19 FEBRUARI 2021

Hoe vasten in een tijd van geloofsafval?

WE leven in een wereld die helemaal verstrikt zit in het kwaad. We kunnen deze Vastentijd niet volhouden zonder aan God de kracht te vragen om niet te worden meegesleept door de tendens van de wereld. We liggen als het ware constant onder vuur, we zijn omsingeld door mensen die het op ons (eeuwig) leven gemunt hebben. Deze overweging heeft bij mij tot het voornemen geleid om gedurende deze Vasten beroep te doen op Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.

Veel van onze vrienden schrijven: «Gelukkig hebben we de boodschap van Fatima! Als die er niet was, wat zou er dan van ons worden?» De boodschap van Fatima komt uit de Hemel en ze is op dit moment heel actueel.

Wat leren we van Fatima over de gebeurtenissen rondom ons? Al de overstromingen, aardbevingen, epidemieën, de sociale onrust, de werkloosheid, zovele oorlogen en verschillende naties die van de kaart verdwijnen – dat alles laat ons zien dat Onze-Lieve-Heer ontevreden is. Dit is ook wat de H. Maagd aan ons heeft geopenbaard in het verschrikkelijke Geheim van 13 juli 1917, dat zonder enige twijfel de twintigste eeuw gedomineerd heeft.

Het eerste belangrijke element in het Geheim is het visioen van de hel. Als niemand meer gelooft dat de hel en de Hemel bestaan, als zelfs de katholieken denken dat de hel leeg is, dan kan het niet anders dan dat er veel mensen in de hel terecht zullen komen door hun slechte levenswandel. En dan moeten we nog opletten dat we daar zelf niet bij zijn! Denk aan al die mensen die we zien in het nieuws, seriemoordenaars, geweldenaars, leugenaars, dieven en verkrachters, die nu voor de rechter verschijnen. Vaak lijken ze de onschuld zelve en blijken ze wolven in schaapskleren! En dan alle slachtoffers die zij maken…

De vijanden van God op aarde zijn degenen die als verdoemden in de hel terecht zullen komen. Dat is wat de H. Maagd heeft voorspeld toen ze de hel toonde aan de kinderen van Fatima. En ze vroeg ons te bidden, ons te bekeren en boete te doen voor al die arme zielen. Daarom moeten we de huidige wereld zien zoals Ons-Lieve-Vrouwke die ziet en niet zoals de valse profeten van deze tijd ons de wereld voorspiegelen. De kennis van de boodschap van Fatima verplicht ons om ervoor te zorgen dat we niet bij de verdoemden horen en bovendien om te bidden voor de zielen die anders naar de hel gaan, zodat hen barmhartigheid wordt betoond.

Het tweede deel van het Geheim van Fatima kondigt catastrofale gebeurtenissen aan: oorlogen, naties die verdwijnen, hongersnoden, revoluties en vervolgingen. Dat is een stuk geschiedenis dat wij voor onze ogen realiteit zien worden.

We zullen dingen meemaken waardoor we ons zo verloren zullen voelen dat het niet serieus zou zijn als onze goede Moeder ons niet had gewaarschuwd. En al deze verschrikkingen zullen het gevolg zijn van de slechte wil van de pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters en gelovigen die geen boete willen doen of de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria niet willen omarmen. Ik voorzie duidelijk dat we de komende jaren getuigen zullen zijn van een aantal uiterst verontrustende dingen. En dan zullen we tegen onszelf zeggen: «Dit is het gevolg van de zonde. Het is een laatste remedie die de H. Maagd aan God heeft gevraagd terwille van onze bekering.»

Wij zouden tot de gelovigen moeten behoren die net als de slimme maagden waken en hun lamp brandende houden tot de terugkeer van de Meester en de Meesteres. Wij zouden het moeten zijn die als eersten vol vreugde het grote wonder aankondigen van de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria, die ons in Fatima is beloofd.

Met deze gedachte zullen we gedurende de Vasten ons hart vullen, om zonder ophouden tot Onze-Lieve-Heer en Onze-Lieve-Vrouw te bidden en boete te doen. Dan zullen we ons nog meer kinderen van God en de H. Maagd voelen en blij meewerken aan de redding van de mensheid.

abbé Georges de Nantes

uittreksel uit de preek van 1 maart 1995