Onze toewijding aan het Heilig Hart (1973)
blijft actueel

NADAT hij in 1973 het Liber Accusationis tegen Paulus VI had ingediend en weken had gewacht op een reactie van dit hoogste Gezag, wilde onze Vader zich tot de Hemel wenden, «om zijn plicht te doen tot het einde toe». Hij vatte het plan op om op 1 juli 1973, op het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus en van het Kostbaar Bloed, onze communauteit toe te wijden aan het Heilig Hart van Jezus, «laatste redmiddel in tijden van nood, opdat het ons kracht zou geven. En als we er geen doorslaggevende kracht door krijgen, dan zal het ons op zijn minst een stap dichter bij de heiligheid brengen. Aan onze leer verandert er in ieder geval niets: liever de ondergang dan niet recht op ons doel afgaan.»

Zo wijdde onze Vader de huizen van de broeders (huis Sint-Jozef) en zusters (huis H. Maria) van de communauteit toe aan het Heilig Hart van Jezus en, daarin vervat, aan het Bedroefde en Onbevlekte Hart van Maria en het rechtvaardige en voorzichtige Hart van Sint-Jozef. Vervolgens breidde hij deze toewijding aan het «Heilig Hart van Jezus, redding van de wereld» uit over de hele lekenbeweging – de Liga – op 18 oktober in de zaal van de Mutualité in Parijs.

«Heilig Hart van Jezus, Redder van de wereld, in deze dagen van hoge nood richten wij onze blik op U, levend symbool van liefde, van de barmhartige tederheid van onze God. In U vinden we hoop en kracht, door U en voor U willen we bidden, boete doen, tot inkeer komen, om U te behagen en het wonder van uw zegeningen af te smeken over ons vaderland, de Kerk en de wereld.

We hebben uw boodschappen keer op keer gelezen en erover gemediteerd. Wanneer alles verloren is en geen mens nog soelaas kan brengen, wanneer er geen wereldlijke oplossing meer voorhanden is, maar er, zo hebben we begrepen, zich toch nog een paar zielen wijden aan uw aanbidding, dan zal U de wereld de heiligen geven die uw plannen ten uitvoer zullen brengen en uw zaak zullen laten zegevieren.

We hebben gezien wat onze voorouders hebben gedaan om uw verzoeken in te willigen en hoe U hen hebt gespaard, ondanks de ontrouw, lauwheid en zelfs vijandigheid van de meesten onder hen. Maar ook hebben we begrepen, dankzij de reeks openbaringen die door de H. Kerk werden erkend en verspreid, dat U het hoogtepunt van de beloofde zegeningen nog achter de hand hield voor wanneer uw gelovigen klaar zouden zijn voor een vurigere, volledigere, overtuigdere en oprechtere toewijding als antwoord op uw verzoeken.

Heer Jezus, is het dan nodig dat de aarde op haar grondvesten beeft, dat de Kerk als het ware in puin ligt en de troon van Petrus wankelt? Is het nodig dat ons vaderland zich op de rand van de afgrond bevindt en dreigt te verzinken in corruptie en dat een derde wereldoorlog ons bedreigt vooraleer uw christenen zich tot U keren? Is die harde les nodig: afschuwelijke misdaden, rampen, straffen van uw verontwaardigde Rechtvaardigheid, zoals eertijds de zondvloed? Is het dan pas dat onze  harten zich zullen laten raken, dat we ons werkelijk tot U wenden in boetedoening en oprechte liefde?

Goddelijk Hart van Jezus, ontferm U over ons, vergeef ons, heilig ons! Maak van ons soldaten voor uw glorieuze strijd, de dienaren van uw altaren, de vurige toegewijden en verspreiders van de devotie tot uw Heilig Hart. Ieder van ons voelt zich aangetrokken tot deze Heilige Liga die al uw gelovigen omvat die door trouw en bijzondere liefde tot U met elkaar verbonden zijn.

We zullen uw insigne dragen en de afbeelding van uw Heilig Hart in onze huizen vereren. We zullen u bezoeken en bij U bidden in uw kerken en bedevaartsoorden, vooral die van Montmartre en Paray-le-Monial. Wij geven U de intimiteit van ons hart, maar bieden U ook ons sociale leven aan. We willen dat uw Rijk in ons kome op een volledige en universele manier. We verwerpen de principes en gedragingen van het moderne leven: secularisme, naturalisme, materialisme, liberalisme, socialisme, democratisme, net zoals men uw Heerschappij wil vernietigen in onze families, op ons werk, in onze christelijke landen en in heel de aarde, die U toebehoort.

Wees koning van onze ziel en ons lichaam, in onze gezinnen, universiteiten en steden en van de legers en naties over de hele wereld. Wij behoren U toe en nemen het voornemen onze ideeën en wereldse belangen op te offeren ten voordele van uw Gedachten en uw goddelijke Heilsplannen.

En wij hopen, niet met het oog op onze verdiensten maar denkend aan Uw Beloften, dat U over de wereld, die gehuld is in de duisternis van de goddeloosheid en bedekt is met duizenden wonden, het zachte licht zult laten schijnen dat U ons beloofd hebt, Liefdevolle, Almachtige God die uw Lichaam en uw Kostbaar Bloed aan het Kruis hebt gegeven voor de redding van massa’s mensenkinderen.

De tijd van het Heilig Hart is eindelijk gekomen! De tijd is gekomen van uw grote triomf over alle volkeren, de tijd van uw zegevierende invloed op de heidenen, de moslims, de joden, de tijd voor de hereniging van alle verdeelde christenen in uw enige schaapsstal, in uw ene Kerk. Ja, de tijd van het wonder is daar, want de wereld staat op het punt ten onder te gaan.

Moge in uw hele Kerk dit vreedzame, nederige en vrome, zuivere en loyale leger van zielen opstaan, toegewijd aan de devotie van uw Heilig Hart, Jezus, en dan zal de wereld gered worden.»

broeder Bruno van Jezus-Maria
Uittreksels uit het Heilig Uur van 31 mei 2012