10 MEI 2018

Jezus is ten Hemel opgevaren met zijn Lichaam

VANDAAG vieren we de Hemelvaart van Jezus. Hij is opgevaren ten Hemel. Wat wil dat zeggen? De Hemel is de plaats waar zich de Goede God met de engelen en de heiligen bevindt. Hij bevindt zich daarboven vermits Jezus de ogen opgeslagen heeft naar de hemel om zijn apostelen te leren bidden met de woorden: « Onze Vader die in de Hemelen zijt.» Het is werkelijk noodzakelijk dat Jezus er ons heenvoert, of de engelen, zoals ze dat deden voor de H. Maagd Maria op de dag van haar Tenhemelopneming. En toen de apostelen Jezus hebben zien opstijgen naar de hemel zijn ze niet bedroefd geweest door de scheiding, dusdanig waren ze in vervoering van vreugde bij dit schouwspel. Het ging om de triomferende Christus, teruggekeerd van de wereld naar de hemel, en Hij deed ons teken Hem te volgen.

Na het zo kortstondige verblijf op aarde gaat men naar de hemel, waar men gelukkig is met de engelen en heiligen, in aanwezigheid van God. Hoe heerlijk! En aldus, sinds de stichting van de Kerk, van generatie tot generatie, hebben de mensen begrepen dat men niet teveel moet stilstaan bij de goederen van de aarde, dat men de beproevingen van de aarde moet verdragen om op weg te gaan naar de hemel.

Beeld jullie nu een ander verhaal in: de Hemelvaart is een beeld om te zeggen dat Jezus in God is. In de nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk wordt gezegd dat Jezus uit ruimte en tijd getreden is, dat Hij van materie ontdaan werd. De hemel is dus niet langer een plaats. De hemel is nergens en het is een vreugde voor mensen die hun stoffelijke aard verloren hebben. We leven in complete verwarring. Onnodig te zeggen dat dit alles een belediging voor God is.

Ik ben meer en meer getroffen door de eenvoud van de waarheid en de complexiteit van de dwaling. Sinds Jezus dat mirakel verricht heeft van op te stijgen ten hemel, sinds de apostelen deze historische gebeurtenis verteld hebben in de Handelingen, heeft iedereen geloofd in de waarheid van de schitterende, miraculeuze gebeurtenis van de Hemelvaart en werden we onderricht in de waarheid van onze godsdienst en het doel van onze bestemming. En de theologen die weigeren te geloven in wat de Kerk steeds onderwezen heeft veroordelen zichzelf. Zij zijn het die dwalen en wij hebben gelijk.

Hoe kan men de woorden van Jezus in twijfel trekken? Jezus sprak een taal van waarheid en als Hij ons zegt dat Hij naar de Hemel gaat, dat Hij terugkeert naar het huis van zijn Vader, Hij, de Zoon van God, dan is Hij toch geen leugenaar! In het huis van mijn Vader zijn vele kamers: dat wil zeggen dat de Hemel een plaats is. Zonder dat is Jezus een leugenaar, gaat onze godsdienst onderuit en hebben we geen enkel middel meer om bovennatuurlijke inspanningen te leveren tegen onszelf om naar de Hemel te gaan. Jezus heeft het gezegd, Jezus heeft het gedaan, het is één van de artikelen van ons geloof.

Wanneer ik in de Catechismus van de Katholieke Kerk lees dat Jezus naar nergens is opgestegen, dat de Hemel evenals het vagevuur geen plaats is... Dan oordeel ik en ben ik niet bang me te vergissen: we zijn in volle apostasie. Maar het is zo angstaanjagend te bedenken dat onze kleine kinderen dit onheilsonderricht zullen ontvangen dat ik er ondersteboven van ben. We hebben er dus nood aan in ons de katholieke overtuiging te doen ontwaken zonder dewelke er geen geloof mogelijk is dat aan God behaagt.

Ik zal eindigen door te zeggen dat ik Jezus en de H. Maagd Maria bemin omdat mijn ouders me geleerd hebben hen te beminnen. En naar de Hemel gaan betekent dat we Jezus en Maria gaan zien. Ik heb tijdens de Eerste Wereldoorlog een theoloog gekend die aalmoezenier was in de loopgrachten. En toen men een ongelukkige moest gaan zoeken die tussen twee loopgrachten in gevallen was, was er iemand die dat aan de aalmoezenier ontraadde met de woorden: « Doe dat niet; u zal zich laten doden!» De aalmoezenier draaide zich naar hem om en zei: « Ik ga Jezus zien!» En hij is er naartoe gegaan vermits hij enige ogenblikken later gestorven is.

Ik heb er nood aan te denken dat Jezus in de Hemel is met de H. Maagd Maria en met al degenen die ik gekend heb en die heilig gestorven zijn. Al die mensen leven daarboven en we gaan hen vervoegen. Maar als iemand twijfels had, dan moet die beseffen dat die twijfels van de duivel komen en ons naar de hel kunnen voeren. Laten we dus trouw zijn aan wat de Kerk ons steeds onderricht heeft door te geloven dat Jezus in zijn verheerlijkt Lichaam ten Hemel gevaren is.

abbé Georges de Nantes
 uittreksels uit de homilie van 20 mei 1993