1 MAART 2020

Een vasten van hart tot hart
met Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

WE bevinden ons in een wereld die zodanig de weg van het kwade ingeslagen is dat we deze Vasten niet kunnen doen zonder de Goede God de kracht te vragen om te weerstaan aan de slechte voorbeelden, aan de algemene trend. Het is duidelijk dat we ons als het ware in de woestijn bevinden, voortdurend aangevallen door invloeden van de wereld, waarbij ons bovennatuurlijk leven onafgebroken bedreigd wordt.

Daarom kwam het bij me op dat er een manier is om tijdens deze Vasten een beroep te doen op Onze-Lieve-Vrouw van Fatima om te weerstaan « aan die duivelse desoriëntatie », waarover zuster Lucia zo dikwijls sprak, om er ons tegen te wapenen. De voltrekking van de drie delen van de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw beheerst de wereld sinds 1917 en moet ons inspireren voor de inspanningen die we moeten aanvaarden.

EERSTE OPENBARING, DE HEL OP AARDE

« Jullie hebben de hel gezien waar de zielen van de arme zondaars terechtkomen. Om ze te redden wil God in de wereld de godsvrucht tot mijn Onbevlekt Hart verspreiden. » En Onze-Lieve-Vrouw voegt eraan toe : « Als men gehoor geeft aan mijn beden, zullen veel zielen gered worden en zal men vrede hebben. » Maar we weten goed dat men honderd jaar later nog niet gedaan heeft wat Ze gevraagd heeft en waaraan zuster Lucia onophoudelijk herinnerd heeft.

In mijn ontsteltenis heb ik die strenge en nochtans barmhartige woorden ernstig genomen en hun voor de hand liggende zin begrepen : « die mensen die in massa’s naar de hel stappen », volgens de woorden van de H. Ignatius… Welnu, waar zijn ze, die « arme zondaars » van wie de zielen naar de hel gaan ? Ze zijn onder ons: ze leven op aarde, ze sterven en, omdat niemand voor hen bidt, komen ze in de hel terecht.

Ik heb aan die woorden van de H. Maagd Maria hun volle betekenis gegeven. En ik heb onze hedendaagse samenleving durven bekijken met de ogen van mijn hemelse Moeder: alles rondom ons, in deze wereld met zijn agressief atheïsme, zijn verwoestend secularisme, waar een bezeten propaganda gevoerd wordt tegen elke deugd, ten gunste van alle mogelijke misdaden – de mensen die dit kwaad vertegenwoordigen, de verklaarde vijanden van God en zijn Kerk, zij zijn de « arme zondaars » die Onze-Lieve-Vrouw liefdevol beklaagt omdat zij de toekomstige verdoemden zijn die, vanaf vandaag, van bij ons naar de hel gaan.

En omdat men niets gedaan heeft van wat Onze-Lieve-Vrouw vroeg om de zielen te redden die verloren gaan, is de wereld om ons heen, en dat is duidelijk, vol van die zielen; en vooral zij die hen besturen zijn de verdoemden die naar de hel gaan en er weldra zullen instorten.

« Bid, bid veel en breng offers voor de zondaars, want vele zielen gaan naar de hel omdat er niemand is die zich voor hen offert en bidt », zei Onze-Lieve-Vrouw verder tot de kinderen van Fatima tijdens haar verschijning van 19 augustus… Welnu, we zijn honderd jaar later en denken jullie dat men beter bidt en zich meer offert voor de arme zondaars van wie de zielen naar de hel gaan ? Wel integendeel.

Die massa’s politici, filmsterren en corrupte geldwolven; die menigten van fanatieke propagandisten van valse godsdiensten die tot hun nek in de ondeugden ploeteren; en vooral die machtigen, die rijken, die grote verantwoordelijken voor de massale geloofsafval, voor revoluties en haat: zijn zij dus de toekomstige bewoners van de hel ? « Wij zagen een geweldige vuurzee, en in dat vuur ondergedompeld de duivels en de zielen… »

Tussen al die mensen, die verloren gaan zonder dat iemand hen uit hun verdoemde toestand haalt, en de vlammen van de hel, zo nabij, als een achtergrond van een toneel, bevindt zich slechts het dunne gordijn van de dood. Daar waar hun vaders zijn, daarheen zullen ze gaan. Maar waar ze nu zijn, bevinden we ons nog onder hen, ondergaan we hun invloed. O, mijn God, dat ze ons niet meesleuren!

We leven zoals ten tijde van Noah, in afwachting van het komende Oordeel, en om te gehoorzamen aan de H. Maagd Maria willen we veel bidden, eerherstel brengen, uitboeten voor alle verloren zielen die ons omringen en ons verstikken door hun ongeloof en al hun ondeugden te etaleren.

