zondag 10 mei 2020

Eenheid in het geloof,

eenheid in de Kerk

Wat betekent het in onze tijd katholiek te zijn ?

In tegenstelling tot het protestantisme en de andere godsdiensten is het zeer bemoedigend te weten dat wij de woorden van het eeuwig leven bezitten, zoals de H. Petrus aan Jezus zei, en dat we ons leven lang niets zullen moeten veranderen aan onze overtuiging omdat ze ons van Godswege gegeven is en eeuwig blijft bestaan.

Niettemin hebben we tijdens ons leven een dusdanige verandering in de Kerk gezien dat onze heilige godsdienst sinds Vaticanum II meer veranderd is dan tijdens de tweeduizend jaren die hieraan voorafgegaan zijn. Zuster Lucia van Fatima heeft een treffende uitdrukking gebruikt om de huidige toestand van de Kerk te omschrijven: «We leven in een tijd van duivelse desoriëntatie.»

De twee woorden zijn belangrijk. Men wil ons onze godsdienst doen verliezen door haar te ondermijnen, te veranderen, te wijzigen. Men verandert een steen, dan een raam, dan een muur, dan een dak. Beetje bij beetje verandert alles.

Daarom is het belangrijk het wezenlijke van ons christelijk  geloof in herinnering te brengen.

Katholiek zijn betekent in relatie met God staan. Ieder van ons is een door God geschapen persoon, onderscheiden van de anderen, en we zullen aan onze Schepper rekenschap moeten geven over ons leven. Niet wij bevelen God, het is God die ons beveelt. Gelukkig! De godsdienst bestaat erin God de eer te bewijzen die Hem toekomt door Geloof, Hoop en Liefde.

Katholiek zijn, echte leerling of mystieke bruid van Jezus zijn, betekent Geloof, Hoop en Liefde hebben.

Denken we eraan dat de catechismus het geniale boek is waarin onze godsdienst in zijn geheel is vastgelegd. In de catechismus staat meer dan in het onderricht van alle filosofen uit alle tijden.

  • Geloven betekent de door God geopenbaarde en door de Kerk onderrichte Waarheid ontvangen. Het betekent geloven in de waarheden die Jezus Christus ons onderwezen heeft. Alles wat Hij ons ons geleerd heeft, komt van God, die noch zichzelf noch ons kan misleiden en evenmin kan toelaten dat de Kerk ons misleidt als ze zijn Openbaring op gezagvolle wijze uitlegt. Jezus heeft gezegd: «Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.»
  • Hopen betekent erop vertrouwen dat God ons als een goede vader het dagelijks brood zal geven. Het betekent geloven dat God ons laat hopen op zijn genade voor elke dag en op het eeuwig leven later. De hoop is het leven van onze ziel. Precies zoals kinderen erop vertrouwen dat hun ouders hen het dagelijks brood zullen geven, hopen wij van God de genade, het Leven zelf te ontvangen langs de weg van de sacramenten.

Jullie zien dus dat een katholiek niet enkel iemand is die het geloof bezit. Hij bezit ook de hoop. Iedere dag en in de toekomst verwacht hij van God dat geluk dat ons beloofd is. God wil ons laten delen in zijn leven en het volstaat tot de sacramenten te naderen om in ons dat goddelijk leven te ontvangen, dat we in staat van genade behouden.

Jezus zegt: «Ik ben de weg en het Leven» voor alle mensen. Daarom zijn er missionarissen opdat alle mensen naar die bron van Leven zouden komen. Door die zekerheid heeft de gewijde geschiedenis het grootse verloop gekend dat ik orthodromie noem. Onze mensheid is die immense menselijke karavaan op weg naar het Beloofde Land, de Hemel.

  • Liefhebben betekent het beminnen van God en van de naaste met alles wat dat van ons eist. God is onze Vader, Hij houdt van onze naaste zoals Hij van onszelf houdt.

Om de Hemel te verdienen, om de oproep van God te beantwoorden, moeten we dat dubbel gebod van de liefde naleven: God en onze naaste beminnen. Hoe? Door Gods geboden en ook door al de volmaaktheden van de Zaligsprekingen, van de raadgevingen van het Evangelie. Dat is een ontzaglijk domein.

Zo zullen we in onze tijd van duivelse desoriëntatie waarachtig katholiek blijven.

Abbé Georges de Nantes 
uittreksel uit de homilie van 28 juni 1986