19 FEBRUARI 2023

De rol van de H. Geest 
in de Kerk van Korinthe 

SINT-PAULUS vertaalt de ervaring die hij zelf heeft beleefd en die hij ziet beleven door zijn christenen, van wie velen zich spectaculair hebben bekeerd. De H. Geest heeft hen uit de diepte van het corrupte Korinthe getrokken. Hij heeft een intieme werking in iedereen en in de Kerk. Hij maakt de Korinthiërs vrij, geheiligd, nieuwe schepsels. 

Tegen hen zei Paulus: “Jullie heidenen zijn innerlijk veranderd; jullie zijn nu werkelijk leden van dit Lichaam op gelijke voet met de gedoopte Joden: want het gebouw dat jullie zijn heeft de apostelen en profeten als fundament en Christus Jezus zelf als hoeksteen. In Hem wordt elk gebouw samengevoegd en groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer; in Hem worden ook jullie aan het bouwwerk [lichaam] toegevoegd om een woonplaats voor God te worden in de Geest”.  

De H. Geest is dus degene die werkt aan de opbouw van de Kerk uit verspreide leden, hier de Joden, daar de Grieken en onder de Grieken de barbaren en de beschaafde lieden. Allemaal worden ze door de H. Geest gevormd tot één lichaam voor Christus. Het lijdt dus geen twijfel dat de verenigende kracht van dit lichaam dat de Kerk is, de H. Geest is. 

Een ander citaat waaruit blijkt dat de H. Geest een werkende kracht is die de Kerk opbouwt, vinden we in 1 Co 3, 16-17; het gaat steeds om deze woning, dit bouwwerk dat de Kerk is: Weten jullie niet dat jullie een tempel Gods zijn en dat de Geest Gods in jullie woont?” 

Het kan individueel geïnterpreteerd worden, maar in feite gaat het hier om de kerk van Korinthe. Je bent een tempel en de Geest van God woont in je. Als iemand de tempel van God vernielt [dat wil zeggen, als een prediker binnenkomt om deze eenheid van de kerk te vernietigen], zal God hem vernietigen. Want de tempel van God is heilig en die tempel ben jij.”

Jullie zijn de kerk van Korinthe. We kunnen ook zeggen: dit zijn wij, onze gemeenschap. Besef dat jullie een gemeenschap zijn, dat jullie elkaar vasthouden, dat jullie samen deze gemeenschap vormen! Jullie vormen deze gemeenschap omdat de H. Geest haar in jullie vormt. Wie deze gemeenschap vernietigt, gaat in tegen de H. Geest. Hij is dus aan het werk, zowel in de gemeenschap van de Kerk als in elke ziel. 

De Kerk is geen dictatuur, de Kerk is geen mierenhoop. De H. Geest handelt in de gemeenschap omdat Hij toezicht houdt op het geheel, maar Hij kan dit alleen doen omdat Hij in elk lid van de gemeenschap handelt. Het is geen dictatuur, het is geen externe druk die het rijk van Christus maakt. 

Deze vrije actie van heiliging, van persoonlijke werking van de Geest, vindt plaats in elk lid van de Kerk. Dit wordt bewezen in dezelfde brief (6, 19), betreffende de beruchte ontucht waarover wij reeds gesproken hebben. Tot degene die ontucht gaat plegen met een courtisane, zegt Sint-Paulus: “Of weet jij niet dat je lichaam een tempel is van de H. Geest, die in jou is en die je van God hebt?

Plotseling beseft het individu, de christen, dat hij een heilig persoon is, dat hij een rustplaats is, een monstrans, een tabernakel! Je hebt de Geest van God in je lichaam. Je lichaam is heilig, het is de tempel van de H. Geest die in je is en die je van God hebt, je bent niet van jezelf! 

Christus heeft jullie verlost en jullie zijn nu de tempel van de H. Geest. Hij is het die ons doet overvloeien in elke vorm van deugd, zodat wij bevrijd zijn van de wet van Mozes en ertoe gebracht worden het goede te doen. 

Wat een prachtige en inspirerende roeping! 

Abbé Georges de Nantes
Uittreksels uit de retraite over Sint-Paulus