De hel is reeds onder ons, onbeschaamd, beledigend, vervolgend, God uitdagend, op talrijke plaatsen, in een menigte van zielen. En God kijkt toe, bedroefd, op die reeds veroordeelde wereld waarvoor Christus niet gebeden heeft.

Omdat vele zielen naar de hel gaan omdat er niemand is die voor hen bidt en zich opoffert, laten we tijdens deze Vasten behoren tot het getal van de voorbestemde zielen, geofferd als slachtoffer van liefde en barmhartigheid, om het Onbevlekt Hart van Maria te troosten en haar zo aandoenlijke oproep te beantwoorden: « Willen jullie God offers brengen om al het lijden te verdragen dat Hem behagen zal jullie op te leggen, als akte van eerherstel voor de zonden waardoor Hij zelf beledigd wordt en om de bekering van de arme zondaars af te smeken? »

TWEEDE OPENBARING, OVER HET VAGEVUUR HIER OP AARDE

Na deze pijnlijke, maar zo nuttige openbaring over de verdoemden die onze steden bevolken, volgt hier een andere, heel bijzondere, die onze aardse zaken aangaat. Het is nog niet de hel, maar het is op zijn minst onze in een vagevuur veranderde aarde!

« Om dat te beletten zal ik de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen komen vragen. Als men gehoor geeft aan mijn beden, zal Rusland zich bekeren en zal men vrede hebben. » Vanzelfsprekend, helaas, heeft men hiermee niets gedaan. Conferenties over de actualiteit zijn eenvoudig te geven door onze hemelse historica te volgen.

Onze-Lieve-Vrouw vervolgt haar profetisch verhaal volgens de zuivere logica van de goddelijke orthodromie. Geen bekering? Verzwaring van de straffen, die eerder educatief dan wraakzuchtig van aard zijn: « Zoniet, dan zal Rusland zijn dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen tegen de Kerk uitlokken. De goede mensen zullen gemarteld worden, de Heilige Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd worden… » En sindsdien maken we de val van de wereld mee: in de amerikanisering (plutocratisch, liberaal, antikatholiek en tenslotte catastrofaal) van de enen en het communisme van de anderen, die hun marxisme-leninisme doorgeven aan alle verdoemden ter wereld om de revolutie (boeddhistisch, islamitisch, racistisch) te doen oplaaien, veeleer alles dan gehoorzaamheid aan God! De aarde staat in brand zoals een vagevuur. Het is die wereldbrand die het visioen van het Derde Geheim ons laat zien.

EEN WERELD IN BRAND, EEN KERK IN PUIN,
EEN  WANKELENDE PAUS

« We zagen links van Onze-Lieve-Vrouw en iets hoger een Engel, die een vurig zwaard in de linkerhand hield. Vonken vlogen eraf en vlammen sloegen eruit, alsof die de wereld in brand moesten steken. Maar de vlammen doofden uit toen zij in aanraking kwamen met het schitterend licht dat Onze-Lieve-Vrouw er vanuit haar rechterhand op liet stralen. De Engel die met de rechterhand naar de aarde wees, riep met luide stem: Boete, boete, boete!” »

En de H. Vader? “Bid veel voor de Heilige Vader”, hield zuster Lucia van Fatima niet op te herhalen… Het visioen van het Derde Geheim toont hem met wankele pas terwijl hij een stad uitgaat die voor de helft verwoest is; vervolgens wordt hij ter dood gebracht aan de voet van een kruis.

Jacinta van haar kant heeft hem gezien in een groot, verlaten huis, beschimpt door de mensen en wenend voor een beeld van het Onbevlekt Hart, zoals destijds de H. Petrus weende voor Maria in het Cenakel…

Gebed en offers voor de intenties van onze Paus: dat moet onze obsessie zijn gedurende deze Vasten; Hij staat immers onder grote druk van de lobbyisten die binnen de Kerk de touwtjes in handen hebben… De H. Maagd Maria vraagt niet liever dan hem ter hulp te komen. We weten dat de Paus, de huidige of een andere, uiteindelijk de vragen van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima zal inwilligen en dat het dan gedaan zal zijn met de beproevingen en het Onbevlekt Hart van Maria zal zegevieren… Mocht die absolute, onvoorwaardelijke zekerheid van de Overwinning van de waarheid op de dwaling, van het goede op het kwaad, ons gedurende deze Vasten aanmoedigen om grootmoedige helpers te zijn van het Onbevlekt Hart van Maria.

abbé Georges de Nantes
uittreksels uit de homilie van 1 maart 1995 en CRC nr. 309 (januari 1995)