37. De sacramenten: het engagement van de falangist

Jezus Christus heeft het Verbond tussen God en Israël hersteld, maar dan « op een nog meer bewonderenswaardige manier » dan tevoren, niet meer in het vlees en volgens het ras, maar in de geest en over heel de wereld. De Zoon van God, God zelf, heeft boven op de Kalvarieberg zijn sacramenteel huwelijk met de Onbevlekte voltrokken, om de vrijgekochte mensheid te baren op de dag van Pinksteren.

1. Zo sticht Hij het sacrament van het huwelijk waardoor Hij aan alle christenen, leden van zijn Lichaam, het voorbeeld geeft van wat een echt huwelijk moet zijn. Hij schenkt daarbij de noodzakelijke kracht om die bijzondere roeping te vervullen voor het behoud en de groei van zijn Kerk, die zo deelneemt aan zijn eigen goddelijk werk.

Op het Kruis heeft Christus van de godsdienst een huwelijk gemaakt en zo ook van het huwelijk een godsdienst door het huwelijkssacrament in te stellen. Voortaan hebben elke christelijke man en vrouw die tot het huwelijk geroepen zijn ook de roeping om voor elkaar als Christus en de Maagd Maria te zijn: in hun heilige en vruchtbare vereniging is de man deelgenoot aan de liefde van Christus en de vrouw aan die van Maria.

Zo worden de gezinnen - in hun traditionele conditie, maar volledig omgevormd door de genade - geroepen om « naar het beeld en de gelijkenis van God » de afbeelding te zijn van de H. Drie-eenheid: de personen die het gezin vormen, moeten een intieme en stabiele vereniging nastreven naar het voorbeeld van Jezus en Maria en onder de blik van de scheppende God; samen met Hem wekken zij nieuwe wezens tot leven die bestemd zijn om kinderen van Maria, leden van de Kerk en uitverkorenen voor de Hemel te worden.

2. Er bestaat nochtans een hogere roeping, een oproep tot een volmaakter leven volgens de evangelische raadgevingen, met de inspiratie van de H. Geest en uit liefde tot Jezus Christus en zijn heilige Moeder. De religieuze geloften vormen in deze wereld de meest volmaakte verwezenlijking van twee fundamentele natuurlijke instellingen: de godsdienst en het huwelijk. Het ene wordt identiek gemaakt aan het andere en beide worden in elkaar gerealiseerd in het mysterie van Jezus Christus, God die mens werd, God aan zijn schepsel geschonken als tastbaar voorwerp van zijn religie, verering en eredienst, een Man schitterend van schoonheid, heiligheid en volmaaktheid. Hij schenkt zich aan het hart dat zichzelf aan Hem heeft aangeboden en wijdt het een ondeelbare liefde…

De religieuze orden trekken uit de gelovige massa, die in de wereld de gemeenschappelijke godsdienst pratikeert, de door God uitverkoren wezens aan. Hij kiest hen om hen het voorrecht te schenken van een leven dat meer aan Hem toegewijd is, dat volmaakter is en ongetwijfeld ook vruchtbaarder. Verre van de christelijke gemeenschap waaruit ze weggenomen zijn te verarmen, verrijken ze haar juist met de schatten van hun gebeden, verdiensten, voorbeeld en hulp. Als modellen van contemplatief leven, door hun aansporingen tot de heldhaftigheid in de deugd, door hun charisma in het onderricht, de toewijding en de apostolische ijver zijn zij het onmisbare gist in de christelijke desem.

3. De derde orden en de instellingen ermee verbonden zijn het verlengstuk van de religieuze orden en maken er de vele vertakkingen van uit. Hun leden ontvangen van de geestelijken de noodzakelijke spirituele impulsen om de evangelische raad op te volgen en de volmaaktheid na te streven. Zij oefenen die uit in de wereld, in de schoot van het christelijk volk en in alle mogelijke tijdelijke condities en activiteiten.

De edelmoedigheid die kenmerkend is voor wie gedoopt en gevormd is en regelmatig te communie gaat, is een goddelijke energie die in hen werkzaam is. Het zou volstaan die te beschermen, te onderhouden en te zegenen opdat ze zou leiden tot de verheffing van het christenvolk, kuisheid in de gezinnen en een onvergelijkbare vruchtbaarheid. De katholieken hebben zich daarin altijd onderscheiden van de heidense wereld te midden waarvan ze moeten leven, waar zinnelijkheid en losbandigheid troef zijn. 

Op die manier zal de Falanx van de Onbevlekte de derde orde zijn van de Kleine broeders en de Kleine zusters van het H. Hart, die haar licht en kracht zullen geven voor haar actie, volgens de geest van broeder Charles van Jezus (pater de Foucauld) en broeder Georges van Jezus-Maria (abbé de Nantes, de stichter van de Falanx).