18 MEI 2023

Meditatie over de Hemelvaart

O Jezus, mochten de Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen die ik liefheb en die mij liefhebben, mij vreugde, gemoedsrust en deelname aan uw Verrijzenis en Hemelvaart schenken, tot glorie van de Vader.

O mijn God, ik aanbid u op deze Hemelvaartsmorgen met een hart vol vreugde. Mochten de Maagd Maria, Sint-Jozef, de HH. Petrus en Paulus, alle heiligen die ik liefheb en die mij liefhebben, mij vreugde, gemoedsrust en deelname aan uw Verrijzenis en Hemelvaart schenken, O Jezus, tot glorie van de Vader.

Vandaag wordt de geschapen wereld tot God verheven. Ik zie Christus op de berg zijn apostelen zegenen en opstijgen naar de Hemel. Er is hier sprake van een fysiek mysterie: de zwaartekracht wordt overwonnen. Wat ik vandaag wil, is me verheugen in deze opstijging van Jezus en zien dat mijn leven in de Hemel is en niet op aarde. Ja, mocht de vreugde van dit goede nieuws mijn verlangen, mijn vaste wil naar meer zuiverheid en soberheid aanwakkeren, mocht het mij ertoe brengen afstand te doen van aardse zaken.

Mysterie van Jezus’ Hemelvaart: Jezus trekt in zijn unieke goddelijke Persoon zijn heilige mensheid mee. Zo geeft Hij voor het eerst aan de schepping haar hemels kleed. Christus is meer hemels dan aards; de krachten van beneden worden overwonnen, de goddelijke krachten zegevieren als zonder moeite. Ik aanbid U met grote vreugde, o Jezus.

Buitengewone zuiverheid, uiterste transparantie van Jezus, een hemels wezen, absoluut onvergelijkbaar, en die ik nergens anders zou kunnen vinden dan op een soortgelijke – maar niet gelijke – wijze in de ten Hemel opgenomen Maagd Maria. Ik heb in uw heilige mensheid uw Lichaam en Bloed lief, vanwege het licht dat erin woont, vanwege de zuiverheid en spiritualiteit waaruit een onvergelijkbare schoonheid straalt. Dit mysterie van de Hemelvaart overspoelt mijn ziel met vreugde en liefde vanwege U, Jezus; het is een zeer zuivere vreugde die de hele liturgie van vandaag doorstraalt.

Laten wij met Jezus verrijzen en met Hem leven aan de rechterhand van de Vader in de Hemel, want dat is de ware vreugde, zegt Sint-Paulus. In mijn meditatie zal ik het begin van die hemelvaart in alle wezens om mij heen proberen aan te voelen. Ik zal in hen de genade ontdekken als een hemelse kracht die hun zwaartekracht tegenwerkt en bedoeld is om haar uiteindelijk te overwinnen. Zo zal ik begrijpen hoe de Kerk betrokken is bij dit mysterie van de Hemelvaart.

Ik zal U zien opstijgen naar de Hemel, Jezus, maar terwijl U de schare zielen achter U aantrekt, optilt en meesleept, gevangen als ze zijn in uw liefde, uw genade, uw schoonheid, uw zuiverheid. Zo zal mijn contemplatie mijn liefde vernieuwen door haar uit te breiden tot alles wat nu reeds deelneemt aan uw Hemelvaart. Ik bewonder en bemin vandaag mateloos alles wat reeds zuiver en bevallig is en doordrongen van uw heiligheid, alles wat al op een bepaalde manier niet meer van de aarde is, maar van de Hemel.

Ik sluit mijn meditatie af met drie gebeden.

Het eerste zal tot U gericht zijn, H. Maagd Maria, toevlucht van de zondaars, Moeder van barmhartigheid. Ik zal tot U zeggen: «Zie hoe ik nog steeds een gevangene van het vlees ben en hoe U uw Zoon moet vragen de ketenen te verbreken die mij hier beneden vasthouden.» Ik zal een grote golf van bewondering en liefde hebben voor U die reeds bent verrezen. Ave Maria, gratia plena... Maria vol van genade, geheel heilig, Onbevlekt...

Het tweede zal tot U gericht zijn, ten Hemel opgevaren Jezus, om U een klein aandeel in uw hemelse energie te vragen. Ik wil vastberaden strijden tegen het vlees en zijn drie belangrijkste ondeugden: ledigheid, gulzigheid en wellust. Bewondering, liefde voor U, Jezus, en verlangen naar zuiverheid, naar heiligheid. Ziel van Christus, heilig mij; lichaam van Christus, red mij; bloed van Christus, bedwelm mij... 

Het derde gebed zal met onze Vader in de Hemel zijn: ik zal Hem vragen zijn genaden in ons uit te storten, zonder dewelke wij niets kunnen doen, opdat wij allen die beweging van Hemelvaart kunnen aangaan die onze diepste roeping is, opdat zijn Naam geheiligd worde, opdat zijn Rijk kome, opdat zijn Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel: Pater noster…

Mochten de Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen die ik liefheb en die mij liefhebben, mij vreugde, gemoedsrust en deelname aan uw Verrijzenis en Hemelvaart schenken, O Jezus, tot glorie van de Vader.

Abbé Georges de Nantes
Uittreksels uit de homilie van 4 mei 1978