische schoolpact genoot het Saoedisch centrum van subsidies die het toestond om 600 islamleerkrachten te vergoeden... » (op. cit., pp. 58-59).

In het jaar dat Saoedi-Arabië de volledige macht kreeg over de islam in België, waren er onder de ca. 50.000 moslims in ons land slechts... 30 Saoedi’s. Tot aan de oprichting van de Moslimexecutieve in 1999 gold het ICC van Brussel niettemin als het bevoorrechte vertegenwoordigingsorgaan van de moslimgemeenschap in België. Dat op die manier de radicalisering van (jonge) moslims jarenlang ongestoord kon doorgaan, hoeft geen betoog.

De Liga van de moslimwereld (Rabitat al-Alam al-Islami) is een machtige niet-gouvernementele organisatie die het ICC financiert. Ze werd ­gesticht in 1962 door de toenmalige Saoedische kroonprins Faisal en heeft een uitgesproken proselitisch programma van bekering tot het salafisme.

BEKERINGSIJVER

« In ons land doen wahabieten langs verschillende kanalen aan actieve bekering. De Saoedische autoriteiten kennen studiebeurzen toe aan moslims overal ter wereld, om ze daarna in te zetten in hun bekeringsapparaat. Wahabitische imams preken geregeld in Belgische moskeeën. Meer en meer moskeeën zijn ook strikt wahabitisch. Daarnaast zijn er eigen wahabitische tv-kanalen en ­online-media die zich meer en meer op Europa richten. Het Ocad waarschuwt : “ De kleine gematigde imam in zijn moskee is tegen al dat mediageweld niet opgewassen ” » (De Standaard, 8 fe­bruari 2017).

Hij is verrezen ! nr. 87, mei-juni 2017